iMeds.se

Bisoprolol Teva

Läkemedelsverket 2014-10-01


Bipacksedel: Information till användaren


Bisoprolol Teva 5 mg tablett

Bisoprolol Teva 10 mg tablett


bisoprololfumarat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bisoprolol Teva är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Teva

3. Hur du tar Bisoprolol Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bisoprolol Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bisoprolol Teva är och vad det används för


Bisoprolol tillhör läkemedelsgruppen betablockerare.Detta läkemedel används för behandling av högt blodtryck och behandling av återkommande angina pectoris (kärlkramp). Angina pectoris är ett sjukdomstillstånd där hjärtmuskeln inte får tillräckligt med syre. Syrebristen uppkommer i regel vid ansträngning och det vanligaste symtomet på detta är bröstsmärtor.


Bisoprolol som finns i Bisoprolol Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Teva


Ta inte Bisoprolol Teva


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bisoprolol Teva


Om du ska genomgå en operation ska du tala om för narkosläkaren eller den övriga vårdpersonalen att du tar Bisoprolol Teva.


Om du har en hjärtsjukdom får behandlingen inte avslutas plötsligt.Dosen måste minskas gradvis.Be läkaren om närmare anvisningar.


Barn och ungdomar

Bisprolol ratiopharm rekommenderas inte för behandling av barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Bisoprolol Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Bisoprolol Teva med mat, dryck och alkohol

Bisoprolol Teva ska tas på morgonen före, med eller efter frukosten.Tabletterna ska sväljas hela med vätska och får inte krossas eller tuggas. Undvik att dricka stora mängder alkohol eftersom alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Bisoprolol Teva.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Bisoprolol Teva rekommenderas inte under graviditet, om inte behandling är absolut nödvändig.

Bisoprolol Teva rekommenderas inte under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Bisoprolol Teva kan ha biverkningar som kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner, särskilt under de första veckorna av behandlingen. Även reaktionsförmågan kan försämras, särskilt om du använder alkohol under behandlingen. Exempel på biverkningar är synstörningar, sömnighet eller yrsel.Om du upplever sådana biverkningar ska du varken köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om några innehållsämnen i Bisoprolol Teva

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Bisoprolol Teva


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten.

Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Det är viktigt att du använder detta läkemedel så länge som läkaren har ordinerat. Avslutainte behandlingen utan att först tala med läkaren.


Vuxna och äldre patienter

Läkaren fastställer en lämplig dos för dig med hänsyn till dina eventuella andra läkemedel. För en del patienter räcker dosen 5 mg dagligen.Vanlig dos är 10 mg en gång dagligen och den högsta rekommenderade dosen är 20 mg.


Patienter med njursjukdom

Patienter med svår njursjukdom ska inte överskrida en daglig dos på10 mg bisoprolol. Denna dos kan vid behov halveras. Tala med läkaren innan du börjar ta detta läkemedel.


Patienter med leversjukdom

Patienter med svår leversjukdom ska inte överskrida en daglig dos på 10 mg bisoprolol. Tala med läkaren innan du börjar ta detta läkemedel.


Om du har tagit för stor mängd av Bisoprolol Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 09 471 977 i Finland, 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.Ta med denna bipacksedel och eventuella återstående tabletter.


Om du har glömt att ta Bisoprolol Teva

Försök att ta tabletterna efter läkarens föreskrifter varje dag.Om du trots allt missar en dos ska du ta den så snart du märker att du har glömt den samma dag.Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Bisoprolol Teva

Avslutainte behandlingen plötsligt och ändra inte dosen utan att först tala med läkaren.Om du måste avsluta behandlingen ska det göras gradvis för att undvika biverkningar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar,men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta läkemedlet och sök genast läkare om du observerar någon av följande sällsynta biverkningar:

allergisk reaktion – hudklåda, utslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg eller svårigheter att andas eller att svälja.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bisoprolol Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.


Meddela apoteket om du observerar brister eller synliga förändringar i läkemedlets utseende (t.ex. trasiga tabletter).


Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bisoprololfumarat.

En tablett innehåller 5 mg / 10 mg bisoprololfumarat.


Övriga innehållsämnen är

Bisoprolol Teva 5 mg tablett

laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, krospovidon, gul järnoxid (E172).


Bisoprolol Teva 10 mg tablett

laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, krospovidon, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bisoprolol Teva 5 mg är en spräcklig, ljusgul, rund, konvex tablett med brytskåra och ’5’ präglat till höger om brytskåran.


Bisoprolol Teva 10 mg är en spräcklig, beige, rund, konvex tablett med brytskåra och ’1’ präglat till vänster och ’0’ till höger om brytskåran.


Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, Sverige


Tillverkare

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren, TysklandDenna bipacksedel reviderades senast 2014-10-01


5