iMeds.se

Bivalirudin Accord

Bipacksedel: Information till användaren


Bivalirudin Accord 250 mg pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning

bivalirudin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gälleräveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bivalirudin Accord är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bivalirudin Accord

3. Hur du använder Bivalirudin Accord

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bivalirudin Accord ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bivalirudin Accord är och vad det användsför


Bivalirudin Accord innehåller en substans som kallas bivalirudin, som är ett antitrombotiskt medel. Antitrombotiska medel är läkemedel som förhindrar bildandet av blodproppar (trombos).


Bivalirudin Accord används för att behandla patienter:Bivalirudinsom finns i Bivalirudin Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bivalirudin Accord


Använd inte Bivalirudin Accord:


Kontrollera med läkaren om du är osäker.


Varningar och försiktighet


Tala med läkare innan du använder Bivalirudin Accord.Efter behandling med Bivalirudin Accord för hjärtbesvär ska du stanna på sjukhuset i minst 24 timmar. Där ska du övervakas för symtom eller tecken som liknar dem du upplevde när du hade hjärtbesvär som resulterade i att du blev inlagd på sjukhus.

Barn och ungdomar


om du är barn (under 18 år) är detta läkemedel inte lämpligt för dig.


Andra läkemedel och Bivalirudin Accord


Tala om för läkare eller apotekspersonal


Dessa läkemedel kan öka risken för biverkningar som t.ex. blödningar när de ges samtidigt med Bivalirudin Accord. Resultatet från blodprov som tas vid warfarinbehandling (INR‑test) kan påverkas av Bivalirudin Accord.


Graviditet och amning


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Bivalirudin Accord ska inte användas vid en graviditet om det inte är mycket viktigt att du får det. Läkaren kommer att avgöra om behandlingen är lämplig för dig eller inte. Om du ammar kommer läkaren att bestämma om du ska använda Bivalirudin Accord.


Körförmåga och användning av maskiner


Effekten av detta läkemedel är kortvarig. Bivalirudin Accord ges bara till patienter på sjukhus. Det är därför osannolikt att din förmåga att köra bil eller använda maskiner påverkas.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bivalirudin Accord innehåller natrium


Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Bivalirudin Accord


Din behandling med Bivalirudin Accord kommer att övervakas av en läkare. Läkaren avgör hur mycket Bivalirudin Accord du får och förbereder läkemedlet.


Den dosen som ges beror på din kroppsvikt och vilken typ av behandling du får.


Dosering


För patienter med akut koronarsyndrom (AKS) som behandlas medicinskt är den rekommenderade startdosen:

0,1 mg/kg kroppsvikt som en intravenös injektion följt av en infusion (dropp) i en ven med 0,25 mg/kg kroppsvikt per timme i upp till 72 timmar.


Om du därefter behöver genomgå en perkutan koronar interventionsbehandling kommer dosen att ökas till:


0,5 mg/kg kroppsvikt som intravenös injektion följt av en infusion i en ven på 1,75 mg/kg kroppsvikt per timme under den tid PCI:n pågår


När denna behandling har avslutats kan du få återgå till en infusion på 0,25 mg/kg kroppsvikt per timme i ytterligare 4 till 12 timmar.


Om du behöver genomgå en bypassoperation i hjärtats kranskärl kommer behandlingen med bivalirudin antingen att avbrytas 1 timme före operationen eller så ges ytterligare en dos på 0,5 mg/kg kroppsvikt som injektion följt av infusion av 1,75 mg/kg kroppsvikt per timme.


För patienter som startar med perkutan koronar interventionsbehandling (PCI) är den rekommenderade dosen:

0,75 mg/kg kroppsvikt som en intravenös injektion som omedelbart åtföljs av en infusion (dropp) på 1,75 mg/kg kroppsvikt per timme minst så länge PCI:n pågår. Den intravenösa infusionen kan fortsätta i upp till 4 timmar efter PCI:n och för STEMI‑patienter (de med en allvarlig typ av hjärtinfarkt) ska den fortsätta med denna dos i upp till 4 timmar. Infusionen kan följas en infusion med en lägre dos på 0,25 mg/kg kroppsvikt i ytterligare 4 till 12 timmar.


