iMeds.se

Brufen

Information för alternativet: Brufen 400 Mg Brusgranulat, visar 3 alternativ
Document: Brufen effervescent granules PL change

Bipacksedeln: Information till användaren


Brufen 400 mg brusgranulat

ibuprofen


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Brufen är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Brufen

3. Hur du tar Brufen

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Brufen ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Brufen är och vad det används för


Brufen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). En dospåse innehåller 400 mg ibuprofen.


Detta läkemedel är för kortvarig användning:


Brufen brusgranulat kan användas av vuxna och ungdomar från 12 år (från 40 kg).


Ibuprofen som finns i Brufen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Brufen


Ge inte/Ta inte Brufen:


Ta inte Brufen om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal.


Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brufen:


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brufen om något av ovanstående gäller dig.


Patienter som tidigare har haft mag-tarm problem, särskilt äldre patienter, bör kontakta läkare vid buksymtom (speciellt vid blödning i mag-tarmkanalen), särskilt i början av behandlingen.


Om blödning eller sår i mag-tarmkanalen uppkommer under behandling med Brufen, ska behandlingen avbrytas omedelbart och läkare konkaktas.


Äldre
Om du är äldre ökar risken för biverkningar, i synnerhet blödningar eller perforation (hål) i magtarmväggen. Detta kan vara livshotande.


Lägsta effektiva dos
Lägsta effektiva dos ska alltid användas för att minimera risken för biverkningar. Högre dos än den rekommenderade dosen kan medföra allvarliga risker.


Det finns allvarliga biverkningar med Brufen, Vänligen läs avsnitt 4 för information om vad du ska göra ifall dessa inträffar.


Hjärtattack eller stroke

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brufen om du:


Effekter på njurarna

Det finns en risk för nedsatt njurfunktion särskilt hos ungdomar som är uttorkade och hos äldre.


Liksom andra antiinflammatoriska läkemedel kan Brufen maskera tecken på infektion, t.ex. feber, smärta och svullnad.


Barn under 12 år
Detta läkemedel ska inte ges till barn under 12 år.


Andra läkemedel och Brufen
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är viktigt eftersom Brufen kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Dessutom kan vissa andra läkemedel påverka hur Brufen fungerar.


Brufen kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:


Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brufen.


Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Brufen. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Brufen med andra läkemedel.


Brufen med alkohol
Om du dricker alkohol medan du använder detta läkemedel kan risken för biverkningar öka.


Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Använd inte detta läkemedel under graviditetens sista 3 månader.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du planerar att bli gravid eller är gravid under graviditetens första 6 månader. Behandling ska endast ske efter läkares ordination.


Amning

Ibuprofen går över i bröstmjölk men det är inte troligt att det har påverkan på barnet. Rådfråga en läkare om du använder Brufen mer än tillfälligt under tiden du ammar.


Fertilitet

Ibuprofen tillhör en grupp av mediciner (NSAID-preparat) som kan försämra fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt upphör när läkemedlet slutas tas. Det är inte troligt att ibuprofen, vid tillfällig användning, skulle påverka förmågan att bli gravid, men rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om du har svårighet att bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner
Detta läkemedel kan göra dig yr eller trött. Detta gäller i synnerhet i samband med alkohol. Om detta händer ska du inte framföra fordon eller använda maskiner eller utföra arbeten som kräver extra uppmärksamhet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Brufen innehåller sackaros
Sackaros är ett socker. Brufen innehåller 2222 mg sackaros per dospåse. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Brufen innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller 5,7 mmol (131 mg) natrium per dospåse. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du tar Brufen


Ta alltid detta läkemedel enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Detta läkemedel är enbart avsett för korttidsanvändning. Du ska ta den lägsta dos under kortast tid som behövs för att lindra dina symtom.


Dosering

Vuxna och ungdomar från 12 år (från 40 kg):

Ta en dospåse (400 mg) som engångsdos eller upp till 3 gånger dagligen med 4-6 timmars mellanrum.


Mer än 400 mg åt gången ger inte bättre smärtstillande efekt.


Ta inte mer än totalt 3 dospåsar (1200 mg) under 24 timmar.


Personer med lever- eller njurproblem
Om du har lever- eller njurproblem kommer läkare berätta vilken dos du ska ta. Det kommer vara den lägsta möjliga dos.


