iMeds.se

Buspiron Mylan

Läkemedelsverket 2012-07-12

Produktresumé

1Läkemedlets Namn

Buspiron Mylan 5 mg, tabletter

Buspiron Mylan 10 mg, tabletter

2Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

En tablett innehåller: Buspironhydroklorid 5 mg alternativt 10 mg.


Hjälpämne med känd effekt: En tablett innehåller 55,7 mg alternativt 111,4 mg laktosmonohydrat.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3Läkemedelsform

Tablett


Egenskaper hos läkemedelsformen

Tabletter 5 mg: Vita, runda tabletter med fasad kant, 7 mm i diameter, märkta ”BR 5” på ena sidan och ”G” på den andra.

Tabletter 10 mg: Vita, kapselformade, 5,5 mm x 11 mm, märkta ”BR (brytskåra) 10” på ena sidan och ”G” på den andra.

4Kliniska Uppgifter

.4.1Terapeutiska indikationer

Långtidsbehandling av kroniskt generaliserat ångestsyndrom enligt DSM III, där omedelbar symtomlindring inte är nödvändig. Ångeststörningen kan vara primär eller sammanhänga med annan sjukdom eller beroende av alkohol.

.4.2Dosering och administreringssätt

Vuxna: Behandlingen inleds med 10 mg 2 gånger dagligen eller 5 mg 3 gånger dagligen. Efter en vecka ökas dosen till den effektiva underhållsdosen, som för de flesta patienter är 20-30 mg per dag uppdelat på 2-3 doser. Klinisk effekt erhålls vanligen inom 2-3 veckor. Vid behov kan doshöjning ske upp till en högsta dygnsdos av 60 mg. Mer än 20 mg bör ej ges vid ett och samma doseringstillfälle.

Efter långtidsterapi kan behandling med Buspiron Mylan avbrytas utan nedtrappning och utan risk för abstinenssymtom.


Om buspiron ges tillsammans med en stark hämmare av CYP3A4 bör startdosen av buspiron sänkas och ökas stegvis efter medicinsk bedömning (se avsnitt 4.5).


Biotillgängligheten ökar i samband med måltid (se 5.2).

Buspiron Mylan bör tas vid samma tidpunkt varje dag och konsekvent med eller utan mat.


Grapefruktjuice ökar plasmakoncentrationen av buspiron. Patienter som tar Buspiron Mylan bör undvika att dricka stora mängder grapefruktjuice (se 4.5).


Nedsatt njurfunktion

Efter administrering av en singeldos till patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 20-49 ml/min/1,72 m2) sågs en liten ökning av buspiron i blodet, utan en förlängning av halveringstiden. Hos dessa patienter bör buspiron administreras med försiktighet och en låg dos, två gånger per dag, rekommenderas. Svaret och symptomen hos patienterna bör utvärderas noggrantinnan en eventuell dosökning görs. En singeldosadministrering till patienter med anuri orsakar enökning iblodet av metaboliten 1-pyrimidin/piperazin(1-PP), där dialys intevisat sig påverka varken buspironnivåer eller 1-PP nivåer.Buspironska inte gestill patienter medkreatininclearance <20 ml/min/1,72m2, särskilt intetill patienter med anuri,på grundav det faktumatt ökade nivåer av buspironoch dessmetaboliterkan förekomma.

Nedsatt leverfunktion

Som förväntat visar användning av läkemedel som buspiron en minskad första passageeffekt hos patienter med nedsatt leverfunktion. Efter administrering av en singeldos till patienter med levercirrhos sågs högre maxkoncentrationer av oförändrat buspiron, med en ökad halveringstid. Hos dessa patienter ska buspiron användas med försiktighet och individuella doser ska noggrant titreras fram för att minska risken för centrala biverkningar som kan orsakas av höga maxkoncentrationer av buspiron. Dosökning ska noggrant övervägas och först efter 4-5 dagar med den tidigare dosen.


Äldre patienter

Tillgängliga data stöder inte en ändrad dosregim baserat på patientens ålder eller kön.


Pediatriska patienter
Placebokontrollerade studier, där 334patienterbehandlades medbuspiron i upp tillsex veckor med dosersom rekommenderas förvuxna, har inte visatatt buspironär en effektivbehandling förgeneraliserat ångestsyndromhos patienteryngre än18 år.Plasmakoncentrationerna avbuspironoch dess aktivametabolitvar högrehos pediatriska patienterjämfört medvuxna som gavsekvivalenta doser.

