iMeds.se

Bisoprolol Sandoz

Information för alternativet: Bisoprolol Sandoz 10 Mg Filmdragerad Tablett, Bisoprolol Sandoz 5 Mg Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Bisoprolol Sandoz 5 mg filmdragerade tabletter

Bisoprolol Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter


bisoprololfumarat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bisoprolol Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Sandoz

3. Hur du tar Bisoprolol Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bisoprolol Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bisoprolol Sandoz är och vad det används för


Bisoprolol Sandoz tillhör en läkemedelsgrupp som heter betablockerare. De skyddar hjärtat från att arbeta alltför hårt.


Bisoprolol Sandoz används för behandling av:


Bisoprololfumarat som finns i Bisoprolol Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Sandoz


Ta inte Bisoprolol Sandoz


Tala med din läkare om du är osäker på något av det som nämns ovan.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Bisoprolol Sandoz


Hittills finns ingen erfarenhet från behandling med Bisoprolol Sandoz för hjärtsvikt hos patienter med följande sjukdomar och tillstånd:


Behandlingen av hjärtsvikt med Bisoprolol Sandoz kräver regelbunden medicinsk uppföljning. Detta är absolut nödvändigt, särskilt i början av behandlingen och när den avslutas.


Behandlingen med Bisoprolol Sandoz får inte avbrytas plötsligt, om det inte finns tvingande orsaker.


För patienter med hypertension och kärlkramp och åtföljande hjärtsvikt bör behandlingen inte avbrytas tvärt. Dosen bör minskas långsamt genom en veckovis halvering.


Fråga din läkare om någon av ovanstående varningar gäller dig, eller har gällt dig tidigare.


Andra läkemedel och Bisoprolol Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel. Vissa läkemedel kan inte användas samtidigt, och andra läkemedel kräver specifika anpassningar (t.ex. av dosen).


Tala alltid om för din läkare om du tar eller använder något av följande läkemedel förutom Bisoprolol Sandoz:


Alla dessa läkemedel liksom Bisoprolol Sandoz kan påverka blodtrycket och/eller hjärtats funktion.

insulin eller andra läkemedel för diabetes. Den blodsockersänkande effekten kan förstärkas. Symtom på lågt blodsocker kan döljas.


Bisoprolol Sandoz med alkohol


Den yrsel som kan orsakas av Bisoprolol Sandoz kan bli värre om du dricker alkohol. Om detta händer dig ska du undvika att dricka alkohol.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Bisoprolol Sandoz kan vara skadligt för graviditetens förlopp och/eller det ofödda barnet. Det finns en ökad risk för förtidig födsel, missfall, låg blodsockernivå och långsam puls hos barnet. Barnets tillväxt kan också påverkas. Därför ska Bisoprolol Sandoz inte tas under graviditet.


Det är inte känt om Bisoprolol Sandoz utsöndras i bröstmjölk och därför rekommenderas inte användning under amningsperioden.


Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga studier utförda på hur effekten påverkar körförmågan eller användandet av maskiner.

Dessa tabletter kan göra dig trött, dåsig eller yr. Om du får någon av dessa biverkningar ska du inte köra bil eller använda farliga maskiner. Tänk på risken för dessa effekter, särskilt i början av behandlingen, vid dosändringar och vid användning i kombination med alkohol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bisoprolol Sandoz innehåller laktos

Om man har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.


3. Hur du tar Bisoprolol Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare talar om för dig hur många tabletter du ska ta. Du bör ta detta läkemedel på morgonen, före, under eller efter frukost. Svälj tabletten/tabletterna tillsammans med ett glas vatten och tugga eller krossa dem inte.


Högt blodtryck/kärlkramp

Vuxna

Dosen bestäms individuellt.

Rekommenderad startdos är 5 mg en gång dagligen.

Vanlig dos för vuxna är 10 mg en gång dagligen. Din läkare kan bestämma att öka eller minska dosen.

Den högsta dosen är 20 mg en gång dagligen.


Svårtnedsatt njur- eller leverfunktion

Om du lider av svårt nedsatt njur- eller leverfunktion är den högsta dosen 10 mg dagligen.


Äldre

I normalfallet behövs ingen dosanpassning. Din läkare kommer att låta dig börja behandlingen med lägsta möjliga dos.


Hjärtsvikt (minskad pumpförmåga hos hjärtat)

Innan du börjar ta Bisoprolol Sandoz tar du redan en ACE-hämmare, ett urindrivande medel eller hjärtglykosid (läkemedel för hjärta/blodtryck).


