iMeds.se

Brimonidin Hexal


Bipacksedel: information till användaren


Brimonidin Hexal 2 mg/ml ögondroppar, lösning


brimonidintartrat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Brimonidin Hexal är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Brimonidin Hexal

3. Hur du använder Brimonidin Hexal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Brimonidin Hexal ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Brimonidin Hexal är och vad det används för


Brimonidin Hexal innehåller brimonidintartrat som verkar genom att sänka trycket i ögongloben.


Ögondropparna används hos vuxna personer med glaukom (grön starr) eller okulärhypertension (förhöjt vätsketryck i ögat) för att sänka det ökade trycket i ögat som har uppstått på grund av en ansamling av vätska. Dropparna kan användas antingen som enda läkemedel eller i kombination med andra ögondroppar som sänker det förhöjda trycket i ögongloben.


Brimonidintartrat som finns i Brimonidin Hexal kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Brimonidin Hexal


Använd inte Brimonidin Hexal

Du måste informera din läkare om du tar något läkemedel mot depression.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Brimonidin Hexal:


Andra läkemedel och Brimonidin Hexal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Tala om för läkaren om du tar eller nyligen har tagit något av följande:


Brimonidin Hexal med alkohol

Tala om för läkaren om du regelbundet dricker alkohol.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om du är gravid eller om det är sannolikt att du är gravid ska du inte använda Brimonidin Hexal om din läkare inte säger att det är absolut nödvändigt.


Dessa ögondroppar ska inte användas under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Dessa ögondroppar kan orsaka dimsyn eller synförändring. Denna effekt kan förvärras på natten eller vid reducerad belysning. Brimonidin Hexal kan också orsaka sömnighet eller trötthet hos vissa patienter.


Om du får något av dessa symtom ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän symtomen har försvunnit.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Brimonidin Hexal innehåller bensalkoniumklorid

Ett konserveringsmedel i dessa ögondroppar (bensalkoniumklorid) kan ge ögonirritation. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser eftersom denna beståndsdel kan missfärga kontaktlinser. Avlägsna kontaktlinser innan du tar dropparna och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.


3. Hur du använder Brimonidin Hexal


Använd alltid Brimonidin Hexal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering och hur ofta Brimonidin Hexal ska tas

Ta 1 droppe Brimonidin Hexal i det påverkade ögat/ögonen två gånger dagligen med cirka 12 timmars mellanrum. Om du använder det tillsammans med andra ögondroppar, vänta 5‑15 minuter innan du tar de andra ögondropparna.

Ögondropparna måste tas varje dag för att vara effektiva.


Barn under 12 år

Brimonidin Hexal rekommenderas inte till barn under 12 år. Brimonidin Hexal får särskilt inte användas till småbarn under 2 år.


Administreringssätt

Brimonidin Hexal är avsett att användas i ögat/ögonen.


Följ anvisningarna på förskrivningsetiketten noggrant, och be läkare eller apotekspersonal att förklara det du inte förstår.

Tvätta alltid händerna innan du applicerar ögondroppar. Ta dropparna på följande sätt:

Luta huvudet bakåt och titta i taket.

Dra försiktigt det undre ögonlocket nedåt tills det bildas en liten ficka.

Håll flaskan upp och ned och kläm tills det kommer en droppe i ögat.

Håll ögat stängt och tryck fingret mot ögonvrån (sidan där ögat möter näsan) och håll kvar i 1 minut.


Låt inte droppanordningen komma i kontakt med ögonen eller någonting annat. Sätt tillbaka och skruva fast locket omedelbart efter användning.

Om du använder mjuka kontaktlinser, ta ut dem innan du använder ögondropparna och vänta 15 minuter efter att du tagit dropparna innan du sätter in linserna igen. Konserveringsmedlet i dessa ögondroppar missfärgar mjuka kontaktlinser.


Om du har använt för stor mängd av Brimonidin Hexal

Vuxna

Det finns begränsad erfarenhet av överdosering av Brimonidin Hexal hos vuxna. Detta är inte troligt när det ges som ögondroppar. I de fall som rapporterats har symtomen i allmänhet varit de som redan angetts som biverkningar. Vuxna som oavsiktligt svalt brimonidin drabbades av blodtrycksfall, vilket hos vissa patienter följdes av en ökning av blodtrycket.


Barn

Flera fall av överdosering har rapporterats hos barn som fått Brimonidin Hexal som del av en medicinsk behandling mot glaukom (grön starr). Symtomen omfattar tillfälligt koma eller nedsatt medvetande, trötthet, sömnighet, slapphet i kroppen, långsam hjärtrytm, låg kroppstemperatur, blekhet och andningssvårigheter. Kontakta omedelbart läkare om något av dessa symtom uppträder.


Vuxna och barn

För andra alfa‑2‑agonister, en grupp läkemedel som även brimonidin tillhör, har orala (via munnen) överdoseringar rapporterats orsaka symtom som lågt blodtryck, svaghetskänsla, kräkningar, håglöshet, dåsighet, långsam hjärtrytm, oregelbunden hjärtrytm, sammandragning av pupillerna, slapphet i kroppen, låg kroppstemperatur, andningssvårigheter och kramper. Brimonidin Hexal kan ge liknande symtom.


Brimonidin Hexal är endast avsett för applicering i ögonen. Om du eller ett barn av misstag sväljer dessa ögondroppar eller använder mer än du eller ditt barn borde, kontakta omedelbart läkare.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Brimonidin Hexal

Om du har glömt att använda detta läkemedel, ta det så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, ta inte dropparna utan vänta till den vanliga tidpunkten och följ den normala rutinen.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Brimonidin Hexal


Du måste använda Brimonidin Hexal varje dag för att det ska vara effektivt. Sluta inte att använda detta läkemedel förrän din läkare säger åt dig att göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vissa av biverkningarna i ögat/ögonen kan bero på allergi mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne (se slutet av avsnitt 2 och avsnitt 6).


Du kan drabbas av följande biverkningar som påverkar ögonen:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)


Du kan drabbas av följande biverkningar som påverkar övriga kroppen:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

hudreaktioner inklusive rodnad, svullnad i ansiktet, klåda, utslag och vidgning av blodkärl


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Brimonidin Hexalska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsförhållanden.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Efter första öppnandet: används inom 28 dagar.


Använd inte detta läkemedel om garantiförseglingen på flaskan är bruten före första användning.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brimonidin Hexal är en klar, något gröngul lösning.


Ögondropparna finns tillgängliga som 5 ml och 10 ml flaskor med droppanordning i förpackningsstorlekar om 1, 3 eller 6.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

Pharma Stulln GmbH, Werksstrasse 3, 9251 Stulln, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

AB Sanitas, Veiveriu Street 134B, 46352 Kaunas, Litauen


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-06-08

6