iMeds.se

Brevibloc

Information för alternativet: Brevibloc 10 Mg/Ml Infusionsvätska, Lösning, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2015-07-16

PRODUKTRESUMÉ


1 LÄKEMEDLETS NAMN


Brevibloc 10 mg/ml, infusionsvätska, lösning.


2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Brevibloc 10 mg/ml, infusionsvätska, lösning innehåller 10 mg esmololhydroklorid per ml. Varje 250 ml påse innehåller 2500 mg esmololhydroklorid.


Hjälpämnen: Detta läkemedel innehåller cirka 30,45 mmol (eller 700 mg) natrium per infusionspåse.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 LÄKEMEDELSFORM


Infusionsvätska, lösning.


Klar, färglös till ljusgul lösning.


Lösningen har ett pH-värde på mellan 4,5 och 5,5 och en osmolaritet på cirka 300 mosm/l.


4 KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Brevibloc är indicerat för supraventrikulär takykardi (utom vid preexcitationssyndrom) och för snabb kontroll av kammarfrekvensen hos patienter med förmaksflimmer eller förmaksfladder perioperativt, postoperativt eller under andra omständigheter, när kortsiktig kontroll över kammarfrekvensen med ett snabbverkande medel är önskvärt. Brevibloc är också indicerat vid takykardi och hypertoni i den perioperativa fasen samt icke-kompensatorisk sinustakykardi där den snabba hjärtfrekvensen enligt läkarens bedömning kräver specifik intervention.

Brevibloc är inte indicerat för användning hos barn i åldrarna upp till 18 år (se avsnitt 4.2).Brevibloc är inte avsett för kronisk användning.


4.2 Dosering och administreringssätt


Brevibloc 10 mg/ml infusionsvätska, lösning, är en bruksfärdig 10 mg/ml iso-osmotisk lösning som rekommenderas för intravenös administrering.


Supraventrikulär takyarytmi


Doseringen av Brevibloc vid supraventrikulär takyarytmi bör titreras individuellt. Varje steg består av en laddningsdos följd av en underhållsdos. Den effektiva underhållsdosen är mellan 50 och 200 mikrogram/kg/minut, även om doser så låga som 25 mg och så höga som 300 mikrogram/kg/minut har använts.


Flödesschema för insättning och underhåll av behandlingen


Infusion av laddningsdosen 500 mikrogram/kg/minut i 1 minut, DÄREFTER 50 mikrogram/kg/minut i 4 minuter.


Vid önskad effekt
Underhållsdos 50 mikrogram/kg/minut


Vid otillräcklig effekt efter 5 minuter
Upprepa dosen 500 mikrogram/kg/minut under 1 minut
Därefter 100 mikrogram/kg/minut i 4 minuter.Vid önskad effekt
Underhållsdos 100 mikrogram/kg/minut

Vid otillräcklig effekt efter 5 minuter
Upprepa dosen 500 mikrogram/kg/minut under 1 minut
Därefter 150 mikrogram/kg/minut i 4 minuter.Vid önskad effekt
Underhållsdos 150 mikrogram/kg/minut

Vid otillräcklig effekt
Upprepa dosen 500 mikrogram/kg/minut under 1 minut
Öka därefter underhållsdosen till 200 mikrogram/kg/minut


Laddningsdoser och underhållsdoser av Brevibloc att administrera för olika patienters kroppsvikt beskrivs i tabell 1 respektive tabell 2Tabell 1

Volym Brevibloc 10 mg/ml som krävs för en FÖRSTA LADDNINGSDOS på 500 mikrogram/kg/minut


Patientens vikt (kg)


40

50

60

70

80

90

100

110

120

Volym (ml)

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6


Tabell 2

Volym Brevibloc 10 mg/ml som krävs för att erhålla en UNDERHÅLLSDOS vid infusionshastigheter mellan 12,5 och 300 mikrogram/kg/minut
Patientens vikt (kg)

Infusionshastighet


12,5 µg/kg/min


25 µg/kg/min

50 µg/kg/min

100 µg/kg/min

150 µg/kg/min

200 µg/kg/min

300 µg/kg/min

Mängd som ska administreras per timme för att uppnå doseringshastighet (ml/tim)


