iMeds.se

Bion Tears


Bipacksedel: Information till användaren


Bion Tears 1 mg/ml + 3 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare


dextran 70/hypromellos


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bion Tears är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Bion Tears

Hur du använder Bion Tears

Eventuella biverkningar

Hur Bion Tears ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bion Tears är och vad det används för


Bion Tears innehåller de aktiva substanserna dextran 70 och hypromellos.


Ögondroppar, endosbehållare. Bion Tears tillhör tårersättningsmedlen.

Bion Tears används för lindring av symtom vid lindrigt till svårt torra ögon.


Dextran 70 och hypromellos som finns i Bion Tears kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bion Tears


Använd inte Bion Tears:

om du är allergisk mot dextran 70 eller hypromellos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bion Tears.

Om du får huvudvärk, smärta i ögat, synförändringar, irritation i ögonen, kvarstående rodnad i ögat eller om symtomen förvärras eller kvarstår i mer än 3 dygn ska du avbryta användningen och kontakta läkare.


Använd inte Bion Tears om du ser att lösningen ändrat färg eller blivit grumlig.


Andra läkemedel och Bion Tears

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Bion Tears kan användas under graviditet och amning och förväntas inte ha någon effekt på fertilitet.


Körförmåga och användning av maskiner

Om dimsyn eller andra synstörningar uppstår efter att du använt Bion Tears, ska du vänta med att köra bil och använda maskiner tills synen klarnar igen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Bion Tears


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är

Vuxna och äldre

1–2 droppar tillföres i det påverkade ögat 3–4 gånger dagligen såvida inte läkare ordinerat annorlunda.


Ögondropparna kan användas tillsammans med kontaktlinser.


Om du upplever att effekten av Bion Tears är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


Använd endast Bion Tears för att droppa i ögonen.


Så här använder du Bion Tears på rätt sätt


1

2

3


Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

Öppna foliepåsen och ta ut remsan med 4 behållare.

Håll remsan med den långa, plana änden överst och dra loss en behållare genom att dra den mot dig medan du håller stadigt i de andra. Du måste vrida loss den från sammanfogningen med de andra (bild 1).

Behåll en behållare och lägg tillbaka de andra i foliepåsen.

Håll den långa, plana delen av behållaren mellan tummen och pekfingret och öppna den genom att vrida av den andra änden (bild 2).

Luta huvudet bakåt. Dra ned det undre ögonlocket med ett rent finger, tills det bildas en ”ficka” mellan det undre ögonlocket och ögat. Här ska droppen placeras.

Håll behållaren mellan tummen och pekfingret med den öppna änden nedåt.

Håll behållarens spets nära ögat. Använd en spegel om det underlättar.

Undvik att röra vid ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller något annat med behållarens spets. Det kan förorena ögondropparna.

Kläm försiktigt på behållaren för att frigöra en droppe Bion Tears i taget (bild 3).

Om du använder Bion Tears i båda ögonen upprepar du steg 6–10 för det andra ögat med samma behållare.

Kasta behållaren inklusive överbliven lösning omedelbart efter användning.


Om en droppe missar ögat gör du ett nytt försök.


Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta i minst 5 minuter mellan varje preparat. Ögonsalvor ska användas sist.


Om du använt för stor mängd av Bion Tears

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Bion Tears

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos kan du hoppa över den glömda dosen.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har setts med Bion Tears:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Effekter i ögat: dimsyn.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Effekter i ögat: torra ögon, ögonlocksstörning, onormal känsla eller känsla av främmande kropp i ögat, obehag i ögonen.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Effekter i ögat: klåda i ögat, ögonirritation eller rött öga.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Effekter i ögat: rodnad i ögonlocket, smärta eller svullnad i ögat, flytning från ögat, skorpbildning kring ögat, ökat tårflöde.

Allmänna biverkningar: allergi (överkänslighet), huvudvärk.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bion Tears ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Kassera endosbehållaren omedelbart efter användning.

Oanvända endosbehållare måste kasseras 4 dagar efter öppnandet av foliepåsen.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bion Tears är en klar, färglös lösning som tillhandahålls i en endosbehållare med 0,4 ml.

4 endosbehållare förpackas i en foliepåse.


Förpackningsstorlek: 28 x 0,4 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien


Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien


Kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Alcon Nordic A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

Tel: +45 3636 4300


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-03-03