Om du har njurproblem kan dosen Bivalirudin Accord behöva minskas.


Hos äldre personer kan dosen behöva minskas om njurfunktionen är nedsatt.


Läkaren bestämmer hur länge du ska behandlas.


Bivalirudin Accord ges genom en injektion som följs av en infusion (dropp) i en ven (aldrig i en muskel). Injektionen ges och övervakas av en läkare med erfarenhet av att behandla patienter med hjärtsjukdomar.


Om du har fått för stor mängd av Bivalirudin Accord


Läkare beslutar om din behandling, inklusive att avsluta behandlingen med läkemedlet och övervakning av tecken på skadliga effekter.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om du får någon av följande, eventuellt allvarliga, biverkningar:Den vanligaste (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)allvarligaste biverkningen vid behandling med bivalirudin är större blödningar som kan uppkomma i kroppen (t.ex. mage, matsmältningsapparaten [inklusive blod i kräkningar eller i avföring], buk, lungor, ljumske, urinblåsa, hjärta, ögon, öra, näsa eller hjärna). De kan i sällsynta fall resultera i stroke eller vara dödliga. Svullnad eller smärta i ljumske eller arm, ryggvärk, blåmärken, huvudvärk, blod i upphostningar, rosa- eller rödfärgad urin, svettning, svimningskänsla, illamående eller yrsel på grund av lågt blodtryck kan vara tecken på en inre blödning. Det är mer sannolikt att blödning uppstår när bivalirudin används i kombination med andra antikoagulationsmedel eller antitrombosmedel (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Bivalirudin Accord”).


Blödning och blåmärke vid injektionsstället (efter PCI) som kan vara smärtsam. I sällsynta fall kan kirurgi behövas för att laga blodkärlet i ljumsken (fistel, pseudoaneurysm) (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). En mindre vanlig biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är lågt antal blodplättar, vilket kan förvärra eventuella blödningar. Blödning i tandköttet (mindre vanligt, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är vanligtvis inte allvarligt.


Allergiska reaktioner är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) och vanligtvis inte allvarliga men kan i vissa fall bli allvarliga och i sällsynta fall dödliga på grund av lågt blodtryck (chock). De kan börja med begränsade symtom som klåda, hudrodnad, utslag eller små knottror på huden. Ibland kan reaktionerna bli allvarligare med klåda i svalget, trånghetskänsla i svalget, svullnad av tunga, ansikte, ögon eller läppar, pipande ljud under inandning, svårigheter att andas eller att andas ut (väsande andning).


Trombos (blodpropp) är en mindre vanlig biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) som kan leda till allvarliga eller dödliga komplikationer som hjärtinfarkt. Trombos omfattar trombos i kranskärl (blodpropp i hjärtats artärer eller i en stent som känns som en hjärtinfarkt och som även kan vara dödlig) och/eller trombos i katetern. Båda dessa är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).


Om du får någon av följande biverkningar (som kan vara mindre allvarliga):Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Mindre blödning


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Illamående och/eller kräkningar


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Bivalirudin Accord ska förvaras


Eftersom Bivalirudin Accord är ett läkemedel som endast administreras på sjukhus ansvarar sjukvårdspersonalen för förvaringen av Bivalirudin Accord.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP respektive Utg.dat. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.


Beredd lösning: Förvaras i kylskåp (2–8 °C). Får ej frysas.

Spädd lösning: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


Lösningen ska vara en klar till svagt opalskimrande, färglös till ljusgul lösning.

Läkaren kommer att inspektera lösningen och kassera den om den innehåller partiklar eller är missfärgad.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Övriga innehållsämnen är mannitol (E421) och natriumhydroxid (för pH‑justering).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Bivalirudin Accord är ett pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning (pulver till koncentrat).

