iMeds.se

Boviseal Vet

Läkemedelsverket 2010-12-21

BIPACKSEDEL


Boviseal vet. 2,6g Intramammär, suspension


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare :

Osmonds, en division av Cross Vetpharm Group Ltd

Broomhill Road, Tallaght

Dublin 24,

Irland.


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Boviseal vet. 2,6g Intramammär, suspension


3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje engångsspruta innehåller 2,6 gram vismutsubnitrat i mineralolja.


4. INDIKATION(ER)


Boviseal vet. är indicerat för förebyggande av nya intramammära infektioner under sintidsperioden. Detta resulterar i en minskad incidens av subklinisk mastit i samband med kalvning och av klinisk mastit under sintid och påföljande laktation (i åtminstone 60 dagar efter kalvning).


5. KONTRAINDIKATIONER


Skall ej användas till lakterande kor.


6. BIVERKNINGAR


Inga kända.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Mjölkkor vid sinläggning.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG


Bruksanvisning

Dosering: Administrera innehållet i en spruta Boviseal vet. till varje juverfjärdedel omedelbart efter den sista mjölkningen i laktationen (vid sinläggning).


Administrering: Vid sinläggning skall spenarna noggrant rengöras och desinfekteras. Låt spenarna torka innan Boviseal vet. införes. Detta är av stor vikt eftersom Boviseal vet. inte har några antibakteriella egenskaper.

Var noga med att inte kontaminera (förorena) sprutspetsen. För in sprutspetsen i spenen och tryck ut all pasta med ett lugnt jämnt tryck. Massera ej spene eller juver efter införandet. En rekommendation är att desinfektera spenen med ett lämpligt desinfektionsmedel efter införandet.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Enkla steg för att undvika uppkomst av infektioner i samband med behandling.1. Placera ej sprutorna i varmt/hett vatten vid kall väderlek.

2. Sinlägg hellre korna abrupt än gradvis.

3. Rengör spenspetsarna noggrant med medicinsk sprit och låt spenen lufttorka. Använd INTE vatten, varken med eller utan desinfektionsmedel.

4. Rengör först de bortersta två spenarna och därefter de två närmaste.

5. Kontrollera att spenarna är rena och torra innan Boviseal vet. införs.

6. Behandla spenarna i motsatt ordning jämfört med rengöringen: d v s de två närmaste först och därefter de två bortersta.

7. Efter införsel, doppa spenarna i ett desinfekterande spendopp eller spraya med spenspray. Lämna korna uppbundna i minst en halvtimme för att spenkanalerna skall få tillfälle att förslutas.

8. Kontrollera regelbundet om korna visar tecken på juverinflammation första veckan efter sinläggning.


10. KARENSTID


Kött och slaktbiprodukter: Noll dagar

Mjölk: Noll dagar


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR


Skall ej användas för användning till kor med misstänkt eller konfirmerad mastit vid sinläggning.

Rekommenderas för användning som en del av besättningsstrategin vid sinläggning och mastitkontroll. Kor som ej uppvisar tecken på subklinisk mastit ges Boviseal vet. vid sinläggning enligt nedanstående kriterier. Övriga djur skall behandlas enligt en godkänd mastitkontrollplan eller enligt specifika råd från veterinär.


Ur praktisk synpunkt kan selektionskriterier baseras på individuella kors mastit- och celltallshistorik, genom beprövade test för subklinisk mastit eller via bakteriologisk provtagning. Det är särskilt viktigt att en individuell celltalsbestämning görs före behandling av kor som uppvisat klinisk mastit under föregående laktation. Följande riktlinje kan användas; kor med ett genomsnittligt celltal mindre än 200 000 celler/ml innan sinläggning kan ges Boviseal vet. En mindre ökning (celltal upp till 250 000 celler/ml) under de sista 4 veckorna före sinläggning är normalt och kan ignoreras. Vid osäkerhet bör veterinär rådfrågas.

Endast för engångsanvändning.

För djur.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2010-12-21


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Det mesta av förslutningen försvinner ut i samband med den första mjölkningen eller när kalven diar, men små mängder kan ibland ses som prickar i filtret under ett fåtal dagar. Boviseal vet. kan särskiljas från mastitflockor genom sin konsistens.


Vid kall väderlek kan Boviseal vet. värmas till rumstemperatur, detta för att få produkten mer lättsprutad. Sprutorna får inte placeras i varmt vatten.


Förpackningsstorlekar: Kartong med 24, 60 och 120 sprutor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Ombud

Ceva Animal Health AB

Annedalsvägen 9, 227 64 Lund

Tel: 046-12 81 00

Fax: 046-14 65 55