.4.3Kontraindikationer

Buspiron Mylan är kontraindicerat vid:

.4.4Varningar och försiktighet

Samtidig behandling med Buspiron Mylan och andra CNS-aktiva läkemedel bör ske med iakttagande av försiktighet (se avsnitt 4.5).


Administrering av buspirontill en patient som tarenmonoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)kan innebäraenrisk.Det harförekommit rapporter omförhöjtblodtryck närbuspironhar kombineratsmedenMAO-hämmare.Därförbör inte buspironanvändassamtidigt medenMAO-hämmare.


Buspiron bör användas med försiktighet hos patienter med


Buspironska inteanvändas ensamt för behandling avdepression,och kanpotentielltmaskerakliniskatecken pådepression.


Buspiron Mylan bör ej ges till patienter med krampanfall i sin sjukdomshistoria.


Studier har ej påvisat någon förstärkning av alkoholinducerad nedsättning av motoriska och mentala funktioner vid samtidigt buspironintag, dock bör grundregeln vara att alkohol undviks under behandling med Buspiron Mylan, liksom vid allt läkemedelsintag.


Läkemedelsbehandling av ångest skall alltid vara ett adjuvans. Behandlingen skall i möjligaste mån inledas, uppföljas och avslutas av en och samma läkare. Man bör överenskomma med patienten om behandlingens längd samt uppmärksamma patienten på de initiala biverkningarna.


Erfarenhet av buspiron i kliniska studier är vanligtvis begränsad till 6 månaders behandling.


Pediatrisk användning

Långtidssäkerhet och effekt av buspiron hos individer under 18 år har inte fastställts. Buspiron rekommenderas inte hos barn och ungdomar (se avsnitt 4.2).


Drogmissbruk och beroende

Buspiron är inte en kontrollerad substans.

Baserat på human- och djurstudier har buspiron inte visat någon potential för drogmissbruk och beroende.


Risk för utsättningssymtom hos patienter beroende av sedativa/hypnotika/anxiolytika

Eftersom buspiron inte uppvisar korstolerans med bensodiazepiner och andra vanliga sedativa/hypnotika kommer den inte att skydda mot de utsättningssymtom som ofta ses vid utsättning av dessa läkemedel. Innan behandling med buspiron påbörjas bör därför dessa läkemedel sättas ut gradvis, särskilt hos patienter som regelbundet har använt CNS-hämmande läkemedel.

Placebokontrollerade post-marketingstudier och utvärdering av spontanrapporterade biverk­ningar visar, att hos patienter som ej kunnat genomgå en "wash-out" period vid byte av terapi från bensodiazepiner till buspiron, kan en överlappande behandling ges med gradvis utsättande av bensodiazepinpreparat under loppet av några veckor. Buspiron bör ej användas för avgiftning av bensodiazepin-beroende patienter.


Långtidstoxicitet

Eftersom verkningsmekanismen inte är fullständigt utredd kan inte långtidstoxicitet i CNS eller andra organ förutsägas.


Laktos

Buspiron Mylan innehåller laktosmonohydrat. Patientermed sällsyntaärftligaproblem med galaktosintolerans, total laktasbristeller glukos-galaktosmalabsorption bör inte tadetta läkemedel

.4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig behandling med Buspiron Mylan och andra CNS-aktiva läkemedel bör ske med iakttagande av försiktighet.


Andra läkemedels påverkan på buspiron

Kombination rekommenderas inte:


MAO-hämmare: Samtidig behandling med irreversibla MAO-hämmare kan framkalla förhöjt blodtryck, varför sådan kombinationsterapi avrådes (se avsnitt 4.4). Klinisk erfarenhet från kombinationsbehandling med reversibla MAO-hämmare saknas.


Erytromycin: Samtidig administrering av buspiron (10 mg i enkeldos) och erytromycin (1,5­g dagligen i 4 dagar) till friska frivilliga ökade plasmakoncentrationen av buspiron (Cmax ökade 5 gånger och AUC 6 gånger), sannolikt beroende på en hämmad metabolism

av buspiron via CYP3A4. Om buspiron och erytromycin skall ges tillsammans rekommenderas en låg dos av buspiron (t.ex. 2,5 mg två gånger dagligen). Efterföljande dosjusteringar av något av läkemedlen bör baseras på det kliniska svaret.