Bivalirudin Accord är ett sterilt, vitt till benvitt pulver i en injektionsflaska av glas.

Bivalirudin Accord tillhandahålls i kartonger innehållande 1 injektionsflaska, 5 injektionsflaskor eller 10 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien


Tillverkare:

Laboratorio Reig Jofré S.A.

C/Gran Capitán, 10, Sant Joan Despí,

08970 Barcelona

Spanien


Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-08-18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Hälso- och sjukvårdspersonal ska läsa produktresumén för fullständig förskrivningsinformation.


Bivalirudin Accord är indicerat som en antikoagulant till vuxna patienter som genomgår perkutan koronarintervention (PCI), inklusive patienter med ST‑höjningsinfarkt (STEMI) som genomgår primär PCI.


Bivalirudin Accord är även indicerat för behandling av vuxna patienter med instabil angina/icke‑ST‑höjningsinfarkt (UA/NSTEMI) som ska genomgå brådskande eller tidig intervention.


Bivalirudin Accord ska administreras tillsammans med acetylsalicylsyra och klopidogrel.


Instruktioner för beredning


Aseptiska förhållanden ska iakttas vid beredning och administrering av Bivalirudin Accord.


Tillsätt 5 ml sterilt vatten för injektionsvätskor till en injektionsflaska av Bivalirudin Accord och snurra varsamt tills allt löst sig och lösningen är klar. Det kan ta 3 till 4 minuter innan lösningen är klar.


Dra upp 5 ml från injektionsflaskan och späd ytterligare i en total volym om 50 ml med 5 % glukoslösning för injektion eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning för att erhålla en slutlig koncentration om 5 mg/ml bivalirudin.


Den beredda/spädda lösningen ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgning. Lösningar som innehåller partiklar ska inte användas.


Den beredda/spädda lösningen ska vara en klar till lätt opalskimrande, färglös till ljusgul lösning.


Berett koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning

Den beredda lösningen (koncentration 50 mg/ml) har pH i intervallet 4,6 till 6,0 och osmolalitet i intervallet 250 till 450 mOsmol/kg.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Inkompatibiliteter


Följande läkemedel bör inte administreras i samma intravenösa kateter som bivalirudin, eftersom de ger upphov till dim- och mikropartikelbildning, eller kraftiga utfällningar: alteplas, amiodaronhydroklorid, amfotericin B, klorpromazinhydroklorid, diazepam, proklorperazinedisylat, reteplas, streptokinas och vankomycinhydroklorid.


Följande sex läkemedel visar inkompatibiliteter i doskoncentration med bivalirudin. I avsnitt 6.2 i produktresumén finns en sammanställning av kända kompatibla och inkompatibla koncentrationer av dessa föreningar. Läkemedlen som är inkompatibla med bivalirudin vid högre koncentrationer är: dobutaminhydroklorid, famotodin, haloperidollaktat, labetalolhydroklorid, lorazepam och prometazinhydroklorid.


Kontraindikationer


Bivalirudin Accord är kontraindicerat hos patienter med:

  • känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1, eller mot hirudiner

  • aktiv blödning eller ökad blödningsrisk på grund av hemostasrubbningar och/eller irreversibla koagulationsrubbningar

  • svår okontrollerad hypertoni

  • subakut bakteriell endokardit

  • kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min) och dialysberoende patienter (se avsnitt 4.3 i produktresumén).


Dosering


Patienter som genomgår PCI, inklusive primär PCI

Den rekommenderade dosen bivalirudin till patienter som genomgår PCI är en intravenös bolusdos på 0,75 mg/kg kroppsvikt omedelbart följt av en intravenös infusion med en hastighet på 1,75 mg/kg kroppsvikt/timme under minst hela ingreppet. Infusionen på 1,75 mg/kg kroppsvikt/timme kan fortsätta i upp till 4 timmar efter PCI när det är kliniskt befogat och bör hos STEMI‑patienter fortsätta i upp till 4 timmar efter PCI (se avsnitt 4.4). Infusionen kan fortsätta med en reducerad dos på 0,25 mg/kg/timme under ytterligare 4‑12 timmar när det är kliniskt befogat.

