iMeds.se

Bisoprolol Stada


PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Bisoprolol STADA 5 mg, filmdragerade tabletter

Bisoprolol STADA 10 mg, filmdragerade tabletter


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Varje tablett innehåller 5 mg respektive 10 mg bisoprololhemifumarat.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Filmdragerad tablett.


Bisoprolol Stada 5 mg: Ljusrosa, runda, bikonvexa tabletter med skåra på båda sidor och präglade med texten "BSL5" på ena sidan.


Bisoprolol Stada 10 mg: Guloranga, runda, bikonvexa tabletter med skåra på båda sidor och präglade med texten "BSL10" på ena sidan.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Hypertoni. Kronisk, stabil angina pectoris.


4.2 Dosering och administreringssätt


Bisoprolol Stada filmdragerade tabletter är avsedda för oralt bruk.

Behandling med bisoprolol är vanligtvis en långtidsbehandling.


Dosen bör anpassas individuellt. Behandlingen bör inledas med lägsta möjliga dos. För vissa patienter kan 5 mg per dag vara tillräckligt. Normal dos är 10 mg en gång dagligen och den maximala rekommenderade dosen är 20 mg per dag.


Tabletterna bör tas på morgonen. De ska sväljas tillsammans med vätska och ska inte tuggas.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion, (kreatininclearance < 20 ml/min) ska dosen inte överstiga 10 mg en gång dagligen. Dosen kan eventuellt delas upp på två doseringstillfällen.

Eftersom begränsade data tyder på att bisoprolol inte avlägsnas genom dialys, är dialyspatienter inte i behov av någon tilläggsdos efter utförd dialys.


Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion

Hos patienter med svår leversvikt ska dosen inte överskrida 10 mg en gång per dag.


Äldre patienter

Normalt krävs ingen dosanpassning. Det rekommenderas dock att inleda behandlingen med lägsta möjliga dos.


Barn under 12 år samt tonåringar

Erfarenhet saknas och därför rekommenderas inte bisoprolol för behandling av barn.


Utsättande av behandlingen

Behandlingen ska inte avbrytas abrupt, i synnerhet inte om patienten lider av ischemisk hjärtsjukdom (se även avsnitt 4.4 "Varningar och försiktighet"). Dosen ska minskas gradvis med en veckovis halvering av dosen.


4.3 Kontraindikationer4.4 Varningar och försiktighet


Andra formuleringar av bisoprolol används vid behandling av kronisk hjärtsvikt. Användning av betablockerande medel vid denna indikation kräver stor försiktighet och bör inledas enligt ett mycket strikt titreringsförfarande. Under denna fas är det nödvändigt med små doshöjningar, vilket inte är möjligt med detta läkemedel. Detta läkemedel ska därför inte användas vid behandling av kronisk hjärtsvikt.


Kombination med amiodaron rekommenderas inte på grund av risken för kontraktil automatism och överledningsstörningar (hämning av kompenserande sympatikuspåslag).


Bisoprolol bör användas med försiktighet vid:


Påbörjande av bisoprololbehandling kräver regelbunden övervakning, i synnerhet vid behandling av äldre patienter. Behandling med bisoprolol bör inte avbrytas abrupt om det inte är klart indicerat. Det finns risk för hjärtinfarkt och plötslig död om behandlingen avbryts abrupt hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom. För mer information, se avsnitt 4.2 "Dosering och administreringssätt".


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Kombinationer som är kontraindicerade:


Kombinationer som inte rekommenderas:


Kombinationer som bör användas med försiktighet:


Kombinationer som kräver särskilt övervägande:


4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Graviditet

Bisoprolol har farmakologiska effekter som kan orsaka skada under graviditet och/eller på fostret/spädbarnet. I allmänhet minskar betaadrenoreceptorblockerare perfusionen genom placenta, vilket kan leda till tillväxthämning, intrauterin fosterdöd, missfall eller för tidig födsel. Biverkningar (t.ex. hypoglykemi, bradykardi) kan förekomma hos fostret och det nyfödda barnet. Om behandling med betablockerare är nödvändig, är beta1-blockerande preparat att föredra.

