iMeds.se

Bicalutamide Bluefish

Information för alternativet: Bicalutamide Bluefish 150 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-08-18

Bipacksedel: information till användaren


Bicalutamide Bluefish 150 mg filmdragerade tabletter


Bikalutamid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bicalutamide Bluefish 150 mg är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bicalutamide Bluefish 150 mg

3. Hur du tar Bicalutamide Bluefish 150 mg

4. Eventuella biverkningar

Hur Bicalutamide Bluefish 150 mg ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Bicalutamide Bluefish 150 mg är och vad det används för


Bicalutamide Bluefish 150 mg kan användas ensamt men även som en del av en kombinationsbehandling till patienter som har fått prostatan bortopererad. Det kan även användas tillsammans med strålbehandling,då cancern har spridits från prostatakörteln till närliggande vävnader.


Den aktiva substansen i Bicalutamide Bluefish 150 mg, bikalutamid, hör till gruppen icke-steroida antiandrogener. Den blockerar de oönskade effekterna av de manliga könshormonerna (androgener) och hämmar på detta sätt tillväxt av celler i prostatan.


Bikalutamid som finns i Bicalutamide Bluefish 150 mgkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Bicalutamide Bluefish 150 mg


Ta inte Bicalutamide Bluefish 150 mg


- om du är allergisk mot bikalutamid eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du tar terfenadin eller astemizol (mot hösnuva eller allergi) eller cisaprid (mot magbesvär).


Bicalutamide Bluefish 150 mg ska inte tas av kvinnor och får inte ges till barn och ungdomar.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bicalutamide Bluefish.

- om du har måttligt till gravt nedsatt leverfunktion.Du ska bara ta läkemedlet efter att läkaren noggrant har övervägt eventuella fördelar och risker. I detta fall ska läkaren regelbundet göra leverfunktionstester. Om grava störningar av leverfunktionen utvecklas ska behandlingen med Bicalutamide Bluefish 150 mg upphöra.

- om du har gravt nedsatt njurfunktion. Du ska bara ta läkemedlet efter att läkaren noggrant har övervägt eventuella fördelar och risker.

- om du har en hjärtsjukdom. I detta fall ska läkaren regelbundet kontrollera din hjärtfunktion.

- Om ditt blod fortfarande visar en hög nivå av ett visst protein som används för att upptäcka prostata cancer och sjukdomen blir värre, bör kanske bikalutamid behandlingen avbrytas.

- om du har diabetes och redan tar en ”LHRH-agonister”.Dessa inkluderar goserelin, buserelin, leuprorelin och triptorelin.


Andra läkemedel och Bicalutamide Bluefish 150 mg

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Ta inte Bicalutamide Bluefish om du redan tar någon av följande läkemedel:Om du tar Bicalutamide Bluefish 150 mg tillsammans med följande läkemedel kan effekten av bikalutamid och även det andra läkemedlet påverkas. Tala med läkaren innan du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Bicalutamide Bluefish 150 mg:


-warfarin eller annat liknande läkemedel som förhindrar blodproppar

-ciklosporin (för att hämma immunsystemet för att förhindra och behandla avstötning av ett transplanterat organ eller benmärg)

-kalciumkanalblockare (mot högt blodtryck eller vissa hjärtbesvär)

-cimetidin (mot magsår)

- ketokonazol (mot svampinfektioner i hud och naglar).

- midazolam (används tex för lindra oro innan operation).


Bicalutamide Bluefish150 mg med mat och dryck

Du kan ta Bicalutamide Bluefish 150 mg före, under eller efter en måltid, men du kan även ta det utan mat.Svälj den filmdragerade tabletten med vatten eller annan vätska.


Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Bicalutamide Bluefish 150 mg är kontraindicerat hos kvinnor och ska därför inte ges till gravida eller ammande kvinnor.


Bicalutamide Bluefish 150 mg kan framkalla en period av sämre fertilitet eller infertilitet hos män.

Körförmåga och användning av maskiner

Bicalutamide Bluefish 150 mg påverkar sannolikt inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Men om du blir yr eller sömnig gör du bäst i att inte utföra sådana uppgifter. Om du trots det kör bil eller använder maskiner ska du vara extra försiktig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bicalutamide Bluefish 150 mg innehåller laktos.

Om läkaren har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, t.ex. laktos, ska du omedelbart kontakta läkaren.


