iMeds.se

Buprenorphine Stada


Bipacksedel: Information till patienten


Buprenorphine STADA 5 mikrogram/timme depotplåster

Buprenorphine STADA 10 mikrogram/timme depotplåster

Buprenorphine STADA 20 mikrogram/timme depotplåster


buprenorfin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Buprenorphine Stada är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Stada

3. Hur du använder Buprenorphine Stada

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Buprenorphine Stada ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Buprenorphine Stada är och vad det används för


Buprenorphine Stada innehåller det aktiva ämnet buprenorfin som tillhör en grupp läkemedel som kallas starka smärtstillande läkemedel. Det har ordinerats åt dig av din läkare för att lindra måttlig, långvarig smärta som kräver ett starkt smärtstillande läkemedel.


Buprenorphine Stada ska inte användas för att lindra akut smärta.


Buprenorfin som finns i Buprenorphine Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Stada


Använd inte Buprenorphine Stada:


Buprenorphine Stada ska inte användas för att behandla symptom i samband med att du slutar ta ett läkemedel.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Buprenorphine Stada:


Om du har genomgått en operation nyligen, tala om för din läkare innan du använder dessa plåster.


Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år.


Andra läkemedel och Buprenorphine Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Buprenorphine Stada med alkohol

Alkohol kan förvärra vissa av biverkningarna och du kan må dåligt om du dricker alkohol medan du bär Buprenorphine Stada. Att dricka alkohol medan du använder Buprenorphine Stadakan också påverka din reaktionsförmåga.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Det finns inte tillräcklig erfarenhet av användning av buprenorfin hos gravida kvinnor. Du ska därför inte använda Buprenorphine Stada om du är gravid eller om du kan bli gravid under behandling.


Amning

Buprenorfin, det verksamma ämnet i plåstret kan hämma mjölkproduktion och passerar över i bröstmjölk. Du ska därför inte använda Buprenorphine Stada om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Buprenorphine Stada kan påverka din reaktionsförmåga så mycket att du inte reagerar korrekt eller tillräckligt snabbt vid oväntade eller plötsliga händelser. Detta gäller särskilt:


Om du påverkas (t.ex. kännerdig yr, dåsigeller har dimsyn). bör du inte framföra fordon eller använda maskiner medan du använder Buprenorphine Stada, eller under 24 timmar efter att plåstret har tagits bort.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Buprenorphine Stada


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Olika styrkor på Buprenorphine Stada finns tillgängliga. Din läkare avgör vilken styrka på Buprenorphine Stada som passar dig bäst.


Under behandlingen kan din läkare ändra det plåster du använder till ett mindre eller ett större om det behövs. Klipp eller dela inte plåstret och använd inte en högre dos än vadsom rekommenderas. Du bör inte använda mer än två plåster samtidigt.


Om du känner att effekten av Buprenorphine Stada är för svag eller för stark, tala med din läkare eller apotekspersonal.


Vuxna och äldre patienter

Om inte din läkare har sagt något annat till dig, fäst ett Buprenorphine Stada plåster (enligt den detaljerade beskrivningen nedan) och byt det var sjunde dag, helst vid samma tid på dagen. Din läkare kan vilja justera dosen efter 3-7 dagar tills korrekt nivå av smärtkontroll har hittats. Om din läkare har uppmanat dig att ta andra smärtstillande läkemedel i kombination med plåstret, följ läkarens anvisningar noga, annars får du inte full nytta av behandlingen med Buprenorphine Stada. Plåstret ska bäras i tre hela dagar innan dosen ökas, det är då som den givna dosen når full effekt.


Patienter med njursjukdomar/dialyspatienter

Ingen särskild dosändring är nödvändig för patienter med njursjukdomar.


Patienter med leversjukdomar

Hos patienter med leversjukdomar kan effekterna och verkningsperioden av Buprenorphine Stada påverkas och din läkare kommer därför att följa dig närmare.


Patienter under 18 år

Buprenorphine Stada ska inte ges till patienter under 18 år.


Hur du använder Buprenorphine Stada

Buprenorphine Stada depotplåster är avsett för användning på huden.

Buprenorphine Stada verkar genom huden. Efter applicering passerar buprenorfin genom huden in i blodet.


Innan du applicerar depotplåstret


Välj ett hudparti som inte är irriterat eller skadat på utsidan av överarmen, övre delen av bröstkorgen, övre delen av ryggen eller på sidan av bröstkorgen. (Se bilderna nedan). Be om hjälp om du inte kan sätta fast plåstret själv.
Buprenorphine Stada ska sättas fast på ett hudparti där det inte finns så mycket hår. Om det inte finns några passande hårlösa hudpartier ska håren klippas bort med en sax. Raka inte bort dem.


Undvik hud som är röd, irriterad eller har andra skador som stora ärr.


Det hudparti du väljer måste vara torrt och rent. Tvätta med kallt eller ljummet vatten om det behövs. Använd inte tvål, sprit, olja, lotioner eller andra rengöringsprodukter. Vänta tills huden är helt torr och sval efter ett hett bad eller en het dusch. Smörj inte in lotion, hudkräm eller salva på det utvalda hudpartiet. Det kan göra att plåstret inte fastnar ordentligt.


Applicering av depotplåstret


Steg 1. Varje depotplåster ligger förseglat i en dospåse. Precis innan användning, klipp upp dospåsen längs den förseglade kanten. Ta ut depotplåstret. Använd inte plåstret om förseglingen på dospåsen är bruten.


Steg 2. Depotplåstrets klibbiga sida har en genomskinlig skyddsfilm. Dra försiktigt av den ena delen av skyddsfilmen. Undvik att röra vid depotplåstrets klibbiga sida.

Steg 3. Fäst depotplåstret på det utvalda området och dra bort resterande skyddsfilm.Steg 4. Tryck depotplåstret mot huden med handflatan och räkna långsamt till 30. Försäkra dig om att hela depotplåstret är i tät kontakt med huden, särskilt runt kanterna.