iMeds.se

Buprenorphine Stada


PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Buprenorphine STADA 5 mikrogram/timme depotplåster

Buprenorphine STADA 10 mikrogram/timme depotplåster

Buprenorphine STADA 20 mikrogram/timme depotplåster


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Buprenorphine Stada 5 mikrogram/timme:

Varje depotplåster innehåller 5 mg buprenorfin i en 6,25 cm2yta och frisätter nominellt 5 mikrogram buprenorfin per timme under en period på 7 dagar.


Buprenorphine Stada 10 mikrogram/timme:

Varje depotplåster innehåller 10 mg buprenorfin i en 12,5 cm2yta och frisätter nominellt 10 mikrogram buprenorfin per timme under en period på 7 dagar.


Buprenorphine Stada 20 mikrogram/timme:

Varje depotplåster innehåller 20 mg buprenorfin i en 25 cm2yta och avger 20 mikrogram buprenorfin per timme under en period på 7 dagar.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Depotplåster


Buprenorphine Stada 5 mikrogram/timme:

Rektangulärt plåster, beigefärgat med rundade hörn och märkt med ”Buprenorphin” och “5 μg/h” i blå färg.


Buprenorphine Stada 10 mikrogram/timme:

Rektangulärt plåster, beigefärgat med rundade hörn och märkt med ”Buprenorphin” och “10 μg/h” i blå färg.


Buprenorphine Stada 5 mikrogram/timme:

Rektangulärt plåster, beigefärgat med rundade hörn och märkt med ”Buprenorphin” och “20 μg/h” i blå färg.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Behandling av icke maligna smärtor av måttlig intensitet när en opiod krävs för att uppnå tillräcklig smärtlindring.


Buprenorphine Stada är inte lämpligt för behandling av akuta smärttillstånd.


Buprenorphine Stadaär avsett för vuxna.


4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering


Patienter från 18 år och uppåt

Den lägsta dosen Buprenorphine Stada (Buprenorphine Stada 5 mikrogram/timme depotplåster) skall användas som initial dos. Hänsyn bör tas till patientens tidigare användning av opioider (se avsnitt 4.5), samt patientens aktuella allmäntillstånd och medicinska status.


Titrering

Under inledande behandling med Buprenorphine Stada, kan kortverkande kompletterande smärtstillande läkemedel behövas (se avsnitt 4.5) tills smärtstillande effekt av Buprenorphine Stada har uppnåtts.


Dosen av Buprenorphine Stada kan titreras upp efter tre dagar, när maximal effekt av given dos uppnåtts. Efterföljande dosökningar kan därefter titreras utifrån behov av kompletterande smärtlindring och patientens respons på depotplåstrets analgetiska effekt.


För att öka dosen skall det aktuella depotplåstret bytas ut mot ett större depotplåster, eller också kan en kombination av plåster användas på olika ställen för att uppnå den önskade dosen. Det rekommenderas att inte mer än två plåster appliceras samtidigt, med en maximal total buprenorfindos på 40 mikrogram/timme. Ett nytt plåster bör inte användas på samma hudparti under de följande 3-4 veckorna (se avsnitt 5.2). Patienten skall observeras noggrant och regelbundet för att bedöma den optimala dosen och behandlingstiden.


Buprenorphine Stada skall administreras var 7:e dag.


Behandlingstid

Buprenorphine Stada bör under inga omständigheter administreras längre än vad som är absolut nödvändigt. Om långvarig smärtbehandling med Buprenorphine Stada är nödvändig mot bakgrund av sjukdomens art och svårighetsgrad bör noggrann och regelbunden övervakning ske (om det behövs med avbrott i behandlingen) för att fastställa om ytterligare behandling krävs och i så fall i vilken omfattning.


