iMeds.se

Bondulc

Läkemedelsverket 2015-09-07

PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Bondulc 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Varje ml lösning innehåller 40 mikrogram travoprost.

Genomsnittlig mängd aktiv substans/droppe: 0,97–1,4 μg


Hjälpämne(n)med känd effekt:

bensalkoniumklorid 0,150 mg/ml, makrogolglycerolhydroxistearat 40 5 mg/ml (se avsnitt 4.4).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Ögondroppar, lösning.


Klar, färglös lösning.

pH: 5,5–7,0

Osmolalitet: 266–294 mOsm/kg


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck hos vuxna patienter med okulär hypertension eller öppenvinkelglaukom (se avsnitt 5.1).


4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering


Användning för vuxna, inklusive äldre

Dosen är 1 droppe Bondulc i konjunktivalsäcken i det/de påverkade ögat/ögonen 1 gång dagligen. Optimal effekt erhålles om dosen tillföres på kvällen.

Nasolakrimal ocklusion eller slutande av ögonlocken efter tillförsel rekommenderas. Detta kan reducera den systemiska absorptionen av läkemedel som tillförs i form av ögondroppar och minska de systemiska biverkningarna.

Om fler än ett ögondroppspreparat används ska läkemedlen tillföras med åtminstone 5 minuters mellanrum (se avsnitt 4.5).

Om en dos hoppats över ska man fortsätta med nästa planerade dos. Dosen bör inte överskrida 1 droppe i det/de påverkade ögat/ögonen per dag.

När Bondulc ersätter ett annat glaukomläkemedel bör det första läkemedlet utsättas och behandling med Bondulc bör insättas dagen därpå.


Lever-och njurinsufficiens

Travoprost har studerats hos patienter med mild till svår leverinsufficiensoch hos patienter med mild till svår njurinsufficiens(vid så låg kreatininclearance som 14 ml/min). Inga dosjusteringar behövs för dessa patienter (se avsnitt 5.2).


Pediatrisk population


Säkerhet och effekt för Bondulc för barn under 18 års ålder har inte fastställts och läkemedlet rekommenderas därför ej till barn under 18 år förrän ytterligare uppgifter finns tillgängliga.


Administreringssätt


För okulärt bruk


För patienter som använder kontaktlinser, se avsnitt 4.4.


Patienten ska ta bort skyddspåsen omedelbart före första användning. För att förhindra kontamination av droppspetsen och lösningen ska försiktighet iakttagas så att droppspetsen inte kommer i kontakt med ögonlocken, kringliggande områden eller andra ytor.


4.3 Kontraindikationer


Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämnesom anges i avsnitt 6.1.


4.4 Varningar och försiktighet


Förändrad ögonfärg

Travoprostkan gradvis förändra ögonfärgen genom ökning av antalet melanosomer (pigmentkorn) i melanocyterna. Innan behandling inleds måste patienterna informeras om att en permanent förändring av ögonfärgen kan inträffa. Unilateral behandling kan leda till permanent heterokromi. Långtidseffekterna på melanocyterna och eventuella konsekvenser av dessa är för närvarande okända. Förändringen av irisfärg sker långsamt och märks ofta inte på flera månader eller år. Färgförändringen har huvudsakligen uppstått hos patienter med blandad irisfärg, dvs. blå-brun, grå-brun, gul-brun och grön-brun. Förändring har dock också förekommit hos patienter med bruna ögon. Normalt sprids den bruna pigmenteringen runt pupillen koncentriskt mot periferin i det påverkade ögat, men hela iris eller delar av den kan bli mer brunfärgade. Efter utsättande av terapin har inga ytterligare förändringar uppstått i brunpigmenterad iris.


Förändringar runt ögonen och på ögonlocken

I kontrollerade kliniska studier har mörkfärgning av ögonlockshuden och huden runt ögonen vid användning av travoprostrapporterats hos 0,4 % av patienterna. Förändringar runt ögonen och på ögonlocken som inkluderar fördjupning av ögonlockets sulcus har observerats med prostaglandinanaloger.


Travoprostkan gradvis förändra ögonfransarna i det/de behandlade ögat/ögonen; dessa förändringar observerades hos ungefär hälften av patienterna i de kliniska studierna och innefattar: ökad längd, tjocklek, pigmentering och/eller ökat antal ögonfransar. Mekanismerna bakom förändringarna hos ögonfransarna är okända liksom långtidseffekterna.


Travoprosthar visats orsaka en lätt förstoring av den palpebrala fissuren vid studier på apor. Denna effekt har dock inte uppstått under de kliniska studierna och betraktas som artspecifik.


