iMeds.se

Brevoxyl

Läkemedelsverket 2013-05-28

Bipacksedel: information till användaren


Brevoxyl 40 mg/g kräm

Bensoylperoxid


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Brevoxyl måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Brevoxyl kräm är och vad det används för

2. Innan du använder Brevoxyl kräm

3. Hur du använder Brevoxyl kräm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Brevoxyl kräm ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. Vad Brevoxyl krämär och vad det används för


Din medicin heter Brevoxyl 40 mg/g kräm (den kallas Brevoxyl i den här bipacksedeln). Brevoxyl innehåller en aktiv substans som kallas bensoylperoxid. Bensoylperoxid verkar genom att döda de bakterier på din hud som orsakar akne.


Brevoxyl används för att behandla måttlig akne (blemmor). Den hjälper till att:


Brevoxyl är avsett för vuxna och ungdomar från tolv år och uppåt.


Bensoylperoxid som finns i Brevoxyl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Innan du använder Brevoxyl kräm


Använd inte Brevoxyl kräm om

du är allergisk (överkänslig) mot bensoylperoxid eller något annat innehållsämne (anges i avsnitt 6).

Använd inte Brevoxyl om ovanstående gäller dig. Om du är osäker bör du rådfråga apotekspersonal eller läkare innan du använder detta läkemedel.


Var särskilt försiktig med Brevoxyl kräm

Brevoxyl får endast användas på huden. Undvik kontakt med områden som ögonen, ögonlocken, läpparna, munnen och insidan av näsan. Om kontakt med dessa områden uppstår, skölj omedelbart det drabbade området med vatten.Barn

Ge inte detta läkemedel till barn under tolv år. Det är okänt om det fungerar eller är säkert för dem.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.


Du ska i synnerhet tala om följande för läkaren eller apotekspersonalen:

Rådfråga läkare eller apotekspersonalom du tror att något av ovanstående kan gälla dig. Läkaren eller apotekspersonalen avgör om du bör ta Brevoxyl tillsammans med dessa läkemedel. Eventuellt kan du behöva ta dina läkemedel vid olika tider på dygnet, till exempel ett på morgonen och det andra på kvällen.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Brevoxyl om du är gravid eller ammar.


Det finns endast begränsad information om säkerheten för Brevoxyl hos gravida kvinnor.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du blir gravid under behandlingen med Brevoxyl.


Det är inte känt om bensoylperoxid kan övergå i bröstmjölk. Om du ammar måste du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Brevoxyl.


Använd inte Brevoxyl på bröstenom du ammar.


Viktig information om några innehållsämnen i Brevoxyl


3. Hur du använder Brevoxyl


Använd alltid Brevoxyl enligt läkares eller apotekspersonals anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Så här applicerar du Brevoxyl

1.Avlägsna noggrant all eventuell makeup.

2.Tvätta händerna samt det drabbade området och torka försiktigt.

3.Stryk ut ett tunt lager av Brevoxyl kräm på den drabbade huden med hjälp av fingertopparna. Om krämen inte går lätt att arbeta in i huden använder du för mycket.

4.Applicera krämen på hela det hudområde som är drabbat av akne, inte bara på de enstaka blemmorna. Du kan uppleva en lindrig brännande känsla. Om denna känsla blir svår ska du sluta att använda Brevoxyl och uppsöka läkare.

5.Var noga med att inte använda för mycketBrevoxyl. Att applicera krämen i för stora mängder eller oftare än vad som är rekommenderat gör inte så att din akne försvinner snabbare, utan kan istället orsaka hudirritation.

6.Tvätta händerna efter att du har använt krämen.


Om du har glömt att använda Brevoxyl


Om du råkar svälja Brevoxyl

Kontakta läkare eller apotekspersonal för att få råd. Om du råkar få in Brevoxyl i munnen ska du skölja med rikliga mängder vatten.


Om du använt för stor mängd avBrevoxyl

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Brevoxyl kräm orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga allergiska reaktioner:

Allvarliga allergiska reaktioner har uppstått hos ett mycket litet antal personer, men den exakta frekvensen är inte känd. Symtomen är bland andra:


Kontakta omedelbart läkareom du får dessa symtom. Sluta omedelbart att ta Brevoxyl.


Övriga biverkningar är bland andra:


Mycket vanliga: kan drabba mer än 1 av 10användare

fjällning av huden och rodnad vid applikationsstället


Vanliga: kan drabba upp till 1 av 10 användare

torrhet, klåda eller känslig hud vid applikationsstället


Mindre vanliga: kan drabba upp till 1 av 100användare

brännande känsla


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Vid applikationsstället:


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. Hur Brevoxyl krämska förvaras6. Övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bensoylperoxid. Brevoxyl innehåller 40 mg/g bensoylperoxid.

Övriga innehållsämnen är cetylalkohol, stearylalkohol och makrogolcetostearyleter, simetikonemulsion, propylenglykolalginat, dimetylisosorbid, parfym (X-23304) och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brevoxyl kräm är en vit till benvit kräm som levereras i tuber om 5 g, 6 g, 15 g, 30 g, 40 g och 50 g.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

Finisklin Business Park

Sligo, Irland


Tillverkare

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

Finisklin Business Park

Sligo, Irland


och/eller


Glaxo Operations UK Ltd

(verksamt som Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Durham, Storbritannien


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


GlaxoSmithKline AB

Box 516

169 29 Solna

Tel. 08-638 9300

E-post: info.produkt@gsk.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike:Brevoxyl 4 % Creme

Belgien: Brevoxyl 4 % Crème/Creme

Finland: Brevoxyl 40 mg/ml emulsiovoide

Frankrike: Brevoxyl 4 Pour Cent, Crème

Tyskland: Brevoxyl 4 % Creme

Grekland: Brevoxyl Cream 4 % w/w

Italien: PanOxyl Crema

Spanien: Solucel Crema

Sverige: Brevoxyl 40 mg/g kräm

Storbritannien: Brevoxyl 4 % Cream


Denna bipacksedel ändrades senast

2013-05-28