Avslutning av behandlingen

Den smärtstillande effekten varar en tid efter att plåstret har tagits bort, medan koncentrationen av buprenorfin i serum gradvis minskar. Detta bör man ta hänsyn till om man planerar att behandlingen med Buprenorphine Stada skall följas av behandling med någon annan opioid. Som en huvudregel bör inte efterföljande opioid ges inom 24 timmar efter att plåstret tagits bort. För närvarande finns det endast begränsad information tillgänglig om startdosen för andra opioider som administreras efter att behandlingen med plåstret har avslutats (se avsnitt 4.5).


Övergång från opioider

Buprenorphine Stada kan användas som alternativ till behandling med andra opioider. Sådana patienter skall starta med den lägsta tillgängliga dosen (Buprenorphine Stada 5 mikrogram/timme depotplåster) och vid behov fortsätta ta kortverkande kompletterande smärtstillande läkemedel (se avsnitt 4.5) under titreringen.


Särskilda populationer


Äldre

Det är inte nödvändigt att justera dosen av Buprenorphine Stada för äldre patienter.


Nedsatt njurfunktion

Ingen särskild dosjustering av Buprenorphine Stada krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Buprenorfin metaboliseras i levern. Effektens intensitet och duration kan påverkas hos patienter med nedsatt leverfunktion. Därför bör patienter med leverinsufficiens övervakas noggrant under behandling med Buprenorphine Stada.


Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion kan ackumulera buprenorfin under behandling med Buprenorphine Stada. Man bör då överväga alternativ behandling, och Buprenorphine Stada skall användas med försiktighet, om över huvud taget, på sådana patienter.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Buprenorphine Stada till barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finnstillgängliga.


Administreringssätt


Buprenorphine Stada är avsett för transdermal användning.


Plåstretfår inte delas eller klippas i bitar.

Plåstret ska inte användas om förseglingen är bruten.


Applicering av plåstret

Buprenorphine Stada skall placeras på icke-irriterad, intakt hud på utsidan av överarmen, övre delen av bröstkorgen, övre delen av ryggen eller på sidan av bröstkorgen men inte på hud med stora ärr. Buprenorphine Stada skall placeras på en relativt hårfri eller nästan helt hårfri hudyta. Om en sådan plats inte finns bör håret på platsen klippas med sax, inte rakas.


Om applikationsplatsen måste rengöras skall detta endast göras med rent vatten. Tvål, alkohol, olja, lotioner och slipande produkter får ej användas. Huden måste vara torr innan plåstret appliceras. Buprenorphine Stada skall appliceras omedelbart efter uttagning från den förslutna påsen. När skyddslagret tagits bort skall plåstret tryckas bestämt på plats med handflatan i cirka 30 sekunder. Se till att kontakten är fullständig, särskilt runt kanterna. Om plåstrets kanter börjar släppa kan de tejpas fast med lämplig hudtejp, för att säkerställa en 7 dagars behandling.


Plåstret skall sitta på kontinuerligt i 7 dagar.


Att bada, duscha eller simma skall inte påverka plåstret. Om plåstret lossnar skall ett nytt sättas på och bäras i 7 dagar.


4.3 Kontraindikationer4.4 Varningar och försiktighet


Buprenorfin bör användas med särskild försiktighet hos patienter med akut alkoholförgiftning, skallskada, chock, nedsatt medvetandegrad av okänd orsak, intrakraniella lesioner eller ökat intrakraniellt tryck samt hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).


Buprenorfinkan sänka kramptröskeln hos patienter med anamnespå krampanfall.


Signifikant andningsdepression har associerats med buprenorfin, särskilt vid intravenös administrering. Ett antal dödsfall på grund av överdos har inträffat när missbrukare använt buprenorfin intravenöst, oftast tillsammans med benzodiazepiner. Ytterligare dödsfall på grund av överdos har rapporterats då etanol och benzodiazepiner har använts i kombination med buprenorfin.


EftersomCYP3A4-hämmarekan ökakoncentrationen avbuprenorfin (se avsnitt 4.5), börpatienter som redanbehandlas medCYP3A4-hämmarefå sin dos av Buprenorphine Stada försiktigt titrerad eftersom enreducerad doskan varatillräcklig för dessa patienter.


