iMeds.se

Bricanyl

Information för alternativet: Bricanyl 0,5 Mg/Ml Injektionsvätska/Koncentrat Till Infusionsvätska, Lösning, visar 3 alternativ

Läkemedelsverket 2015-09-27

Bipacksedel: Informationtill användaren


Bricanyl, 0,5 mg/ml, injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning


terbutalinsulfat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bricanyl är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du ges Bricanyl

3. Hur du ges Bricanyl

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bricanyl ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bricanyl är och vad det används för


Bricanyl innehåller den aktiva substansen terbutalinsulfat, som vidgarluftrören och gördet lättare att andas genom att lösa krampen i luftrörens muskulatur. Bricanyl har också en avslappnande effekt på livmodermuskulaturen. Bricanyl används för att få snabb lindring vid akuta besvär.


Bricanyl används vid:


Bricanyl används också till kvinnor som fått för tidiga förlossningsvärkar (prematurt värkarbete) mellan 22:a och 37:e graviditetsveckan för att förhindra eller fördröja för tidig födsel av barnet. Du kommer att få Bricanyl i högst 48 timmar. Det ger läkaren eller barnmorskan tid att vidta extra åtgärder som förbättrar ditt barns hälsa.


2. Vad du behöver veta innan du ges Bricanyl


Använd inte Bricanyl:

om du är allergisk mot terbutalinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Vid för tidigt värkarbete skaBricanyl inte användas:


Varningar och försiktighet

Innan du får behandling med Bricanyl är det viktigt att du berättar för din läkare eller sjuksköterska:


För tillfällig uppskjutning av för tidigt värkarbete

Du kommer att få Bricanyl efter noggrant övervägande av balansen mellan fördelarna med Bricanyl för ditt barn och de eventuella ogynnsamma effekterna behandlingen kan ha på dig.

Din och ditt barns hälsa kommer kontinuerligt att övervakas under hela behandlingen.


Följande mätningar kommer att göras:


Andra läkemedel och Bricanyl

Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Bricanyl kan påverka hur vissa läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan påverka hur Bricanyl fungerar t.ex.:


Om du ska genomgå en operation med narkos kommer din läkare att sluta att ge Bricanyl6 timmar före operation, om det är möjligt, för att skydda dig från biverkningar (t.ex. oregelbundna hjärtslag eller blödningar i livmodern).


Graviditetoch amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Vid behandling av astma och KOL:Inga kända risker vid användning av Bricanyl under graviditeten. Försiktighet rekommenderas dock under första trimestern.


Vid förtidiga förlossningsvärkar: Bricanyl skall inte användas vid förtidigt värkarbete före graviditetsvecka 22.


Amning

Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner

Bricanyl påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du ges Bricanyl


Dosen bestäms av läkaren och anpassas speciellt för dig.


Läkemedlet kommer ges till dig av utbildad vårdpersonal.


Om du har fått för stor mängd av Bricanyl

De symtom du kan känna om du fått för stor dos är bl.a.illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, yrsel, sömninghet, muskelkramper och hjärtklappning.


Kontakta omedelbart läkaren om du tror att du har fått för stor mängd av Bricanyl.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Vätskeansamling i lungorna (lungödem), vilket kan orsaka andningssvårigheter. Om detta händer dig ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjuksköterska.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Bröstsmärtor (beroende på hjärtproblem såsom kärlkramp). Om detta händer dig ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjuksköterska.


Övriga biverkningar


Mycket vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Illamående


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar

Om du fårbiverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genomatt rapportera biverkningar kan du bidratill att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bricanyl ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på ampullen eller kartongen efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Bricanyl finns i glasampuller i förpackningar på 10 x 1 ml samt 10 x 5 ml.

Eventuellt kommerinte alla förpackningsstorlekaratt marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

AstraZeneca AB, Södertälje


Tillverkare:

Cenexi

94120 Fontenay sous Bois

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-09-27

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


1 ml injektionslösning innehåller: 0,5 mg terbutalinsulfat samt 8,9 mg natriumklorid och har pH 3,5.


Dosen bestäms av läkaren och anpassas speciellt för patienten.


För information om förvaringsanvisningar, se avsnitt 5.


Beredning och administrering


Anvisning om, hur ampullen ska brytas står på förpackningen.


5 mg (2 ampuller à 5 ml) kan blandas i 1 000 ml glukos- eller invertoslösning. 40 droppar ger då 10 µg.


Bricanyl kan blandas med följande infusionsvätskor: glukos55 mg/ml, natriumkloridoch Ringer. Lämplig koncentration är 5 mg (2 ampuller à 5 ml) i 1 000 ml lösning, varvid 10 droppar/min ger 2,5 µg/min och 20 droppar/ min ger 5 µg/min.


Fysiologisk koksaltlösning bör undvikas som spädningsmedium under graviditet, eftersom det kan öka risken för lungödem vid prematurt värkarbete.


Bricanyl kan blandas såväl i infusionsflaskor av glas som i infusionspåsar av PVC-plast.


Färdigberedd lösning bör användas inom 12 timmar. Bricanyl bör ej tillsättas alkaliska lösningar.


För ytterligare information om dosadministrering hänvisas till Produktresumén, avsnitt 4.2.


11