40

3 ml/tim

6 ml/tim


12 ml/tim

24 ml/tim

36 ml/tim

48 ml/tim

72 ml/tim

50

3,75 ml/tim

7,5 ml/tim


15 ml/tim

30 ml/tim

45 ml/tim

60 ml/tim

90 ml/tim

60

4,5 ml/tim

9 ml/tim


18 ml/tim

36 ml/tim

54 ml/tim

72 ml/tim

108 ml/tim

70

5,25 ml/tim

10,5 ml/tim


21 ml/tim

42 ml/tim

63 ml/tim

84 ml/tim

126 ml/tim

80

6 ml/tim

12 ml/tim


24 ml/tim

48 ml/tim

72 ml/tim

96 ml/tim

144 ml/tim

90

6,75 ml/tim

13,5 ml/tim


27 ml/tim

54 ml/tim

81 ml/tim

108 ml/tim

162 ml/tim

100

7,5 ml/tim

15 ml/tim


30 ml/tim

60 ml/tim

90 ml/tim

120 ml/tim

180 ml/tim

110

8,25 ml/tim

16,5 ml/tim


33 ml/tim

66 ml/tim

99 ml/tim

132 ml/tim

198 ml/tim

120

9 ml/tim

18 ml/tim


36 ml/tim

72 ml/tim

108 ml/tim

144 ml/tim

216 ml/tim


När önskad hjärtfrekvens eller "end-point" med avseende på säkerhet (t.ex. sänkt blodtryck) närmar sig skall laddningsdosen UTESLUTASoch den stegvisa dosen minskastill en underhållsinfusion från 50 mikrogram/kg/minut till 25 mikrogram/kg/minut eller lägre. Om det behövs kan intervallet mellan titreringsstegen ökas från 5 till 10 minuter.


OBS: Underhållsdoser över 200 mikrogram/kg/minut har inte visat sig ha signifikant ökade fördelar, och säkerheten vid doser över 300 mikrogram/kg/minut har inte studerats.Perioperativ takykardi och hypertoni


För perioperativ takykardi och hypertoni kan dosregimen variera enligt följande:


För intraoperativ behandling– under narkos när omedelbar kontroll krävs:

Ges en bolusinjektion på 80 mg under 15 till 30 sekunder, följd av infusion med 150 mikrogram/kg/minut. Titrera infusionshastigheten efter behov upp till 300 mikrogram/kg/minut. Vilken infusionsvolym som krävs för olika patientvikter anges i tabell 2.


Efter uppvakning ur narkos

Ges en infusion på 500 mikrogram/kg/minut i 4 minuter, följt av infusion med 300 mikrogram/kg/minut. Vilken infusionsvolym som krävs för olika patientvikter anges i tabell 2.


I postoperativa situationer där det finns tid för titrering ges laddningsdosen


En laddningsdos på 500 mikrogram/kg/minut ges under 1 minut före varje titreringssteg för att ge en snabb verkningsstart. Använd titreringsstegen 50, 100, 150, 200, 250 och 300 mikrogram/kg/minut som ges under 4 minuter, och stoppa vid önskad terapeutisk effekt. Vilken infusionsvolym som krävs för olika patientvikter anges i tabell 2.


Potentiella effekter att vara medveten om vid dosering med Brevibloc:


Vid en oönskad effekt kan doseringen av Brevibloc minskas eller sättas ut helt. Farmakologiska oönskade effekter bör upphöra inom 30 minuter


Om en lokal reaktion på infusionsstället utvecklas ska ett alternativt infusionsställe användas, försiktighet bör iakttas för att undvika extravasation.


Administrering av Brevibloc längre än 24 timmar har inte utvärderats. Infusionstider som överstiger 24 timmar bör endast användas med försiktighet.


Det rekommenderas att infusionen avbryts gradvis då risk föreligger att takykardin och hypertonin kan återkomma. Som med alla betablockerare, där utsättningseffekter inte kan uteslutas, ska försiktighet iakttas vid snabbt avbrytande av administrering av Brevibloc till patienter med kranskärlssjukdom (CAD).


Ersättning av behandling med Brevibloc med alternativa läkemedel


När patienterna uppnått adekvat hjärtfrekvens med stabil klinisk status kan övergång till alternativa läkemedel (exempelvis antiarytmimedel eller kalciumantagonister) ske.


Dosminskning:


När Brevibloc ska ersättas med alternativa läkemedel bör läkaren noga beakta anvisningarna till det alternativa läkemedel som valts och minska doseringen av Brevibloc enligt följande:Ytterligare doseringsinformation


När önskad terapeutisk effekt eller "end-point" med avseende på säkerhet (t.ex. sänkt blodtryck) närmar sig skall laddningsdosen upphöra och den stegvisa dosen minskas till 12,5 till 25 mikrogram/kg/minut.


Om så önskas kan också intervallet mellan titreringsstegen ökas från 5 till 10 minuter.


Behandling med Brevibloc bör avbrytas om puls eller blodtryck sjunker för fort eller överstiger säkerhetsgränsen. När patientens hjärtfrekvens och blodtryck har återgått till en acceptabel nivå återupptas administrering av Brevibloc utan ny laddningsdos och med en lägre underhållsdos.


Särskilda populationer


Äldre


Äldre personer ska behandlas med försiktighet och med en lägre startdos.

