iMeds.se

Burinex

Information för alternativet: Burinex 0,5 Mg/Ml Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-07-07


BIPACKSEDEL: information till användaren


Burinex 0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning

Bumetanid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Burinex är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Burinex

3. Hur du använder Burinex

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Burinex ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Burinex är och vad det används för


Burinex är ett urindrivande medel (diuretikum) som påskyndar utsöndringen av urin.

Burinex används för behandling av vätskeansamling (ödem) i kroppen.


Bumetanid som finns i Burinex kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver vetainnan du använder Burinex


Använd inte Burinex


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Burinex.


Andra läkemedel och Burinex

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Tala om förläkare eller apotekspersonal om du tar,nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Försiktighet ska iakttas vid samtidig användning av Burinex och vissa smärtstillande läkemedel (NSAID), vissa läkemedel som ges vid manodepressiv sjukdom (litium), andra vätskedrivande medel, vissa medel mot epilepsi (fenytoin), vissa typer av hjärtmedicin (digitalis), vissa medel mot högt blodtryck, preparat med kortisonverkan, laxermedel och vissa medel mot allvarliga svampinfektioner (amfotericin).

Risk finns för hörselskada, speciellt vid höga doser av Burinex och vid samtidig behandling med andra hörselskadande läkemedel t.ex. aminoglykosider eller cefalosporiner (antibiotika), samt vid kraftigt nedsatt lever- eller njurfunktion.

Försiktighet ska iakttagas vid samtidig tillförsel av röntgenkontrastmedel innehållande jod.


Graviditet och amning

Burinex ska ej användas under graviditeten. Det bör endast användas av gravida vid hjärtsvikt då fördelarna med behandlingen uppväger riskerna för fostret.

Burinex ska ej användas under amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Burinex


Burinex kommer att administreras av hälso och sjukvårdspersonal.

Du kommer att få detta läkemedel som en injektion i en ven (intravenös injektion) eller i en muskel (intramuskulär injektion). Doseringen och sättet att ge injektionen är beroende av dina speciella behov och din sjukdom och beslutas av din läkare.


Om du använt för stor mängd av Burinex

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Överdosering kan orsaka elektrolytrubbningar, uttorkning och mycket stora urinmängder. Andra symtom kan vara huvudvärk, yrsel, förvirring, illamående, kräkningar, buksmärtor och muskelkramper.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan inträffa:
Förändrad vätske- och saltbalans. Ändrad surhetsgrad i blodet. Förhöjt blodsocker och urinsyra i blodet. Minskad blodvolym i kroppen. Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning. Hudrodnad. Yrsel.

I sällsynta fall allergiska reaktioner med symtom som nässelutslag och klåda, inflammation i blodkärl (vaskulit), muskelsmärta, ljuskänslighet, förändringar i blodbilden (leukopeni, trombocytopeni). Övergående hörselrubbning.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Burinex ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Förvaras vid högst 25°C.


Burinex ska användas före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje ampull innehåller 4 ml injektionsvätska, lösning.

Förpackningsstorlek: 5×4 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning

LEO Pharma AB

Box 404

201 24 Malmö

Tel. 040-35 22 00


Tillverkare

Cenexi

52, rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay-sous-Bois

France


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-07-07