iMeds.se

Buprenorphine Sandoz

Information för alternativet: Buprenorphine Sandoz 20 Mikrogram/Timme Depotplåster, Buprenorphine Sandoz 10 Mikrogram/Timme Depotplåster, Buprenorphine Sandoz 5 Mikrogram/Timme Depotplåster, Buprenorphine Sandoz 15 Mikrogram/Timme Depotplåster, visar 2 alternativ

Bipacksedel:Information till patienten


Buprenorphine Sandoz 5 mikrogram/timme depotplåster

Buprenorphine Sandoz 10 mikrogram/timme depotplåster

Buprenorphine Sandoz 15 mikrogram/timme depotplåster

Buprenorphine Sandoz 20 mikrogram/timme depotplåster


buprenorfin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om:

Vad Buprenorphine Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Sandoz

Hur du använder Buprenorphine Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Buprenorphine Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Buprenorphine Sandoz är och vad det används för


Buprenorphine Sandozdepotplåster innehåller det aktiva ämnet buprenorfin som tillhör en grupp läkemedel som kallas starka smärtstillande läkemedel.


Buprenorphine Sandoz används till vuxna för att lindra måttlig, långvarig smärta som kräver ett starkt smärtstillande läkemedel.


Buprenorphine Sandozska inte användas för att lindra akut smärta.


Buprenorfin som finns i Buprenorphine Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Sandoz


Använd inte Buprenorphine Sandoz


Buprenorphine Sandozska inte användas för att behandla symptom i samband med att du slutar använda ett läkemedel.


Varningar och försiktighet

Tala om för din läkare eller apotekspersonal innan du använder Buprenorphine Sandozom du:


Om du har genomgått en operation nyligen, tala om för din läkare innan du använder dessa plåster.


Barn och ungdomar

Buprenorphine Sandozdepotplåster ska inte användas av personer under 18 år.


Andra läkemedel och Buprenorphine Sandoz

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Buprenorphine Sandoz måste användas med försiktighet om du även tar benzodiazepiner (läkemedel som används för att behandla oro eller som sömnmedel). Denna kombination kan orsaka allvarliga andningsproblem som kan vara dödliga vid överdos. Tala om för din läkare om du tar denna kombination.


Buprenorphine Sandozmed alkohol

Alkohol kan förvärra vissa av biverkningarna och du kan må dåligt om du dricker alkohol medan du använder Buprenorphine Sandoz. Att dricka alkohol medan du använder Buprenorphine Sandozkan också påverka din reaktionsförmåga.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Använd inte
Buprenorphine Sandoz om du är gravid, det är sannolikt att du kan bligravidellermedan du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Buprenorphine Sandoz kan påverka din reaktionsförmåga så mycket att du inte reagerar korrekt eller tillräckligt snabbt vid oväntade eller plötsliga händelser. Detta gäller särskilt:


Om du påverkas (t.ex. kännerdig yr, dåsigellerhar dimsyn),bör du inte framföra fordon eller använda maskiner medan du använder Buprenorphine Sandoz, eller under 24 timmar efter att plåstret har tagits bort.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Buprenorphine Sandoz


Använd alltiddetta läkemedel exakt enligtläkarensellerapotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal omdu är osäker.


Olika styrkor på Buprenorphine Sandoz finns tillgängliga. Din läkare avgör vilken styrka på Buprenorphine Sandozsom passar dig bäst.


Under behandlingenkan din läkare ändradetplåsterdu användertillettmindre ellerstörreom det behövs, ellertala om för digattanvändaenkombination avupptilltvåplåster. Du bör inteanvända meräntvåplåstersamtidigt upp till en maximal total dos på 40 mikrogram/timme.

Om du känner att effekten av Buprenorphine Sandoz är för svag eller för stark, tala med din läkare eller apotekspersonal.


Vuxna

Om inte din läkare har sagt något annat till dig, fäst ett Buprenorphine Sandoz depotplåster(enligt den detaljerade beskrivningen nedan) och byt det var sjunde dag, helst vid samma tid på dagen. Din läkare kan vilja justera dosen efter 3-7 dagar tills korrekt nivå av smärtkontroll har hittats. Om din läkare har uppmanat dig att ta ett eller flera smärtstillande läkemedel i kombination med plåstret, följ läkarens anvisningar noga, annars får du inte full nytta av behandlingen med Buprenorphine Sandoz. Plåstret ska bäras i tre hela dagar innan dosen ökas, det är då som den givna dosen når full effekt.