Hur du tar Bicalutamide Bluefish 150 mg


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den vanliga dosen är en filmdragerad tablett en gång dagligen. Läs anvisningarna på förpackningens etikett.

Det är bäst att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Tabletten bör sväljas hel med vätska utan att tuggas och kan tas med eller utan föda.


Användning för barn och ungdomar:

Detta läkemedel rekommenderas inte till patienter under 18 år.


Om du har tagit för stor mängd av Bicalutamide Bluefish 150 mg


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta med de tabletter du har kvar eller förpackningen så att läkaren ser vad du har tagit.


Om du har glömt att ta Bicalutamide Bluefish 150 mg

Om du har glömt din dagliga dos, ska du inte ta den när kommer ihåg den utan ta nästa dos vid vanlig tid.Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Fråga läkaren eller apotekspersonalen om råd om du är orolig.


Om du slutar att ta Bicalutamide Bluefish 150 mg

Sluta inte använda medicinen även om du känner dig frisk utan att rådfråga din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar:

Kontakta omedelbart läkaren om du märker några av följande allvarliga biverkningar:


Mindre vanliga (påverkar färre än 1 av 100 personer):Om detta händer dig, uppsök genast läkare.

Tala omedelbart om för läkaren om du besväras av några av följande biverkningar:Vanliga (påverkar färre än 1 av 10 personer):


Mindre vanliga (påverkar färre än 1 av 100 personer):

Allvarliga andningssvårigheter eller plötslig förvärrad andnöd, möjligen med hosta eller feber. Detta kan vara tecken på en lunginflammation som kallas ”interstitiell lungsjukdom”.


Följande biverkningar kan också förekomma:


Mycket vanliga(påverkar fler än 1 av 10 personer)


Vanliga(påverkar färre än 1 av 10 personer)

Mindre vanliga (påverkar färre än 1 av 100 personer)


Sällsynta(påverkar färre än 1 av 1000 personer)

Kräkningar


Mycket sällsynta (påverkar färre än 1 av 10 000 personer):

• Bröstsmärta och hjärtsvikt (som kan förknippas med andfåddhet, speciellt vid ansträngning, snabba hjärtslag, svullnad i armar och ben och fläckar på huden), oregelbundna hjärtslag, avvikande EKG.

Minskat antal blodplättar med ökad risk för blödning eller blåmärken.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Förändringar (QT-förlängning) i EKG


Ibland kan Bicalutamide Bluefish 50 mg förknippas med förändringar av blodet, som kan kräva att läkaren tar vissa blodprover.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Bicalutamide Bluefish 150 mg ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bikalutamid. Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg bikalutamid.


Tablettkärna:

Övriga innehållsämnen är:Laktosmonohydrat, povidon K-25, natriumstärkelseglykolat (type A), magnesiumstearat.


Dragering (tabletthölje)

Opadry OY-S-9622 som innehåller hypromellos 5cp (E464), titandioxid (E171) och propylenglykol.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bicalutamide Bluefish 150 mg är vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en skåra på ena sidan. Skåran är till för delning av tabletten, för att underlätta sväljning, och inte för att dela den i två doser.

Tabletterna är förpackade i blister som innehåller 14, 28, 30, 90, 98, 100tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Stockholm

Sverige

Tillverkare

Genepharm S.A.

18th klm Marathonos Avenue

153 51 Pallini-Attikis

Grekland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark Bicalutamide Bluefish 150mg Filmovertrukne tabletter

Finland Bicalutamide Bluefish 150 mg Kalvopäällysteistä tablettia Holland Bicalutamide Bluefish 150 mg Filmomhulde tabletten

Italien Bicalutamide Bluefish 150 mg Compresse rivestite con film

Norge Bicalutamide Bluefish 150 mg Filmdrasjerte tabletter

Spanien Bicalutamida Bluefish 150 mg Comprimidos recubiertos con

película EFG

Storbritannien Bicalutamide 150 mg film-coated tablets

Sverige Bicalutamide Bluefish 150 mg Filmdragerade tabletter

Tjeckien Bicalutamid Bluefish 150 mg Potahovanỳch tablet

Tyskland Bicalutamid Bluefish 150 mg Filmtabletten

Ungern Bicalutamid Bluefish 150 mg Filmtabletta

Österrike Bicalutamid Bluefish 150 mg Filmtabletten


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-08-18