iMeds.se

Bondulc

Läkemedelsverket 2015-09-07Bipacksedel: Information till användaren


Bondulc 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning

travoprost


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Bondulc är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bondulc

3. Hur du använder Bondulc

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bondulc ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bondulc är och vad det används för


Bondulc innehåller travoprost och tillhör en grupp läkemedel som kallas prostaglandinanaloger. Det verkar genom att minska trycket i ögat. Det kan användas enskilt eller tillsammans med andra droppar t.ex. betablockerare som också sänker trycket.


Bondulc används för att sänka högt tryck i ögat hos vuxna..Detta tryck kan leda till en sjukdom som kallas för glaukom.


Travoprost som finns i Bondulc kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bondulc


Använd inte Bondulc

om du är allergisk mot travoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Fråga dinläkareområd omdetta gällerdig.


Varningar och försiktighet
Andra läkemedel och Bondulc

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet,amning och fertilitet

Använd inte Bondulc om du är gravid. Om du tror att du kan vara gravid tala genast med din läkare. Om du kan bli gravid måste du använda lämpligt preventivmedel under användningen av detta läkemedel.


Använd inte Bondulc om du ammar.Bondulc kan passera över i modersmjölken.


Rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva att din syn blir dimmig direkt efter att du använt Bondulc. Du ska inte köra bil eller hantera maskiner förrän detta försvunnit.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bondulc innehåller bensalkoniumklorid

Kan ge ögonirritation.

Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.

Avlägsna kontaktlinser före du tar dropparna och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.

Kan missfärga mjuka kontaktlinser.


Bondulc innehåller makrogolglycerolhydroxistearat 40

Bondulc innehåller makrogolglycerolhydroxistearat 40 som kan orsaka hudreaktioner.


3. Hur du använder Bondulc


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

En droppe i det påverkade ögat eller ögonen, en gång dagligen – på kvällen. Använd endast Bondulc i båda ögonen om din läkare ordinerat det. Använd detta läkemedel så länge som din läkare har ordinerat.


Använd Bondulc endast för att droppa i dina ögon.


1

 • Direkt innan du använder en flaska för första gången ska du riva upp skyddspåsen (bild 1). Ta ut flaskan och skriv ner datumet då du öppnade flaskan på avsett utrymme på etiketten.

 • Ta flaskan med läkemedlet och en spegel.

 • Tvätta dina händer.

 • Skruva upp locket.

2

 • Håll flaskan pekande nedåt mellan tummen och fingrarna.

 • Luta ditt huvud bakåt. Dra ner ditt ögonlock med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Ögondroppen ska droppas här (bild 2).

 • För flaskspetsen nära ögat. Använd en spegel om det hjälper.

3

 • Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena dropparna.

 • Tryck försiktigt på flaskan för att frigöra en droppe av läkemedlet i taget (bild 3).

 • När du tagit läkemedlet ska du se till att ditt ögonlock är stängt och försiktigt trycka med ett finger i ögonvrån (bild 4) i minst 1 minut. Det förhindrar att läkemedlet kommer ut i resten av kroppen.

4

 • Om du använder droppar i båda ögonen, upprepa stegen för ditt andra öga.

 • Stäng flaskans lock ordentligt direkt efter användning.

 • Använd endast en flaska i taget. Öppna inte skyddspåsen förrän du behöver använda flaskan.Om en droppe missar ögat, försök igen.


Om du använder andra ögonpreparat, t.ex. ögondroppar eller ögonsalva, väntar du i

minst 5 minuter mellan användningen av Bondulc och de andra ögonpreparaten.


Om du använt för stor mängd av Bondulc

Sköljut allt läkemedel med varmt vatten. Använd inga flera droppar förrän det är tid för din nästa vanliga dos.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Bondulc

Fortsätt med nästa dos som planerat. Ta aldrig dubbel dosför att kompensera för glömd dos. Använd aldrig mer än 1 droppe per dag i det/de påverkade ögat/ögonen.


Om du slutar att använda Bondulc

Sluta inte att använda detta läkemedel utan att först tala med din läkare. Annars kan inte trycket i ditt öga kontrolleras och detta kan leda till synförlust.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna såvida inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig, tala med en läkare eller apotekspersonal. Sluta inte använda Bondulc utan att först ha talat med din eller ditt barns läkare.


