iMeds.se

Bupivacaine Accord

Bipacksedel: Information till användaren


Bupivacaine Accord 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning

Bupivacaine Accord 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

bupivakainhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bupivacaine Accord är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bupivacaine Accord

3. Hur du använder Bupivacaine Accord

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bupivacaine Accord ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Bupivacaine Accord är och vad det används för


Bupivacaine Accord innehåller den aktiva substansen bupivakainhydroklorid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas lokalbedövning av amidtyp.


Bupivacaine Accord används för att bedöva delar av kroppen. Det används för att förhindra smärta eller för att ge smärtlindring. Det kan användas för att:


Bupivakainhydroklorid som finns i Bupivacaine Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


Vad du behöver veta innan du tar Bupivacaine Accord


Använd inte Bupivacaine Accord:


Du ska inte få Bupivacaine Accord om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkaren innan du får Bupivacaine Accord.


Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala om för läkaren innan du använder Bupivacaine Accord:


Barn

Till barn under 12 års ålder: Vissa injektioner av Bupivacaine Accord som används för att bedöva delar av kroppen under operation har inte fastställts hos yngre barn. Användning av Bupivacaine Accord har inte fastställts hos barn under 1 års ålder.


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare innan du får Bupivacaine Accord.


Andra läkemedel och Bupivacaine Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria sådana och naturläkemedel. Detta beror på att Bupivacaine Accord kan påverka hur vissa läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan påverka effekten av Bupivacaine Accord.


Detta gäller framför allt om du tar något av följande läkemedel:


Läkaren behöver känna till att du tar dessa läkemedel för att kunna räkna ut rätt dos Bupivacaine Accord för dig.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Bupivacaine Accord kan gå över i bröstmjölk. Diskutera alternativ med läkaren om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Bupivacaine Accord kan göra att du känner dig trött och påverka din reaktionsförmåga. När du har fått Bupivacaine Accord ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner förrän nästföljande dag.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bupivacaine Accord innehåller natrium

1 ml Bupivacaine Accord 0,25 % vikt/volym injektionsvätska, lösning innehåller 0,15 mmol (3,4 mg) natrium. 1 ml Bupivacaine Accord 0,5 % vikt/volym injektionsvätska, lösning innehåller 0,14 mmol (3,2 mg) natrium. Detta bör beaktas hos patienter som ordinerats saltfattig kost.


Hur du använder Bupivacaine Accord


Du får Bupivacaine Accord av en läkare. Läkaren har kunskap om korrekt administrering av detta läkemedel.


Rekommenderad dos som läkaren ger dig beror på vilken typ av smärtlindring du behöver och i vilken del av kroppen som läkemedlet ska administreras. Det beror också på din kroppsstorlek, ålder och fysiska tillstånd. Vanligtvis räcker det med en dos, men flera doser kan administreras om operationen tar lång tid.


Du får Bupivacaine Accord som en injektion. I vilken del av kroppen som du får injektionen beror på varför du får Bupivacaine Accord. Läkaren kan ge dig Bupivacaine Accord på följande ställen:


När Bupivacaine Accord injiceras i kroppen på ett av dessa sätt leder det till att nerverna inte kan skicka smärtmeddelanden till hjärnan. Effekten försvinner långsamt när ingreppet är avslutat.


Om du har tagit för stor mängd av Bupivacaine Accord

Det är osannolikt att du får allvarliga biverkningar om du får för mycket Bupivacaine Accord. De kräver särskild behandling och läkaren som behandlar dig är utbildad för att hantera dessa situationer. De första tecknen på att du har fått för mycket Bupivacaine Accord är vanligtvis följande:


För att minska risken för allvarliga biverkningar ska läkaren sluta ge dig Bupivacaine Accord så snart dessa tecken uppstår. Det betyder att om något av detta drabbar dig, eller om du tror att du ha fått för mycket Bupivacaine Accord, ska du omedelbart tala om det för läkaren.


Allvarligare biverkningar som kan uppstå om du har fått för mycket Bupivacaine Accord är muskelryckning, krampanfall och medvetslöshet.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga allergiska reaktioner (sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Vid tecken på en allvarlig allergisk reaktion, kontakta omedelbart läkare. Dessa tecken kan omfatta plötslig uppkomst av:


Andra möjliga biverkningar:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare


Mindre vanliga; kan förekomma hos upp 1 av 100 användare


Sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer


Eventuella biverkningar som setts med andra lokalbedövningar som också kan orsakas av Bupivacaine Accord omfattar:


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Biverkningarna hos barn liknar dem hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.seHur Bupivacaine Accord ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på ampullen, injektionsflaskan och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte detta läkemedel om du noterar att innehållet är missfärgat på något sätt eller om det finns partiklar.


Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


Bupivacaine Accord är endast avsett för engångsbruk och ska användas omedelbart efter öppnandet. Kassera all oanvänd lösning.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bupivakainhydroklorid.

Bupivacaine Accord 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning:

1 ml innehåller 2,5 mg bupivakainhydroklorid (som monohydrat)

5 ml innehåller 12,5 mg bupivakainhydroklorid (som monohydrat)

10 ml innehåller 25 mg bupivakainhydroklorid (som monohydrat)

20 ml innehåller 50 mg bupivakainhydroklorid (som monohydrat)


Bupivacaine Accord 5 mg/ml injektionsvätska, lösning:

1 ml innehåller 5 mg bupivakainhydroklorid (som monohydrat)

2 ml innehåller 10 mg bupivakainhydroklorid (som monohydrat)

4 ml innehåller 20 mg bupivakainhydroklorid (som monohydrat)

5 ml innehåller 25 mg bupivakainhydroklorid (som monohydrat)

10 ml innehåller 50 mg bupivakainhydroklorid (som monohydrat)

20 ml innehåller 100 mg bupivakainhydroklorid (som monohydrat)


Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, natriumklorid och natriumhydroxid (E524) (för pH-justering).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bupivacaine Accord injektionsvätska, lösning är en klar, färglös, steril injektionsvätska. Den finns som ampuller av klart glas av typ I och injektionsflaskor av klart glas av typ I med gummipropp och flip‑off‑försegling.


Bupivacaine Accord 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning:

5 ml ampuller med vitt band levereras i förpackningar med 5 och 10 ampuller

10 ml ampuller med grönt band levereras i förpackningar med 5, 10, 15 och 20 ampuller

20 ml injektionsflaskor med propp av klorobutylgummi och en orange flip‑off‑försegling levereras i förpackningar med 1 injektionsflaska


Bupivacaine Accord 5 mg/ml injektionsvätska, lösning:

2 ml ampuller med två orange ringar levereras i förpackningar med 5 och 10 ampuller

4 ml ampuller med rött band levereras i förpackningar med 5 och 10 ampuller

5 ml ampuller med blått band levereras i förpackningar med 5 och 10 ampuller

10 ml ampuller med gult band levereras i förpackningar med 5, 10, 15 och 20 ampuller

20 ml injektionsflaskor med propp av klorobutylgummi och en röd flip‑off‑försegling levereras i förpackningar med 1 injektionsflaska


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4 HF

Storbritannien


Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4 HF

Storbritannien


Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56, Budapest, 1047, Ungern


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-01-14


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Bupivacaine Accord 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning

Bupivacaine Accord 5 mg/ml injektionsvätska, lösning


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Administrering


Injektionsvätska, lösning.

Detta läkemedel är endast avsett för perkutan infiltration, intraartikulär blockering, perifer nervblockad och central nervblockad (kaudal eller epidural).


Läkarens erfarenhet och kunskap om patientens fysiska status är viktig för att beräkna den dos som krävs. Den lägsta dos som krävs för adekvat anestesi ska användas. En total dosgräns på 150 mg ska inte överskridas. En dos på 400 mg som administreras under 24 timmar tolereras väl av en genomsnittlig vuxen, som inte inkluderar den initiala bolusdosen, kan användas rutinmässigt. Den lägsta dos som ger adekvat smärtlindring ska användas till barn.


Hanteringsanvisningar


Endast för engångsbruk.

Endast klara lösningar som praktiskt taget är fria från partiklar ska användas. Oanvänd lösning ska kasseras.

Används före utgångsdatum som anges på ampullen, injektionsflaskan och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Metod för beredning av 1,25 mg/ml koncentration:

Bupivacaine Accord 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning:

Bupivacaine Accord 5 mg/ml injektionsvätska, lösning:


Metod för beredning av 2,5 mg/ml koncentration:

Bupivacaine Accord 5 mg/ml injektionsvätska, lösning:


Bupivakain är kompatibelt när det blandas med 0,9 % w/v (9 mg/ml) natriumkloridinjektion och Ringer‑laktatlösning. Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.


Förvaringsinformation


Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


Efter första öppnandet: används omedelbart.


Hållbarhet efter spädning:

Kemisk och fysikalisk stabilitet för spädd lösning har påvisats för 7 dagar vid 20 °C‑25 °C i behållare utan PVC. Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska inte överstiga 24 timmar vid 2 °C–8 °C, om inte beredning/spädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.