Itrakonazol: Samtidig administrering av buspiron (10 mg i enkeldos) och itrakonazol (200 mg dagligen i 4 dagar) till friska frivilliga ökade plasmakoncentrationen av buspiron (Cmax ökade 13 gånger och AUC 19 gånger), sannolikt beroende på en hämmad metabolism av buspiron via CYP3A4. Om buspiron och itrakonazol skall ges tillsammans rekommenderas en låg dos av buspiron (t.ex. 2,5 mg dagligen). Efterföljande dosjusteringar av något av läkemedlen bör baseras på det kliniska svaret.


Kombineras med försiktighet:


Diltiazem: I en studie på 9 friska frivilliga av buspiron (10 mg i enkeldos) och diltiazem

(60 mg tre gånger dagligen) ökade plasmakoncentrationen av buspiron (Cmax ökade 5,3 gånger och AUC 4 gånger), sannolikt genom att hämma dess första passage metabolism via CYP3A4. Förstärkt effekt och ökad buspirontoxicitet kan förekomma när buspiron administreras samtidigt som diltiazem. Efterföljande dosjusteringar av något av läkemedlen bör baseras på det kliniska svaret.


Verapamil: I en studie på 9 friska frivilliga av buspiron (10 mg i enkeldos) och verapamil

(80 mg tre gånger dagligen) ökade plasmakoncentrationen av buspiron (Cmax och AUC ökade 3,4 gånger), sannolikt genom att hämma dess första passage metabolism via CYP3A4. Förstärkt effekt och ökad buspirontoxicitet kan förekomma när buspiron administreras samtidigt som verapamil. Efterföljande dosjusteringar av något av läkemedlen bör baseras på det kliniska svaret.


Rifampicin: Rifampicin inducerar metabolismen av buspiron via CYP3A4. I en studie på friska frivilliga minskade samtidig administrering av buspiron (30 mg som en enkeldos) och rifampicin (600 mg dagligen i 5 dagar) plasmakoncentrationen (Cmax minskade 84% och AUC minskade 90%) samt den farmakodynamiska effekten av buspiron.


Kombineras under övervägande:


SSRI samt Johannesört: Flera publicerade rapporter beskriver förekomst av serotonergt syndrom när buspiron kombinerats med SSRI eller Johannesört. Kombinationen av buspiron och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har undersökts hos mer än 300 000 patienter i ett antal kliniska prövningar. Trots att inga allvarliga biverkningar sågs fanns det några sällsynta fall av kramper hos patienter som tog SSRI och buspiron samtidigt.


Enstaka fall av kramper hos patienter som erhållit kombinationsterapi med buspiron och SSRI-preparat föreligger som spontant inrapporterade biverkningar från reguljär klinisk användning.


Buspiron bör användas med försiktighet i kombination med serotonergaläkemedel(inklusiveMAO-hämmare, L-tryptofan, triptaner,tramadol,linezolid,SSRI,litium ochjohannesört) eftersom det finnsenstaka rapporter omserotonergtsyndrom hos patienter med samtidigSSRIbehandling.Om detta tillstånd misstänks ska behandlingen med buspironomedelbartavbrytasoch stödjandesymptomatiskbehandling börinitieras.


Nefazodone: Samtidig behandling med buspiron (2,5-5 mg två gånger dagligen) och nefazodon (250 mg två gånger dagligen) har givit markanta ökningar av plasmakoncentrationen av buspiron (upp till 20 gånger av Cmax och upp till 50 gånger av AUC), och en statistiskt signifikant sänkning (ca 50%) av plasmakoncentrationer av buspiron-metaboliten 1- pyrimidinylpiperazin hos friska frivilliga sannolikt beroende på en hämmad metabolism av buspiron via CYP3A4. Medbuspiron 5 mg två gånger dagligenobserverades en liten ökning avAUC förnefazodon(23%) och dess metaboliterhydroxynefazodone(HO-NEF) (17%) och mCPP(9%). En liten ökning i Cmaxobserverades förnefazodon(8%) och dess metabolitHO-NEF (11%).


