iMeds.se

Burana Comp

Läkemedelsverket 2014-02-13

Bipacksedel: Information till användaren


Burana Comp 200 mg/ 30 mg filmdragerad tablett

Burana Comp 400 mg/ 60 mg filmdragerad tablett


ibuprofen och kodeinfosfathemihydrat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Burana Comp är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Burana Comp

3. Hur du använder Burana Comp

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Burana Compska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Burana Comp är och vad det användsför


Burana Comp innehåller två aktiva substanser (ibuprofen och kodein) som verkar på olika sätt. Ibuprofen tillhör en grupp av smärtstillande läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och lindrar smärta genom att agera via centrala nervsystemet.


Burana Comp används till vuxna för måttlig till svår smärta av något slag när smärtstillande läkemedel med perifer verkan (som inte verkar via centrala nervsystemet) inte är tillräcklig.


Burana Comp har en smärtstillande och inflammationsdämpande effekt. Effekten uppnås vanligen inom ½ -1 timmar och den maximala effekten inom cirka två timmar.


Ibuprofen och kodein som finns i Burana Comp kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


2. Vad du behöver veta innan du använder Burana Comp


Använd inte Burana Comp


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Burana Comp


Om du tidigare har haft ett sår i magen eller tarmarna, särskilt om detta har försvårats av hål (perforering) eller av blödning, bör du vara uppmärksam på ovanliga symptom från magen, och omedelbart rapportera dem till din läkare. Blödning, sår eller hål (perforation) i mage eller tarm kan förekomma utan några varningstecken även hos patienter som aldrig har haft sådana problem tidigare. Om blödning eller sår i mag-tarmkanalen sker ska behandlingen avbrytas. Uppmärksamma särskilt dessa symtom om du samtidigt använder kortikosteroider som tas via munnen, antikoagulantia såsom warfarin, selektiva serotoninåterupptagshämmare eller trombocythämmande medel såsom acetylsalicylsyra.


Äldre personer bör vara medveten om sin ökad risk för biverkningar, speciellt blödning och hål (perforation) i mag-tarmkanalen, vilket kan vara livshotande.


Sluta ta Burana Comp och kontakta omedelbart din läkare om du upplever svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller svalg, nässelutslag, andra hudreaktioner eller skador på slemhinnorna, andnöd eller svårigheter att svälja (angioödem).


Ibuprofen kan dölja tecken på inflammation.


Samtidig användning av alkohol bör undvikas när du använder Burana Comp.


Kodein kan orsaka beroende. Regelbunden långvarig användning av kodein kan leda till fysiskt beroende. Även korstolerans mellan andra opioider är möjlig. Kodein rekommenderas inte för långvarig användning eller för patienter med en historia av drogmissbruk.


Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet


Barn och ungdomar under 18 år

Använd inte till barn och ungdommar under 18 år.


Andra läkemedel och Burana Comp

Använd inte andra smärtstillande samtidigt, inklusive andra NSAID, utan att först rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Följande kombinationer med Burana Comp ska undvikas:


Följande kombinationer med Burana Comp kan behöva dosjustering:


Rådfråga en läkare innan du använder Burana Comp om du använder något av ovan nämnda läkemedel.


Burana Comp med mat, dryck och alkohol

Samtidig användning av alkohol och Burana Comp bör undvikas på grund av risken för försämrad andningsfunktion. Risken är större vid höga doser och långvarig användning.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Kvinnor som försöker bli gravida bör undvika intag av Burana Comp.


Om användning av Burana Comp är absolut nödvändigt under den första och andra trimestern av graviditeten bör dosen vara så låg och behandlingstiden så kort som möjligt. Burana Comp skainte användas under den tredje trimestern av graviditeten.


Burana Comp rekommenderas inte för användning under förlossningen.


Amning

Ta inte Burana Comp om du ammar. Om du har ordinerats en längre behandling, kan din läkare föreslå tidig avvänjning. Ibuprofen,kodein och morfin (kodein ombildas i kroppen till morfin) passerar över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Den lägsta effektiva dosen av Burana Comp bör därför användas. Sök läkarvård omedelbart om ditt barn visar symtom som kan vara tecken på att vara påverkad av ett läkemedel, såsom slöhet, små pupiller, svårigheter att äta, muskelsvaghet eller andningsproblem.


Fertilitet

Användning av Burana Comp kan tillfälligt göra det svårare att bli gravid och därför rekommenderas inte behandling till kvinnor som försöker bli gravida. Denna effekt går över när du slutar ta läkemedlet.


Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Burana Comp kan orsaka yrsel och trötthet som biverkning, vilket leder till förlängd reaktionstid. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning eller användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Burana Comp


Din läkare kommer att justera den korrekta dosen individuellt för dig. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandlingen bör inledas med lägsta möjliga effektiva dos, så att den senare kan justeras baserat på behandlingssvaret och eventuella biverkningar. Vid långtidsbehandling måste man sträva åt lägsta möjliga underhållsdos.


Vuxna

200 mg/ 30 mg: En eller två tabletter 1-4 gånger per dag. Ta inte mer än 8 tabletter per dygn.

400 mg/ 60 mg: En tablett 1-4 gånger per dag. Ta inte mer än 4 tabletter per dygn.


Om du känner att effekten av Burana Comp är för stark eller för svag kontakta din läkare eller apotekspersonal.