Specifika studier på äldre har ej utförts. Analys av data från 252 patienter över 65 år visade emellertid inga skillnader i farmakodynamisk effekt jämfört med data från patienter under 65.


Patienter med njursvikt

Då syrametaboliten i Brevibloc utsöndras oförändrad via njurarna skall försiktighet iakttas vid infusionsbehandling på patienter med njursvikt. Utsöndringen av syrametaboliten minskas signifikant hos patienter med njursjukdom i sista stadiet. Halveringstiden för eliminering ökar cirka tio gånger det normala och plasmanivåerna blir avsevärt förhöjda.

Patienter med leversvikt


Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid leversvikt, eftersom esteras i de röda blodkropparna spelar huvudrollen vid metabolismen av Brevibloc.


Barn


Säkerhet och effekt för Brevibloc för barn i åldern upp till 18 år har ännu inte fastställts. Därför är Brevibloc inte indicerat för barn (se avsnitt 4.1). Tillgänglig information finns i avsnitt 5.1 och 5.2, men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.


4.3 Kontraindikationer4.4 Varningar och försiktighet


Varningar


Det rekommenderas att blodtrycket och EKG observeras kontinuerligt på alla patienter som behandlas med Brevibloc.


Användning av Brevibloc för att kontrollera kammarresponsen hos patienter med supraventrikulära arytmier bör göras med försiktighet om patienten har försämrad hemodynamisk funktion eller tar andra läkemedel som minskar något eller allt av följande: perifert motstånd, myokardiell fyllning, myokardiell sammandragningsförmåga eller spridning av elektriska impulser i myokardium. Trots den snabba verkan och effekten av Brevibloc kan allvarliga reaktioner förekomma, inklusive medvetslöshet, kardiogen chock och hjärtstillestånd. Flera dödsfall har rapporterats vid komplexa kliniska tillstånd, där Brevibloc sannolikt användes för att kontrollera kammarfrekvensen.


Den vanligaste biverkningen är hypotoni, vilken är dosrelaterad men kan förekomma vid alla dosnivåer. Detta kan vara allvarligt. I händelse av en hypotoniepisod ska infusionshastigheten minskas eller, om så krävs, infusionen avbrytas helt. Hypotoni är vanligtvis reversibel (inom 30 minuter efter att administreringen av Brevibloc har avbrutits). I vissa fall kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga för att återställa blodtrycket. Hos patienter med lågt systoliskt blodtryck krävs extra försiktighet vid dosjustering samt under underhållsinfusionen.


Bradykardi, inklusive allvarlig bradykardi och hjärtstillestånd har förekommit vid användning av Brevibloc. Brevibloc ska användas med särskild försiktighet hos patienter med långsam puls före behandling och endast när de potentiella fördelarna anses överväga riskerna.


Brevibloc är kontraindicerat för patienter med befintlig allvarlig sinusbradykardi (se avsnitt 4.3). Om pulsfrekvensen minskar till under 50-55 slag per minut i vila och patienten upplever symtom som är relaterade till bradykardi ska dosen minskas eller administreringen stoppas.


Sympatisk stimulering är nödvändigt för att stödja cirkulationsfunktionen vid kronisk hjärtsvikt. Betablockering medför en potentiell risk för ytterligare minskad myokardiell sammandragningsförmåga och kan leda till mer allvarlig hjärtsvikt. Fortsatt nedsättning av myokardium med betablockerande medel under en längre tidsperiod kan, i vissa fall, leda till hjärtsvikt.


Försiktighet bör vidtagas när Brevibloc ges till personer med nedsatt hjärtfunktion. Vid första tecken eller symtom på förestående hjärtsvikt ska Brevibloc sättas ut. Även om avbrytning av behandling bör vara tillräckligt på grund av den korta halveringstiden för eliminering av Brevibloc kan specifik behandling övervägas (se avsnitt 4.9). Brevibloc är kontraindikerad till personer med okompenserad hjärtsvikt (se avsnitt 4.3).


På grund av den negativa effekten på ledningstiden ska betablockerare endast ges med försiktighet till patienter med hjärtblock av första graden eller andra retledningsrubbningar (se avsnitt 4.3).


Brevibloc ska användas med försiktighet och endast efter förbehandling med alfareceptorblockerare till patienter med feokromocytom (se avsnitt 4.3).


Försiktighet bör iakttas när Brevibloc används för behandling av hypertoni följt av inducerad hypertermi.


Patienter med bronkospasmisk sjukdom ska i allmänhet inte behandlas med betablockerare. På grund av dess relativa beta-1-selektivitet och titrerbarhet ska Brevibloc användas med försiktighet till patienter med bronkospasmisk sjukdom. Eftersom beta-1-selektiviteten inte är absolut ska emellertid Brevibloc titreras noggrant för att uppnå minsta möjliga effektiva dos. I händelse av bronkospasm ska infusionen omedelbart avbrytas och en beta-2-agonist administreras om det behövs.


