iMeds.se

Bicusan

Information för alternativet: Bicusan 50 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-11-20

Bipacksedel: Information till användaren


Bicusan 50 mg tabletter


Bikalutamid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Bicusan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bicusan

3. Hur du använder Bicusan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bicusan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bicusan är och vad det används för


För prostatatumörers tillväxt behövs bland annat stimulering av manliga könshormoner (androgener). Bicusan förhindrar denna stimulering. Bicusan tabletter 50 mg används vid prostatacancer i kombination med kastrationsbehandling (GnRH agonist).


Bikalutamid som finns i Bicusan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bicusan


Använd inte Bicusan


Varningar och försiktighet


Tala med läkare innan du använder Bicusan:

om du har någon sjukdom som påverkar levern


Andra läkemedel och Bicusan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Bicusan kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:


Bicusan kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).


Graviditet och amning

Bikalutamid ska inte användas av kvinnor och får inte ges till kvinnor som är gravida eller ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Bicusan har troligtvis ingen eller obetydlig påverkan på din förmåga at framföra fordon eller använda maskiner. Trötthet kan dock förekomma i samband med behandling med Bicusan. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bicusan innehåller laktos

Tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Bicusan


Använd alltid Bicusan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.


Vanlig dos är 1 tablett en gång dagligen.


Tabletterna bör sväljas hela tillsammans med vätska. Försök att ta dina läkemedel vid ungefär samma tidpunkt varje dag.


Om du använt för stor mängd av Bicusan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Bicusan

Om du glömmer en dos, hoppa över den och ta din vanliga dos vid nästa ordinarie doseringstillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Bicusan

Sluta inte ta ditt läkemedel, även om du känner dig bra, såvitt du inte uppmanas direkt av din läkare att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Bicusan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta din läkare eller uppsök medicinsk vård omedelbart om du upplever någon av följande mindre vanligabiverkningar (färre än 1 av 100 användare drabbas):


Tala om för din läkare om du haft några av följande biverkningar eller andra problem med ditt läkemedel.


Mycket vanliga (fler än 1 av 10 användare drabbas): Blodbrist, yrsel, värmevallningar, buksmärta, förstoppning, illamående, ömhet i brösten eller förstorade bröst, kraftlöshet, vätskeansamlingar i vävnader, blod i urinen.


Vanliga (fler än 1 av 100 användare drabbas): Nedsatt aptit, nedsatt sexuell lust, depression, sömnighet, allmänna magbesvär, väderspänningar, förändrade levervärden, leverförgiftning, gulfärgad hud och ögon (gulsot), håravfall, ökad hårväxt på kroppen, torr hud, klåda, hudutslag, impotens, smärtor i bröstkorgen, viktökning, hjärtinfarkt.


Sällsynta (färre än 1 av 1000 användare drabbas): Leversvikt, känslighet mot solljus


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram).


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt viaLäkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.5. Hur Bicusan ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Tablettkärna: laktosmonohydrat, povidon, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat Tabletthölje: makrogol, polyvinylalkohol, talk och titandioxid (E 171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Bicusan 50 mg tablett är rund, bikonvex, vit, 7 mm i diameter, märkt ”B 50” på ena sidan.


Förpackningsstorlekar:

Blister: 28, 30, 84, 90 och 100 tabletter

Plastburk: 28, 30, 84, 90 och 100 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel godkändes senast: 2015-11-20


4