Äldre

Om du är äldre bör du alltid rådgöra med din läkare innan du använder Burana Comp eftersom du kommer att vara mer benägna att få biverkningar, speciellt blödning och hål (perforation) i mag-tarmkanalen, vilket kan vara livshotande. Din läkare kommer att råda dig om detta.


Nedsatt njur-eller leverfunktion

Om du lider av nedsatt njur-eller leverfunktion, rådfråga alltid din läkare innan du använder Burana Comp. Din läkare kommer att råda dig om detta.


Användning för barn

Inte rekommenderat.


Om du har tagit använt för stor mängd av Burana Comp

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Burana Comp

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De vanligaste observerade biverkningarna är av mag-tarmkaraktär, matsmältningsstörningar och diarré, som beräknas förekomma hos cirka 10-30% av behandlade patienter. Vid tillfällig användning, med en maximal daglig dos av ibuprofen på 1200 mg, är biverkningarna mindre vanliga.


Vanliga(förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Mag- biverkningar (kräkning, diarré, magsmärta, matsmältningsstörningar, illamående, förstoppning). Trötthet, huvudvärk. Eksem.


Mindre vanliga(förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Astma, rinnsnuva. Angioödem, nässelutslag, hudblödning, klåda. Sömnlöshet, lätt oro. Hörselpåverkan och synstörningar. Blödningar, magsår, inflammation och sår i munslemhinnan. Smärtsamma rörelser i gallvägarna.


Sällsynta(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Vätskeansamling, ödem. Förändring av blodets sammansättning (aplastisk anemi, leukopeni, trombocytopeni). Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi). Depression, förvirring. Hjärnhinneinflammation, yrsel. Minskning av synaktivitet (synnervsinflammation, nedsättning av formseendet). Tinnitus. Hjärtsvikt, högt blodtryck. Hål (perforation) i mag-tarmkanalen, bukspottskörtelinflammation, blodkräkning, svart tjärliknande avföring, tjocktarmsinflammation, försämring av tarminflammation och Crohns sjukdom, magsäcksinflammation, gaser i magen. Leverskador, leversvikt, inflammation i levern, gulsot och förhöjda leverenzymer. Bullösa hudreaktioner inklusive Stevens - Johnsons syndrom ( SJS ), överhudsavlossning (TEN), mångskiftande hudrodnad. Ljuskänslighet, håravfall. Akut njursvikt och inflammation i njurarna, renal papillär nekros (njursjukdom), nedsatt njurfunktion .


Ingen känd frekvens( kan inte beräknas från tillgängliga data ) : blåskatarr, blodbildförändringar (minskat antal vita blodkroppar) , ökad kaliummängd i blodet, ökad natriummängd i blodet. Nervositet, paranoida föreställningar, humörsvängningar, hallucinationer, rastlöshet, upprymdhet, nedstämdhet. Sedering (nedsatt medvetandegrad), kramper, stroke, svimning. Yrsel, kärlvidgning, blodtrycksfall (i stående ställning). Halsbränna, uppkördhet, känsla av uppblåsthet i mag-tarmkanalen. Herpesliknande hudinflammation, läkemedelsberoende hudutslag, blemmiga fläckiga utslag, svettning. SLE (kronisk autoimmun reumatisk sjukdom), muskelstelhet. Njurskada, blodkroppar i urinen, protein i urinen, störningar i blåsans funktion. Störningar i sexuell funktion. Feber. Serumkreatinin ökar (ökad halt av kreatinin i blodet).


Ibuprofen kan orsaka förlängning av blödningstiden. Läkemedel som Burana Comp kan medföra en liten ökad risk för arteriella trombotiska händelser (t.ex. hjärtinfarkt eller stroke ).


Risken för biverkningar kan minimeras genom att använda lägsta effektiva dos under kortast möjliga behandlingstid som behövs för att kontrollera symtomen (se avsnitt 2, Varningar och försiktighet).


Om du får några biverkningar , tala med läkare eller apotekspersonal . Detta inkluderar även biverkningar som inte nämns i denna information.


Burana Comp innehåller kodein och kan orsaka beroende om du tar det kontinuerligt. När du slutar tar det kan du få abstinenssymtom. Du bör tala med din läkare eller apotekare om du tror att du lider av abstinenssymtom. Om du tar Burana Comp enligt anvisningarna i denna bipacksedel, är det osannolikt att du kommer att bli beroende.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:


Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Burana Comp ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


- De aktiva substanserna är ibuprofen 200 mg eller 400 mg och kodeinfosfathemihydrat 30 mg eller
60 mg, respektive.

- Övriga innehållsämnen i tabletten är mikrokristallin cellulosa, povidon, karmelloskalcium, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri) och stearinsyra. Innehållsämnena i drageringen består av hypromellos (E464), titandioxid (E 171), talk och paraffin (fast).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Burana Comp 200 mg/ 30 mg filmdragerade tabletter är vita, runda (diameter 11 mm), bikonvexa, avfasad kant, präglad med ”I1” på ena sidan och slät på andra sidan.


Burana Comp 400 mg/ 60 mg filmdragerade tabletter är vita, kapselformade (8.1x19.1 mm), bikonvex, avfasad kant, präglad med ”I” och ”2” på vardera sidan av skåran på ena sidan och brytskåra på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar:

10, 20, 30, 50 och 100 tabletter i PVC / aluminiumblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-02-13