Äldre (över 65 år)
Om du är äldre kommer läkare berätta vilken dos du ska ta. Det kommer vara den lägsta möjliga dos.


Hur du ska ta detta läkemedel

För att få snabbare effekt kan dosen tas på tom mage. Om du har en känslig mage ska du ta dosen med mat.


Om du har tagit för stor mängd av Brufen

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Symtom på överdosering kan vara: illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, öronbrus, förvirring och synrubbningar. Vid höga doser kan medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urin, frusenhet och andningssvårigheter uppkomma.


Om du vanligen tar smärtstillande läkemedel, speciellt kombinationer av olika substanser med smärtstillande effekt, kan dina njurar skadas permanent med risk för njursvikt. Denna risk kan öka om du är uttorkad. Du ska därför undvika överdriven användning av smärtstillande läkemedel.


Om du tar smärtstillande läkemedel under lång tid kan detta orsaka huvudvärk. Denna huvudvärk ska inte behandlas med mer smärtstillande läkemedel. Om detta gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal.


Om du har glömt att ta Brufen


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar


Sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare omedelbart om du får något av följande allvariga biverkningar, du kan behöva omedelbar medicinsk vård:


Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

svullnad i ansikte, tunga eller svalg (struphuvudet) som kan göra det svårt att andas (angioödem)


Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10000 användare):

svåra utslag med blåsor på huden, speciellt på armar, ben, händer och fötter. Ansikte och läppar kan också vara involverade (erytema multiforme, Stevens-Johnson syndrom). Detta kan bli än allvarligare då blåsorna blir större och sprider sig samt leder till avlossning av huden (toxisk epidermal nekrolys). I undantagsfall kan allvarliga infektioner i huden förekomma om du har vattkoppor. När ett NSAID används, kan en infektionsrelaterad inflammation i huden utvecklas eller förvärras (t ex nekrotiserande fasciit som kännetecknas av en intensiv smärta, hög feber, svullnad och varm hud, blåsor, vävnadsdöd). Om tecken på en infektion i huden uppstår eller förvärras vid användning av Brufen bör du omedelbart kontakta din läkare.


Sluta ta detta läkemedel och uppsök läkare omedelbart om du får något av ovanstående biverkningar.


Sluta ta detta läkemedel och berätta för läkare om du får något av följande:


Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

synförlust.


Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10000 användare):

plötslig ansamling av vätska i lungorna som ger andningssvårigheter, högt blodtryck, vätskeansamling och viktuppgång.


Sluta ta detta läkemedel och berätta för läkare om du får något av ovanstående biverkningar.


Andra biverkningar:


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)


Följande biverkningar har också rapporterats med andra NSAID:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Brufen ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt och Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brufen är ett vitt pulver med apelsinsmak. Läkemedlet förpackas i dospåsar.

Varje förpackning innehåller 12, 15, 20, 30 eller 40 dospåsar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

BGP Products AB, Box 1498, 171 29 Solna


Tillverkare

Abbvie S.r.L., S.R. 148 Pontina, km 52 snc, 04011 Campoverde di Aprilia (LT), ItalienDetta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Sverige Brufen 400 mg brusgranulat

Österrike Brufen 400 mg Brausegranulat

Belgien Brufen Granules 400 mg

Bulgarien Brufen 400 mg Effervescent Granules

Tjeckien Brufedol 400 mg šumivé granule

Estland Brumare

Spanien Dalsy 400 mg granulado efervescente

Ungern Brufen 400 mg Pezsgőgranulátum

Irland Brufen 400 mg Effervescent Granules

Italien FROBEN DOLORE E INFIAMMAZIONE

Litauen Brumare 400 mg šnypščiosios granulės

Luxemburg Brufen Granules 400 mg

Lettland Brumare 400 mg putojošās granulas

Nederländerna Brufen 400 mg bruisgranulaat

Portugal Brufen 400 mg granulado efervescent

Rumänien Abfen 400 mg granule efervescente

Slovenien Brufen Gran 400 mg šumeča zrnca

Slovakien Brufedol 400 mg šumivý granulát

Storbritannien Brufen 400 mg Effervescent Granules


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-11-04