iMeds.se

Cabergoline Hexal

Information för alternativet: Cabergoline Hexal 0,5 Mg Tablett, visar 3 alternativ
Document: Cabergoline Hexal 0.5 mg tablet SmPC change

Läkemedelsverket 2015-11-06

PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Cabergoline Hexal 0,5 mg tabletter


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Varje tablett innehåller 0,5 mg kabergolin.


Hjälpämnemed känd effekt:

Varje tablett innehåller 75,8 mg laktos.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Tablett


Vita, ovala, platta, tabletter med fasad kant som innehåller 0,5 mg kabergolin. Varje tablett har en brytskåra på ena sidan och är märkt med ”CBG” på ena sidan och ”0.5” på andra sidan om brytskåran.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Hämning/suppressionav laktation av medicinska skäl.

Hyperprolaktinemiska tillstånd.

Prolaktinproducerande hypofysadenom.

Idiopatisk hyperprolaktinemi.


Behandlingen bör inledas av en lämplig specialist eller efter konsultation med en specialist.


4.2 Dosering och administreringssätt


Kabergolin skatas peroralt.

För att minska risken för gastrointestinala biverkningar, bör kabergolin tas i samband med måltid vid samtliga behandlingsindikationer.

Maximal dos är 3 mg kabergolin per dag.


Vuxna


Behandling av hyperprolaktinemiska tillstånd

Rekommenderad initial dos är 0,5 mg kabergolin per vecka, som engångsdos eller uppdelat på två tillfällen under veckan (t.ex. måndag och torsdag). Veckodosen skaökas gradvis, företrädesvis med 0,5 mg kabergolin per vecka i intervaller om en månad, tills optimalt terapisvar uppnåtts.Underhållsdosen ligger vanligtvis på 1 mg kabergolin per vecka men kan variera mellan 0,25 mg till 2 mg kabergolin per vecka. Doser på upp till 4,5 mg kabergolin per vecka har använts till patienter med hyperprolaktinemi.


Beroende på patientens tolerans, ges veckodosen som en dos eller uppdelad på två eller flera doseringstillfällen per vecka. Uppdelning av veckodosen på flera doseringstillfällen rekommenderas då högre doser än 1 mg kabergolin per vecka ges, eftersom toleransen av doser som överskrider 1 mg kabergolin som en enstaka veckodos endast har utvärderats hos några få patienter.

Patienten skautvärderas under doshöjningen för att fastställa den lägsta dos som ger effekt.


Hämning av laktation

Kabergolin skaadministreras inom 24 timmar postpartum. Rekommenderad dos är 1 mg kabergolin som en engångsdos.


Suppressionav varaktiglaktation

Rekommenderad terapeutisk dosregim är0,25 mg (en halv 0,5 mg-tablett) var 12:e timme i två dagar (total dos 1 mg). För att minska risken för postural hypotensionhos ammande kvinnor som fårsuppressionsbehandling mot varaktiglaktationska denna dosregim inte överskridas.


Nedsatt lever- eller njurfunktion

Beträffande användning till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion, se avsnitt 4.4.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för kabergolin för barnoch ungdomari ålderunder 16 år har inte fastställts.


Äldre

Som en följd av de indikationer för vilkadenna styrka avkabergolin för närvarande används, är erfarenheten av användning hos äldre ytterst begränsad. Tillgängliga data indikerar inte någon särskild risk.


4.3 Kontraindikationer


Överkänslighet mot kabergolin, andra ergotalkaloider eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Anamnes på lung-, perikardie-eller retroperitonealfibros.

Långtidsbehandling: Bevis på valvulopati i hjärtat fastställd genom ekokardiografi före behandling (se avsnitt 4.4 – Fibros/hjärtklaffpåverkan och möjliga relaterade kliniska tecken).

Risk för postpartum‑psykos.


4.4 Varningar och försiktighet


Allmänt

Data beträffande säkerhet och effekt vid användning av kabergolin hos patienter med njur- och leversjukdomar är begränsade. I likhet med andra ergotderivat, bör kabergolin ges med försiktighet till patienter med svår kardiovaskulär sjukdom, hypotoni, Raynauds syndrom, magsår eller gastrointestinal blödning,eller med allvarlig psykisk sjukdom i anamnesen, särskilt psykotisk sjukdom.