Om patienten redan behandlas med ett medel som stimulerar beta-2-receptorn kan det bli nödvändigt att omvärdera doseringen av detta medel.


Brevibloc ska användas med försiktighet till patienter med väsningar eller astma i anamnesen.


Försiktighetsåtgärder


Brevibloc bör ges med försiktighet till diabetiker eller vid misstänkt eller konstaterad hypoglykemi. Betablockerare kan dölja prodromalsymtomen på hypoglykemi, exempelvis takykardi. Yrsel och svettningar påverkas troligen inte. Samtidig användning av betablockerare och diabetesmedel kan förstärka diabetesmedlens effekt (blodsockersänkning) (se avsnitt 4.5).


Reaktioner vid infusionsstället har förekommit vid användning av både Brevibloc 10 mg/ml och 20 mg/ml. Dessa reaktioner inkluderar irritation och inflammation vid infusionsstället samt mer allvarliga reaktioner, exempelvis tromboflebit, nekros och blåsbildning, i synnerhet i samband med extravasation (se avsnitt 4.8).

Infusion av Brevibloc i små vener eller genom fjärilskateter bör undvikas. Om en lokal reaktion på infusionsstället utvecklas ska ett alternativt infusionsställe användas.


Betablockerare kan öka antalet och längden på anginaattacker hos patienter med Prinzemetals angina på grund av icke motverkad alfareceptormedierad kärlsammandragning i kranskärlen. Icke-selektiva betablockerare ska inte användas på dessa patienter, och beta-1-selektiva blockerare ska endast användas med yttersta försiktighet.


Hos hypovolemiska patienter kan Brevibloc förstärka reflextakykardi och öka risken för cirkulatorisk kollaps. Brevibloc ska därför användas med försiktighet till sådana patienter.


Hos patienter med perifera cirkulationsstörningar (Raynauds sjukdom eller syndrom, claudicatio intermittens) ska betablockerare användas med stor försiktighet, eftersom dessa tillstånd kan förvärras.


Vissa betablockerare, särskilt de som administreras intravenöst, inklusive Brevibloc, har förknippats med ökade kaliumnivåer i serum och hyperkalemi. En ökad risk föreligger hos patienter med riskfaktorer som nedsatt njurfunktion och de som behandlas med hemodialys.


Betablockerare kan öka såväl känsligheten mot allergener som svårighetsgraden på anafylaktiska reaktioner. Patienter som använder betablockerare kan vara opåverkbara av de vanliga doserna av epinefrin som används för behandling av anafylaktiska eller anafylaktoida reaktioner (se avsnitt 4.5).


Betablockerare har förknippats med utvecklingen av psoriasis eller psoriasisliknande utbrott och med förvärrande av psoriasis. Hos patienter med psoriasis eller psoriasis i släkten ska betablockerare endast administreras efter noga övervägande av de potentiella fördelarna och riskerna.


Betablockerare, till exempel propranolol och metaprolol, kan dölja vissa kliniska tecken på hypertyreoidism (till exempel takykardi). Plötsligt utsättande av befintlig behandling med betablockerare hos patienter som löper risk att eller misstänks utveckla tyreotoxikos kan utlösa en tyreotoxisk kris och dessa patienter måste följas noga.


Detta läkemedel innehåller ca 30,45 mmol (700 mg) natrium per påse. Detta bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Försiktighet ska alltid iakttas när Brevibloc används tillsammans med andra läkemedel mot hypertoni eller andra läkemedel som kan orsaka hypotoni eller bradykardi: effekterna av Brevibloc kan förstärkas eller så kan biverkningar i form av hypotoni eller bradykardi kan förvärras.


Kalciumantagonister som exempelvis verapamil och i mindre utsträckning diltiazem har en negativ påverkan på sammandragningsförmågan och AV-överledningen. Kombinationen ska inte ges till patienter med avvikande överledningsförmåga, och Brevibloc ska inte administreras inom 48 timmar efter utsättande av verapamil (se avsnitt 4.3).


Kalciumantagonister som exempelvis dihydropyridinderivat (t.ex. nifedipin) kan öka risken för hypotoni. Hos patienter med hjärtinsufficiens som behandlas med en kalciumantagonist kan behandling med betablockerare leda till hjärtsvikt. Noggrann titrering av Brevibloc och lämplig hemodynamisk övervakning rekommenderas.


Samtidig användning av Brevibloc och klass I-antiarytmika (t.ex. disopyramid, kinidin) och amiodaron kan ha en förstärkande effekt på överledningstiden i förmaket och ha en negativ inotrop effekt.


