iMeds.se

Bisoprolol Stada

Bipacksedel: Information till användaren


Bisoprolol STADA 5 mg filmdragerade tabletter

Bisoprolol STADA 10 mg filmdragerade tabletter

bisoprolol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bisoprolol Stada är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Stada

3. Hur du tar Bisoprolol Stada

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bisoprolol Stada ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. Vad Bisoprolol Stada är och vad det användsför


Bisoprolol Stada tillhör en grupp av läkemedel som kallas betablockerare. Den innehåller den aktiva substansen bisoprolol.

Bisoprolol Stada används vid:

behandling av högt blodtryck

behandling av kronisk stabil kärlkramp (bröstsmärtor orsakade av dålig blodcirkulation i artärerna som leder till hjärtat).


Bisoprolol som finns i Bisoprolol Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Stada


Använd inte Bisoprolol Stada om:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bisoprolol Stada


Bisoprolol Stada ska inte användas vid behandling av kronisk hjärtsvikt.


Tala med din läkare innan du påbörjar behandlingen med Bisoprolol Stada, om du har eller har haft något av följande problem:Bisoprolol Stada kan minska tårflödet och öka risken för ögonirritation. Detta bör tas i beaktande om du använder kontaktlinser.


Du bör informera läkaren innan du börjar använda detta läkemedel om du genomgår:


Barn

Användning av Bisoprolol Stada rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år, eftersom det inte finns tillräcklig information om säkerhet och effekt i denna åldersgrupp.


Andra läkemedel och Bisoprolol Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Du ska INTE ta floktafenin (ett antiinflammatoriskt och smärtstillande läkemedel) eller sultaprid (ett läkemedel för behandling av psykiatriska störningar) tillsammans med Bisoprolol Stada.


Det rekommenderas inte att Bisoprolol Stada tas tillsammans med följande läkemedel:


- Det rekommenderas att Bisoprolol Stada endast används med försiktighet tillsammans med följande läkemedel:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Om du är gravid bör du inte ta Bisoprolol Stada, om inte läkaren bestämmer att det är absolut nödvändigt.


Amning

Det är inte känt om bisoprolol utsöndras i bröstmjölken. Därför rekommenderas inte amning under behandlingen med Bisoprolol Stada.


Körförmåga och användning av maskiner

Bisoprolol Stada kan ha påverkan på förmågan att köra fordon och använda maskiner.


Detta gäller särskilt


Du bör inte köra fordon eller delta i andra aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet och koordination om du känner att din uppmärksamhet och koordination är påverkad.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Bisoprolol Stada


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Administreringssätt

Bisoprolol Stada tabletter är för oralt bruk (tas via munnen). Ta tabletten med tillräcklig mängd vatten (t ex glas) på morgonen. Tugga inte tabletten. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Läkaren kommer att bestämma vilken dos du ska ta och kommer att undersöka dig regelbundet vid behandlingens start.


Vanlig startdos är 5 mg bisoprolol per dag.


Läkaren kan komma att öka dosen till 10 mg bisoprolol per dag. Den maximala rekommenderade dosen är 20 mg bisoprolol per dag.


Patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion

Hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion ska dosen inte överstiga 10 mg bisoprolol per dag. Dosen kan eventuellt delas upp på två doseringstillfällen.

För patienter som får dialys: Eftersom bisoprolol inte avlägsnas genom dialys, behövs ingen tilläggsdos av Bisoprolol Stada.


Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion

Hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion ska dosen inte överstiga 10 mg bisoprolol Stada per dag.


Äldre patienter

Normalt krävs ingen dosjustering. Det rekommenderas dock att inleda behandlingen med lägsta möjliga dos.


Barn och ungdomar (under 18 år)

Användning av Bisoprolol Stada rekommenderas inte till barn och ungdomar, eftersom det inte finns tillräcklig information om säkerhet och effekt i denna åldersgrupp.


Behandlingstid

Läkaren bestämmer behandlingstiden. Behandling med Bisoprolol Stada är vanligtvis långsiktig.


Om du har tagit för stor mängd Bisoprolol Stada

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdosering kan vara långsam hjärtrytm, lågt blodtryck som kan framkalla yrsel eller svimning, andnöd (bronkospasm), retlednings- eller rytmstörningar på hjärtat eller låg blodsockernivå.


Om du har glömt att ta Bisoprolol Stada:

Ta nästa dos som vanligt när det är dags för den. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Bisoprolol Stada

Avbryt eller avsluta inte behandlingen med Bisoprolol Stada innan du har talat med läkare.


Behandling med Bisoprolol Stada får inte avslutas tvärt och speciellt inte hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom (syrebrist i hjärtat). Dosen måste trappas ned gradvis (enligt läkarens instruktioner). Ett tvärt avslut kan leda till akut försämring av ditt medicinska tillstånd.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bisoprolol Stada ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatumsom anges på kartong och blister. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen.


Förvaras vid högst 25 C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bisoprololhemifumarat.


Bisoprolol Stada 5 mg

En filmdragerad tablett innehåller 5 mg bisoprololhemifumarat.


Bisoprolol Stada 10 mg

En filmdragerad tablett innehåller 10 mg bisoprololhemifumarat.


Övriga innehållsämnen är

Mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, pregelatiniserad majsstärkelse, krospovidon, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bisoprolol Stada 5 mg

Ljusrosa, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter. Tabletterna är skårade på båda sidor och präglade med texten "BSL5" på ena sidan.


Bisoprolol Stada 10 mg

Gul-orange, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter. Tabletterna är skårade på båda sidor och präglade med texten "BSL10" på ena sidan.


PVC/PE/PVDC/Al-blister innehållande 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 eller 120 tabletter.

PVC/PE/PVDC/Al-blister i aluminiumpåse innehållande 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 eller 120 tabletter.

HDPE-burk innehållande 30 eller 50 tabletter.

PVC/PE/PVDC/Al-perforerade endosblister innehållande 50 tabletter (50x1).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Alternativ tillverkar

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur

Nederländerna


PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A, 2730 Herlev

Danmark


STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2, 1190 Wien

Österrike


Cosmo S.p.A

Via C. Colombo, 1, 20020 Lainate-Milano

Italien


Dragenopharm, Apotheker Püschl GmbH & Co. KG

Göllstrasse 1, 84529 Tittmoning

Tyskland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-04-15