iMeds.se

Beviplex Comp

Läkemedelsverket 2011-02-15

BIPACKSEDEL: information till användaren


Beviplex Comp, filmdragerade tabletter


Vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B2(riboflavin),

vitamin B6(pyridoxinhydroklorid), vitamin B12(cyanokobalamin),

nikotinamid, pantotensyra (D-kalciumpantotenat), folsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Beviplex Comp måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Beviplex Comp är och vad det används för

2. Innan du använder Beviplex Comp

3. Hur du använder Beviplex Comp

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Beviplex Comp ska förvaras

6. Övriga upplysningar1. VAD BEVIPLEX COMP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Beviplex Comp innehåller B-vitaminer i hög koncentration.

B-vitaminer är nödvändiga för kroppens ämnesomsättning och energiutnyttjande.


Beviplex Comp används vid bristtillstånd på grund av sjukdom. t ex vid bristfälligt upptag av näringsämnen eller aptitlöshet. Används även vid behandling av symtomgivande brist på vitamin B2, B6, nikotinamid och pantotensyra.


2. INNAN DU ANVÄNDER BEVIPLEX COMP


Använd inte Beviplex Comp

om du är allergisk (överkänslig ) mot vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin B12 (cyanokobalamin), nikotinamid, pantotensyra (D-kalciumpantotenat), folsyra eller mot något av övriga innehållsämnen i Beviplex Comp.

Var särskilt försiktig med Beviplex Comp

om du använder läkemedlet under en längre tid. Du bör då inte ta mer än 3 tabletter per dag eftersom det finns risk för överdosering av vissa av de ingående vitaminerna med oönskade effekter som följd.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Behandlingseffekten kan påverkas om höga doser Beviplex Comp tas samtidigt med L-dopa (ges vid Parkinsons sjukdom). Beviplex Comp kan även påverka effekten av läkemedel som används vid epilepsi. Folsyra, som ingår i Beviplex Comp, kan minska effekten av vissa läkemedel avsedda att hämma folsyreomsättningen, t ex metotrexat (som ges vid reumatiska sjukdomar eller vid vissa cancerformer) eller trimetoprim (som ges vid infektioner).


Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan av förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER BEVIPLEX COMP


Använd alltid Beviplex Comp enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är:


Vuxna och barn över 10 år:

1 tablett dagligen i samband med måltid vid förebyggande av B-vitaminbrist.

1 tablett 1-3 gånger dagligen i samband med måltid vid behandling av symtombrist av vitamin B2, B6, nikotinamid och pantotensyra.


Om du har använt för stor mängd av Beviplex Comp

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Beviplex Comp orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vitamin B2 (riboflavin) kan ge en ofarlig gulfärgning av urinen.

Vissa personer kan få orolig mage, vilket lindras genom att inta föda.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR BEVIPLEX COMP SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25ºC. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Runda, gula, svagt välvda, filmdragerade tabletter med diameter 10 mm.

100 eller 250 tabletter i plastburk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Abigo Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 Askim

Tel: 031 – 748 49 50

Fax: 031 – 68 39 51

e-post: pharma@abigo.se


Denna bipacksedel godkändes senast: 2011-02-15

3