iMeds.se

Bovalto

BIPACKSEDEL FÖR


Bovalto injektionsvätska, suspension, för nötkreatur


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Merial Norden A/S

Slotsmarken 13

2970 Hørsholm

Danmark


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Tjeckien


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Bovalto injektionsvätska, suspension, för nötkreatur


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


En vaccindos (2 milliliter) innehåller:


Aktiva substanser:

Inaktiverat bovint respiratoriskt syncytialt virus, stam BiO-24 RP 1*

Inaktiverat bovint parainfluensa-3-virus, stam Bio-23 RP 1*

Inaktiverat Mannheimia haemolytica, serotyp A1 stam DSM 5283 RP 1*


*) Relativ potens (RP) jämfört med referensserum erhållet efter vaccination av marsvin med en vaccinsats som godkänts efter infektionstest på aktuellt djurslag.


Adjuvans:

Aluminiumhydroxid 8,0 milligram

Kvillajasaponin (Quil A) 0,4 milligram


Hjälpämnen:

Tiomersal 0,2 milligram

Formaldehyd högst 1,0 milligram


Injektionsvätska, suspension.

Utseende: Rosaaktig vätska med sediment.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)


För aktiv immunisering (stimulering av immunförsvaret) av nötkreatur. Detta läkemedel är avsett vid frånvaro av antikroppar (protein som känner igen och oskadliggör främmande ämnen) överförda från moderdjuret, vars antikroppar verkar mot:Insättande av immunitet (motståndskraft visad i infektionsförsök):

3 veckor efter grundvaccinationen


Varaktighet för immunitet (motståndskraft visad i infektionsförsök):

6 månader efter grundvaccinationen


5. KONTRAINDIKATIONER


Inga.


6. BIVERKNINGAR


Lokal svullnad vid injektionsstället är mycket vanligt förekommande efter vaccinationen. Denna svullnad kan bli upp till 7 cm i diameter och blir vanligen gradvis mindre och försvinner inom 6 veckor efter vaccinationen.

En övergående lätt ökning av kroppstemperaturen är vanligt förekommande. Denna ökning kan bli högre efter den andra injektionen (högst 1,5 °C) och kan pågå i upp till 3 dagar efter vaccinationen.

I mycket sällsynta fall kan reaktioner av anafylaktisk typ (akut och kraftig allergisk reaktion) förekomma efter vaccinationen. I sådana fall ska lämplig behandling ges mot de symtom som uppvisas.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Nötkreatur.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Dosering: 2 milliliter injiceras subkutant (under huden).


Grundvaccination

Kalvar kan vaccineras från 2 veckors ålder.


Kalvar från icke-immuna moderdjur: 2 injektioner med 3 veckors mellanrum. Kan vaccineras från 2

veckors ålder.


Om moderdjurets immunstatus är okänt ska vaccinationsschemat anpassas i enlighet med veterinärens bedömning.


Revaccination

En engångsdos ges 6 månader efter slutfört schema för grundvaccinationen.


Effekten av revaccinationen visades genom mätning av serologiskt svar (påvisning av antikroppar). Effekten av revaccinationen har inte utvärderats genom infektionstest.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Värm upp injektionsflaskan till 15–25 °C före användning och skaka innehållet i injektionsflaskan.


10. KARENSTID


Noll dagar.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras och transporteras kallt (2 C–8 C).

Öppnad förpackning ska användas inom 10 timmar.

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Vaccinera endast friska djur.


Studier gällande säkerhet och effekt utfördes på seronegativa kalvar (kalvar som saknar antikroppar mot aktuellt bovint respiratoriskt syncytialt virus, bovint parainfluensa-3-virus samt Mannheimia haemolytica). Effekten av vaccinationen har inte visats vid närvaro av antikroppar. Antikroppssvaret kan bli lägre vid närvaro av antikroppar överförda från moderdjuret. Vid närvaro av överförda antikroppar från moderdjuret ska tidpunkten för den första vaccinationen hos kalvar planeras i enlighet därmed.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


Dräktighet och digivning:

Använd inte under dräktighet eller digivning.


Andra läkemedel och Bovalto:

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Inga andra biverkningar än de som nämns i avsnitt 6 (Biverkningar) har observerats. När en dubbel dos injiceras subkutant kan de lokala reaktionerna bli större (upp till 10 cm i diameter) än efter rekommenderad dos.


Blandbarhetsproblem:

Blanda inte med något annat läkemedel.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-03-31


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Vaccinet är förpackat i injektionsflaskor av typ I eller typ II glas och i injektionsflaskor av plast vilka uppfyller kraven i Ph.Eur. Injektionsflaskorna har en förslutning av klorbutylelastomer och är förseglade med ett aluminiumlock.


Förpackningsstorlekar:

1 x 10 milliliter, 10 x 10 milliliter

1 x 50 milliliter, 1 x 100 milliliter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.