iMeds.se

Bezalip

Information för alternativet: Bezalip 200 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-11-17

Bipacksedel: Information till användaren


Bezalip 200 mg filmdragerade tabletter


bezafibrat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bezalip är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Bezalip

Hur du tar Bezalip

Eventuella biverkningar

Hur Bezalip ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bezalip är och vad det används för


Bezalip tillhör en grupp läkemedel som kallas fibrater. Dessa läkemedel används för att sänka fetthalten (lipider) i blodet. Exempelvis de fetter som kallas triglycerider.


Höga halter LDL-kolesterol och triglycerider ökar risken för åderförkalkning, kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt, framförallt i kombination med andra riskfaktorer (t ex om man röker, har högt blodtryck eller diabetes).


Bezalip används tillsammans med diet och andra icke-medicinska behandlingar, t ex motion och viktminskning, för att sänka fetthalten i blodet.


Bezafibrat som finns i Bezalip kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bezalip


Ta inte Bezalip:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Bezalip. Detta gäller särskilt om du har lever-, njur- eller gallstenssjukdom.


Samtidig användning av Bezalip och en annan sorts blodfettsänkande läkemedel som kallas statiner (t.ex. simvastatin eller atorvastatin) kan innebära en ökad risk för muskelskada. Rådgör med läkare om du använder Bezalip och statiner samtidigt.


Andra läkemedel och Bezalip

Tala om för din läkare om tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel. Effekten av Bezalip kan påverkas om Bezalip och vissa andra läkemedel tas samtidigt.


Detta gäller särskilt om Bezalip används samtidigt med statiner och kolestyramin (kolesterol- och blodfettsäkande läkemedel). Om Bezalip och kolestyramin används samtidigt skall medlen tas med minst 2 timmars mellanrum.


Andra läkemedel som kan påverka behandlingseffekten är:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Bezalip rekommenderas inte under graviditet eftersom säkerheten ännu inte fastställts.


Amning

Erfarenhet saknas. Mödrar som behandlas med Bezalip bör inte amma.


Körförmåga och användning av maskiner

I mindre vanliga fall uppträder yrsel, trötthet eller muskelsvaghet som biverkan vilket kan göra att förmågan att köra bil och använda maskiner försämras.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Bezalip

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos är 1 tablett 3 gånger dagligen. Tabletten tas lämpligen till maten och ska sväljas hel.


Användning för barn

Användning av Bezalip hos barn rekommenderas inte eftersom effekt och säkerhet vid behandling av barn inte har fastställts.


Om du har tagit för stor mängd av Bezalip

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Bezalip

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Bezalip och kontakta läkare snarast möjligt:


Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

Besvär från mag-tarmkanalen, t ex magknip, sura uppstötningar, illamående


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Depression, sömnlöshet


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Bezalip ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25ºC.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

  • Tablettkärna: majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat

  • Tablettdragering: Opadry (polyvinylalkohol, titandioxid (färgämne E171), makrogol, talk).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund, filmdragerad tablett märkt G6.

Blisterförpackning, 100 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Tillverkare

Cenexi

52, Rue Marcel et Jacques Gaucher

FR-94120 Fontenay-Sous-Bois

Frankrike


Ombud

Actavis AB

112 89 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast


2014-11-17