iMeds.se

Buventol Easyhaler

Läkemedelsverket 2013-12-16Buventol Easyhaler 100 mikrogram/dos inhalationspulver

Buventol Easyhaler 200 mikrogram/dos inhalationspulver


Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än som anges i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.


Vad innehåller Buventol Easyhaler?

100 mikrogram/dos:

1 dos (inhalation) innehåller: Verksamt ämne: salbutamol 100 mikrogram. Övrigt: laktosmonohydrat 9,9 mg.

200 mikrogram/dos:

1 dos (inhalation) innehåller: Verksamt ämne: salbutamol 200 mikrogram. Övrigt: laktosmonohydrat 9 mg.


Hur verkar Buventol Easyhaler?

Buventol Easyhaler vidgar luftrören och gör det lättare att andas.


Innehavare av försäljningstillstånd

Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland


Ombud

Orion Pharma AB, Box 520,

192 05 Sollentuna


Vad används Buventol Easyhaler för?

Buventol Easyhaler används för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Buventol Easyhaler är till användning för vuxna och barn över 6 år.


När ska Buventol Easyhaler inte användas?

Vid överkänslighet mot salbutamol eller mjölkproteiner (hjälpämnet laktosmonohydrat innehåller mjölkprotein).


Att tänka på innan och när Buventol Easyhaler används

Rådgör med din läkare innan behandlingen med Buventol Easyhaler påbörjas om du lider av hjärtsjukdom eller kärlkramp.

Informera din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar innan du börjar använda Buventol Easyhaler: ökad sköldkörtelfunktion, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller för låga kaliumvärden i blodet (hypokalemi).

Om du har för låga kaliumvärden i blodet (hypokalemi) kan detta tillstånd försämras om Buventol Easyhaler används tillsammans med vattendrivande medel, steroider eller vissa andra läkemedel mot astma (xantinderivat). Kontakta i sådana fall din läkare för rådgivning.

Buventol Easyhaler innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Buventol Easyhaler försämras, skall du kontakta din läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall betyder att annan behandling behövs.


Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


Amning

Okänt om salbutamol går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


Trafikvarning

Inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vad ska du undvika när du använder Buventol Easyhaler?

Vissa hjärtmediciner (betablockerare) kan upphäva effekten av Buventol Easyhaler. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra läkemedel.


Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna och barn är 100-200 mikrogram 1-4 gånger om dagen

Vid anfallskupering kan ytterligare inhalationer tas.

Effekten av en inhalation märks efter ett par minuter.


Läkemedlet följer med inandningen ner i luftrören när du andas in genom Easyhalern enligt bruksanvisningen. Barn bör alltid övervakas av en vuxen person när de använder Easyhaler.


Det är viktigt att hela dosen inandas ordentligt. När du känner en mild, söt smak i munnen kan du vara säker på att du fått i dig dosen.

Läs och följ bruksanvisningen noggrant!


Vad ska man göra om man tagit för stor dos?

Om du har tagit för stor dos kan du få huvudvärk, hjärtklappning, muskelkramp, rastlöshet, darrningar, yrsel, illamående, muntorrhet och trötthet.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 112).


Vilka biverkningar kan Buventol Easyhaler ge ?

De biverkningar som orsakas av normala inhalerade doser är lindriga och försvinner vanligen med fortsatt behandling.


Vanliga (mer än 1 patient av 100): Darrningar och hjärtklappning, speciellt i början av behandlingen.

Mindre vanliga (mindre än 1 patient av 100): Huvudvärk, överkänslighetsreaktioner t.ex. klåda, utslag och svullnader.

Sällsynta (mindre än 1 patient av 1000): Kramp i luftrören (bronkospasm), mun- och halsirritation, hosta, låga kaliumvärden, muskelkramper, rastlöshet och yrsel, överaktivitet. Oregelbunden hjärtrytm.

Mycket sällsynt (mindre än 1 patient av 10 000): I mycket sällsynta fall kan vissa personer utveckla bröstsmärta (som tecken på kärlkramp) vid användning av Buventol Easyhaler. Om detta skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.


Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande ska du kontakta läkare.


Förvaring och hållbarhet

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Efter det att aluminiumfolien är öppnad är hållbarheten 6 månader.

Förvaras vid högst 25 C. Öppnad förpackning är fuktkänslig.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Datum för senaste revidering av bipacksedeln: 2013-12-16

A NVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV EASYHALER


Buventol Easyhaler är enkel att använda. Läs igenom dessa

anvisningar först. De talar om vad du ska göra och vad

du ska vara uppmärksam på.


PACKA UPP EASYHALER


Easyhaler (Figur 1) levereras i en laminatpåse för att hålla

pulvret torrt. Öppna inte påsen förrän du är redo att börja

använda Easyhaler.


Det finns ett fodral som är frivilligt att använda.Om du inte

använder fodralet, gå vidare till avsnittet ”Ta en dos från

Buventol Easyhaler (se b-figurerna ).


Öppna fodralet och sätt in Easyhaler i det (figur 2).Kontrollera att

skyddshuven täcker munstycket på Easyhaler (det förhindrar att Easyhaler

doserar av misstag).


Stäng fodralet om du inte ska använda Easyhaler omedelbart.


TA EN DOS FRÅN BUVENTOL EASYHALER


Om du använder ett lindrande inhalationsläkemedel ska du ta det först.


Öppna fodralet om du använder det.


Ta bort skyddshuven.


A. Skaka

Skaka Easyhaler kraftigt upp och ned tre till fem gånger

(figur 3a eller 3b) för rätt pulverflöde och rätt dos.Håll därefter

Easyhaler upprätt.


B . Klick

H åll Easyhaler mellan fingret och tummen och tryck en gång tills

du hör ett klick (figur 4a eller 4b) och låt den klicka tillbaka för att

dosera pulver i inhalationskanalen i munstycket. Fortsätt hålla

Easyhaler upprätt.


Om du tror att du har klickat på Easyhaler mer än en gång,

se avsnittet OBS! (figur 6a eller 6b).

C. Inhalera

I sittande eller stående

Andas ut normalt (men andas INTE ut i Easyhaler).

Placera munstycket i munnen mellan tänderna och slut

läpparna ordentligt runt inhalatorn.

Ta ett kraftigt och djupt andetag genom Easyhaler

(figur 5a eller 5b).

Ta bort Easyhaler från munnen.

Håll andan i minst 5 sekunder, andas därefter normalt.


Kontrollera att du inte andas ut i Easyhaler, eftersom

det kan täppa till den. Om detta inträffar se avsnitt OBS!

(figur 6a eller 6b).


Upprepa A, B och C om du har ordinerats mer än en dos.


Sätt tillbaka skyddshuven på munstycket. Stäng fodralet om du använder det.


O BS!

Om du av misstag klickar på Easyhaler, eller om du har klickat

mer än en gång, eller om du andas ut i den, knacka på munstycket

för att tömma ut pulvret på bordet eller i handflatan

(figur 6a eller 6b). Det säkerställer korrekt dosering.

Börja därefter igen med steg A, B och C.


RENGÖRING


Rengör munstycket minst en gång i veckan med en ren, torr trasaeller

e n servett. Använd inte vatten eller andra vätskor, pulvret är

fuktkänsligt. Om du använder fodralet kan du ta ut Easyhaler för att

torka av den. När du sätter tillbaka den i fodralet, ska du sätta

skyddshuven på munstycket för att förhindra dosering av misstag.


SKAFFA EN NY EASYHALER


Easyhaler har ett räkneverk som visar hur många doser det finns kvar

(figur 7a eller 7b). Räkneverket snurrar efter var 5:e dosering. När

siffrorna blir röda finns det 20 doser kvar. Om du inte redan har en ny

Easyhaler, kontakta läkaren för ett nytt recept. När räkneverket når 0

måste du byta ut Easyhaler även om du fortfarande kan se pulvret i

f önstret på baksidan av Easyhaler (figur 8).


Spara fodralet till nästa Easyhaler.