Buprenorfin rekommenderas ej för smärtlindring omedelbart postoperativt eller i andra situationer som kännetecknas av ett smalt terapeutiskt fönster eller snabbt varierande behov av smärtlindring.


Kontrollerade studier på människor och djur tyder på att buprenorfin är mindre beroendeframkallande än rena agonistanalgetika. Hos människor har endast begränsade euforiska effekter observerats med buprenorfin. Detta kan leda till ett visst missbruk av produkten och man bör därför vara försiktig vid ordination till patienter som är kända för att, eller misstänks, ha missbrukat läkemedel, alkohol eller har allvarlig psykisk sjukdom.


Kronisk användning av buprenorfin kan leda till utveckling av fysiskt beroende. Om utsättningssymtom (abstinenssyndrom) inträffar är de i allmänhet lindriga, börjar efter två dagar och kan pågå i upp till två veckor. Abstinenssymtomen innefattar oro, ångest, nervositet, sömnlöshet, hyperkinesi, tremor och gastrointestinala störningar.


Patienter med feber eller som utsätts för extern värme:

Patienter som bär plåstret bör uppmanas att undvika att exponera applikationsområdet för externa värmekällor, exempelvis värmedynor, elektriska värmefiltar, värmelampor, bastu, heta bad, uppvärmda vattensängar och dylikt, eftersom detta kan leda till att absorptionen av buprenorfin ökar. Vid behandling av patienter med feber bör man vara medveten om att feber också kan öka absorptionen, vilket kan leda till ökade plasmakoncentrationer av buprenorfin och därmed ökad risk för biverkningar.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Buprenorphine Stada får inte användas samtidigt med MAO-hämmare eller av patienter som fått MAO-hämmare under de senaste två veckorna (se avsnitt 4.3).


Effekter av andra aktiva substanser på farmakokinetiken för buprenorfin:

Buprenorfin metaboliseras främst genom glukuronidering och i mindre utsträckning (omkring 30 %) via CYP3A4.

Samtidig behandling med CYP3A4-hämmare kan leda till förhöjda plasmakoncentrationer med en förstärkt buprenorfinverkan.


Studier med CYP3A4-hämmaren ketokonazol gav inga kliniskt relevanta ökningar av högsta plasmakoncentration (Cmax) eller total (AUC) buprenorfinexponering efter buprenorfin med ketokonazol jämfört med buprenorfin ensam.


Interaktionen mellan buprenorfin och CYP3A4-enzyminducerare har inte studerats. Samtidig administrering av buprenorfin och enzyminducerare (t.ex. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin och rifampicin) kan leda till ökat clearance, vilket skulle kunna leda till en minskad effekt.


Minskning av blodflödet i levern, vilket kan orsakas av vissa bedövningsmedel (t.ex. halotan) och andra läkemedel kan leda till minskad hepatisk utsöndring av buprenorfin.


Farmakodynamiska interaktioner:

Buprenorfin skall användas med försiktighet tillsammans med:


Andra centralnervöst hämmande substanser: andra opioidderivat (analgetika och hostdämpande medel innehållande t.ex. morfin, dextropropoxifen, kodein, dextrometorfan eller noskapin). Vissa antidepressiva, sederande H1-receptorantagonister, alkohol, anxiolytika, neuroleptika, klonidin och relaterade substanser. Dessa kombinationer ökar den centralnervösa hämningen. Bensodiazepiner: Denna kombination kan potentiera centralt utlöst andningsdepression (se avsnitt 4.4).


Vid typiska analgetiska doser fungerar buprenorfin som en ren my-receptoragonist. I kliniska studier av buprenorfin, där patienter som fick rena my-agonistopioider (upp till 90 mg morfin oralt eller morfinekvivalenter oralt per dag) överfördes till buprenorfin, förekom inga rapporter om abstinenssyndrom eller opioidabstinens under övergången från den ursprungliga opioiden till buprenorfin (se avsnitt 4.4).


4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av buprenorfin i gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människor är okänd.


