iMeds.se

Bupredine Vet

BIPACKSEDEL FÖR:


Bupredine vet 0,3 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt och häst1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nederländerna


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Nederländerna


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Bupredine vet 0,3 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt och häst
buprenorfin

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 ml innehåller:

Aktiv substans:

Buprenorfin (som hydroklorid) 0,3 mg

Motsvarande 0,324 mg buprenorfinhydroklorid


Hjälpämnen:
Klorkresol 1,35 mg

Klar, färglös, vattenlösning


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


Smärtlindring hos hund och katt efter operation.

Smärtlindring hos häst efter operation, i kombination med sedering (lugnande läkemedel)

Förstärkning av de sedativa (lugnande) effekterna av centralt verkande läkemedel hos hund och häst.

5. KONTRAINDIKATIONER


Administrera inte innanför hjärnhinnorna eller intill ryggmärgshinnor (intratekalt eller periduralt).

Använd inte före operation vid kejsarsnitt (se avsnittet om särskilda varningar).

Använd inte vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot några hjälpämnen.

6. BIVERKNINGAR


Salivering,långsam hjärtfrekvens, låg kroppstemperatur, oro, uttorkning och minskad pupillstorlek kan förekomma hos hund, och i sällsynta fall högt blodtryck och ökad hjärtfrekvens. Pupillvidgning och tecken på upprymdhet (spinner, trampar, stryker sig mer än normalt) förekommer ofta hos katt och försvinner vanligen inom 24 timmar.

Hos häst kan användning av buprenorfin utan föregående användning av ett sederande medel orsaka upphetsning och spontana rörelser.

Buprenorfin kan ibland orsaka andningsdepression (se avsnittet om särskilda varningar).
Vid användning tillsammans med sederande eller lugnande medel till häst i enlighet med anvisningarna är upphetsningen minimal, men oförmåga att samordna muskelrörelser (ataxi) kan ibland vara uttalad. Buprenorfin kan minska muskelrörelserna i mag-tarmkanalen hos häst, men kolik rapporteras sällan.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Hund, katt och häst


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Djurslag och administreringssätt

Smärtstillande efter operation

Förstärkning av sederande effekter

Hund: Intramuskulär eller intravenös injektion

10‑20 mikrogram/kg* (0,3‑0,6 ml läkemedel per 10 kg), upprepas vid behov efter 3‑4 timmar med dosen 10 mikrogram/kg eller efter 5‑6 timmar med dosen 20 mikrogram/kg

10‑20 mikrogram/kg
(0,3‑0,6 ml läkemedel per 10 kg)

Katt: Intramuskulär eller intravenös injektion

10‑20 mikrogram/kg (0,3‑0,6 ml läkemedel per 10 kg), upprepas vid behov en gång efter 1‑2 timmar

--

Häst:

Intravenös injektion

10 mikrogram/kg (3,3 ml läkemedel per 100 kg) 5 minuter efter administrering av ett intravenöst lugnande medel. Dosen kan vid behov upprepas en gång efter inte mindre än 1‑2 timmar i kombination med intravenös sedering.

5 mikrogram/kg (1,7 ml läkemedel per 100 kg) 5 minuter efter administrering av ett intravenöst lugnande medel, upprepas vid behov efter 10 minuter.

*Doseringarna i följande tabell avser buprenorfin (som hydroklorid)Vid användning till häst måste ett intravenöst lugnande medel administreras inom 5 minuter före injektionen av buprenorfin.Hos hund föreligger sederande effekter 15 minuter efter administrering. Det kan dröja 30 minuter innan den smärtstillande effekten är fullt utvecklad. För att säkerställa att smärtlindring föreligger under operationen och omedelbart under uppvaknandet, ska läkemedlet administreras före operation som del av förmedicineringen .

Vid administrering för att förstärka sedering eller som del av förmedicineringen vid operation ska dosen av andra centralt verkande medel, som acepromazin eller medetomidin, minskas. Minskningen beror av önskad sederingsgrad, det enskilda djuret, typen av andra medel som ingår i förmedicineringen och hur smärtstillningen skall framkallas och upprätthållas. Eventuellt kan man också minska den mängd sövningsmedel för inandning (inhalationsanestetika) som används.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Svaret på opioider med sederande och smärtstillande egenskaper kan variera hos djur. Det enskilda djurets svar ska därför övervakas och efterföljande doser justeras i enlighet därmed. I vissa fall kan det hända att upprepade doser inte ger ytterligare smärtstillande effekt. I sådana fall ska användning av ett lämpligt, injicerbart antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) övervägas.

En spruta med lämplig gradering måste användas för korrekt dosering.

Förslutningen får inte punkteras fler än 100 gånger (med en 21G eller 23G nål).

10. KARENSTID


Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för humankonsumtion.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Säkerheten för buprenorfin har inte visats hos kattungar och valpar som är yngre än 7 veckor eller hos hästar som är yngre än 10 månader och som väger mindre än 150 kg. Användning hos sådana djur ska därför baseras på veterinärens nytta/riskbedömning.

Säkerheten har inte utvärderats fullt ut hos katter och hästar med nedsatt allmäntillstånd.

Långtidssäkerheten har inte undersökts utöver administrering under 5 dagar i rad till katt eller 4 separata administreringar under tre dagar i rad till häst.

Effekten av en opioid på skallskador beror av skadans typ och allvarlighetsgrad samt vilket andningsstöd som ges. Vid nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion, eller chock, kan riskerna som är förenade med användning av läkemedlet vara större. I alla dessa fall ska läkemedlet användas i enlighet med behandlade veterinärs nytta/riskbedömning.Eftersom buprenorfin bryts ned av levern kan dess effekt och verkningstid påverkas hos djur med nedsatt leverfunktion.