Denbiverkningsprofilför patienter som fickbuspiron2,5 mgtvå gånger dagligen ochnefazodon250 mgtvå gånger dagligenliknade den för patienter som fick respektive läkemedel var för sig. Individer som fick buspiron5 mg två gånger dagligen och nefazodon250 mg två gånger dagligen upplevde biverkningar såsomsvimningskänsla, asteni, yrsel och somnolens.Det rekommenderasatt dosen avbuspironsänks vid samtidig administreringmednefazodon.Efterföljande dosjusteringav enderaläkemedletbör baseraspå det kliniskasvaret.


Grapefruktjuice: I en studie på friska frivilliga ökade samtidig behandling med 10 mg buspiron och dubbelkoncentrerad grapefruktjuice (200 ml under 2 dagar) plasmakoncentationen av buspiron (Cmax 4,3 gånger och AUC 9,2 gånger). Patienter som behandlas med buspiron bör därför undvika att dricka stora mängder grapefruktjuice.


Andra hämmare och inducerare av CYP3A4: Vid samtidig behandling med en potent CYP3A4 hämmare rekommenderas att en låg dos av buspiron används med försiktighet. Vid samtidig behandling med en potent CYP3A4 inducerare, t.ex fenobarbital, fenytoin, karbamazepin eller Johannesört, kan en dosjustering av buspiron vara nödvändig för att bibehålla buspirons anxiolytiska effekt.


Fluvoxamin: Vid korttidsbehandling med fluvoxamin och buspiron ses dubbelt så höga plasmakoncentrationer av buspiron jämfört med monoterapi.


Trazadone: Samtidig administrering av buspiron och trazadon visade en 3-6-faldig ökning av ALAT hos vissa patienter.


Cimetidin:

Samtidig användning avbuspironoch cimetidinhar visaten viss ökning av 1- (2-pyrimidinyl)-piperazinmetaboliten av buspiron. På grundav den högaproteinbindningsgraden avbuspiron(cirka 95%) rekommenderas försiktighet vidsamtidig användning av läkemedel medhög proteinbindning.


Baklofen,lofexidin, nabilon och antihistaminerkan förstärkasedativa effekter.


Buspirons påverkan på andra läkemedel


Diazepam:Efter tillägg av buspirontilldiazepam-behandling sågs inga statistisktsignifikanta skillnader isteady-state av farmakokinetiska parametrar(Cmax, AUC ochCmin) fördiazepam, men ökningar påca 15% sågs för nordiazepam. Mindreallvarliga biverkningar(yrsel, huvudvärk, illamåendeoch) observerades.


Haloperidol: Samtidig behandling med buspiron och haloperidol har givit förhöjda halter av haloperidol i serum. Den kliniska relevansen av detta är dock oklar.


Digoxin: Hos människa är ca 95% av buspiron plasmaproteinbundet. In vitro-studier har påvisat att mindre starkt proteinbundna läkemedel såsom digoxin kan bortträngas från bindningsstället av buspiron, men den kliniska relevansen av detta är okänd.


In vitro har buspiron ej visats borttränga läkemedel med hög proteinbindningsgrad såsom fenytoin, propranolol och warfarin från bindningsställen på plasmaproteiner. Det föreligger dock enstaka rapporter om förlängd protrombintid efter tillägg av buspiron till en behandlingsregim innehållande warfarin.

.4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet: Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurstudiertyder inte på några direktaeller indirekta skadligaeffekter vad gällerreproduktionstoxicitet (seavsnitt5,3). Insättande eller fortsättning av buspironterapi under graviditet bör endast ske om behandlande läkare bedömer att behandlingsvinsten är större än de potentiella riskerna.Effekten av buspironpå värkarbete och förlossning är okänd.


Amning: Uppgift saknas om buspiron eller dess metaboliter passerar över i modersmjölk. Buspiron bör därför endast ges till ammande kvinnor om behandlande läkare bedömer att behandlingsvinsten för modern är större än riskerna för det diande barnet.

.4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Buspiron har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Riskersom är förknippade medatt man blir dåsigeller yr av detta läkemedelbör uppmärksammas(se avsnitt4.8).

.4.8Biverkningar

Om biverkningar av Buspiron Mylan uppkommer, ses dessa som regel i behandlingens inledningsskede och avtar vanligtvis vid fortsatt behandling eller efter dosreduktion.


