iMeds.se

Bimectin Vet.

Information för alternativet: Bimectin Vet. 18,7 Mg/G Oral Pasta, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2011-02-17

Användarinformation

BIMECTIN® VET.

Oral Pasta 18,7 mg/g


Vad innehåller Bimectin vet. pasta?

1 g pasta innehåller:

Verksamt ämne:

Ivermektin 18,7 mg


Hjälpämnen:

Majsolja 809,8 mg

Polysorbat 80 76,5 mg

Kolloidal vattenfri kiseldioxid, 75,0 mg

Äpplesmakämnen 20,0 mg


Hur verkar läkemedlet?

Ivermektin är verksamt mot flera olika ryggradslösa djur som t ex rundmaskar och styngflugelarver.

Parasiterna paralyseras och avdödas till följd av ivermektinets verkan.


Innehavare av försäljningstillstånd / Tillverkare

Bimeda (Cross Vetpharm Group Ltd)

Broomhill Road, Tallaght

Dublin 24, Irland

Information i Sverige lämnas av

CEVA Animal Health AB

Annedalsvägen 9

227 64 Lund

Tel. 046-12 81 00


Användningsområde

Behandling mot sjukdomar orsakade av invärtes parasiter hos häst.

Läkemedlet är effektivt mot följande parasiter:

Rundmaskar i mage och tarm:Könsmogna, omogna och blodkärlsstadier av stora blodmasken. Könsmogna och omogna stadier* av små blodmaskar, spolmask och springmask. Könsmogna stadier av trådmask, stora och lilla magmasken.

Lungmask:Könsmogna och omogna stadier av lungmask.

Övriga rundmaskar:Omogna stadier (mikrofilarier) av nackbandmask.

Styngflugelarver.


* Vissa larvstadier av lilla blodmasken i tarmslemhinnan är dock inte behandlingsbara.


När ska läkemedlet inte användas?

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.


Att tänka på innan och när läkemedlet används

Användning avmaskningsmedel kan leda till en ökad risk för utveckling av resistens (motståndskraft) mot avmaskningsmedel vid:


Rådfråga veterinär om lämpliga doseringsprogram och skötsel av djurbeståndet för att uppnå god parasitkontroll och minska risken för att resistens utvecklas mot avmaskningsmedel. Om en produkt misstänks vara ineffektiv bör djurägaren rådfråga veterinär.


Dräktighet och laktation

Inga ogynnsamma effekter på foster eller stons dräktighetsresultat har påvisats. Ivermektin överförs till mjölk. När lakterande ston behandlas kan ivermektin överföras och återfinnas i modersmjölken. Eftersom studier beträffande effekten på nyfödda föl saknas, bör inte ston med nyfödda föl behandlas.


Dosering

Pastan skall ges i munnen.

Rekommenderad dosering är 0,2 mg ivermektin per kg kroppsvikt. Varje viktmarkering på doseringssprutans kolv ger tillräckligt med pasta för behandling av 100 kg kroppsvikt.

En doseringsspruta räcker för behandling av 600 kg häst.


Bruksanvisning

Lås upp kolvringen genom att vrida den 1/4 varv. Ställ därefter in hästens uppskattade vikt på sprutans graderade doseringsstång genom att föra kolvringen längs doseringsstången. Viktmarkeringen skall avläsas på den sida av kolvringen som är närmast själva sprutan. Lås därefter kolvringen genom att vrida den 1/4 varv.


Tillse att hästens mun är fri från foderrester innan administrering. Tag av plastlocket och stick in sprutan i mungipan mellan lanerna. Tryck ut pastan så långt bak på tungan som möjligt. Håll upp hästens huvud omedelbart under några sekunder för att förhindra att hästen spottar ut pastan.


Särskilda försiktighetsmått vid användning

Rök, ät eller drick inte när läkemedlet hanteras.

Tvätta händerna efter användning.

Denna produkt kan irritera hud och ögon. Därför bör användaren undvika att låta produkten komma i kontakt med hud och ögon. Om kontakt ändå sker, skölj genast med rikligt med vatten.

Vid oavsiktligt intag eller ögonirritation efter kontakt, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


Produkten är endast avsedd för användning till hästar. Katter, hundar (i synnerhet colliehundar, Old English Sheepdog-hundar och liknande raser eller korsningar) samt även land- och havssköldpaddor kan påverkas negativt av koncentrationen av ivermektin i denna produkt om de får möjlighet att äta utspilld pasta eller kommer åt använda sprutor. Eftersom ivermektin är mycket toxiskt för fisk och akvatiska miljöer, bör behandlade djur ej komma i direkt kontakt med ytvatten och diken medan behandlingen pågår.


Överdosering

Kontakta veterinär om överdosering skulle inträffa.

Milda, övergående symtom (långsam pupillreflex på ljus och depression) har observerats vid en högre dos på 1,8 mg/kg (9 gånger den rekommenderade dosen).

Andra symtom som observerats vid högre doser ivermektin inkluderar pupillutvidgning (mydriasis), bristande koordination (ataxi), skakningar (tremor), omtöcknad (stupor), koma och dödsfall. De mindre allvarliga symtomen har varit övergående. Ingen antidot har identifierats, men symtomatisk behandling kan vara fördelaktig.


Karenstid

Slakt:14 dygn.


Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

En övergående lokal svullnad och klåda i framförallt huvud och bukregion kan uppkomma efter behandling av hästar som är kraftigt infekterade med nackbandmaskens mikrofilarier.

Sådana reaktioner förmodas uppstå då ett stort antal mikrofilarier avdödas.

Om sådana symtom uppträder bör veterinär kontaktas.


Förvaring och hållbarhet

Användes före utgångsdatum, se förpackning.

Förvaras oåtkomligt för barn.


Läkemedelsrester

Ivermektin är mycket giftigt för fisk och vattenlevande organismer. Förorena inte diken och vattendrag med produkt eller använda sprutor.

Överblivet läkemedel skall lämnas till apotek för destruktion. Även felförvarat eller för gammalt läkemedel återlämnas till apotek för förstöring.


Reviderad: 2011-02-17