Bisoprolol bör endast användas under graviditet då behandling är absolut nödvändig. Om behandling med bisoprolol bedöms nödvändig, bör regelbundna kontroller av placentablodflödet och fostertillväxten göras. Om graviditeten eller fostret påverkas negativt, ska alternativa behandlingar övervägas. Det nyfödda barnet ska noga övervakas. Symtom på hypoglykemi och bradykardi uppkommer i allmänhet inom de första tre dygnen.


Amning

Det är inte känt om bisoprolol utsöndras i bröstmjölken hos människa. Därför rekommenderas inte amning under samtidig behandling med bisoprolol.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


På grund av individuella variationer i reaktioner på läkemedlet, kan förmågan att framföra ett fordon eller att använda maskiner försämras. Detta ska tas i beaktande i synnerhet vid behandlingsstart, vid förändringar i medicineringen samt vid alkoholintag.


4.8 Biverkningar


De biverkningar som rapporterats är i allmänhet förorsakade av betablockerarnas farmakologiska egenskaper.


I detta avsnitt är frekvensen av biverkningar definierat enligt följande:

Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga(1/100, <1/10), mindre vanliga (1/1 000, <1/100), sällsynta(1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Psykiska störningar

Mindre vanliga: sömnrubbningar, depression

Sällsynta: mardrömmar, hallucinationer


Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: yrsel*, huvudvärk*, trötthet, vertigo

Sällsynta: synkope


Ögon

Sällsynta: minskat tårflöde

Mycket sällsynta: konjunktivit


Öron och balansorgan

Sällsynta: hörselrubbningar


Hjärtat

Mindre vanliga: störningar i AV-överledning (saktade AV-överledning eller ökning av existerande AV-block), bradykardi, försämrad hjärtsvikt


Blodkärl

Vanliga: känsla av kyla eller bortdomning i ben och armar, Raynauds sjukdom, ökning av existerande claudicatio intermittens, hypotoni

Mindre vanlig: ortostatisk hypotoni


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga: bronkospasm hos patienter med bronkialastma eller obstruktiv luftvägssjukdom

Sällsynta: allergisk rinit


Magtarmkanalen

Vanliga: illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor och förstoppning


Lever och gallvägar

Sällsynta: hepatit


Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: överkänslighetsreaktioner (klåda, rodnad, utslag)

Mycket sällsynta: betablockerare kan framkalla eller försämra psoriasis eller framkalla psoriasisliknande utslag, alopeci


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga: muskelsvaghet och kramper, artropati


Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Sällsynta: potensstörningar


Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället

Vanliga: trötthet*

Mindre vanliga: asteni


Undersökningar

Sällsynta: ökade leverenzymvärden (ALAT, ASAT), ökade triglycerider, hypoglykemi, uppkomst av antinukleära antikroppar med ovanliga kliniska symtom såsom lupus syndrom, som försvinner när behandlingen avbryts.


* Dessa symtom uppträder särskilt i början av behandlingen hos patienter med hypertoni eller angina pectoris. De är vanligen milda och brukar försvinna inom 1-2 veckor.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


4.9 Överdosering


Symtom

De vanligaste symtomen vid överdosering av bisoprolol är bradykardi, hypotoni, bronkospasm, akut hjärtsvikt, överledningsrubbningar och hypoglykemi. Det råder bred interindividuell variation i känslighet för en hög enkeldos av bisoprolol och patienter med hjärtsvikt är antagligen mycket känsliga.


Behandling

Vid överdosering ska behandlingen med bisoprolol avbrytas och stödjande och symtomatisk behandling ges. Resorption av bisoprolol i magtarmkanalen måste undvikas; magsköljning eller administrering av adsorbenter (t.ex. aktivt kol) och laxermedel (t.ex. natriumsulfat) kan användas. Andningen måste övervakas och om så krävs ska respiratorbehandling inledas. Bronkospasm ska behandlas med bronkdilaterare såsom isoprenalin eller beta2-sympatomimetika. Kardiovaskulära komplikationer ska behandlas symtomatiskt: AV-block (andra eller tredje graden) kräver noggrann övervakning och behandlas med isoprenalininfusion eller insättning av temporär pacemaker. Bradykardi behandlas med intravenöst atropin (eller M-metylatropin). Blodtrycksfall eller chock behandlas med plasmasubstitution och vasopressorer.