Samtidig användning av Brevibloc och insulin eller orala läkemedel mot diabetes kan förstärka den blodsockersänkande effekten (särskilt hos icke-selektiva betablockerare). Beta-adrenerg blockad kan förhindra uppkomsten av tecken på hypoglykemi (takykardi), men andra symtom som yrsel och svettningar kanske inte döljs.


Anestetika: i situationer där patientens volymstatus är osäker eller läkemedel mot hypertoni används samtidigt kan reflextakykardi förstärkas och risken för hypotoni öka. Fortsatt betablockering minskar risken för arytmi under induktion och intubering. Narkosläkaren bör informeras om patienten behandlas med annan betablockerare utöver Brevibloc. De blodtryckssänkande effekterna av inhalationsanestetika kan öka i närvaro av Brevibloc. Doseringen av någon av substanserna kan modifieras efter behov för att bibehålla önskvärd hemodynamisk effekt.


Kombination av Brevibloc med ganglionblockerande läkemedel kan förstärka den blodtryckssänkande effekten.


NSAID kan minska betablockerares blodtryckssänkande effekter.


Särskild försiktighet måste iakttas när floktafenin eller amisulprid används samtidigt med betablockerare.


Samtidig administrering av tricykliska antidepressiva medel(t.ex. imipramin och amitriptylin), barbiturater och fenotiaziner (t.ex. klorpromazin) samt andra antipsykotiska medel (t.ex. klozapin) kan öka den blodtryckssänkande effekten. Doseringen av Brevibloc bör justeras nedåt för att undvika oväntad hypotoni.


När betablockerare används kan patienter som löper risk för anafylaktiska reaktioner reagera starkare vid exponering för allergener (oavsiktlig eller i diagnos- eller behandlingssyfte). Patienter som använder betablockerare kan vara opåverkbara av de vanliga doserna av epinefrin som används för behandling av anafylaktiska reaktioner (se avsnitt 4.4).


Effekterna av Brevibloc kan motverkas genom sympatomimetiska läkemedel med betaadrenerg antagonistaktivitet vid samtidig administrering. Dosen för respektive medel kan behöva anpassas baserat på patientens respons eller användning av andra terapeutiska medel övervägas.


Katekolaminuttömmande medel, t.ex. reserpin, kan ha en additiv effekt om de ges tillsammans med betablockerande medel. Patienter som behandlas samtidigt med Brevibloc och ett katekolaminuttömmande medel ska därför observeras noggrant för tecken på hypotoni eller uttalad bradykardi, som kan leda till yrsel, synkope eller postural hypotoni.


Användning av betablockerare med moxonidin eller alfa-2-agonister (till exempel klonidin) ökar risken för återkommande hypertoni vid utsättande. Om klonidin eller moxonidin används i kombination med betablockerare och båda ska avbrytas, avbryt först betablockaren och sedan klonidin eller moxonidin efter några dagar.


Användningen av betablockerare med mjöldrygederivat kan leda till allvarlig perifer vasokonstriktion och hypertoni.


Data från en interaktionsstudie av Brevibloc och warfarin visade att samtidig administrering av Brevibloc och warfarin inte påverkar plasmanivåerna av warfarin. Koncentrationerna av Brevibloc var emellertid obestämbart högre när det gavs tillsammans med warfarin.


När intravenöst digoxin och Brevibloc administrerats samtidigt på friska frivilliga försökspersoner ökade blodnivåerna av digoxin med 10-20 % vid vissa tidpunkter. Kombinationen av digitalisglykosider och Brevibloc kan öka AV-överledningstiden. Digoxin påverkade inte Breviblocs farmakokinetik.


När interaktionen mellan intravenöst morfin och Brevibloc studerades på friska försökspersoner sågs inga effekter på blodnivåerna av morfin. Steady state-nivåerna i blodet av Brevibloc ökade med 46 % i närvaro av morfin, men inga andra farmakokinetiska parametrar förändrades.


Effekten av Brevibloc på varaktigheten av suxametonklorid- och mivakurium-inducerad neuromuskulär blockad har studerats på patienter inför operation. Brevibloc påverkade inte inträdandet av den neuromuskulära blockaden genom suxametonklorid, men varaktigheten på den neuromuskulära blockaden förlängdes från 5 minuter till 8 minuter. Brevibloc förlängde måttligt den kliniska varaktigheten (18,6%) samt återhämtningsindex (6,7%) av mivakurium.


Även om de interaktioner som observerats i studier av warfarin, digoxin, morfin, suxametonklorid eller mivakurium inte har någon större klinisk betydelse ska Brevibloc titreras med försiktighet till patienter som samtidigt behandlas med warfarin, digoxin, morfin, suxametonklorid eller mivakurium.


