iMeds.se

Bicalutamide Teva

Information för alternativet: Bicalutamide Teva 50 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-10-28

Bipacksedel: Information till användaren


Bicalutamide Teva 50 mg filmdragerade tabletter

bikalutamid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bicalutamide Teva är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bicalutamide Teva

3. Hur du tar Bicalutamide Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bicalutamide Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bicalutamide Teva är och vad det används för


Bikalutamid tillhör gruppen antiandrogener. Antiandrogener motverkar effekterna av androgener (manliga könshormoner).


Bikalutamid ges till vuxna män för behandling av prostatacancer i kombination med andra behandlingsmetoder som minskar halten av manliga könshormoner (medicinsk eller kirurgisk kastrering).


Bikalutamid som finns i Bicalutamide Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bicalutamide Teva


Ta inte Bicalutamide Teva


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bicalutamide Teva:


Innan du börjar ta detta läkemedel ska du tala om för läkaren om du har någon sjukdom eller andra problem som påverkar leverfunktionen.


Andra läkemedel och Bicalutamide Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att berätta om:


Bicalutamide Teva kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).


Graviditet, amning och fertilitet

Kvinnor ska inte ta Bicalutamide Teva.


Körförmåga och användning av maskiner

Bicalutamide Teva påverkar sannolikt inte förmågan att köra bil eller använda maskiner. Vissa personer kan emellanåt känna sig sömniga eller få yrsel när de tar läkemedlet. Om du drabbas av detta ska du vara försiktig när du utför sådana uppgifter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bicalutamide Teva innehåller laktos

Bikalutamid tabletter innehåller laktos. Om du vet att du är överkänslig mot vissa sockerarter ska du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Bicalutamide Teva


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är en tablett dagligen, om inte din läkare har meddelat annat. Det är viktigt att du tar tabletten vid samma tidpunkt varje dag.

Tabletten ska sväljas hel med lite vatten.


Användning för barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år ska inte ta Bicalutamide Teva.


Om du har tagit för stor mängd av BicalutamideTeva

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig den här bipacksedeln eller några tabletter så att läkaren vet vad du har tagit.


Om du har glömt att ta Bicalutamide Teva

Om du glömt ta en tablett vid vanlig tidpunkt, hoppa över den dosen och ta inte en tablett senare, vänta tills det är dags för nästa dos och fortsätt därefter att ta tabletterna regelbundet, enligt det ursprungliga doseringsschemat.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Bicalutamide Teva

Sluta inte ta läkemedlet även om du känner dig helt frisk, om inte din läkare sagt åt dig att göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omedelbart läkare eller sök medicinsk hjälp om du drabbas av något av följande:


Följande biverkningar kan också förekomma:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bicalutamide Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i originalförpackningen.


Används före utgångsdatum som anges på blister och ytterkartong. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Kärna: Mikrokristallin cellulosa, povidon, kroskaramellosnatrium, natriumlaurylsulfat, laktosmonohydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

Dragering:Hypromellos, polydextros, titandioxid, makrogol 4000.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bicalutamide Teva 50 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita bikonvexa filmdragerade tabletter, präglade med 93 på ena sidan och 220 på andra sidan


Förpackningsstorlekar: 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90 och 100 filmdragerade tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 HelsingborgDenna bipacksedel ändrades senast:2015-10-28

4