Mot slutet av graviditeten kan höga doser av buprenorfin, även efter en kort behandlingsperiod, orsaka andningsdepression hos nyfödda. Långvarig administrering av buprenorfin under den sista trimestern kan orsaka abstinenssyndrom hos det nyfödda barnet.


Därför bör buprenorfin inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som ej använder effektiv preventivmetod.


Amning

Buprenorfinutsöndras i bröstmjölk. Studier av råttor har visat att buprenorfin kan hämma mjölkutsöndringen. Tillgängligafarmakodynamiska/toxikologiskadjurdata harvisat utsöndring av buprenorfin i bröstmjölk (se avsnitt 5.3). Därför bör användning av buprenorfin under amning undvikas.


Fertilitet

Ingahumandata om effekten av buprenorfin fertilitetfinnstillgängliga. Ien fertilitetoch tidig embryonal utvecklingsstudieobserverades ingaeffekter påreproduktionsparametrar hoshan-ellerhonråttor (se avsnitt 5.3).


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Buprenorfin har en stor inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Även då det används enligt anvisningarna kan buprenorfin påverka patientens reaktioner i en sådan utsträckning att trafiksäkerheten och förmågan att handha maskiner kan försämras. Detta gäller särskilt i början av behandlingen och i samband med andra centralt verkande medel, såsom alkohol, lugnande medel, sedativa och hypnotika. Läkaren bör ge en individuell rekommendation. En allmän restriktion är inte nödvändig i de fall då en stabil dos används.


Patienter som påverkas, och upplever biverkningar(t.ex. yrseldåsighet, dimsyn) under behandlingens insättande eller titrering till en högre dos, bör inte framföra fordon eller använda maskiner. Detta gäller också i åtminstone 24 timmar efter plåstret har tagits bort.


4.8 Biverkningar


Allvarliga negativa effekter som kan associeras med behandling med buprenorfin i klinisk användning påminner om de reaktioner som observerats för andra opioidanalgetika, bland annat nedsatt respiration (särskilt vid samtidigt användning av andra CNS-hämmande medel) och hypotoni (se avsnitt 4.4).


Följande biverkningar har uppträtt:


Klassi-ficering av organsystem

MedDRA

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10,000, <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10,000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Immun

systemet
Över-

känslighet

Anafylak-tiska reaktioner


Anafylak-toida reaktioner

Metabolism och nutritionAnorexi


DehydreringPsykiska störningarFörvirring Depression Sömnlöshet Nervositet

Ångest


Affekt-labilitet

Sömn-

störningar

Rastlöshet

Agitation

Euforiskt stämnings-läge

Minskad libido

Mardrömmar

Hallucina

-tioner

Aggression stämningsläge , affektlabilitet, ångest, hallucinationer, mardrömmar

Psykotisk störning

Beroende

Humörsvängningar


Depersonali-sering

Centrala och perifera nervsystemet


Huvudvärk

Yrsel

Sömnighet

Tremor

Sedering

Smak-förvrängning

Dysartri

Hypoestesi

Minnes-nedsättning

Migrän

Synkope

Onormal koordination

Nedsatt koncentra-tionsförmåga

Parestesi

Balans-rubbningar

Talstörningar

Ofrivilliga muskel

sammandragningar


Konvulsioner

ÖgonÖgontorrhet

Dimsyn


Synrubbning

Ögonlocks-ödem

MiosÖron och balansorganTinnitus

Vertigo


Öronsmärta


HjärtatPalpitationer

Takykardi

Angina pectoris
BlodkärlHypotoni

Cirkulations-kollaps

Hypertoni

Rodning

Vasodila-tation

Ortostatisk hypotoniAndningsvägar bröstkorg och mediastinumAndnöd

Hosta

Pipande andning

Hicka


Andnings-depression

Andnings-svikt

Förvärrad astma

Hyper-ventilering

RinitMagtarm-kanalen

Förstoppning

Illamående

Kräkningar


Buksmärta

Diarré

Dyspepsi

Muntorrhet

Flatulens


Dysfagi

Ileus


Divertikulit


Lever och gallvägar


Gallkolik

Hud och subkutan vävnad

Klåda

Erytem

Utslag

Svettningar

Exantem

Torr hud

Urtikaria

Kontakt-dermatit

Ansiktsödem


Pustler

Blåsor


Muskulo-skeletala systemet och bindväv


Muskel

svaghet


Myalgi

Muskel

spasmer

Njurar och urinvägar
Urinretention

Miktions-störningar
Reproduktionsorgan och bröstkörtel
Erektil dysfunktion

Sexuell dysfunktionAllmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället


Klåda på applikations-platsen 1

Trötthet

Asteni

Perifiert ödem


Uttröttning

Pyrexi

Stelhet

Ödem

Abstinens-symptom

Utslag på applikations-platsen *

Bröstsmärta

Influensa-liknande sjukdomUnder-sökningarÖkning av alaninamino-transferas

Vikt-minskning
Skador och förgiftningar och behandlings-komplikationerOlycksfall (fallskador)

* I vissa fall kan fördröjda lokala allergiska reaktioner uppträda med tydliga tecken på inflammation. I sådana fall skall behandlingen med buprenorfin avslutas.

1Inkluderarerytem,ödem, pruritus och utslagvid applikationsstället.


Buprenorfin uppvisar en låg risk för fysiskt beroende. Efter avslutad behandling med buprenorfin är det mindre sannolikt att abstinenssymtom uppträder. Detta kan bero på den mycket långsamma dissociationen av buprenorfin från opioidreceptorerna och den gradvisa minskningen av plasmakoncentrationerna av buprenorfin (normalt över en period på 30 timmar efter att det sista plåstret har tagits bort). Efter långvarig användning av buprenorfin kan abstinenssymtom som liknar dem som uppträder vid opioidabstinens dock inte uteslutas helt. Abstinenssymtomen innefattar oro, ångest, nervositet, sömnlöshet, hyperkinesi, tremor och gastrointestinala störningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


4.9 Överdosering


Symtom: Symtom liknande dem för andra centralt verkande analgetika kan förväntas. Dessa omfattar andningsdepression, sedering, dåsighet, illamående, kräkningar, kardiovaskulär kollaps och uttalad mios.


Behandling:Ta bort eventuella plåster från patientens hud. Upprätta och upprätthåll öppna luftvägar, understöd eller kontrollera respirationen vid behov och upprätthåll adekvat kroppstemperatur och vätskebalans. Syre, intravenösa vätskor, vasopressorer och andra stödjande åtgärder bör användas vid behov.


En specifik opioidantagonist, såsom naloxon, kan upphäva effekterna av buprenorfin. Dock kan naloxonvara mindreeffektivt för att motverka effekten avbuprenorfin än andra μ-opioid agonister. Börjamed de vanligadoserna vid behandlingmed kontinuerlig intravenös naloxonmen höga doser kanvara nödvändigt.5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Analgetika, opioider, oripavinderivat;

ATC-kod: N02AE01


Buprenorfin är en partiell opioidagonist som verkar på my-opioidreceptorn. Den har också antagonistisk aktivitet på kappa-opioidreceptorn.


Effekten har visats i sju pivotala fas-III studier som pågick i upp till 12 veckor med patienter med icke-malign smärta av olika etiologi. Patienter med måttlig och svår artros och ryggsmärtor ingick i studierna. Buprenorfin visade en kliniskt signifikant minskning av smärtan (cirka 3 poäng på BS-11-skalan) och signifikant bättre smärtkontroll jämfört med placebo.


En långtids öppen uppföljningsstudie (n=384) har också genomförts med patienter med icke‑malign smärta. Med kontinuerlig dosering kunde smärtan kontrolleras i 6 månader hos 63 % av patienterna, i 12 månader hos 39 % av patienterna, i 18 månader hos 13 % av patienterna och i 21 månader hos 6 %. Cirka 17 % stabiliserades med en dos på 5 mg, 35 % med en dos på 10 mg och 48 % med en dos på 20 mg.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Det föreligger bevis för enterohepatisk recirkulation.


