iMeds.se

Bondulc

Läkemedelsverket 2015-09-07Bipacksedel: Information till användaren


Bondulc 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning

travoprost


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Bondulc är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bondulc

3. Hur du använder Bondulc

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bondulc ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bondulc är och vad det används för


Bondulc innehåller travoprost och tillhör en grupp läkemedel som kallas prostaglandinanaloger. Det verkar genom att minska trycket i ögat. Det kan användas enskilt eller tillsammans med andra droppar t.ex. betablockerare som också sänker trycket.


Bondulc används för att sänka högt tryck i ögat hos vuxna..Detta tryck kan leda till en sjukdom som kallas för glaukom.


Travoprost som finns i Bondulc kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bondulc


Använd inte Bondulc

om du är allergisk mot travoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Fråga dinläkareområd omdetta gällerdig.


Varningar och försiktighet
Andra läkemedel och Bondulc

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet,amning och fertilitet

Använd inte Bondulc om du är gravid. Om du tror att du kan vara gravid tala genast med din läkare. Om du kan bli gravid måste du använda lämpligt preventivmedel under användningen av detta läkemedel.


Använd inte Bondulc om du ammar.Bondulc kan passera över i modersmjölken.


Rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva att din syn blir dimmig direkt efter att du använt Bondulc. Du ska inte köra bil eller hantera maskiner förrän detta försvunnit.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bondulc innehåller bensalkoniumklorid

Kan ge ögonirritation.

Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.

Avlägsna kontaktlinser före du tar dropparna och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.

Kan missfärga mjuka kontaktlinser.


Bondulc innehåller makrogolglycerolhydroxistearat 40

Bondulc innehåller makrogolglycerolhydroxistearat 40 som kan orsaka hudreaktioner.


3. Hur du använder Bondulc


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

En droppe i det påverkade ögat eller ögonen, en gång dagligen – på kvällen. Använd endast Bondulc i båda ögonen om din läkare ordinerat det. Använd detta läkemedel så länge som din läkare har ordinerat.


Använd Bondulc endast för att droppa i dina ögon.


1

  • Direkt innan du använder en flaska för första gången ska du riva upp skyddspåsen (bild 1). Ta ut flaskan och skriv ner datumet då du öppnade flaskan på avsett utrymme på etiketten.

  • Ta flaskan med läkemedlet och en spegel.

  • Tvätta dina händer.

  • Skruva upp locket.

2

  • Håll flaskan pekande nedåt mellan tummen och fingrarna.

  • Luta ditt huvud bakåt. Dra ner ditt ögonlock med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Ögondroppen ska droppas här (bild 2).

  • För flaskspetsen nära ögat. Använd en spegel om det hjälper.

3

  • Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena dropparna.

  • Tryck försiktigt på flaskan för att frigöra en droppe av läkemedlet i taget (bild 3).

  • När du tagit läkemedlet ska du se till att ditt ögonlock är stängt och försiktigt trycka med ett finger i ögonvrån (bild 4) i minst 1 minut. Det förhindrar att läkemedlet kommer ut i resten av kroppen.