4.6 Graviditet och amning


Graviditet


Det finns begränsade data från behandling av gravida kvinnor med esmololhydroklorid. Djurstudier har visat på reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).


Användning av esmololhydroklorid under graviditet rekommenderas ej.


Baserat på det farmakologiska verkningssättet ska, under den senare delen av graviditeten, biverkningar på fostret och det nyfödda barnet (särskilt hypoglykemi, hypotoni och bradykardi) beaktas.


Om behandling med Brevibloc bedöms vara nödvändigt ska det uteroplacentala blodflödet och fostrets tillväxt övervakas. Det nyfödda barnet måste övervakas noga.


Amning


Esmololhydroklorid ska inte användas under amning.


Det är okänt om esmololhydroklorid/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.


Fertilitet


Det finns inga data om effekterna av esmolol på fertiliteten.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Ej relevant.


4.8 Biverkningar


Om biverkningar förekommer bör dosen av Brevibloc minskas eller Brevibloc sättas ut.


De flesta av de biverkningar som observerats har varit milda och övergående. Den mest betydelsefulla har varit hypotoni.


Följande biverkningar står listade enligt frekvens och organklassificering (SOC) enligt MedDRA.


Frekvensen definieras enligt följande:


Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Mycket sällsynta (≤ 1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Mycket sällsynta

Ingen känd frekvens

Metabolism och nutrition


AnorexiHyperkalcemi

Metabol acidos

Psykiska störningar


Depression

Ångest


Onormala tankarCentrala och perifera nervsystemet


Yrsel1

Sömnighet

Huvudvärk

Parestesi

Uppmärksamhetsstörning

Förvirringstillstånd

Agitation

Synkope

Krampanfall

TalstörningarÖgonNedsatt synHjärtatBradykardi

Atrioventrikulär blockering

Ökat lungartärtryck

Hjärtsvikt

Ventrikulära extrasystolier

Nodal rytm

Angina pectoris

Sinusstopp

Asystole

Tilltagande idioventrikulär rytm

Koronar arteriospasm

Hjärtstillestånd

Blodkärl

HypotoniPerifer ischemi

Blekhet

Rodnad

Tromboflebit2Andningsvägar, bröstkorg och mediastinumDyspné

Lungödem

Bronkospasm

Väsningar

Nästäppa

Ronki

KrepitationerMagtarmkanalen


Illamående

Kräkningar

Dysgeusi

Dyspepsi

Förstoppning

Muntorrhet

BuksmärtorHud och subkutan vävnad

Diafores 1


Hudmissfärgning2

Erytem2

Hudnekros2 (på grund av extravasation)

Psoriasis 3

Angioödem

Urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindvävMuskuloskeletal smärta 4Njurar och urinvägarUrinretentionAllmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället


Asteni

Trötthet

Reaktion på injektionsstället och/eller

infusionsstället
Inflammation vid infusionsstället

Induration vid infusionsstället

Frossa

Feber

Ödem2

Värk2

Brännande känsla vid infusionsstället

Ekkymos vid infusionsstället


Flebit vid infusionsstället

Vesiklar vid infusionsstället

Blåsbilding 2

1 Yrsel och diafores är förknippade med symtomatisk hypotoni.

2 I samband med reaktioner på injektions- och infusionsstället.

3 Betablockerare som läkemedelsklass kan orsaka psoriasis i vissa situationer, eller förvärra den.

4 Inkluderar skapulär smärta och kostokondrit.


Rapportering av misstänkta biverkningar


Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


4.9 Överdosering


Fall av oavsiktlig överdosering med koncentrerade lösningar av Brevibloc har inträffat. Vissa av dessa överdoseringar har lett till dödlig utgång, medan andra lett till bestående funktionsnedsättning. Laddningsdoser i storleksområdet 625 mgtill 2,5 g (12,5 till 50 mg/kg) har varit dödliga.


Symtom


Vid överdosering kan följande symtom förekomma: allvarlig hypotoni, sinusbradykardi, atrioventrikulär blockering, hjärtinsufficiens, kardiogen chock, hjärtstillestånd, bronkospasm, respiratorisk insufficiens, minskad medvetandegrad till koma, krampanfall, illamående, kräkningar, hypoglykemi och hyperkalemi.


Behandling


På grund av den korta halveringstiden för eliminering av Brevibloc (cirka 9 minuter) ska det första steget i hantering av toxicitet vara att avbryta administreringen av läkemedlet. Hur lång tid det tar innan symtomen försvinner efter en överdosering beror på hur stor mängd Brevibloc som administrerats. Det kan ta längre tid än de 30 minuter som observerats vid utsättning av terapeutiska dosnivåer av Brevibloc. Andningshjälp kan bli nödvändig. Baserat på de observerade kliniska effekterna ska dessutom följande allmänna åtgärder övervägas.


