iMeds.se

C-Vimin Apelsin

Bipacksedel: Information till användaren


C-vimin 1 g brustablett

C-viminapelsin 1 g brustablett


askorbinsyra (vitamin C)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad C-vimin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar C-vimin

3. Hur du tar C-vimin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur C-vimin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad C-vimin är och vad det används för


Vitamin C har bland annat betydelse för bildning av brosk, benvävnad och tänder.

Vitamin C har också betydelse för sårläkning, ökar upptag av järn från kosten och skyddar cellerna genom att fånga upp fria radikaler.


C-vimin används vid brist på vitamin C. Brist på vitamin C kan till exempel bero på att upptaget av näringsämnen i tarmarna inte är tillräckligt (malabsorption).


2. Vad du behöver veta innan du tar C-vimin


Ta inte C-vimin

om du är allergisk mot askorbinsyra (vitamin C) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar C-vimin om du har eller har haft njursten, eftersom höga halter av vitamin C kan öka risken för njursten.


Hög halt av vitamin C i blodet kan ge fel resultat (falskt negativ reaktion) vid sticktest av socker i urin.

Andra läkemedel och C-vimin

Tala om för läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda C-vimin om du samtidigt använder läkemedel som innehåller deferoxamin (används vid behandling av för höga halter av järn i kroppen).


Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet.


C-vimin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan av förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


C-vimin innehåller natrium
C-vimin och C-vimin apelsin innehåller 275 mg respektive 267 mg natrium per brustablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

3. Hur du tar C-vimin


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersoonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är ½-1 brustablett 1-2 gånger dagligen. Brustabletten ska lösas upp i ett halvt glas vatten och ger då en dryck med frisk citronsmak (C-vimin) eller apelsinsmak (C-vimin apelsin).


Om du har tagit för stor mängd avC-vimin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Inga kända biverkningar vid rekommenderad dosering.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur C-vimin ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Brustabletterna ska förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

C-vimin


C-vimin apelsin


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rund, gulvit tablett med inslag av rött.

Förpackningsstorlekar: Plaströr med 25 brustabletter, kartong med 50 brustabletter (2 rör à 25 brustabletter) och kartong med 100 brustabletter (4 rör à 25 brustabletter).


Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB
Box 906
170 09 Solna
Tel. 08-630 19 00


Tillverkare

Hermes Arzneimittel GmbH

82049 Grosshesselohe

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-03-03