iMeds.se

Bicacta

Information för alternativet: Bicacta 50 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ
Document: Bicacta 50 mg film-coated tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Bicacta 50 mg filmdragerade tabletter


bikalutamid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bicacta är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bicacta

3. Hur du använder Bicacta

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bicacta ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bicacta är och vad det användsför


För prostatatumörers tillväxt behövs stimulering av manliga könshormoner (androgener). Bicacta innehåller den aktiva substansen bikalutamid som förhindrar denna stimulering. Bicacta används hos vuxna män vid behandling av framskriden prostatacancer i kombination med en typ av läkemedel som kallas LHRH-analog eller kirurgisk kastrering.


Bikalutamid som finns i Bicacta kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bicacta


Använd inte Bicacta:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bicacta.


Tala om för läkareom du har någotav följande:
Hjärtkärlsjukdom inklusivehjärtrytmrubbningar(arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken föratt drabbas av hjärtrytmrubbningarkan vara förhöjd när man tarBicacta.


Barn och ungdomar

Bicacta ska inte användas av barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Bicacta

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Bicacta kan påverka eller påverkas av följande läkemedel:


Se även avsnittet ”Använd inte Bicacta”.


Bicacta kanpåverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar(t.ex.kinidin, prokainamid, amiodaronochsotalol) eller kan öka risken förhjärtrytmrubbningarnär det används tillsammans med andraläkemedel (t.ex.metadon(används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin(ett antibiotikum), antipsykotika(används mot allvarlig psykisk sjukdom).


Graviditet och amning

Bikalutamid ska ej användas av kvinnor.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Bicacta påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Det finns dock en möjlighet att Bicacta kan göra dig trött. Kör inte bil och använd inte maskiner om du blir påverkad på detta sätt.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bicacta innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Bicacta


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 tablett om dagen med eller utan mat.


Om du använt för stor mängd av Bicacta

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Bicacta

Om du glömmer att ta en dos hoppa över den och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att använda Bicacta

Sluta inte att ta läkemedlet även om du känner dig frisk om inte din läkare har rått dig att göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkare omedelbart eller uppsök sjukhus om du upplever någon av följande mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).


Andra biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Lågt antal röda blodkroppar (anemi), yrsel, värmesvallning, smärta i magen, förstoppning, illamående, blod i urinen, ömma bröst eller förstorade bröst, kraftlöshet, svullnad (ödem).


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Minskad aptit, nedsatt sexualdrift, depression, trötthet, hjärtattack, hjärtsvikt, försämrad matsmältning, gaser (flatulens), påverkan på leverfunktionen, gulfärgning av hud eller ögonvitor (gulsot), håravfall, ökad hårväxt på kroppen, torr hud, klåda, utslag, erektionsproblem, bröstsmärta, viktökning.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Leversvikt, känslighet mot solljus


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Förändringar (QT-förlängning)i EKG (elektrokardiogram)


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Bicacta ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


EndastHDPE-burkar:Används inom 6 månader efter öppnandet.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Tablettkärna: laktosmonohydrat, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat.

Dragering: makrogol 3350, polyvinylalkohol, talk och titandioxid (E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Bicacta 50 mg filmdragerade tablett är rund, bikonvex, vit, 7 mm i diameter, märkt med B 50 på en

sida.


Förpackningsstorlekar:

Blister-förpackning: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98 och 100 tabletter.

Burk: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-12-18


4