Patienter med leversjukdomar

Hos patienter med leversjukdomar kan effekterna och verkningsperioden av Buprenorphine Sandoz påverkas och din läkare kommer därför att följa dig närmare.


Användning för barn och ungdomar

Buprenorphine Sandozdepotplåster ska inte ges till patienter under 18 år.


Administreringssätt

Buprenorphine Sandoz depotplåster är avsett för användning på huden.

Plåstret verkar genom huden. Efter att du applicerat (satt på) plåstret passerar buprenorfin genom huden in i blodet.


Innan du applicerar Buprenorphine Sandoz

Välj ett hudparti som inte är irriterat eller skadat på utsidan av överarmen, övre delen av bröstkorgen, övre delen av ryggen eller på sidan av bröstkorgen (se bilderna nedan). Be om hjälp om du inte kan sätta fast plåstret själv.
Applicering av plåstret


Steg 1. Varje plåster ligger förseglat i en skyddspåse. Precis innan användning, öppna skyddspåsen
genom att riva längs den markerade linjen.Ta ut plåstret. Använd inte plåstret om inte skyddspåsen är intakt.
Steg 2. Plåstrets klibbiga sida har en genomskinlig skyddsfilm. Dra försiktigt av den ena delen av skyddsfilmen. Undvik att röra vid plåstrets klibbiga sida.Steg 3. Fäst plåstret på det utvalda hudområdet och dra bort resterande skyddsfilm.Steg 4. Tryck plåstret mot huden med handflatan i 30 sekunder. Försäkra dig om att hela plåstret är i tät kontakt med huden, särskilt runt kanterna.
Att bära plåstret

Du ska bära depotplåstret i sju dagar. Om du har satt dit plåstret korrekt är risken liten att det lossnar. Om plåstrets kanter börjar lossna kan man tejpa fast dem med lämplig hudtejp. Det går bra att bada, duscha eller simma med plåstret.


Utsätt inte plåstret för stark värme (t.ex. värmedynor, elektriska filtar, värmelampor, bastubad, heta bad, uppvärmda vattensängar, varmvattenflaskor, m.m.) eftersom det kan öka kroppens upptag av det aktiva ämnet i blodet. Värme utifrån kan också göra att plåstret inte fastnar ordentligt. Om du har feber kan det påverka effekterna av Buprenorphine Sandoz(se avsnittet ”Varningar och försiktighet” ovan.)


Om plåstret mot förmodan skulle lossna innan du behöver byta, använd inte samma plåster igen. Sätt genast dit ett nytt (se ”Byte av plåster” nedan).


Byte av plåster


Behandlingens längd

Din läkare talar om för dig hur länge du ska behandlas med Buprenorphine Sandoz depotplåster. Avsluta inte behandlingen utan att rådgöra med en läkare, eftersom dina smärtor kan komma tillbaka och du kan må dåligt (se även ”Om du slutar använda Buprenorphine Sandoz” nedan).


Om du använder för stor mängd av Buprenorphine Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Så snart du upptäcker att du har använt fler plåster än du borde, ta bort alla plåster och kontakta omedelbart läkare eller sjukhus.Personer som har fått en överdos kan känna sig mycket sömniga och må illa. De kan också ha andningssvårigheter eller förlora medvetandet och kan behöva akutvård på sjukhus. När du söker vård ska du ta med dig denna bipacksedel och eventuella plåster som finns kvar och visa för läkaren.


Om du glömmer att sätta dit ett Buprenorphine Sandoz

Sätt dit ett depotplåster så fort du kommer ihåg det. Skriv också upp datumet, eftersom din vanliga bytesdag nu kan ha ändrats. Om du är mycket försenad med att byta plåster kan dina smärtor komma tillbaka. Kontakta i så fall din läkare.


Sätt inte dit extra plåster för att kompensera för att du glömt sätta dit ett.


