iMeds.se

Bisoprolol Orion

Läkemedelsverket 2015-03-03


Bipacksedel: Information till användaren


Bisoprolol Orion 2,5 mg tabletter

Bisoprolol Orion 5 mg tabletter

Bisoprolol Orion 10 mg tabletter


bisoprololfumarat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bisoprolol Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Orion

3. Hur du tar Bisoprolol Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bisoprolol Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bisoprolol Orion är och vad det används för


Bisoprolol Orion innehåller den aktiva substansen bisoprololfumarat som tillhör en grupp av läkemedel som kallas betablockerare. Betablockerare skyddar hjärtat mot alltför mycket aktivitet. Bisoprolol Orion verkar genom att påverka kroppens svar på vissa nervimpulser, särskilt i hjärtat. Denna påverkan innebär att bisoprolol gör hjärtrytmen långsammare och gör så att hjärtat pumpar runt blodet i kroppen mer effektivt. Hjärtsvikt uppstår när hjärtmuskeln är svag och inte orkar pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov.


Bisoprolol Orion används vid


Bisoprolol som finns i Bisoprolol Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Orion


Ta inte Bisoprolol Orion:Ta inte Bisoprolol Orion om du har något av följande hjärtbesvär:Varningar och försiktighet


Tala med läkare innan du tar Bisoprolol Orion


Du ska också berätta för din läkare om du ska genomgå:


Andra läkemedel och Bisoprolol Orion


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Ta inte följande läkemedel tillsammans med Bisoprolol Orion utom på särskild inrådan från läkare:Fråga läkare innan du tar följande läkemedel tillsammans med Bisoprolol Orion; du kan behöva gå på tätare läkarkontroller för ditt tillstånd:Bisoprolol Orion med mat, dryck och alkohol

Bisoprolol Orion ska tas på morgonen, före, med eller efter frukost. Tabletterna ska sväljas hela med vätska och de ska inte tuggas eller krossas.


Alkohol

Undvik att dricka större mängder alkohol, eftersom det kan öka den blodtryckssänkande effekten av Bisoprolol Orion. Undvik att dricka alkohol helt ifall läkemedlet gör dig mera yr och påverkad än vanligt.


Graviditet och amning

Det finns en risk för att Bisoprolol Orion kan skada barnet om det används under graviditet. Om du är gravid eller planerar att bli gravid ska du berätta det för din läkare. Han eller hon kommer att avgöra om du kan ta Bisoprolol Orion under graviditet.

Det är inte känt om bisoprolol går över i bröstmjölk. Därför rekommenderas inte amning under behandling med Bisoprolol Orion.


Körförmåga och användning av maskiner

Förmågan att köra eller använda maskiner kan påverkas, beroende på hur väl du tolererar läkemedlet. Var särskilt försiktig i början av behandlingen, när dosen höjs eller medicineringen ändras, liksom vid kombination med alkohol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Bisoprolol Orion


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Bisoprolol Orion ska tas på morgonen, före, med eller efter frukost. Ta tabletten/tabletterna med lite vatten. Tabletterna får inte tuggas eller krossas. Denna behandling ska initieras av en hjärtspecialist eller specialist i internmedicin.


Användning för barn och ungdomar: Bisoprolol Orion rekommenderas inte för användning till barn.


Stabil kronisk hjärtsvikt

Vuxna, inklusive äldre: Behandling med bisoprolol måste inledas vid en låg dos och ökas gradvis.

Läkaren kommer att avgöra hur dosen ska höjas, och detta kommer normalt att göras på följande sätt:Den högsta rekommenderade dagliga dosen är 10 mg bisoprolol.

Beroende på hur bra du tål läkemedlet, kan läkaren också förlänga tiden mellan doshöjningarna. Om tillståndet förvärras eller om du inte längre tål läkemedlet, kan det vara nödvändigt att sänka dosen igen eller att avbryta behandlingen. För vissa patienter kan en lägre underhållsdos än 10 mg bisoprolol vara tillräcklig. Din läkare kommer att tala om vad du ska göra. Om du måste sluta helt med behandlingen, kommer läkaren att instruera dig att sänka dosen gradvis, eftersom tillståndet annars kan förvärras.


Njur eller lever-sjukdom: Dosen ska ökas gradvis och med försiktighet bland patienter med allvarlig njur- eller leversvikt.


Hypertoni och angina

Vuxna, inklusive äldre:Den vanligaste dosen för vuxna är en tablett dagligen (10 mg). Din läkare kan instruera dig att öka eller sänka dosen.


Njur eller lever-sjukdom:Dosen bör inte överstiga 10 mg (en gång dagligen) bland patienter med allvarlig njur- eller leversvikt.


Om du har tagit för stor mängd av Bisoprolol Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) omedelbart för bedömning av risken samt rådgivning. Medta denna bipacksedel och eventuella tabletter som du har kvar. Din läkare kommer att tala om vilka åtgärder som är nödvändiga. Symtom på en för hög dos kan inbegripa långsam hjärtrytm, svåra andningssvårigheter, yrsel eller darrningar (på grund av sänkt blodsocker).


Om du har glömt att ta Bisoprolol Orion

Om du glömmer att ta Bisoprolol Orion, ta din dos så snart du kommer ihåg det, om det inte snart är dags för din nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Bisoprolol Orion

Sluta inte plötsligt att ta Bisoprolol Orion och ändra inte den rekommenderade dosen utan att tala med din läkare först. Om du behöver avsluta behandlingen, måste det göras gradvis, för att undvika biverkningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


För att förebygga allvarliga reaktioner ska du omedelbart prata med läkare om en biverkning är svår, uppträder plötsligt eller förvärras snabbt. De allvarligaste biverkningarna har samband med hjärtfunktionen:


Om du känner dig yr eller svag, eller får andningssvårigheter, ska du kontakta läkare snarast möjligt.


Ytterligare biverkningar anges nedan efter hur vanliga de är:


Mycket vanliga: kan påverka fler än 1 av 10 personer

Vanliga: kan påverka upp till 1 av 10 personer

Mindre vanliga: kan påverka upp till 1 av 100 personer

Sällsynta: kan påverka upp till 1 av 1 000 personer

Mycket sällsynta: kan påverka upp till 1 av 10 000 personer


Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):


Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer):


Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer):


Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bisoprolol Orion ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP respektive Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga speciella förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är bisoprololfumarat.

Varje 2,5 mg tablett innehåller 2,5 mg bisoprololfumarat.

Varje 5 mg tablett innehåller 5 mg bisoprololfumarat.

Varje 10 mg tablett innehåller 10 mg bisoprololfumarat.


Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, natriumstärkelseglykolat (typ A) och magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


2,5 mg: Vita till naturvita runda bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan.

5 mg: Vita till naturvita runda bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan.

10 mg: Vita till naturvita runda bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan.


Bisoprolol Orion 2,5 mg, 5 mg och 10 mg tabletter: Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Förpackningstorlekar: 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 90 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland


Tillverkare

Chanelle Medical, Loughrea, Co Galway, Irland


Orion Corporation Orion Pharma
Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-03-03