Studier på icke-dräktiga och dräktiga råttor har visat att buprenorfin passerar över blod-hjärnbarriären och placentabarriären. Koncentrationerna i hjärnan (som endast innehöll oförändrat buprenorfin) efter parenteral administrering var 2–3 gånger högre än efter oral administrering. Efter intramuskulär eller oral administrering ackumuleras till synes buprenorfin i magtarmkanalens lumen hos fostret – förmodligen på grund av gallvägsutsöndring, eftersom den enterohepatiska cirkulationen inte är fullt utvecklad.


Varje plåster ger en stabil tillförsel av buprenorfin i upp till sju dagar. Steady state uppnås under den första applikationen. Efter borttagande av buprenorfin minskar buprenorfinkoncentrationen med cirka 50 % på 12 timmar (mellan 10 och 24 timmar).


Absorption


Efter applikation av buprenorfin diffunderar buprenorfin från depotplåstret genom huden. I kliniska farmakologiska studier uppgick mediantiden för att buprenorfin 10 mikrogram/timme skulle tillföra detekterbara buprenorfinkoncentrationer (25 pikogram/ml) till cirka 17 timmar. Analys av residualbuprenorfin i plåstren efter 7 dagars användning visar att 15 % av det ursprungliga innehållet har tillförts. En studie av biotillgängligheten, jämfört med intravenös administrering, bekräftar att denna mängd har absorberats systemiskt. Buprenorfinkoncentrationerna förblir relativt konstanta under den 7 dagar långa användning av plåstren.


Applikationsplats:

En studie av friska försökspersoner visade att den farmakokinetiska profilen för buprenorfin som tillfördes via buprenorfin är likartad vid applicering på utsidan av överarmen, övre delen av bröstkorgen, övre delen av ryggen eller på sidan av bröstkorgen (mellersta axillarlinjen, 5:e interkostala mellanrummet). Absorptionen varierar till viss del beroende på applikationsområdet och exponeringen är som mest omkring 26 % högre då plåstret appliceras på den övre delen av ryggen jämfört med på sidan av bröstkorgen.


I en studie av friska försökspersoner som fick buprenorfin upprepade gånger på samma plats observerades en nästan fördubblad exponering med en 14 dagar lång viloperiod. Av detta skäl rekommenderas en rotation av applikationsplatserna, och att ett nytt plåster inte placeras på samma ställe på huden på 3-4 veckor.


I en studie av friska försökspersoner orsakade applicering av värmedyna direkt på buprenorfin depotplåster en övergående ökning av blodkoncentrationen av buprenorfin på 26-55 %. Koncentrationerna återgick till det normala inom 5 timmar efter det att värmekällan hade avlägsnats. Av detta skäl rekommenderas ej att direkta värmekällor, såsom varmvattenflaskor, värmedynor eller elektriska filtar, appliceras direkt på plåstret. En värmedyna som placerades på buprenorfin-platsen omedelbart efter borttagning av plåstret ändrade inte absorptionen från depån i huden.


Distribution


Buprenorfin är till omkring 96 % bundet till plasmaproteiner.


Studier av intravenöst buprenorfin har uppvisat en stor distributionsvolym, vilket tyder på omfattande distribution av buprenorfin. I en studie av intravenöst buprenorfin hos friska försökspersoner var distributionsvolymen vid steady state 430 l, vilket återspeglar den stora distributionsvolymen och lipofiliteten för den aktiva substansen.


Efter intravenös administrering utsöndras buprenorfin och dess metaboliter i gallan, och distribueras inom flera minuter till cerebrospinalvätskan. Buprenorfinkoncentrationerna i cerebrospinalvätskan tycks vara cirka 15–25 % av de samtidiga plasmakoncentrationerna.