Bradykardi: atropin eller något annat antikolinergiskt medel ska ges intravenöst. Om bradykardin inte kan behandlas tillfredsställande kan en pacemaker bli nödvändig.


Bronkospasm: nebuliserade beta-2-sympatomimetiska medel ska ges. Om detta inte räcker kan ett intravenöst beta-2-sympatomimetiskt medel eller aminofyllin övervägas.


Symtomatisk hypotoni: vätska och/eller en pressorsubstans ska ges intravenöst.


Kardiovaskulär depression eller kardiell chock:diuretika eller sympatomimetika kan administreras. Doseringen av sympatomimetika (beroende på symtom: dobutamin, dopamin, noradrenalin, isoprenalin etc.) beror på den terapeutiska effekten.


Om ytterligare behandling krävs kan följande medel ges intravenöst, baserat på den kliniska situationen och behandlande läkares bedömning:5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp:Beta-receptorblockerande medel, selektiva.


ATC-kod:C07AB09


Brevibloc är ett betaselektivt (kardioselektivt) adrenergt receptorblockerande medel. Vid terapeutiska doser har Brevibloc ingen signifikant inneboende sympatomimetisk aktivitet (ISA) eller membranstabiliserande aktivitet.


Esmololhydroklorid, den aktiva substansen i Brevibloc, är kemiskt besläktad till betablockerarklassen fenoxypropanolaminer.


Baserat på de farmakologiska egenskaperna har Brevibloc snabb effekt och en mycket kort verkningstid, vilket medför att dosen snabbt kan justeras.


När lämplig laddningsdos används uppnås steady state-blodnivåer inom 5 minuter. Den terapeutiska effekten uppnås emellertid snabbare än den stabila plasmakoncentrationen. Infusionshastigheten kan därefter justeras för att uppnå önskad farmakologisk effekt.


Brevibloc har betablockerarnas kända hemodynamiska och elektrofysiologiska effekter:Barn


En okontrollerad farmakokinetisk/effektivitetsstudie genomfördes på 26 pediatriska patienter mellan 2 och 16 år med supraventrikulär takykardi (SVT). En laddningsdos på 1000 mikrogram/kg Brevibloc administrerades, följt av en kontinuerlig infusion av 300 mikrogram/kg/minut. SVT upphörde hos 65 % av patienterna inom 5 minuter efter starten av esmolol.


I en randomiserad men okontrollerad dosjämförelsestudie undersöktes effekten på 116 pediatriska patienter mellan 1 vecka och 7 år med hypertoni efter operation av aortakoarktation. Patienterna fick en initial infusion på antingen 125 mikrogram/kg, 250 mikrogram/kg eller 500 mikrogram/kg, följt av en kontinuerlig infusion av 125 mikrogram/kg/minut, 250 mikrogram/kg/minut eller 500 mikrogram/kg/minut. Det förelåg ingen signifikant skillnad i den hypotensiva effekten mellan de 3 doseringsgrupperna. 54 % av alla patienterna behövde annan medicinering än Brevibloc för att uppnå en tillfredsställande blodtryckskontroll. Det förelåg ingen uppenbar skillnad med avseende på de olika doseringsgrupperna.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Kinetiken för esmolol är linjär hos friska vuxna, plasmakoncentrationen är proportionell mot dosen. Om ingen laddningsdos används uppnås steady-state blodkoncentration inom 30 minuter vid doser på 50 till 300 mikrogram/kg per minut.


Distributionshalveringstiden för esmololhydroklorid är mycket snabb, cirka 2 minuter.


Distributionsvolymen är 3,4 l/kg.


Esmololhydroklorid metaboliseras genom esteras till en syrametabolit (ASL‑8123) och metanol. Detta sker genom hydrolys av estergruppen genom esteras i de röda blodkropparna.


Metabolismen av esmololhydroklorid är oberoende när dosen är mellan 50 och 300 mikrogram/kg/minut.


Esmololhydroklorid binds till 55 % till humant plasmaprotein, jämfört med endast 10 % för syrametaboliten.


Elimineringshalveringstiden efter intravenös administrering är ungefär 9 minuter.


Total clearance är 285 ml/kg/minut, oberoende av cirkulationen i levern eller andra organ. Esmololhydroklorid utsöndras via njurarna, delvis oförändrad (mindre än 2 % av den administrerade mängden), delvis som en syrametabolit som har en svag (mindre än 0,1 % jämfört med esmolol) betablockerande aktivitet. Syrametaboliten utsöndras i urinen och har en halveringstid på cirka 3,7 timmar.