Det finns ingen erfarenhet av travoprostvid ögoninflammationer, ej heller vid neovaskulärt glaukom, glaukom med sluten kammarvinkel, trångvinkelglaukom eller kongenitalt glaukom och endast begränsad erfarenhet vid ögonsjukdom associerad med thyroidea, öppenvinkelglaukom hos pseudofakiska patienter och vid pigmentärt glaukom eller pseudoexfoliationsglaukom. Travoprost ska därför användas med försiktighet hos patienter med aktiv intraokulär inflammation.


Afaka patienter

Makulaödem har rapporterats under behandling med proastaglandin-F2a-analoger.

Försiktighet rekommenderas vid behandling med Bondulc av afaka patienter, pseudofaka patienter med en perforerad bakre linskapsel eller främrekammarlinser samt patienter med kända riskfaktorer för makulaödem.


Irit/uveit

Travoprostskages med försiktighet till patienter med kända predisponerade riskfaktorer för irit/uveit.


Hudkontakt

Hudkontakt med Bondulc måste undvikas eftersom transdermal absorption av travoprost har visats på kanin.

Prostaglandiner och prostaglandinanaloger är biologiskt aktiva material som kan absorberas genom huden. Gravida kvinnor eller kvinnor som försöker bli gravida bör iakttaga försiktighet för att undvika direkt exponering för innehållet i flaskan. I det osannolika fallet att man utsätts för kontakt med en större del av innehållet i flaskan ska man noggrant tvätta den utsatta ytan omedelbart.


Hjälpämnen

Bondulc innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklord vilket kan orsaka ögonirritation. Kontakt med mjuka kontaklinser ska undvikas. Kontaktlinserna ska tas ur innan användning av dropparna och kan sättas tillbaka först efter 15 minuter efter administrering av dropparna.


Bondulc innehåller makrogolglycerolhydroxistearat 40 som kan orsaka hudreaktioner.


Pediatrisk population

Uppgifterna gällande effektivitet och säkerhet för åldersgruppen 2 månader till 3 år (9 patienter) är begränsade (se avsnitt 5.1). Det finns inga uppgifter tillgängliga för barn under 2 månaders ålder.


För barn under 3 år som huvudsakligen lider av PCG (primär kongenital glaukom) är fortfarande kirurgi (trabekulektomi/goniotomi) första linjens behandling.


Det finns inga uppgifter gällande långtidssäkerhet för pediatrisk population.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Inga interaktionsstudier har utförts.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Kvinnor som kan bli gravida/preventivmedel

Travoprostska inte användas av kvinnor som kan bli gravida om inte adekvata preventivmedel används (se avsnitt 5.3).


Graviditet

Travoprosthar skadliga farmakologiska effekter på graviditeten och/eller fostret/det nyfödda barnet. Travoprostbör inte användas under graviditet om det inte är helt nödvändigt.


Amning

Det är okänt om travoprostfrån ögondropparna utsöndras i bröstmjölk. Djurstudier visar att travoprostoch dess metaboliter passerar över i modersmjölk. Användning av travoprosttill ammande mödrar rekommenderas ej.


Fertilitet

Det finns inga data avseende effekterna av travoprost på fertiliteten hos människa. Djurstudier visade ingen affekt av travoprost på fertiliteten vid doser mer än 250 gånger den maximala rekommenderade okulära dosen hos människa.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Bondulc har ingen försumbar effekt på möjligheten att köra fordon och använda maskiner.

Som vid användning av alla typer av ögondroppar kan emmelrtid övergående dimsyn eller andra synstörningar påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppstår vid instillation måste patienten vänta med att köra bil eller använda maskiner tills synen klarnat.


4.8 Biverkningar


Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar med travoprost var okulär hyperemi och irishyperpigmentering de vanligaste biverkningarna, som förekom hos ungefär 20 % och 6 % av patienterna.


Lista över biverkningar i tabellform

Följande biverkningar är klassificerade enligt följande regel: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10, mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till<1/1 000), mycket sällsynta <1/10 000) eller ingen känd frekvens (frekvens kan inte beräknas utifrån tillgängliga data). Inom frekvensgruppen presenteras biverkningarna i fallande ordning av allvarlighetsgrad. Biverkningarna erhölls från kliniska studier och data efter introduktion på marknaden med travoprost.


Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Sällsynta

herpes simplex, herpeskeratit

Immunsystemet

Mindre vanliga

överkänslighet, säsongsbunden allergi

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

depression, oro

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Huvudvärk, yrsel, synfältsdefekt

Sällsynta

dysgeusi

Ögon

Mycket vanliga

okulär hyperemi

Vanliga

irishyperpigmentering, ögonsmärta, obehag i ögat, torra ögon, klåda i ögonen, irritation i ögonen


Ögon

Mindre vanliga

korneal erosion, uveit, irit, inflammation i främre kammaren, keratit, punktuell keratit, fotofobi, sekret från ögat, blefarit, ögonlockserytem, periorbitalt ödem, klåda på ögonlocken, minskad synskärpa, dimsyn, ökat tårflöde, konjunktivit ektropion, katarakt, krustabildning i ögonlockskanten, tillväxt av ögonfransar, missfärgning av ögonfransar, astenopi

Sällsynta

iridocyklit, ögoninflammation, fotopsi, eksem på ögonlocken, konjunktivalt ödem, haloeffekt, konjunktiva folliklar, ögonhypestesi, inflammation i Meiboms körtlar, pigmentering i främre kammaren, mydriasis, förtjockade ögonfransar

Ingen känd frekvens

makulaödem, insjunkna ögon

Öron och balansorgan

Ingen känd frekvens

vertigo, tinnitus

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Hjärtat

Mindre vanliga

palpitationer

Sällsynta

oregelbunden hjärtfrekvens, sänkt hjärtfrekvens

Ingen känd frekvens

bröstsmärta, bradykardi, takykardi

Blodkärl

Sällsynta

sänkt diastoliskt blodtryck, höjt systoliskt blodtryck, hypotoni, hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

dyspné, astma, nästäppa, halsirritation

Sällsynta

andningsbesvär, orofaryngeal smärta, hosta, dysfoni

Ingen känd frekvens

förvärrad astma

Magtarmkanalen

Sällsynta

reaktiverat magsår, besvär från magtarmkanalen, förstoppning, muntorrhet

Ingen känd frekvens

diarré, buksmärta, illamående

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

hyperpigmentering av huden (runt ögonen), missfärgning av huden, onormal hårstruktur, hypertrikos

Sällsynta

allergisk dermatit, , kontaktdermatit, erytem, utslag, förändrad hårfärg, madarosis

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar


Ingen känd frekvens

klåda, onormal hårväxt

Muskuloskeletala systemet, bindväv, bensjukdomar

Sällsynta

muskuloskeletal smärta

Ingen känd frekvens

artralgi

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens

dysuri, urininkontinens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

asteni

Undersökningar

Ingen känd frekvens

ökat prostataspecifikt antigenPediatrisk population

I en tre månader lång fas 3-studie och en sju dagar lång farmakokinetisk studie med 102 pediatriska patienter som behandlats med travoprost rapporterades typer av biverkningar och kännetecknen för dessa som liknade de som konstaterats hos vuxna patienter. Även profilerna gällande korttidssäkerhet hos olika pediatriska undergrupper liknade profilerna hos vuxna. De vanligast förekommande biverkningarna som rapporterades hos den pediatriska populationen var okulär hyperemi (16,9 %) och tillväxt av ögonfransar (6,5 %). I en liknande tre månader lång studie med vuxna patienter var incidensen för dessa biverkningar 11,4 % respektive 0,0 %.


Andra biverkningar som rapporterades hos pediatriska patienter i den tre månader långa pediatriska studien (n=77) jämfört med en liknande studie av vuxna (n=185) var exempelvis ögonlockserytem, keratit, ökad tårbildning och fotofobi. Incidensen för dessa var 1,3 % jämfört med 0,0 % hos vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


4.9 Överdosering


Inga fall av överdosering har rapporterats. En topikal överdos med toxicitet som följd är inte sannolik. En topikal överdos av travoprostkan spolas ur ögat/ögonen med ljummet vatten. Behandlingen av en misstänkt oral överdos bör vara symtomatisk och stödjande.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid ögonsjukdomar – Medel vid glaukom samt


miotika – Prostaglandinanaloger


ATC-kod: S01E E04


Verkningsmekanism


Travoprost, en prostaglandin-F2α-analog, är en höggradigt selektiv full agonist som har en hög affinitet för prostaglandin FP-receptorn, och sänker det intraokulära trycket genom att öka utflödet av kammarvatten via trabekelverket och uveosklerala utflödet. Sänkningen av det intraokulära trycket hos människa inträder cirka 2 timmar efter administration och maximal effekt uppnås efter cirka 12 timmar. Signifikant sänkning av det intraokulära trycket kan upprätthållas under perioder överstigande 24 timmar med en enstaka dos.