Hypoglykemi kan behandlas med intravenöst glukos.

Begränsade data antyder att bisoprolol knappast är dialyserbart.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Selektiva beta1-blockerare, ATC-kod: C07AB07


Verkningsmekanism

Bisoprolol är ett potent och i hög grad beta1-selektivt adrenoreceptorblockerande preparat utan sympatomimetisk effekt. I likhet med andra betablockerare är verkningsmekanismen vid hypertoni oklar. Det är emellertid känt att bisoprolol påtagligt sänker plasma-renin-aktiviteten.


Blockad av betareceptorerna leder till minskad hjärtaktivitet och därmed minskat syrebehov hos patienter med angina.


Bisoprolol har lokalanestetiska egenskaper som liknar de hos propranolol.


Bisoprolol har endast låg affinitet till beta2-receptorer i glattmuskulatur i bronker och blodkärl samt till beta2-receptorer involverade i metabolisk reglering.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Bisoprolol absorberas nästan fullständigt från magtarmkanalen. Tillsammans med en mycket liten första passage effekt i levern, resulterar detta i en hög biotillgänglighet på ungefär 90 %. Plasmaproteinbindningen av bisoprolol är ca 30 %. Distributionsvolymen är 3,5 l/kg. Totalt clearance är ca 15 l/timme.

Halveringstiden i plasma (10-12 timmar) ger 24 timmars effekt vid dosering en gång dagligen.

Bisoprolol utsöndras ur kroppen på två sätt. 50 % metaboliseras till inaktiva metaboliter i levern och utsöndras sedan via njurarna. Återstående 50 % utsöndras oförändrat genom njurarna. Eftersom elimineringen sker till lika stor del via njurarna som via levern, behövs ingen dosjustering hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Bisoprolol har linjär kinetik som är oberoende av ålder.

Patienter med kronisk hjärtsvikt (NYHA klass III) har högre plasmanivåer av bisoprolol och förlängd halveringstid jämfört med friska försökspersoner. Maximal plasmakoncentration vid steady state är 64 21 ng/ml vid en daglig dos på 10 mg och halveringstiden är 17 5 timmar.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Gängse studier avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet eller karcinogenicitet visar inte på några särskilda risker för människa.

Liksom andra betablockerare är bisoprolol modertoxiskt (minskad aptit och viktförlust) och embryo-/fostertoxiskt (ökad frekvens resorptioner, minskad födelsevikt hos avkomman, försenad fysisk utveckling) vid höga doser, men har inte visat sig vara teratogent.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Tablettkärna:

Cellulosa, mikrokristallin

Kalciumvätefosfat

Pregelatiniserad majsstärkelse

Krospovidon

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Magnesiumstearat


Filmdragering:

Hypromellos

Makrogol 400

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)


6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant.


6.3 Hållbarhet


2 år i PVC/PE/PVDC/Al-blister (i eller utan aluminiumpåse).

1 år i HDPE-burk.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


HDPE-burk:

Förvaras vid högst 25 C.

Förvaras i originalförpackningen.

Tillslut förpackningen väl.


PVC/PE/PVDC/AL-blister och PVC/PE/PVDC/AL-blister i aluminiumpåsar:

Förvaras vid högst 25 C.

Förvaras i originalförpackningen.


6.5 Förpackningstyp och innehåll


PVC/PE/PVDC/Al-blister:

14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 eller 120 tabletter.

50 tabletter (50x1) tabletter i perforerade endosblister.


PVC/PE/PVDC/Al-blister i aluminiumpåse:

14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 eller 120 tabletter.


HDPE-burk

30 eller 50 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Inga särskilda anvisningar.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


5 mg: 19889

10 mg:19890


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2004-03-26 / 2008-08-04


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2016-04-15