Barn


En farmakokinetisk studie genomfördes på 22 pediatriska patienter mellan 3 och 16 år. En laddningsdos på 1000 mikrogram/kg Brevibloc administrerades, följt av en kontinuerlig infusion av 300 mikrogram/kg/minut. Observerad genomsnittlig total kroppsclearance var 119 ml/kg/minut, den genomsnittliga distributionsvolymen var 283 ml/kg och den genomsnittliga slutliga elimineringshalveringstiden var 6,9 minuter, vilket tyder på att kinetiken för Brevibloc hos barn liknar den hos vuxna. Stora skillnader mellan olika individer observerades dock.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Inga teratogena effekter har observerats vid djurstudier. Hos kaniner har en toxisk effekt på embryon observerats (en ökning av fosterresorption), vilken sannolikt orsakades av Brevibloc. Denna effekt observerades vid doser som var minst 10 gånger högre än den terapeutiska dosen. Inga studier har utförts av effekten av Brevibloc på fertiliteten eller av peri- och postnatala effekter. Brevibloc visade sig inte vara mutagent vid flera testsystem in vitrooch in vivo. Säkerheten för Brevibloc har inte undersökts i långsiktiga studier.


6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Natriumacetat

Koncentrerad ättiksyra

Natriumklorid

Natriumhydroxid och/eller saltsyra för pH-justering

Vatten för injektionsvätskor


6.2 Inkompatibiliteter


Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel eller natriumbikarbonatlösning.


6.3 Hållbarhet


2 år.


Öppnad produkt är fysikalisk och kemiskt stabil under 24 timmar vid 2°C - 8°C.


Ur mikrobiologisk synpunkt ska den beredda produkten användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart är förvaringstid och förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2°C - 8°C, om inte beredningen har ägt rum under kontrollerade och godkända aseptiska förhållanden.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras vid högst 25 ºC. Förvara i skydd mot kyla. Får ej frysas.


För förvaringsanvisningar för lösningen, se avsnitt 6.3.


6.5 Förpackningstyp och innehåll


250 ml latexfri polyolefinpåse med dubbla PVC-portar. Förpackningsstorlek 1 påse.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Brevibloc 10 mg/ml infusionsvätska, lösning, tillhandahålls i 250 ml PL-2408-påsar som är bruksfärdiga, latexfria polyolefinpåsar med två PVC-portar, en läkemedelsport och en tillförselport. När det gäller Brevibloc 10 mg/ml infusionsvätska, lösning, ska läkemedelsporten endast användas för att dra en initial bolus från påsen. Läkemedelsporten är inte avsedd för upprepad bolusadministrering.Använd aseptisk teknik när bolusdosen dras.Tillsätt inte några andra läkemedel i Brevibloc 10 mg/ml infusionsvätska, lösning.Varje påse är endast avsedd för enpatientsbruk. Så snart förslutningen på porten har brutits och produkten tagits ut ur behållaren ska påsen användas inom 24 timmar. Ej använt läkemedel och behållarna skall hanteras enligt gällande anvisningar. Återanslut inte delvis förbrukade påsar.

Figur 1. IntraVia påse med dubbla portar


Läkemedelsport

(endast för en initial bolus)

Tillförselport


OBS!


Använd inte plastbehållare i seriekoppling.Sådan användning kan leda till luftemboli på grund av att kvarvarande luft kan dras från den primära behållaren innan administreringen av vätska från den sekundära behållaren är avslutad.


ÖPPNA PÅSEN


Avlägsna inte ytterpåsen förrän strax före användning. Får ej användas om ytterpåsen öppnats tidigare eller är skadad. Ytterpåsen utgör en fuktbarriär. Innerpåsen bibehåller lösningens sterilitet.


Riv upp ytterpåsen vid skåran och ta ut den förblandade påsen. Viss ogenomskinlighet av plasten kan observeras på grund av att fukt absorberats under steriliseringsprocessen. Detta är normalt och påverkar inte lösningskvaliteten eller säkerheten.Ogenomskinligheten minskar efter hand.


Kontrollera om det finns små läckor genom att trycka ordentligt på innerpåsen. Om läckor upptäcks skall lösningen kasseras eftersom den inte längre är steril. Inspektera lösningen visuellt med avseende på missfärgning och främmande partiklar före administrering. Endast en klar och färglös eller lätt färgad lösning får användas.


Gör inga tillsatser till Brevibloc 10 mg/ml infusionsvätska, lösning.

FÖRBEREDELSER FÖR INTRAVENÖS ADMINISTRERING (använd aseptisk teknik)


Häng upp behållaren i upphängningsöglan.

Avlägsna plastskyddet från tillförselporten i behållarens botten:

Sätt fast infusionsaggregatet. Se de fullständiga anvisningar som medföljer förpackningen.


7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Baxter Medical AB

P.O. Box 63

164 94 Kista


8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


43534


9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2010-12-03/2012-09-01


10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2015-07-16