iMeds.se

Beviplex Vet.

Läkemedelsverket 2015-08-10BIPACKSEDEL FÖR


Beviplex vet. injektionsvätska, lösning


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

SE-253 68 Helsingborg

Sverige


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Bela-Pharm GmbH & Co KG

Lohner Straße 19

D-49377 Vechta

Tyskland


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Beviplex vet. injektionsvätska, lösning

3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 ml innehåller:

Aktiva substanser:

Tiaminhydroklorid (Vitamin B1) 4 mg

Riboflavinnatriumfosfat (Vitamin B2) 3 mg

Pyridoxinhydroklorid (Vitamin B6) 2 mg

Nikotinamid 25 mg

Dexpantenol 5 mg

Cyanokobalamin (Vitamin B12) 5g


Hjälpämnen:

Saltsyra, utspädd

Metylparahydroxibensoat (E218)

Propylparahydroxibensoat (E216)

Vatten för injektionsvätskor


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


Svin, nöt, häst, får, hund och mink

Tillstånd som ökar behovet av B-vitaminer så som störningar i vommen och tarmsystemets funktioner (t.ex. vid infektioner, hämmat näringsupptag), minskad aptit (t.ex. vid förekomst av aceton i blodet, kalvningsförlamning), långvarig sjukdom (t.ex. infektionssjukdomar) samt som kompletterande behandling vid hudsjukdomar och kramper.


Kalv och får

Nekros i hjärnbarken (CCN, cerebrokortikal nekros) till följd av tiaminbrist.


5. KONTRAINDIKATIONER


Inga kända.


6. BIVERKNINGAR


Inga kända.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Svin, får, nötkreatur, häst, hund och mink.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Intramuskulär, intravenös eller subkutan injektion. Angivna dygnsdoser får betraktas som en vägledning och kan upprepas allt efter fallets art.


Doseringsexempel:

Häst och nötkreatur

20-40 ml

Föl, kalv, gris och får

10-20 ml

Växande svin

2-5 ml

Hund

1-5 ml

Mink

0,5-1 ml


Vid cerebrokortikal nekros (CCN): Kalv och får 100 ml, varav hälften ges intravenöst och hälften subkutant eller intramuskulärt. Behandlingen upprepas dagligen tills symptomen försvinner.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Då blandbarhetsstudier saknas ska detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.


10. KARENSTID


Mjölk: noll dagar.

Slakt: noll dagar.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).

Ljuskänsligt.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Hållbarhet i öppnad förpackning: 4 veckor.12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Inga särskilda åtgärder.

Djuret kan reagera tvärt vid intramuskulär eller subkutan injektion eftersom injektionen kan orsaka sveda.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter administrering.


Dräktighet och digivning

Kan användas under dräktighet och digivning.


Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

Inga symptom har konstaterats.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2015-08-10


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.