iMeds.se

Buprenorphine Glenmark

Bipacksedel: Information till patienten


Buprenorphine Glenmark 5 mikrogram/timme depotplåster

Buprenorphine Glenmark 10 mikrogram/timme depotplåster

Buprenorphine Glenmark 20 mikrogram/timme depotplåster


buprenorfinLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Buprenorphine Glenmark är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Glenmark

3. Hur du använder Buprenorphine Glenmark

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Buprenorphine Glenmark ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Buprenorphine Glenmark är och vad det används för


Buprenorphine Glenmark innehåller det aktiva ämnet buprenorfin som tillhör en grupp läkemedel som kallas starka analgetika eller ”smärtstillande läkemedel”.Läkaren har ordinerat detta för att lindra måttlig, långvarig smärta som kräver användning av ett starkt smärtstillande läkemedel.


Buprenorphine Glenmark ska inte användas för att lindra akut smärta.


Buprenorfin som finns i Buprenorphine Glenmark kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Glenmark


Använd inte Buprenorphine Glenmark


Buprenorphine Glenmark ska inte användas för att behandla symtom i samband med att du slutar använda ett läkemedel.Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Buprenorphine Glenmark:


Om du nyligen har genomgått en operation, tala med läkaren innan du använder dessa plåster.


Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år.


Andra läkemedel och Buprenorphine Glenmark

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Buprenorphine Glenmark med alkohol

Alkohol kan förvärra vissa av biverkningarna och du kan må dåligt om du dricker alkohol medan du bär Buprenorphine Glenmark. Att dricka alkohol medan du använder Buprenorphine Glenmark kan också påverka din reaktionsförmåga.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Det finns inte tillräcklig erfarenhet av användning av buprenorfin hos gravida kvinnor. Du ska därför inte använda Buprenorphine Glenmark om du är gravid eller om du kan bli gravid under behandlingen.


Amning

Buprenorfin, den aktiva substansen i depotplåstret kan hämma mjölkproduktionen och passerar över i bröstmjölk. Därför ska du inte använda Buprenorphine Glenmark om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Buprenorphine Glenmark kan påverka din reaktionsförmåga så mycket att du inte reagerar korrekt eller tillräckligt snabbt vid oväntade eller plötsliga händelser. Detta gäller särskilt


Om du påverkas (t.ex. känner dig yr, dåsig eller har dimsyn) bör du inte framföra fordon eller använda maskiner medan du använder Buprenorphine Glenmark eller under 24 timmar efter att plåstret har tagits bort.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Buprenorphine Glenmark


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Buprenorphine Glenmark finns i olika styrkor.Läkaren avgör vilken styrka på Buprenorphine Glenmark som passar dig bäst.


Under behandlingen kan läkaren vid behov ändra det plåster du använder till ett mindre eller ett större. Klipp eller dela inte plåstret och använd inte högre dos än vad som rekommenderas. Du bör inte använda mer än två plåster samtidigt.


Om du känner att effekten av Buprenorphine Glenmark är för svag eller för stark, tala med läkare eller apotekspersonal.


Vuxna och äldre patienter

Om inte läkaren har sagt något annat till dig, fäst ett Buprenorphine Glenmark plåster (enligt den detaljerade beskrivningen nedan) och byt ut det var sjunde dag, helst vid samma tid på dagen. Läkaren kan vilja justera dosen efter 3‑7 dagar tills korrekt nivå av smärtkontroll har hittats. Om läkaren har uppmanat dig att ta andra smärtstillande läkemedel i kombination med plåstret, följ läkarens anvisningar noga, annars får du inte full nytta av behandlingen med Buprenorphine Glenmark.Plåstret ska bäras i 3 hela dagar innan dosen ökas, det är då som den givna dosen når full effekt.


Patienter med njursjukdom/dialyspatienter

Ingen särskild dosändring är nödvändig för patienter med njursjukdom.


Patienter med leversjukdom

Hos patienter med leversjukdomar kan effekterna och verkningsperioden av Buprenorphine Glenmark påverkas och läkaren kommer därför att följa dig närmare.


Patienter under 18 år

Buprenorphine Glenmark ska inte användas av patienter under 18 år.


Hur du använder Buprenorphine Glenmark

Buprenorphine Glenmark är avsett för användning på huden.

Buprenorphine Glenmark verkar genom huden. Efter att du applicerat (satt på) plåstret passerar buprenorfin genom huden in i blodet.


Innan du applicerar depotplåstret
Välj ett hudparti som inte är irriterat eller skadat på utsidan av överarmen, övre delen av bröstkorgen, övre delen av ryggen eller på sidan av bröstkorgen. (Se bilderna bredvid). Be om hjälp om du inte kan sätta fast plåstret själv.

Överarm

eller


Framsida