Dosen ökas gradvis tills man hittat en dos som är lämplig för dig:

1,25 mg en gång dagligen under 1 vecka, om detta tåls väl, kan dosen ökas till:

2,5 mg en gång dagligen under ytterligare en vecka, om detta tåls väl, kan dosen ökas till:

3,75 mg en gång dagligen under ytterligare en vecka, om detta tåls väl, kan dosen ökas till:

5 mg en gång dagligen under påföljande 4 veckor, om detta tåls väl, kan dosen ökas till:

7,5 mg en gång dagligen under påföljande 4 veckor, om detta tåls väl, kan dosen ökas till:

10 mg en gång dagligen som underhållsbehandling.


Den högsta dosen är 10 mg en gång dagligen.

Läkaren bestämmer den lämpligaste dosen för dig, vilket bland annat baseras på möjliga biverkningar.


Efter den allra första dosen på 1,25 mg kommer läkaren att kontrollera ditt blodtryck, puls, hjärtfunktionsstörning.


Nedsatt lever- eller njurfunktion

Läkaren kommer att vara extra noggrann vid dosökning.


Äldre

I normalfallet behövs ingen dosanpassning.


Om du märker att effekten av Bisoprolol Sandoz är för stark eller inte tillräckligt stark ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.


För delning av tabletterna:

Placera tabletten på en hård platt yta med den skårade sidan uppåt.


Tryck med tummen i mitten av tabletten så delar den sig i två halvor.

Tryck sedan med tummen i mitten av varje halva så får du fyra delar.Behandlingslängd

Bisoprolol Sandoz används vanligen under lång tid.


Användning för barn och ungdomar

Det saknas erfarenhet av användning av Bisoprolol Sandoz till barn och läkemedlet rekommenderas därför inte till barn.


Om du har tagit för stor mängd av Bisoprolol Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 ) eller för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta med tablettförpackningen eller detta informationsblad så att sjukvårdspersonalen vet exakt vad du har tagit. Symtom på överdosering kan omfatta yrsel, trötthet, andfåddhet och/eller väsljud vid andning. Det kan även förekomma långsam puls, sänkt blodtryck, otillräcklig hjärtfunktion och låga blodsockernivåer (vilket kan omfatta hungerkänsla, svettning och hjärtklappning).


Om du har glömt att ta Bisoprolol Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta den vanliga dosen så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan med den vanliga dosen nästa dag.


Om du slutar att ta Bisoprolol Sandoz

Behandling med Bisoprolol Sandoz får inte avbrytas hastigt. Om du plötsligt slutar ta detta läkemedel kan ditt tillstånd bli värre. Dosen måste istället minskas gradvis under några veckor enligt läkarens anvisningar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar som kan inträffa är:


Mycket vanliga, förekommer hos fler än 1 av 10 patienter:


långsamma hjärtslag. Vid behandling av högt blodtryck eller kärlkramp är denna biverkning mindre vanligt förekommande.


Vanliga, förekommer hos 1-10 av 100 patienter:Mindre vanliga, förekommer hos 1-10 av 1000 patienter:

långsamma hjärtslag. Vid behandling av hjärtsvikt är denna biverkning mycket vanligt förekommande.


Sällsynta, förekommer hos 1-10 av 10000 patienter:


Mycket sällsynta, förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bisoprolol Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges efter ”Utg.dat.” på kartongen och ”EXP” på blisterkartan. De två första siffrorna avser månaden och de sista siffrorna avser året.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte Bisoprolol Sandoz efter 6 månader från det första öppnandet av tablettburken.


Tryckförpackningar: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Tablettburk: Ingasärskilda förvaringsanvisningar.

Efter första öppnandet: Förvaras vid högts 25 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Bisoprolol Sandoz 5 mg: Den aktiva substansen är 5 mg bisoprololfumerat.

Bisoprolol Sandoz 10 mg: Den aktiva substansen är 10 mg bisoprololfumerat.


Övriga innehållsämnen är:

kalciumhydrogenfosfat, vattenfri

mikrokristallin cellulosa

majsstärkelse, pregelatiniserad

kroskarmellosnatrium

kiseldioxid, kolloidal vattenfri

magnesiumstearat

laktosmonohydrat

hypromellos

makrogol 4000

titandioxid (E171)

gul järnoxid (E172)

röd järnoxid (E172) (endast Bisprolol Sandoz 10 mg)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekarFörpackningsstorlekar;

Tryckförpackningar:7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 10x30eller 500 filmdragerade tabletter.

Tablettburkar: 10, 20, 30, 50, 60, 100, 250 eller 500 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

eller

HEXAL AG, Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, Tyskland

eller

ROWA Pharmaceuticals Limited, Newtown, Bantry, Co. Cork, Irland

eller

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Lek S.A, Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Lek S.A., Ul. Podlipie 16 C, 95 010 Strykow, Polen


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-10-31


7