Patienter ska monitoreras noga efter primär PCI för tecken och symtom på myokardischemi.


Patienter med instabil angina/icke‑ST‑höjningsinfarkt (UA/NSTEMI)


Rekommenderadstartdos bivalirudin till patienter med akut koronart syndrom (AKS) är en intravenös bolusdos på 0,1 mg/kg följt av en infusion på 0,25 mg/kg/timme. De patienter som ska behandlas medicinskt kan fortsätta infusionen med 0,25 mg/kg/timme i upp till 72 timmar.

Om den medicinskt behandlade patienten går vidare till PCI administreras ytterligare en bolusdos på 0,5 mg/kg bivalirudin före ingreppet och infusionen ökas till 1,75 mg/kg/timme under hela ingreppet.

Efter PCI‑ingreppet kan infusion fortsätta med den lägre dosen 0,25 mg/kg/timme under 4‑12 timmar om det är kliniskt befogat.


Patienter som remitteras till koronar bypassoperation (CABG) utan hjärt‑lungmaskin ska fortsätta med den intravenösa infusionen av bivalirudin fram till operationen. Omedelbart före operationen administreras en bolusdos på 0,5 mg/kg följt av en intravenös infusion på 1,75 mg/kg/timme under hela operationen.


Patienter som remitteras till koronar bypassoperation (CABG) med hjärt‑lungmaskin ska fortsätta med den intravenösa infusionen av bivalirudin fram till 1 timme före operationen. Då avbryts infusionen och patienten behandlas med ofraktionerat heparin (UFH).


För att säkerställa lämplig administrering av bivalirudin ska det helt upplösta, beredda och spädda läkemedlet blandas noga före administrering (se avsnitt 6.6). Bolusdosen ska administreras snabbt intravenöst för att säkerställa att patienten får hela bolusdosen innan ingreppet påbörjas.


Intravenösa infusionsslangar ska förberedas med bivalirudin för att säkerställa kontinuerlig läkemedelsinfusion efter bolustillförsel.


Infusionsdosen ska initieras omedelbart efter att bolusdosen har administrerats för att säkerställa tillförsel till patienten före ingreppet, och ska fortgå oavbrutet under den tid ingreppet pågår. Säkerhet och effekt av en bolusdos bivalirudin utan påföljande infusion har inte studerats och rekommenderas inte, även om en kort PCI planeras.


En ökning av den aktiverade koagulationstiden (ACT) kan användas som en indikation på att en patient har fått bivalirudin.


Nedsatt njurfunktion

Bivalirudin Accord är kontraindicerat vid kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min) och även till dialysberoende patienter (se avsnitt 4.3).

Hos patienter med lätt eller måttlig njursvikt ska AKS‑dosen (0,1 mg/kg bolus/0,25 mg/kg/timme infusion) inte justeras.


Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (GFR 30‑59 ml/min) som genomgår PCI (oavsett om de behandlas med bivalirudin för AKS eller inte) ska erhålla en lägre infusionshastighet på 1,4 mg/kg/timme. Bolusdosen ska vara densamma som beskrivs vid doseringen ovan för AKS eller PCI.


Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs.

(Fullständig information om dosering finns avsnitt 4.2 i produktresumén.)


Hållbarhet


3 år


Beredd lösning: Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats för 24 timmar vid 2‑8 °C. Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C). Får ej frysas. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör produkten användas omedelbart, om inte öppning/beredning/spädning har skett på ett sätt som utesluter risken för mikrobiologisk kontaminering. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och lagringsförhållanden användarens ansvar.


Spädd lösning: Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats för 24 timmar vid 25 °C. Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör produkten användas omedelbart, om inte öppning/beredning/spädning har skett på ett sätt som utesluter risken för mikrobiologisk kontaminering. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och lagringsförhållanden användarens ansvar.