iMeds.se

Brevibloc

Information för alternativet: Brevibloc 10 Mg/Ml Infusionsvätska, Lösning, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2015-07-16

Bipacksedel:information tillanvändaren


BREVIBLOC 10 mg/ml, infusionsvätska, lösning.

esmololhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:


Vad Brevibloc är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Brevibloc

Hur du får Brevibloc

Eventuella biverkningar

Hur Brevibloc ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Brevibloc är och vad det används för


Brevibloc innehåller en substans som heter esmolol och som tillhör en grupp läkemedel som kallas "betablockerare". Brevibloc fungerar genom att kontrollera hastigheten och kraften på dina hjärtslag och kan bidra till att sänka ditt blodtryck.


Brevibloc används för att behandla:Esmolol som finns i Brevibloc kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel, Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du får Brevibloc


Din läkare kommer inte ge dig Brevibloc om:Du kommer inte att få Brevibloc om något av ovanstående gäller för dig. Rådfråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får Brevibloc om du är osäker på om du har något av dessa tillstånd.


Varningar och försiktighet


Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får Brevibloc. Läkaren ska vara noga med att se till följande när du får detta läkemedel om:


du behandlas för vissa hjärtrytmssjukdomar som kallas supraventrikulära arytmier och du:

Användning av Brevibloc vid dessa tillfällen kan leda till allvarliga reaktioner

som kan vara dödliga inklusive:

du får lågt blodtryck (hypotoni). Tecken på detta kan vara att du blir yr eller snurrig, särskilt när du reser dig upp. Lågt blodtryck blir oftast bättre inom 30 minuter efter att behandlingen med Brevibloc har avslutats.


Ändring av dosen är oftast inte nödvändig om du har problem med levern.


Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel. Du kan behöva noggranna kontroller och behandlingen kan komma att ändras.


Andra läkemedel och Brevibloc


Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana som du själv skaffat, inklusive örtmedel och naturläkemedel. Din läkare kommer att kontrollera att eventuella andra läkemedel som du tar inte förändrar Breviblocs verkningssätt.


Tala framför allt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Brevibloc om du är osäker på om något av ovanstående gäller för dig.


Tester som kan göras medan du behandlas med Brevibloc


Att använda läkemedel som Brevibloc under en längre tidsperiod kan orsaka minskad kraft på dina hjärtslag.


Eftersom Brevibloc bara används under en begränsad tid kommer detta sannolikt inte att hända dig. Under behandlingen kommer du att övervakas noga och behandlingen med Brevibloc kommer att minskas eller avbrytas helt om kraften i dina hjärtslag minskar.


Din läkare kommer även kontrollera ditt blodtryck medan du behandlas med Brevibloc.


Graviditet och amning


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Du ska inte ges Brevibloc om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.


Tala om för din läkare om du ammar. Brevibloc kan passera över i bröstmjölk så du ska inte ges Brevibloc om du ammar.


Brevibloc innehåller natrium


Brevibloc innehåller ungefär 700 mg natrium per påse. Detta kan vara viktigt om du kontrollerar mängden natrium i din diet.


3. Hur du får Brevibloc


Rekommenderad dos


Läkaren kommer att fastställa hur mycket läkemedel du behöver och hur länge behandlingen ska pågå.


Brevibloc ges normalt inte under längre tid än 24 timmar.


Hur du får Brevibloc


Brevibloc är bruksfärdig och du kommer att få den genom en långsam injektion (infusion) via en nål som förs in i en ven i din arm.


Brevibloc får inte blandas med natriumbikarbonat eller andra läkemedel.


Behandlingen ges i två stegOm din puls eller ditt blodtryck ökar under en operation eller strax efter att du återhämtat dig från den kan du få större doser av Brevibloc under en kort tid.


Äldre

Din läkare kommer att börja behandlingen med en lägre dos.


Barn

Barn upp till 18 år ska inte ges Brevibloc.


Om du fått för stor mängd av Brevibloc


Eftersom du får Brevibloc av en utbildad och kvalificerad person är det osannolikt att du kommer att få för mycket. Men om detta skulle inträffa kommer läkaren att sluta ge dig Brevibloc och du kommer att få annan behandling, om det behövs.


Om du tror att en dos av Brevibloc har blivit glömd


Eftersom du får Brevibloc av en utbildad och kvalificerad person är det osannolikt att du kommer att missa en dos. Men om du tror att du missat en dos ska du kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal snarast möjligt.


Om du slutar att få Brevibloc


Att plötsligt avbryta behandling med Brevibloc kan göra så att symtom som snabb puls (takykardi) och högt blodtryck (hypertoni) återkommer. För att undvika detta ska din läkare avbryta behandlingen gradvis. Om det är känt att du har en kranskärlssjukdom (som eventuellt är förknippad med en sjukdomshistoria innehållande kärlkramp eller hjärtattack) kommer din läkare behöva vidta särskild försiktighet när behandling med Brevibloc avbryts.


Om du har några ytterligare frågor som rör användningen av denna produkt, fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna försvinner i allmänhet inom 30 minuter efter att behandlingen med Brevibloc avbrutits. Följande biverkningar har rapporterats för Brevibloc:


Kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du märker någon av följande biverkningar som kan bli allvarliga.Infusionen kan också behöva stoppas.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare)Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare)Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare)
Ingen känd frekvens (antalet berörda personer är okänt)Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Brevibloc ska förvarasLäkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Brevibloc är en klar, färglös till ljusgul, steril lösning för intravenös infusion (långsam injektion). Finns tillgängliga i 250 ml plastpåsar (latexfria).


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


Innehavare av godkännande för försäljning är:

Baxter Medical AB

P.O. Box 63

164 94 Kista


Tillverkare:

Baxter SA

Boulevard René Branquart, 80

7860 Lessines

Belgien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Namn på medlemsstat

Läkemedlets namn

Belgien

Brevibloc 10 mg/ml, solution pour perfusion

Danmark

Brevibloc

Finland

Brevibloc 10 mg/ml infuusioneste, liuos

Tyskland

Brevibloc 10 mg/ml Infusionslösung

Irland

Brevibloc Premixed 10mg/ml, Solution for Infusion

Luxemburg

Brevibloc 10 mg/ml, solution pour perfusion

Nederländerna

Brevibloc 10 mg/ml, oplossing voor infusie

Norge

Brevibloc 10 mg/ml, Infusjonsvæske, oppløsning

Polen

Brevibloc 10 mg/ml, Roztwór do infuzji

Portugal

Brevibloc Premixed 10 mg/ml, Solução para perfusão

Spanien

Brevibloc 10 mg/ml, solución para perfusión

Sverige

Brevibloc 10 mg/ml, Infusionsvätska, lösning

Storbritannien

Brevibloc Premixed 10mg/ml, Solution for Infusion


Denna bipacksedel godkändes senast 2015-07-16


Information för hälso-och sjukvårdspersonal om användningen av denna produkt finns i produktresumén som finns bipackad i förpackningen.