iMeds.se

C-Vimin Apelsin

produktresumé

läkemedlets namn

C-vimin 1 g brustabletter

C-vimin apelsin 1 g brustabletter

kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 brustablett innehåller 1 g askorbinsyra.


Hjälpämne med känd effekt:
1 brustablett C-vimin innehåller 275 mg natrium.

1 brustablett C-vimin apelsin innehåller 267 mg natrium.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

läkemedelsform

Brustablett.


Rund, gulvit tablett med inslag av rött.

kliniska uppgifter

Terapeutiska indikationer

Konstaterad brist på C-vitamin. Bristtillstånd på grund av sjukdom, t.ex. malabsorption.

Dosering och administreringssätt

½-1 brustablett 1-2 gånger dagligen.

Brustabletten ska lösas i ett halvt glas vatten.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Varningar och försiktighet

Hög halt av askorbinsyra kan ge falskt negativ reaktion vid glukosprov (sticktest).


Höga halter av askorbinsyra kan leda till förhöjda halter av oxalat i urinen. Detta ökar risken för bildning av kalciumoxalat, framförallt hos patienter som har eller har haft njursten.


Följande försiktighetsåtgärder ska iakttas vid samtidig behandling med C-vitamin och deferoxamin: Vitamin C ska ej kombineras med deferoxamin till patienter med hjärtsvikt. C-vitamin ska inte sättas in förrän behandling med deferoxamin har pågått i fyra veckor och enbart till patienter som erhåller regelbunden behandling med deferoxamin. En dygnsdos av 200 mg C-vitamin bör inte överskridas.


C-vimin och C-vimin apelsin innehåller natrium

C-vimin och C-vimin apelsin innehåller 275 mg respektive 267 mg natrium per brustablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Hos patienter med kronisk järnupplagring, som samtidigt behandlas med deferoxamin och höga doser C-vitamin, har nedsatt hjärtfunktion observerats, vilken var reversibel då C-vitamin utsattes.

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet: Inga kända risker vid användning i föreskriven dosering under graviditet.


Amning: Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

C-vimin har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Inga biverkningar kan förväntas vid rekommenderad dosering.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Låg akut toxicitet.

farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Vitaminer, Vitamin C, ATC-kod: A11GA01


Askorbinsyra ingår i viktiga intracellulära reduktions- och oxidationsreaktioner, bland annat vid kollagensyntes och benbildning.

Askorbinsyra ökar absorption av järn från kosten samt fungerar som antioxidant.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Askorbinsyra absorberas fullständigt från tarmen. Askorbinsyra metaboliseras till bland annat oxalsyra som utsöndras genom njurarna. Överskott av askorbinsyra, utöver kroppens behov, utsöndras till stor del oförändrat genom njurarna.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

farmaceutiska uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

C-vimin:

Citronsyra, vattenfri

natriumvätekarbonat

natriumkarbonat, vattenfri

natriumcyklamat

risstärkelse

smakämne (citronsmak innehållande sorbitol, mannitol, citronolja)

rödbetsextrakt (färgämne E162 samt maltodextrin som bärare)

natriumcitrat

riboflavinnatriumfosfat (färgämne E101)

sackarinnatrium


C-vimin apelsin:

Citronsyra, vattenfri

natriumvätekarbonat

natriumkarbonat, vattenfri

natriumcyklamat

risstärkelse

smakämne (apelsinsmak innehållande sorbitol, mannitol, apelsinolja, mandarinolja)

rödbetsextrakt (färgämne E162)

maltodextrin

natriumcitrat

riboflavinnatriumfosfat (färgämne E101)

sackarinnatrium

mannitol

Inkompatibiliteter

C-vimin i upplöst tillstånd kan vid behov blandas med andra vätskor.

Hållbarhet

3 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Fuktkänsligt.

Förpackningstyp och innehåll

Polypropenrör med 25 brustabletter, kartong med 50 brustabletter (2 rör à 25 brustabletter) och kartong med 100 brustabletter (4 rör à 25 brustabletter).

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Nummer på Godkännande För Försäljning

C-vimin: 7829

C-vimin apelsin: 8603

datum för första godkännande/förnyat godkännande

C-vimin:
Datum för det första godkännandet: 31 januari1966
Datum för den senaste förnyelsen: 1 juli 2009


C-vimin apelsin
:
Datum för det första godkännandet: 4 februari 1972
Datum för den senaste förnyelsen: 1 juli 2009

datum för översyn av produktresumén

2016-03-03