Metabolism och eliminering


Buprenorfinmetabolismen i huden efter applikation av buprenorfin är försumbar. Efter transdermal applicering elimineras buprenorfin via hepatisk metabolism med efterföljande biliär och renal eliminering av lösliga metaboliter. Den hepatiske metabolismen, via CYP3A4 och UGT1A1/1A3 enzymerna, leder till två huvudmetaboliter, norbuprenorfin respektive buprenorfin 3-O-glukuronid. Norbuprenorfin glukuronideras före eliminering. Buprenorfin elimineras även via faeces. I en studie på postoperativa patienter visade sig den totala elimineringen av buprenorfin vara cirka 55 l/h.


Norbuprenorfin är den enda kända aktiva metaboliten av buprenorfin.


Effekter av buprenorfin på farmakokinetiken för andra aktiva substanser:


Baserat på in vitro-studier i humana mikrosomer och hepatocyter, har buprenorfin inte någon potential för att hämma metabolism som katalyseras av CYP450-enzymerna CYP1A2, CYP2A6 och CYP3A4 vid de koncentrationer som uppnås vid användning av buprenorfin 20 mikrogram/timme depotplåster. Effekten på metabolism som katalyseras av CYP2C8, CYP2C9 och CYP2C19 har inte studerats.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Systemisk toxicitet och hudtoxicitet
Itoxicitetsstudier meden dos och upprepad dosering på råtta, kanin, marsvin, hund och minigris, orsakadebuprenorfinminimalaelleringa oönskadesystemiskahändelser, medanhudirritationobserverades hosallaundersökta arter. Tillgängliga toxikologiska uppgifter tyder inte på någon sensibiliserande potential för tillsatserna i depotplåstren.


Reproduktions och utvecklingstoxicitet

Ingen effekt på fertilitet eller generell reproduktionsförmåga kunde observeras hos råttor behandlade med buprenorfin. I toxikologiska studier på fosterutveckling hos råttor och kaniner som använde buprenorfin kunde man inte observera någon fostertoxicitet. I en toxikologisk studie på råtta med buprenorfin före och efter födsel hade ungarna en dödlighet, minskad kroppsvikt och samtidigt hade mamman en mindre mat konsumtion och kliniska tecken.


Genotoxicitet

En standarduppsättning genotoxicitetstester indikerade att buprenorfin inte är genotoxiskt.


Karcinogenicitet

Långtidsstudier på råttor och möss visade ingen karcinogen potential som är relevant för människor.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Häftskikt (innehållande buprenorfin):

Povidon K90

Levulinsyra

Oleyloleat

akrylsyra-butylakrylat-2-(etylhexyl)akrylat-vinylacetat sampolymer (5:15:75:5)


Häftskikt (utan buprenorfin):

(2- etylhexyl)akrylat-glycidylmetakrylat-(2-hydroxietyl)akrylat-vinylacetat sampolymer (68:0,15:5:27)


Separerande film mellan häftskikten med och utan buprenorfin:

Poly(etentereftalat) film


Baksidesskikt:

Polyester


Skyddsskikt:

poly(etentereftalat)-film, silikoniserad


Blå tryckfärg


6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant.


6.3 Hållbarhet


Buprenorphine Stada 5 mikrogram/timme och Buprenorphine Stada 10 mikrogram/timme:

21 månader.


Buprenorphine Stada 20 mikrogram/timme:

30 månader.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Buprenorphine Stada 5 mikrogram/timme och Buprenorphine Stada 10 mikrogram/timme:

Förvaras vid högst 25 °C.


Buprenorphine Stada 20 mikrogram/timme:

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


6.5 Förpackningstyp och innehåll


Varje barnskyddande dospåse är tillverkad av ett kompositskiktmaterial som består av papper/ PET/ PE/ aluminium/ poly(akrylsyra-co-eten) (= Surlyn). En dospåse innehåller ett depotplåster.


Förpackningsstorlekar:

Förpackningar innehållande: 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 eller 24individuellt förseglade depotplåster.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Vid byte av plåstret skall det använda plåstret avlägsnas, vikas ihop med häftskiktet inåt och kasseras på ett säkert sätt.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


5 mikrogram/timme: 52809

10 mikrogram/timme: 52810

20 mikrogram/timme: 52811


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2016-06-30


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2016-06-30

1