iMeds.se

Bisoprolol Vitabalans


BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Bisoprolol Vitabalans 5 mg tabletter

Bisoprolol Vitabalans 10 mg tabletter


bisoprololhemifumarat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Bisoprolol Vitabalans är och vad det används för

2. Innan du använder Bisoprolol Vitabalans

3. Hur du använder Bisoprolol Vitabalans

4. Eventuella biverkningar

5. Förvaring av Bisoprolol Vitabalans

6. Övriga upplysningar


1. VAD BISOPROLOL VITABALANS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Bisoprolol Vitabalans är en så kallad hjärtselektiv betablockerare. Bisoprolol Vitabalans används vid behandling av högt blodtryck och av bröstsmärta orsakad av syrebrist i hjärtmuskeln (kärlkramp).


Bisoprolol som finns i Bisoprolol Vitabalans kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER BISOPROLOL VITABALANS


Använd inte Bisoprolol Vitabalans


Var särskilt försiktig med Bisoprolol Vitabalans

om du har hjärtsvikt (hjärtat klarar inte av att pumpa tillräcklig mängd blod för kroppens behov),


Om du kommer att genomgå en operation där du behöver sövas eller få ryggmärgsbedövning, informera din anestesiläkare att du använder Bisoprolol Vitabalans.


Rådfråga läkare före användning av Bisoprolol Vitabalans ifall någon av ovan nämnda sjukdomar eller situationer stämmer in på dig.


Om behandlingen med Bisoprolol Vitabalans ska avbrytas så ska detta ske stegvis. Avbryt inte behandlingen eller ändra dosen utan att först diskutera med läkaren.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller naturprodukter.


Din läkare måste speciellt veta om du använder något av följande läkemedel:

floktafenin (ett smärtstillande medel) eller sultoprid (ett läkemedel mot psykos) får inte användas samtidigt med Bisoprolol Vitabalans,


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Risk finns att Bisoprolol Vitabalans påverkar fostret. Därför bör Bisoprolol Vitabalans bara användas under graviditet om det är absolut nödvändigt. Rådgör med läkare före användningen av detta läkemedel under graviditet.


Det är okänt om Bisoprolol Vitabalans övergår i bröstmjölken. Därför rekommenderas inte användning av Bisoprolol Vitabalans under amning. Rådgör alltid med läkare.


Körförmåga och användning av maskiner

Körförmågan och förmågan att använda maskiner kan försämras. Bisoprolol Vitabalans kan orsaka biverkningar relaterade till sänkt blodtryck, såsom yrsel eller trötthet (se avsnitt 4 i denna bipacksedel). Dessa biverkningar är mest sannolika då behandlingen påbörjas, efter dosökning, eller vid alkoholanvändning. Ifall biverkningar som dessa uppstår skall du avstå från att köra bil och utföra andra aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER BISOPROLOL VITABALANS


Din läkare har ordinerat dosen för dig.Använd alltid Bisoprolol Vitabalans enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Svälj tabletterna med tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten) i samband med frukosten. Tugga inte tabletterna. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


I början av behandlingen är vanlig dos för vuxna 5 mg dagligen. Läkaren kan öka dosen till 10 mg dagligen om nödvändigt. I undantagsfall kan dosen höjas upp till 20 mg. Din läkare kan påbörja din behandling med en halv 5 mg-tablett (2,5 mg) om du har mild hypertoni.


För patienter med svåra njur- eller leverproblem är den maximala dosen 10 mg bisoprolol dagligen.


Användning av Bisoprolol Vitabalans hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte, eftersom det inte finns tillräckligt erfarenhet.


Om du har tagit för stor mängd av Bisoprolol Vitabalans

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Finland: 09-471 977, tel. i Sverige: 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Aktivt kol kan tas som första hjälp för att hindra upptaget av bisoprolol.


Om du har glömt att ta Bisoprolol Vitabalans

Ta nästa tablett som vanligt, när det är dags att ta den. Ta inte dubbel eller större dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Bisoprolol Vitabalans

Ifall Bisoprolol Vitabalansbehandlingen avslutas plötsligt, kan patienten uppleva betydlig försämring av symptomen. Detta gäller speciellt patienter som har kärlkramp.

Därför bör behandlingen med Bisoprolol Vitabalans inte avslutas abrupt, utan genom att stegvis minska dosen. Rådfråga läkaren om behandlingen måste avslutas.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Bisoprolol Vitabalans orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats:


Vanliga(förekommer hos färre än 1 patient av tio, men fler än 1 patient av hundra):


Mindre vanliga(förekommer hos färre än 1 patient av hundra, men fler än 1 patient av tusen):


Sällsynta(förekommer hos färre än 1 patient av tusen, men fler än 1 patient av tiotusen)


Mycket sällsynta(förekommer hos färre än 1 patient av tiotusen):Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. FÖRVARING AV BISOPROLOL VITABALANS


Förvaras vid högst 30 ºC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Bisoprolol Vitabalans efter utgångsdatumet som anges på kartongen.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bisoprololhemifumarat.


Bisoprolol Vitabalans 5 mg: Varje tablett innehåller 5 mg bisoprololhemifumarat, vilket motsvarar 4,2 mg bisoprolol.

Bisoprolol Vitabalans 10 mg: Varje tablett innehåller 10 mg bisoprololhemifumarat, vilket motsvarar 8,5 mg bisoprolol.


Övriga innehållsämnen är: kalciumvätefosfatdihydrat,magnesiumstearat och mikrokristallin cellulosa.


Bisoprolol Vitabalans 10 mg innehåller dessutom gul järnoxid (E 172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Läkemedlets utseende:

Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablett: Vita, runda, konvexa tabletter med brytskåra. Diametern är 8 mm.

Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablett: Beigefärgade, prickiga, runda, konvexa tabletter med brytskåra. Diametern är 8 mm.


Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


Förpackningsstorlekar:

10, 20, 28, 30, 50, 56, 60 och 100 tabletter (PVC/Al eller PVC/PVdC/Al blister)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av försäljningstillståndet och tillverkare


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500 Hämeenlinna

Finland

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Bisoprolol Vitabalans (Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Ungern, Litauen, Lettland, Norge, Polen, Sverige, Slovakien)


Denna bipacksedel godkändes senast

2016-01-22