Klinisk effekt och säkerhet

Uppgifter om samtidig behandlingav travoprostoch timolol 0,5 % och begränsade uppgifter om samtidig tillförsel av brimonidin 0,2 % insamlades under de kliniska studierna och visade en additiv effekt av travoprostmed dessa glaukomläkemedel. Inga kliniska uppgifter föreligger om samtidig användning med andra hypotensiva ögonläkemedel.


Sekundära farmakologiska effekter


Travoprostmedförde en signifikant ökning av blodflödet i synnervshuvudet hos kanin efter 7 dagars tillförsel i ögat (1,4 mikrogram en gång per dag).5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Absorption


Travoprostär en ester prodrug. Substansen absorberas genom kornea där isopropylestern hydrolyseras till den fria syran. Studier på kanin har visat maximala koncentrationer på 20 ng/g av den fria syran i kammarvätska 1–2 timmar efter topikal tillförsel av travoprost. Kammarvätskekoncentrationerna minskade med en halveringstid på cirka 1,5 timmar.


Distribution


Efter lokal okulär administration av travoprosttill friska frivilliga uppmättes låga systemiska koncentrationer av aktiv fri syra. Maximal koncentration av aktiv fri syra på 25 pg/ml eller mindre noterades mellan 10 och 30 minuter efter dosen. Efter detta sjönk plasmakoncentrationen hastigt till under detektionsgränsen 10 pg/ml inom mindre än 1 timme. På grund av de låga plasmakoncentrationerna och den snabba elimineringen efter topikal tillförsel kunde inte halveringstiden för aktiv fri syra bestämmas hos människa.


Metabolism


Metabolism är den huvudsakliga elimineringsvägen för både travoprostoch den aktiva fria syran. Den systemiska metabolismen följer samma väg som för endogent prostaglandin-F2α, som karakteriseras av en reduktion av 13-14-dubbelbindningen, oxidation av 15-hydroxylgruppen och β-oxidativ klyvning av den övre sidokedjan.


Eliminering


Travoprostfri syra och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen via njurarna. Travoprosthar studerats på patienter med mild till svår leverinsufficiens och på patienter med mild till svår njurinsufficiens (vid så låg kreatininclearance som 14 ml/min). Inga dosjusteringar är nödvändiga för sådana patienter.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Vid okulära toxicitetsstudier på apa med travoprosti dosen 0,45 mikrogram 2 gånger dagligen uppstod ökade palpebrala fissurer. Lokal okulär administration av travoprosttill apa vid koncentrationer upp till 0,012 % i det högra ögat två gånger dagligen i ett år gav ingen systemisk toxicitet.


Reproduktionstoxikologiska studier har företagits på råtta, mus och kanin med systemtillförsel. Fynden är relaterade till FP-receptoragonistaktivitet i uterus med tidig embryoletalitet, postimplantationsförluster och fetal toxicitet. Hos dräktiga råttor gav systemtillförsel av travoprostunder organogenesen (vid doser mer än 200 gånger högre än den kliniska) upphov till ökad incidens av missbildningar. Låga nivåer av radioaktivitet uppmättes i fostervatten och fostervävnader hos gravida råttor som givits 3H travoprost. Reproduktions- och utvecklingsstudier har visat en potent missfallseffekt med en hög andel observerat hos råtta och mus (plasmakoncentrationer på 180 pg/ml respektive 30 pg/ml) vid exposition 1,2–6 gånger den kliniska expositionen (upp till 25 pg/ml).


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Bensalkoniumkloridlösning


Makrogolglycerolhydroxistearat 40


Trometamol


Dinatriumedetat


Borsyra (E284)


Mannitol (E421)


Natriumhydroxid (för pH-justering)


Vatten för injektionsvätskor


6.2 Inkompatibiliteter


Inga kända.

Specifika interaktionsstudier in vitroutfördes med travoprostoch läkemedel innehållande tiomersal. Inga tecken på fällning observerades.


6.3 Hållbarhet


Oöppnad produkt: 3 år


Kasseras 4 veckor efter öppnandet.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvara flaskan i skyddspåsenför att skydda mot fukt före öppning.


När läkemedlet har öppnats gäller inga särskilda förvaringsanvisningar.


6.5 Förpackningstyp och innehåll


5 ml flaska i genomskinlig polypropen(PP) med en transparant låg-densitet-polyeten (LDPE)droppspets och ett vitt skruvlock med garantiförslutning i polyetenmed hög densitet (HDPE) förpackat i en skyddspåse i polyetenentereftalat/aluminium/polyeten(PET/Alu/PE). Varje flaska innehåller 2,5 ml ögondroppar.


Förpackningsstorlekar:

Kartonger innehållande 1eller 3 flaskor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Inga särskilda anvisningar.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjördur, Island


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


51223


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2014-11-27


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2015-09-07