iMeds.se

Bisoprolol Actavis

Bipacksedel: Information till användaren


Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter


Bisoprololfumarat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bisoprolol Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Actavis

3. Hur du tar Bisoprolol Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bisoprolol Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bisoprolol Actavis är och vad det används för


Bisoprololfumarat hör till läkemedelsgruppen betablockerare som används för att behandla:


2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Actavis


Ta inte Bisoprolol Actavis


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Bisoprolol Actavis, särskilt:Tala om för läkare eller tandläkare att du tar Bisoprolol Actavis om du ska få narkos (sövas). Det kan vara nödvändigt att sluta ta detta läkemedel upp mot 48 timmar innan narkos.


Barn och ungdomar

På grund av brist på data rekommenderas Bisoprolol Actavis inte för användning till barn


Andra läkemedel och Bisoprolol Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Bisoprolol Actavis kan påverka eller påverkas av andra läkemedel om de används samtidigt. Detta gäller för:Samtidig användandning av bisoprolol och någon av ovanstående mediciner kan påverka blodtrycket och/eller hjärtfunktionen.


Läkemedel som används för behandling av diabetes; t ex insulin och diabetes-läkemedel i tablettform.


Bisoprolol Actavis kan förstärka den blodsockersänkande effekten samt dölja symtom på lågt blodsockervärde.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Bisoprolol Actavis rekommenderas inte vid graviditet eller amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan ha en liten påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner. Bisoprolol Actavis kan göra att du upplever trötthet och yrsel. Var noga med att du inte är påverkad av behandlingen innan du kör bil eller använder maskiner. Detta gäller särskilt i början av behandlingen, vid förändringar i medicineringen och i samband med alkohol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bisoprolol Actavis innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Bisoprolol Actavis


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna ska sväljas med tillräcklig mängd vatten (t.e.x. ett glas vatten) vid samma tidpunkt varje dag. Tabletterna kan tas med eller utan mat.


Rekommenderad dos är:


Om du har tagit för stor mängd av Bisoprolol Actavis

Om du av misstag tagit för stor dos, kontakta din läkare eller ring Giftinformationscentralen, tel 112.

Symtom på överdosering är: långsam puls, astma, lågt blodsocker, lågt blodtryck (som kan medföra att du upplever svimningskänsla, yrsel och virrighet) och akut hjärtsvikt (vätskeansamling, andfåddhet och trötthet).


Om du har glömt att ta Bisoprolol Actavis

Om du gömt ta en dos, ta den så fort som du kommer ihåg den och fortsätt ta läkemedlet som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Bisoprolol Actavis

Avbryt inte behandlingen med Bisoprolol Actavis plötsligt då detta kan förvärra din sjukdom (det kan inträffa att hjärtsjukdomen förvärras eller att blodtrycket börjar stiga). Din läkare kommer att trappa ner dosen successivt eller byta ut behandlingen till ett annat läkemedel.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Avbryt behandlingen och kontakta läkare omedelbart om du får en allergisk reaktion. Symtomen kan vara kliande hudutslag, värmesvallningar, svullnad i ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att andas och att svälja. Detta är en mycket allvarlig, men sällsynt, biverkan (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter). Du kan behöva akut medicinskt omhändertagande på sjukhus.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Bisoprolol Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30°C


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Blister bestående av PVC/PVdC/aluminium-folie förpackade i en märkt kartong.


Tabletter 5 mg: runda, konvexa, svagt gul-marmorerade med skåra, märkta BI och 5 på var sida om brytskåran.

Tabletter 10 mg: runda, konvexa, beige-marmorerade med skåra, märkta BI och 10 på var sida om brytskåran.

Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


Förpackningsstorlekarna är 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60 och 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjördur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-05-04

5