iMeds.se

Bricanyl

Information för alternativet: Bricanyl 2,5 Mg/Ml Lösning För Nebulisator, visar 3 alternativ

Läkemedelsverket 2015-09-27

Bipacksedel: Informationtill användaren


Bricanyl 2,5 mg/ml lösning för nebulisator, endosbehållare


terbutalinsulfat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bricanyl är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl

3. Hur du tar Bricanyl

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bricanyl ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bricanyl är och vad det används för


Bricanyl vidgar luftrören och gör det lättare att andas genom att lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas.


Bricanyl används vid:

kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)

skador på lungblåsorna (emfysem)

andra lungsjukdomar som ger en sammandragning av luftvägarna.


Bricanyl används för att få snabb lindring vid akuta besvär.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl


Ta inte Bricanyl

om du är allergisk mot terbutalinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Bricanyl om du har någon av följande sjukdomar:


I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats, när Bricanyl kommit i ögonen. Ögonirritation och smärta, synfenomen, dimsyn och röda, irriterade ögon kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel. Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.

Om Bricanyl av misstag kommer i ögonen, skölj ögonen med rinnande vatten.


Om du märker att effekten av Bricanyl försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta läkare. Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos av Bricanyl utan att tala med läkaren.


Andra läkemedel och Bricanyl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl, t.ex.:

vissa läkemedel vid narkos (nedsövning).


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Inga kända risker vid användning av Bricanyl under graviditeten. Använd dock Bricanyl Depot med försiktighet under första trimestern och vid slutet av graviditeten.


Amning

Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner

Bricanyl påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du tar Bricanyl


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Användaranvisning

Bricanyl lösning för nebulisator ska endast användas i särskild inhalationsapparat som kallas nebulisator.


Bricanyl 2,5 mg/ml endosbehållare:


1. Håll endosbehållaren med spetsen riktad uppåt och öppna genom att vrida av vingen (se figur).


2. Tryck ut vätskan i nebuliseringsbehållaren.


När du inhalerar är det viktigt att andas in med jämna och lugna andetag genom nebulisatorns munstycke. Till barn kan en ansiktsmask användas för att göra det lättare att klara av inandningen. Se till att masken sluter tätt vid inhalationen.


Rengöring:

Rengör nebuliseringsbehållaren och munstycket eller ansiktsmasken i varmt vatten med ett milt diskmedel efter varje behandlingstillfälle. Skölj väl och torka. För vidare information se nebulisatortillverkarens rekommendationer.


Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl

De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl.a. illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De flesta av biverkningarna som Bricanyl kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga kontakta läkare eller apotekspersonal.


Allvarliga biverkningar

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som kärlkramp (angina pectoris). Om detta händer ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjuksköterska. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.


Överiga biverkningar

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):Darrningar, huvudvärk.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning, muskelkramper.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):Rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, bronkospasm (sammandragning i luftrörens muskulatur, vilket ger en väsande andning), illamående, klåda, hudutslag. Laktacidos (orsakas av en förhöjd mängd mjölksyra i blodet. Symtom på laktacidos är kräkning, magont med muskelkramper, allmän sjukdomskänsla med svår trötthet och andningssvårigheter).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bricanyl ska förvaras


Använd oöppnad förpackningföre utgångsdatum som anges på förpackningen efter UTG. DAT.


Bricanyl lösning för nebulisator 2,5 mg/ml endosbehållare:

Endosbehållarna är hållbara i 3 månader sedan innerkuvertet öppnats.

Varje endosbehållare måste användas inom 24 timmar efter att den har öppnats.

När behållaren har öppnats kan eventuell kvarvarande produkt inte betraktas som steril. Detta måste beaktas om avsikten är att använda det återstående innehållet vid ett senare tillfälle.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


2,5 mg/ml:

1 endosbehållare (2 ml) innehåller:


Övriga innehållsämnen finns med för att lösningen ska gå att tillverka.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Bricanyl lösning för nebulisator är en klar färglös till svagt gulaktig lösning.

Lösningen tillhandahålls i endosbehållare av plast à 2 ml. 5 st endosbehållarna packas i sin tur i ett innerkuvert av aluminiumfolie. Varje förpackning utgörs av 10 st innerkuvert (10x5x2 ml).


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-09-27