iMeds.se

Bromhex

Information för alternativet: Bromhex 0,8 Mg/Ml Oral Lösning, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Bromhex 0,8 mg/ml oral lösning

Bromhexinhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel . Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Bromhex är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bromhex

3. Hur du använder Bromhex

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bromhex ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Bromhex är och vad det används för


Bromhex är ett slemlösande läkemedel.

Bromhex används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.


Vad du behöver veta innan du använder Bromhex


Använd inte Bromhex

om du är allergisk mot bromhexinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Om du har magsår eller blodiga upphostningar, bör du rådfråga läkare innan behandling med Bromhex påbörjas. Om ingen förbättring sker skall läkare kontaktas.


Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexinhydroklorid.

Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda bromhexinhydroklorid och omedelbart kontakta läkare.


Andra läkemedel och Bromhex

Bromhex förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bromhex under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.


Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bromhex innehåller sorbitol och etanol

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller 3,6 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 293 mg per dos, motsvarande 7,2 ml öl, eller 3 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


3. Hur du använder Bromhex


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 12 år: 10 ml 3 gånger dagligen.

Barn 6-12 år: 2,5-5 ml 3 gånger dagligen.

Barn 1-5 år: 2,5 ml 3 gånger dagligen.

Annan dos enligt läkares föreskrift.


Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Observera att Bromhex till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.


Om du använt för stor mängd av Bromhex

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.e.x. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (Färre än 1 av 100 drabbas): Illamående, diarré, kräkningar.

Sällsynta (Färre än 1 av 1000 drabbas): Muntorrhet (Du bör borsta tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen.). Överkänslighetsreaktioner, hudutslag, nässelfeber
. Övergående förhöjning av vissa levervärden.
Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda.
Svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bromhex ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oral lösning 0,8 mg/ml: klar, svagt gul.

Glasflaska 100 och 300 ml


Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08-503 385 00

E-mail: med-info@its.jnj.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-05-26