iMeds.se

Brexidol

Information för alternativet: Brexidol 20 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedeln: Information till användaren


Brexidol 20 mg tabletter


piroxikam


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Brexidol är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Brexidol

3. Hur du använder Brexidol

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Brexidol ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Brexidol är och vad det användsför


Brexidol verkar inflammationshämmande, smärtstillande och febernedsättande. Den inflammationsdämpande effekten beror sannolikt på att Brexidol minskar bildandet av skadliga ämnen (prostaglandiner), som bildas vid inflammationer. Den smärtstillande effekten antas bero på en liknande mekanism.


Brexidol används för att lindra vissa av de symtom som orsakas av osteoartrit (artros, en degenerativ ledsjukdom), reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och Bechterews sjukdom (reumatism i ryggraden), t.ex. svullnad, stelhet och ledsmärta. Läkemedlet botar inte artrit och hjälper bara så länge du tar det.


Innan din läkare skriver ut Brexidol kommer han eller hon att bedöma vilken nytta du kan ha av läkemedlet i förhållande till risken att drabbas av biverkningar. Din läkare kan behöva undersöka dig och kommer att tala om för dig hur ofta du behöver följas upp på grund av att du tar Brexidol.


Din läkare skriver bara ut Brexidol om du inte har fått tillräcklig lindring av symtomen med andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).


2. Vad du behöver veta innan du använder Brexidol


Använd inte Brexidol:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brexidol.

Liksom alla NSAID kan Brexidol orsaka allvarliga reaktioner i mage och tarmar, t.ex. smärta, blödning, sår och perforation.


Andra läkemedel och Brexidol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Olika läkemedel kan ibland påverka varandra. Din läkare kan vilja begränsa din användning av Brexidol eller av andra läkemedel, eller du kan behöva ta ett annat läkemedel. Det är särskilt viktigt att nämna


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Gravida kvinnor ska inte använda Brexidolunder de sista tre månaderna av graviditeten. Intag av Brexidol skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Brexidol passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Brexidolunder amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Brexidol har ingen eller obetydliga effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Brexidol innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Brexidol


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare kommer att undersöka dig regelbundet för att försäkra sig om att du tar rätt dos av Brexidol. Läkaren kommer att justera din dosering så att du får den lägsta dos som ger bäst lindring av dina symtom. Ändra aldrig dosen utan att först rådfråga din läkare.


Vuxna och äldre:

Den maximala dosen är 20 mg Brexidol en gång per dag.

Tabletterna ska sväljas med vätska.

Tabletterna är delbara. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du är äldre än 70 år kan din läkare skriva ut en lägre dos och förkorta behandlingstiden.

Din läkare kan skriva ut Brexidoltillsammans med något annat läkemedel som kan skydda mage och tarmar från eventuella biverkningar.


Öka inte dosen.

Om du tycker att läkemedlet inte ger önskad effekt, kontakta din läkare.


Om du har tagit för stor mängd av Brexidol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Brexidol

Ta läkemedlet så snart du kommer ihåg. Om det snart är dags att ta nästa tablett, ta inte den dos du glömde, ta bara nästa tablett vid rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanligast är biverkningar från mag-tarmkanalen, vilka förekommer hos cirka 12 patienter

av 100.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100):

Huvudvärk, diarré, blodbrist och sura uppstötningar.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100):

Vätskeansamling (ödem), trötthet, yrsel, hudutslag samt blödningar och sår från mag-tarmkanalen, förhöjda leverenzymer.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000):

Förändring av vissa blodvärden, brustet magsår, klåda, ljusöverkänslighet, mångskiftande hudrodnad (erythema multiforme)

Hudreaktioner, som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats (se avsnitt 2)

Allergisk purpura (Henoch-Schönlein), gulsot, astma, snuva och hörselnedsättning.

I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Brexidol ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25ºC.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Brexidol är en gul, sexkantig tablett med skåra.

Brexidol finns i förpackningsstorlekarna 7 och 20 tabletter i värmeformade PVC/PVdC blister med Al/PVdC förslutning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Takeda Pharma AB

Box 3131

169 03 Solna

Tel: 08-731 28 00

E-post: infosweden@takeda.com


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-07-07