iMeds.se

Bettamousse

Läkemedelsverket 2015-08-28

Bipacksedel: Information till användaren


Bettamousse 1 mg/g (0,1 %) kutant skum

betametason


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedelDen innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bettamousse är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bettamousse

3. Hur du använder Bettamousse

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bettamousse ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bettamousse är och vad det används för


Bettamousse innehåller den aktiva substansen betametason som valerat.

Bettamousse hör till en grupp läkemedel som kallas kortisonpreparat (eller steroider). Bettamousse fungerar genom att minska inflammation (rodnad, klåda, ömhet). Bettamousse används för att behandla hudsjukdomar i hårbotten, t ex psoriasis (upphöjda röda fläckar på huden täckta av silverglänsande fjäll) som kan klia, strama eller ömma. Det är viktigt att använda detta läkemedel för att förebygga sår på huden och för att förhindra att infektioner uppkommer.


Betametasonvalerat som finns i Bettamousse kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bettamousse


Använd inte Bettamousse


Om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bettamousse om:


Barn och ungdomar

Får inte användas till barn under 6 år.


Andra läkemedel och Bettamousse

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Bettamousse.


Körförmåga och användning av maskiner

Bettamousse har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Bettamousse innehåller cetylalkohol och stearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t. ex. kontakteksem).


Bettamousse innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.


3. Hur du använder Bettamousse


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Doseringen kommer att visas klart och tydligt på etiketten som apotekspersonalen sätter på ditt läkemedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Kom ihåg:


Rekommenderad dos är

Vuxna:


Användning för barn över 6 år:


Får inte användas till barn under 6 år.


Allt eftersom besvären förbättras

Vuxna och barn: När hudbesvären förbättrats behöver du bara använda Bettamousse en gång om dagen. Om tillståndet fortsätter att bli bättre, kan det räcka att använda Bettamousse med några dagars mellanrum, för att hindra symtomen från att komma tillbaka.


Infektioner

Om du har en hudinfektion kommer din läkare att ge dig ett annat läkemedel för att behandla infektionen. Medan du har en infektion, kan din läkare be dig att sluta använda Bettamousse. Om du är osäker på hur mycket skum du ska använda, rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Användarinstruktioner


1. Ta av locket2. Håll burken upp och ner och spruta ut skummet på ett fat eller liknande. Spruta inte ut skummet i handflatan eftersom den smälter när den kommer i kontakt med huden.
3. Massera in skummet på angripna områden i hårbottnen, inte i håret. Låt håret torka av sig självt.4. Tvätta händerna direkt sedan du använt skummet.
5. Tvätta inte håret direkt efter att du har masserat in skummet, låt det verka under natten eller över dagen.


6. Du kan tvätta och torka håret strax innan du masserar in skummet.
Denna produkt är lättantändlig. Använd inte Bettamousse nära öppen eld eller direkta värmekällor. Rök inte medan du använder eller håller i burken.Hälsokontroller

Om du använder detta läkemedel under en längre tid, kan din läkare be dig att göra hälsokontroller. Dessa är till för att kontrollera att läkemedlet fungerar som det ska och att du har rätt dos.


Om du har använt för stor mängd av Bettamousse

Tvätta hårbottnen direkt och börja om från början. Det är osannolikt att du skulle få några biverkningar av att ha använt för mycket vid ett enstaka tillfälle. Om du är orolig eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Att använda mer än den rekommenderade dosen av Bettamousse under lång tid kan leda till en rad biverkningar (se avsnitt 4).


Om du har glömt att använda Bettamousse

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos som planerat.


Om du slutar att använda Bettamousse

Sluta inte använda Bettamousse utan att först tala med din läkare. Dina besvär kan återkomma efter att du slutar använda Bettamousse. Om det skulle hända, tala med din läkare så snart som möjligt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Bettamousse orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta använda Bettamousse och uppsök läkare omedelbart om du får något av följande biverkningar:


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Biverkningar vid användning av hög dos av Bettamousse under lång tid:


Dessa biverkningar är vanligare hos barn, och om täckförband använts efter att Bettamousse masserats in. Frekvensen av dessa effekter vid långvarig användning är inte känd.


Rapportering av biverkningar


Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Bettamousse ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i skydd mot kyla. Förvaras i skydd mot solljus och andra direkta värmekällor eftersom denna produkt är lättantändlig.

Burken får inte punkteras eller brännas, ens när den är tom.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bettamousse är ett vitt skum för användning på huden

Behållaren tillhandahålls i en aluminiumburk med en ventil och ett genomskinligt lock. Den finns i två storlekar, 50 g eller 100 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

RPH Pharmaceuticals AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro


Tillverkare

Pharmasol Limited

North Way

Walworth Industrial Estate

Andover

Hampshire

SP10 5AZ

Storbritannien


Aerosol Services Italiana S.r.l.

Via del Maglio 6

Valmadrera

22049 Valmadrera (LC)

Italien


Recipharm Ltd

Ashton-under-Lyne

Lancashire, OL7 9RR

Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-08-28