Klinisk erfarenhet


När patienter som fick buspironjämfördesmed patienter som fickplacebo varyrsel,huvudvärk,nervositet,svimningskänsla, illamående, spänning och svettningar/klibbighetde endabiverkningar som uppträddemed betydligthögrefrekvens (p <0.10) ibuspiron-gruppen än i placebogruppen.


Listan över biverkningar nedan presenteras efter organsystem enligt MedDRA med följande frekvenskategorier: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10) och mycket sällsynta (<1/10 000).


BIVERKNINGAR RAPPORTERADE

VID KLINISK ANVÄNDNING

Organsystem

Frekvens

MedDRA-term

Psykiska störningar

vanliga

nervositet, insomni, uppmärksamhetsstörning, depression, förvirring, sömnstörningar, ilska, excitation

mycket sällsynta

psykotisk sjukdom, hallucinationer, depersonalisering, affektiv labilitet

Centrala och perifera nervsystemet

mycket vanliga

yrsel*, huvudvärk, somnolens

vanliga

parestesi, dimsyn, onormal koordination, ostadighetskänsla, tremor, tinnitus, domningar

mycket sällsynta

serotonergt syndrom, emellanåt med hyponatremi, konvulsioner, tunnelseende, extrapyramidal sjukdom, kugghjulsrörelser i lederna, dyskinesi, dystoni, synkope, amnesi, ataxai, Parkinsonism, akatisi, restless legs syndrome, rastlöshet

Hjärtat

vanliga

takykardi, bröstsmärta

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

vanliga

nasal kongestion, faryngolaryngeal smärta

Magtarmkanalen

vanliga

illamående, uppkördhet, buksmärta, muntorrhet, diarré, konstipation, kräkningar

Hud och subkutan vävnad

vanliga

kallsvettning, utslag

sällsynta

angioneurotiskt ödem, ekkymos, urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

vanliga

muskuloskeletal smärta

Njurar och urinvägar

mycket sällsynta

urinretention

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

mycket sällsynta

galaktorré

sällsynta

priapism

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

vanliga

fatigue

* Yrsel inkluderar svimningskänsla.

.4.9Överdosering

Symtom: Hos friska frivilliga var maximalt tolererad dygnsdos 375 mg. När denna dosnivå uppnåddes var de vanligaste symtomen illamående, kräkningar, yrsel, dåsighet, mios och uppkördhet. Intag av flera läkemedel bör misstänkas. Största kända intag är 3 000 mg hos människa utan noterade allvarliga symtom. I toxikologiska studier fastställdes följande LD50-värden: mus 655 mg/kg, råtta 196 mg/kg, hund 586 mg/kg och apa 356 mg/kg. Dessa dosnivåer är flera hundra gånger större än rekommenderad terapeutisk dos till människa.


Behandling: Allmän symtomatisk och palliativ behandling bör ges utöver omedelbar ventrikelsköljning. Andning, puls och blodtryck bör övervakas som vid all behandling av överdosering. Specifik antidot mot buspiron saknas. Buspiron kan ej avlägsnas genom hemodialys; metaboliten 1-PP kan dock delvis avlägsnas genom hemodialys.

5Farmakologiska Egenskaper

.5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Lugnande medel, ataraktika. Azaspironderivat

ATC-kod: N05BE01


Buspiron har visats ha selektiva anxiolytiska egenskaper. Till skillnad från bensodiazepiner och andra anxiolytika dämpar buspiron ångest utan sedativa eller muskelrelaxerande effekter eller nedsättning av den mentala förmågan. I kontrollerade kliniska prövningar och speciella studier av psykomotorisk funktion framkom inga skillnader i förekomst av sedering (dåsighet och/eller trötthet) eller psykomotorisk nedsättning (inklusive förmåga till bilkörning) mellan buspiron- respektive placebobehandlade personer. Däremot gav både diazepam och klorazepat påtaglig sedering samt diazepam och lorazepam påtaglig nedssättning av den psykomotoriska funktionen.


Verkningsmekanismen för buspiron är inte helt klarlagd, men skiljer sig från den hos benzodiazepiner. Studier har visat att buspiron har hög affinitet till serotoninerga (5-HT1A) receptorer och verkar som en partiell agonist på dessa receptorer. Buspiron förefaller inte binda sig till vare sig bensodiazepin- eller GABA-receptorer in vitro. Studier antyder att buspiron kan ha indirekta effekter på andra receptorsystem och förefaller fungera som en svag presynaptisk dopamin-antagonist.


