iMeds.se

Buspiron Mylan

Läkemedelsverket 2013-08-12

Bipacksedel: Information till patienten


Buspiron Mylan 5 mg, tabletter

Buspiron Mylan 10 mg, tabletter


Buspironhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Buspiron Mylan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Buspiron Mylan

3. Hur du tar Buspiron Mylan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Buspiron Mylan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Buspiron Mylan är och vad det användsför


Buspiron Mylan påverkar en signalsubstans (serotonin) i hjärnan, vilket medför att ångest- och spänningstillstånd dämpas.


Buspiron Mylan används vid långtidsbehandling av ångest, oro och rastlöshet utan panikattacker. Ångesten kan vara primär men kan också bero på annan sjukdom eller på alkoholberoende.


Buspironhydroklorid som finns i Buspiron kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Buspiron Mylan


Ta inte Buspiron Mylan:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Buspiron Mylan.


Buspiron Mylan bör användas med försiktighet:


Andra läkemedel och Buspiron Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana eller naturläkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Buspiron Mylan tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Detta gäller särskilt följande läkemedel:


Buspiron Mylan med mat, dryck och alkohol

Grapefruktjuice ökar koncentrationen av buspiron i blodet. Om du tar Buspiron Mylan bör du därför undvika att dricka stora mängder grapefruktjuice.

Även om Buspiron Mylan inte visat sig förstärka effekten av alkohol bör dock grundregeln vara att ej använda alkohol tillsammans med läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Det finns endast begränsad erfarenhet av användning under graviditet och amning. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Buspiron Mylan om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.


Körförmåga och användning av maskiner

Buspiron Mylan har en måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel och dåsighet är mycket vanliga biverkningar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Buspiron Mylan innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Buspiron Mylan


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos är 1 tablett à 10 mg två gånger dagligen eller 1 tablett à 5 mg tre gånger dagligen under den första behandlingsveckan. Därefter ökar man normalt doseringen stegvis till 20-30 mg per dag, fördelade så jämt som möjligt under dagen. Dosen bör inte överskrida 20 mg vid varje doseringstillfälle. Den maximala dygnsdosen är 60 mg.

Buspiron Mylan bör tas vid samma tidpunkt varje dag. Du bör ta tabletterna på samma sätt, med mat eller utan mat, varje gång.


Användning för barn och ungdomar

Buspiron Mylan rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.


Om du har tagit för stor mängd av Buspiron Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om biverkningar av Buspiron Mylan uppkommer, uppträder de vanligen i början av behandlingen och är i regel övergående.


Sluta att ta Buspiron Mylanoch kontakta omedelbart läkare om du får något av följande:


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):Yrsel (inklusive svimningskänsla), huvudvärk och dåsighet.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Nervositet, insomningssvårigheter, nedsatt koncentrationsförmåga, depression, förvirring, sömnstörningar, ilska/fientlighet, rastlöshet, ostadighetskänsla, upprymdhet. Domningar, dimsyn, svårighet att samordna rörelser, ”myrkrypningar”, darrningar, ringande ljud i öronen. Snabb hjärtklappning, bröstsmärta. Nästäppa, halsont. Illamående, magsmärta, uppkördhet, muntorrhet, diarré, förstoppning, kräkningar. Kallsvettning, hudutslag. Muskel- och skelettvärk. Trötthet och svaghet.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):Blåmärken.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Psykos, hallucinationer, känsla av identitetsförlust, humörförändringar. Kramper, tunnelseende, onormal muskelspänning, rörelserubbningar, stelhet, svimning, övergående minnesstörning, ofrivilliga rörelser, gångsvårigheter, svårigheter att sitta still, restless legs syndrom (RLS), rastlöshet. Krampaktig och långvarig erektion, svårighet att urinera, utsöndring av bröstmjölk.


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


5. Hur Buspiron Mylan ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Läkemedlets utseende:

5 mg: Vita, runda tabletter med fasad kant, 7 mm i diameter, märkta ”BR 5” på ena sidan och ”G” på den andra.

10 mg: Vita, kapselformade, 5,5 mm x 11 mm, märkta ”BR (brytskåra) 10” på ena sidan och ”G” på den andra.


Förpackningsstorlekar:

Blister: 30 och 100x1 (endos) tabletter.

Plastburk: 250 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel. 08 555 227 50

Fax. 08 555 227 51

E-post: inform@mylan.se

Tillverkare

Mylan Hungary Kft., H-2900 Komárom, Mylan útca.1, Ungern


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-08-12