Om du slutar använda Buprenorphine Sandoz

Om du slutar använda Buprenorphine Sandoz för snabbt eller om du avbryter behandlingen kan dina smärtor komma tillbaka. Rådfråga din läkare om du vill avbryta behandlingen. Läkaren kan tala om för dig vad som kan göras och om du kan få behandling med andra läkemedel.


Vissa personer kan få biverkningar när de har använt starka smärtstillande läkemedel under lång tid och sedan slutar med dem. Riskerna att få biverkningar när man slutar med Buprenorphine Sandoz är mycket små. Berätta ändå för din läkare om du skulle känna dig upprörd, orolig, nervös eller skakig, om du blir överaktiv, får sömnsvårigheter eller matsmältningsbesvär.


Den smärtstillande effekten från Buprenorphine Sandoz sitter kvar en tid efter att plåstret har tagits bort. Börja inte ta någon annan opioid (starkt smärtstillande läkemedel) förrän 24 timmar efter att plåstret har tagits bort.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Buprenorphine Sandoz orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar vid användning av Buprenorphine Sandoz påminner om dem som observerats för andra starka smärtstillande läkemedel, t.ex. andningssvårigheter och lågt blodtryck.


Detta läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner, dock är det sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Ta bort plåstret och kontakta din läkare omedelbart om du får pipande, rosslande andning eller svårt att andas. Så även om ögonlock, ansikte eller läppar svullnar upp, samt om du får utslag eller klåda – framför allt om den är spridd över hela kroppen.

Det finns en risk att du blir beroende av Buprenorphine Sandoz.


Hos patienter som har behandlats med Buprenorphine Sandoz har följande andra biverkningar rapporterats:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Trötthet, känsla av onormal svaghet, smärtor, bröstsmärtor, svullna händer, fotleder eller fötter, rodnad och utslag på applikationsstället


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Muskelkramper, spasmer, smärtor och muskelsvaghet


Om du behöver ta blodprov, påminn din läkare om att du använder Buprenorphine Sandoz. Det är viktigt eftersom Buprenorphine Sandoz kan påverka hur levern fungerar och detta kan i sin tur påverka resultatet av vissa blodprov.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.seHur Buprenorphine Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.

Använd inte plåstret om skyddspåsens förslutning är bruten.


Det använda plåstret ska vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och kasseras på ett säkert sätt så att barn inte kommer åt plåstret.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är buprenorfin.

Buprenorphine Sandoz 5 mikrogram/timme depotplåster:

Varje depotplåster om 6,25 cm2 innehåller 5 mg buprenorfin och avger 5 mikrogram buprenorfin per timme.


Buprenorphine Sandoz 10 mikrogram/timme depotplåster:

Varje depotplåster om 12,5 cm2 innehåller 10 mg buprenorfin och avger 10 mikrogram buprenorfin per timme.


Buprenorphine Sandoz15 mikrogram/timme depotplåster:

Varje depotplåster om 18,75 cm2 innehåller 15 mg buprenorfin och avger 15 mikrogram buprenorfin per timme.


Buprenorphine Sandoz20 mikrogram/timme depotplåster:

Varje depotplåster om 25 cm2 innehåller 20 mg buprenorfin och avger 20 mikrogram buprenorfinper timme.


Övriga innehållsämnen är:

Skyddsskikt (tas bort innan plåstret appliceras): silikoniserad poly(etentereftalat)-film.

Häftskikt (innehållande buprenorfin): levulinsyra, oleyloleat, povidon K90, akrylsyra-butylakrylat-2-(etylhexyl) akrylat-vinylacetat sampolymer (5:15:75:5).

Separerande film(mellan häftskikten med och utan buprenorfin): poly(etentereftalat)-film.
Häftskikt (utan buprenorfin): akrylatlim.

Baksidesskikt (med printad text):polyuretan-film, trycksvärta.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Buprenorphine Sandoz är ett blekt gul-brunt rektangulärt depotplåster med rundade hörn märkt ”Buprenorphinum 5 μg/h”, ”Buprenorphinum 10 μg/h”, ”Buprenorphinum 15 μg/h” eller ”Buprenorphinum 20 μg/h”.


Varjeplåster ärindividuellt förpackat i ett barnskyddande påse.


Kartong innehållande 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 eller 20 depotplåster.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej, 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Hexal AG, Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-06


16