Följande biverkningar har setts med Bondulc


Mycket vanligabiverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer


Effekter i ögonen: rodnad i ögat


Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer


Effekter i ögonen:förändrad irisfärg (den färgade delen av ögat), smärta eller obehag i ögat,

torrhet i ögat, klåda i ögat, irritation i ögat.


Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer


Effekter i ögonen:störningar i hornhinnan, ögoninflammation, irisinflammation, inflammation i ögat, inflammation i ögats yta med/utan skada på ytan, ljuskänslighet, sekret från ögat, ögonlocksinflammation, rodnad i ögonlocket, svullnad runt ögat, klåda på ögonlocket, sämre syn, dimsyn, ökad tårproduktion, infektion eller inflammation i bindhinnan (konjunktivit), nedre ögonlocket vänds ut på ett onormalt sätt, grumlighet i ögat, krustabildning på ögonlocket, tillväxt av ögonfransen, missfärgning av ögonfransarna, trötta ögon.


Allmänna biverkningar:ökade allergiska symtom, huvudvärk, yrsel, oregelbunden hjärtrytm, andnöd

astma, nästäppa, svalgirritation, mörkare hud runt ögat/ögonen, mörkare hud, onormal hårstruktur, överdriven hårtillväxt.


Sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer


Effekter i ögonen:ljusblixtar, eksem på ögonlocken, ögonsvullnad, haloeffekt, minskad känsel i ögat, inflammation i körtlar i ögonlocken, pigmentering i ögat, ökad pupillstorlek, förändrad struktur av ögonfransarna.


Allmänna biverkningar: virusinfektion i ögat, dålig smak i munnen, oregelbunden eller långsammare hjärtfrekvens, höjt eller sänkt blodtryck, hosta, röstförändringar, magbesvär eller magsår, förstoppning, muntorrhet, rodnad eller klåda i huden, hudutslag, förändrad hårfärg, tappar ögonfransar, muskuloskeletal smärta, allmän svaghet, andningsproblem, ont i halsen.


Ingen känd frekvens: kan inte beräknas utifrån tillgängliga data


Effekter i ögonen:inflammation i ögats bakre delar, ögonen ser insjunkna ut


Allmänna biverkningar:depression, ångest, känsla av falska rörelser, ringningar i öronen, bröstsmärta, förvärrad astma, diarré, buksmärta, illamående, klåda, onormal hårväxt, ledsmärta, smärta vid urinering och ofrivillig urinavgång, förhöjt prostataspecifikt antigen, ökad hjärtfrekvens.


Hos barn och ungdomar är de vanligaste biverkningarna med Bondulc rodnad i ögat och tillväxt

av ögonfransarna. Förekomsten för dessa båda biverkningar var högre hos barn och ungdomar än hos

vuxna.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Bondulc ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du märker att förseglingen har brutits eller skadats innan du öppnar den första gången.


Före öppnandet, förvara flaskan i skyddspåsen. Fuktkänsligt.


Efter första öppnandet, inga särskilda förvaringsanvisningar.


Du måste kasta flaskan 4 veckor efter att du först öppnat den för att förhindra infektioner, och använda en ny flaska. Skriv ner datumet då du öppnade flaskan på avsett utrymme på flaskans etikett och kartong.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bondulc ögondroppar, lösning är en klar, färglös lösning som finns i genomskinliga 5 ml:s polypropenflaskor med genomskinliga låg-densitet-polyeten (LDPE) droppspetsar och vita hög-densitet-polyeten (HPDE) garantiförslutna skruvlock förpackade i skyddspåsar. Varje flaska innehåller 2,5 ml lösning.


Läkemedlet finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:


Kartongförpackningar med 1 eller 3 flaskor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjördur, Island


Lokal företrädare

Actavis AB

112 89 Stockholm


Tillverkare

BALKANPHARMA-RAZGRAD AD

68 Aprilsko vastanie Blvd., Razgrad, 7200, Bulgarien


PHARMATHEN S.A.

Dervenakion 6, Pallini 15351, Attikis, Grekland


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-09-07


10