iMeds.se

Bio-Biloba

Information för alternativet: Bio-Biloba Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-04-28


Bipacksedel: Information till användaren


Bio-Biloba, filmdragerade tabletter


Extrakt från Ginkgo biloba


Läs noga igenom denna bipacksedelinnan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bio-Biloba är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bio-Biloba

3. Hur du använder Bio-Biloba

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bio-Biloba ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bio-Biloba är och vad det användsför


Traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bio-Biloba


Använd inte Bio-Biloba

om du är allergisk (överkänslig) mot Ginkgo biloba eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet


Andra läkemedeloch Bio-Biloba

Om du behandlas med warfarin och påbörjar, avslutar eller ändrar behandling med Bio-Biloba bör effekten på warfarin kontrolleras. Försiktighet rekommenderas även vid kombination av Bio-Biloba och dabigatranetexilat.


Samtidig administrering av Ginkgo bilobaoch nifedipin ska ske med försiktighet eftersom kombinationen kan ge yrsel och ökade besvär av värmevallningar.


Det är möjligt att effekten av p-piller kan minska vid samtidig användning av Ginkgo biloba.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel. Det är speciellt viktigt för dig som tar ett läkemedel där det är viktigt att du har en stabil halt i blodet.


Graviditet och amning

I brist på tillräckliga data bör Bio-Biloba inte användas av gravida eller ammande kvinnor.


Körförmåga och användning av maskiner

Bio-Biloba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Bio-Biloba


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Äldre: 1 tablett 1 – 2 gånger dagligen.


Användning för barn

Bio-Biloba ska inte användas av barn.


Om du har tagit för stor mängd av Bio-Biloba

Om du har fått i dig för stor mängd av Bio-Biloba eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 112)för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Bio-Biloba

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Bio-Biloba orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar i blodet och lymfsystemet

Ökad blödningstendens


Biverkningar i hjärtat

Hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm


Biverkningar i centrala nervsystemet


Biverkningar i magtarmkanalen


Biverkningar i hud och underliggande vävnad.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bio-Biloba ska förvaras


Förvaras vid högst 30oC.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Det aktiva innehållsämnet i 1 filmdragerad tablett är 100 mg extrakt från Ginkgo bilobaL., blad (ginkgo), motsvarande:


22 – 27 mg flavonoider som flavonglykosider

2,8 – 3,4 mg ginkgolid A, B och C

2,6 – 3,2 mg bilobalid

och innehåller mindre än 0,5 mikrogram ginkgosyror.


Vid tillverkning av en tablett åtgår ca. 3 – 4 gram torkade ginkgoblad.


Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, talk, hypromellos, titandioxid (E171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, filmdragerad, rund, bikonvex tablett.


Pappkartong med 60 eller 150 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharma Nord ApS

Tinglykke 4 – 6

DK-6500 Vojens

Danmark


Lokal företrädare:

Pharma Hus AB

Gunnebogatan 28

S-163 53 Spånga


Denna bipacksedel ändrades senast:2015-04-28