Den ångestdämpande effekten utvecklas progressivt under första till andra behandlingsveckan. Patienter som nyligen stått på bensodiazepiner kan visa lägre responsfrekvens på buspiron. Effekten uppnås utan muskelrelaxering eller sedering. Kognitiv eller psykomotorisk förmåga synes ej påverkats negativt. I djurförsök har buspiron inte visat någon antikonvulsiv effekt. Risk för beroendeutveckling med buspiron har inte påvisats. Utsättningssymtom har ej förknippats med behandling med buspiron.


Humanfarmakologiska studier har visat att buspiron ej potentierar alkohol-inducerad nedsättning av motoriska och mentala funktioner. I både human- och djurstudier har buspiron visat sig sakna beroendeframkallande egenskaper.

.5.2Farmakokinetiska egenskaper

Buspiron absorberas snabbt. Biotillgängligheten är ca 4% och variabel beroende på omfattande första passage metabolism. Biotillgängligheten fördubblas med samtidigt födointag. Maximala serumkoncentrationer uppnås efter 1-1½ timme. Kinetiken är linjär för rekommenderade doser. Vid upprepad dosering erhålles steady-state plasmakoncentrationer inom 2 dagar. Buspiron binds till plasmaproteiner till ca 95%. Buspiron elimineras främst genom metabolisering, vilken ej är fullständigt beskriven, endast 0,1% utsöndras oförändrat i urin. Nedbrytningen sker huvudsakligen genom oxidation till hydroxylderivat och en farmakologiskt aktiv metabolit 1-pyrimidinylpiperazin (1-PP). 1-PP binds till serotonin 5-HT1A- och α2-receptorer. Clearance efter intravenös tillförsel är 1,7 l/tim/kg. Halveringstiden är 2-11 timmar. Inom 24 timmar utsöndras ca 50% av dosen i urinen. Utsöndring sker även via feces. Eliminationskapaciteten för patienter med nedsatt leverfunktion är reducerad. Upp till 20 gånger så höga buspironnivåer har uppmätts i plasma hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion, jämfört med patienter med normal leverfunktion. Patienter med nedsatt njurfunktion har något högre nivåer av buspiron och dess metabolit 1-PP i plasman.

Farmakokinetiken för buspiron har utretts hos både yngre (21-39 år) och äldre (över 65 år) friska frivilliga försökspersoner utan några väsentliga skillnader beroende på ålder eller kön kunnat konstaterats.

.5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga tecken på carcinogena effekter sågs i en studie på råtta med 24 månaders expositionstid och dosering upp till 133 gånger terapeutisk dos till människa, ej heller i en studie på mus över 18 månader med dosering upp till 167 gånger terapeutisk dos till människa. Med eller utan metabolisk aktivering var buspiron negativt i Ames-test, liksom i muslymfomsystemet L5178YTK+. DNA-skador har ej påvisats in vitro med användning av WI-38 humanceller, med eller utan metabolisk aktivering.

Kromosomabberationer eller -abnormaliteter sågs ej i testsystem med benmärgsceller från mus.


Ingen nedsättning av fertiliteten eller ogynnsam fosterpåverkan sågs i reproduktions-studier med råtta respektive kanin vid buspironexponering ca 30 gånger högre än rekommenderad maximaldos till människa.


Ingen negativ inverkan på värkarbete och förlossning sågs i reproduktionsstudier på råtta. Hos råtta passerar buspiron och dess metaboliter över till modersmjölken.

6Farmaceutiska Uppgifter

.6.1Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat 55,7 mg resp. 111,4 mg, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelse-glykolat, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat.

.6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

.6.3Hållbarhet

3 år

.6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

.6.5Förpackningstyp och innehåll

Förpackningsstorlekar

Blister: 30 och 100x1 (endos) tabletter.

Plastburk: 250 tabletter.

.6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7Innehavare av Godkännande För Försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

8Nummer På Godkännande För Försäljning

Tabletter 5 mg: 14518

Tabletter 10 mg: 14519

9Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

1999-02-26 / 2009-02-26

10Datum för Översyn av Produktresumén

2012-07-12