Buprenorfin kan ibland orsaka andningsdepression och liksom för andra opioidläkemedel ska försiktighet iakttas vid behandling av djur med nedsatt andningsfunktion eller djur som får läkemedel som kan orsaka andningsdepression.Upprepad administrering tidigare än det rekommenderade intervallet för upprepad dosering, som föreslås i avsnittet om dosering för varje djurslag, rekommenderas ej.Hos häst har användning av opioider varit associerad med upphetsning, men vid administrering av buprenorfin tillsammans med sederande och lugnande medel som detomidin, romifidin, xylazin och acepromazin, är effekterna minimala.

Oförmåga att samordna rörelser (ataxi) är en känd effekt av detomidin och liknande medel och kan följaktligen ses efter administrering av buprenorfin tillsammans med sådana substanser. Oförmågan att samordna rörelser kan ibland vara uttalad. För att säkerställa att hästar som är oförmögna att samordna sina rörelser och som är sederade med detomidin/buprenorfin inte förlorar balansen ska de inte flyttas eller i övrigt hanteras på sådant sätt att deras stabilitet försämras.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Eftersom buprenorfin är opioidliknande aktivitet, ska försiktighet iakttas för att undvika självinjektion. Vid oavsiktlig självinjektion eller intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Vid kontakt med ögon eller hud, tvätta noggrant med kallt rinnande vatten. Kontakta läkare vid kvarstående irritation.

Dräktighet och digivning:

Dräktighet:Laboratoriestudier på råttor har inte givit belägg för fosterskadande effekter. I dessa studier har det emellertid förekommit förluster av foster efter att ägget vidhäftat till livmoderväggen och tidig fosterdöd. Dessa kan ha orsakats av ett försämrat kroppsligt tillstånd hos föräldern under dräktigheten och försämrad omsorg efter födseln på grund av mödrarnas sövning .

Eftersom studier avseende påverkan på reproduktionen inte har utförts på de avsedda djurslagen, ska läkemedlet endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Läkemedlet ska inte användas före operation vid kejsarsnitt på grund av risken för andningsdepression hos avkomman i samband med nedkomsten och ska endast användas efter operation med särskild försiktighet (se nedan).Digivning:Studier på digivande råttor har visat att koncentrationerna av oförändrat buprenorfin i mjölk efter intramuskulär administrering av buprenorfin var densamma som eller högre än koncentrationen i plasma. Eftersom det är troligt att buprenorfin utsöndras i mjölk hos andra djurslag rekommenderas inte användning under digivning. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Andra läkemedel och Bupredin vet:

Buprenorfin kan orsaka viss dåsighet som kan förstärkas av andra centralt verkande medel, däribland lugnande medel, sedativa och sömnmedel.

Det finns belägg som tyder på att terapeutiska doser av buprenorfin hos människor inte minskar den smärtstillande effekten av standarddoser av en opioidreceptor stimulerare och att standarddoser av opioidreceptor stimulerare kan administreras innan effekterna av det förstnämnda har upphört utan att den smärtstillande effekten försämras, när buprenorfin används inom det normala doseringsintervallet. Dock rekommenderas att buprenorfin inte används tillsammans med morfin eller andra smärtstillande läkemedel av opioidtyp, t.ex. etorfin, fentanyl, petidin, metadon, papaveretum eller butorfanol.Buprenorfin har använts med acepromazin, alfaxalon/alfadalon, atropin, detomidin, dexmedetomidin, halotan, isofluran, ketamin, medetomidin, propofol, romifidin, sevofluran, tiopenton och xylazin.

Vid användning i kombination med sedativa kan hämmande effekter på hjärtfrekvensen och andningen förstärkas.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Vid överdosering ska understödjande åtgärder sättas in och, om det är lämpligt, kan naloxon eller andningsstimulerande medel användas.

Vid överdosering till hund kan buporenorfin orsaka trötthet. Vid mycket höga doser kan minskad hjärtfrekvens och minskad pupillstorlek observeras.

När buprenorfin har administrerats tillsammans med sedativa i studier på häst har mycket få effekter påvisats vid upp till fem gånger den rekommenderade doseringen, men administrerat ensamt kan medlet orsaka upphetsning.

Vid användning som smärtstillande läkemedel till häst ses sedering sällan, men sådana effekter kan förekomma vid dosnivåer som är högre än de rekommenderade.

Naloxon kan användas för att motverka sänkt andningsfrekvens, och andningsstimulerande medel som doxapram är också effektiva hos människa. Eftersom buprenorfins effekt varar längre än effekten av sådana läkemedel kan de behöva administreras upprepade gånger eller som kontinuerlig infusion. Studier på människa med frivilliga deltagare har visat att opiat-blockerare kanske inte helt motverkar effekterna av buprenorfin.

I studier utformade för att undersöka de skadliga effekterna av buprenorfinhydroklorid på hund observerades celltillväxt i gallgångarna (biliär hyperplasi) efter administrering via munnen i ett år vid dosnivåer på 3,5 mg/kg/dag eller högre. Celltillväxt i gallgångarna observerades inte efter dagliga intramuskulära injektioner av dosnivåer upp till 2,5 mg/kg/dag i 3 månader. Detta överstiger med god marginal alla kliniska dosregimer till hund.

Se även avsnittet om särskilda försiktighetsåtgärder för djur och avsnittet om biverkningar i denna bipacksedel

Blandbarhetsproblem:

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-03-31


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Förpackningsstorlekar: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml och 100 ml.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.