Effekterna av alkohol när det gäller allmän tolerans av kabergolin är för närvarande okända.


Symtomgivande hypotoni kan uppträda med kabergolin, särskilt när det tas tillsammans med andra läkemedel med känd blodtryckssänkande effekt.

Övervakning av behandlingen med regelbundna blodtryckskontroller rekommenderas under de första 3‑4 dagarna efter behandlingsstart.


Hämning/suppression av fysiologisk laktation

I likhet med andra ergotderivat bör Kabergolin inte användas av kvinnor med graviditetshypertoni, t.ex. preeklampsieller hypertoniefter förlossning, ominte den potentiella nyttan bedöms vara större än demöjligariskerna.

För att minskarisken för postural hypotension hos ammande kvinnor som får suppressionsbehandling mot varaktiglaktation skaen engångsdos om0,25 mg kabergolin inte överskridas (se avsnitt 4.2).


Behandling av hyperprolaktinemi

Eftersom hyperprolaktinemi med amenorré/galaktorré och infertilitet kan vara förknippat med hypofystumörer är en fullständigutredning av hypofysen indicerad för att undersöka orsaken till hyperprolaktinemin innan behandling med kabergolin sätts in.

Månatlig kontroll av serumprolaktinnivåerna rekommenderas eftersom normalisering av serumprolaktinnivåerna vanligen observeras inom två till fyra veckor efter det att effektiv behandlingsdos har uppnåtts.


Efter utsättande av kabergolin observeras vanligen återfall av hyperprolaktinemi. Kvarstående sänkning av prolaktinnivåerna har emellertid noterats under flera månader hos vissa patienter.


Kabergolin återställer ovulation och fertilitet hos kvinnor med hyperprolaktinemisk hypogonadism.


Innan behandling med kabergolin påbörjasska graviditet uteslutas. Klinisk erfarenhet av behandling vid graviditetär fortfarande begränsad och produkten har en lång halveringstid. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas därför att kvinnorna efter uppnådd regelbunden ovulation avslutar behandlingen med kabergolinen månad före planerad graviditet.


Graviditet är möjlig innan menstruation återinträtt. Graviditetstest rekommenderas därför minst var 4:e vecka under perioden med amenorré och, så snart menstruation återinträtt, varje gång en menstruation är försenad med mer än 3 dygn. Kvinnor som inte vill bli gravida ska rekommenderasattanvända en mekanisk preventivmetod under behandlingen med kabergolin och efter avslutad behandling tills anovulation återinträder. Som försiktighetsåtgärd ska kvinnor som blir gravida kontrolleras avseende tecken på hypofysförstoring, eftersom befintliga hypofystumörer kan tillväxa under graviditet.


Fibros/hjärtklaffpåverkan och möjliga relaterade kliniska tecken

Fibrotisk och serös inflammatorisk förändring såsom lungsäcksinflammation, pleurautgjutning, pleurafibros, pulmonell fibros, perikardit, perikardiell utgjutning, hjärtklaffpåverkan involverande en eller flera klaffar (aorta, mitral och trikuspidal) eller retroperitoneal fibros har inträffat efter långtidsbehandling med ergotderivat med agonistisk verkan på serotonin 5HT2Breceptorn, såsom kabergolin. I vissa fall förbättrades symtompå och manifestationer av hjärtklaffpåverkan efter utsättande av kabergolin.


Onormalt förhöjd SR har observerats vid pleurautgjutning/fibros. Vid onormalt förhöjd SR utan någon klinisk förklaring rekommenderas därför lungröntgenundersökning. Bestämningar av kreatininhalten i serum kan också användas som hjälpmedel vid diagnos av fibrostillstånd. Efter diagnostisering av pleurautgjutning/lungfibros eller hjärtklaffpåverkan, har utsättning av kabergolinbehandlingen rapporterats förbättra tecken och symtom (se avsnitt 4.3).


Hjärtklaffpåverkan har satts i samband med kumulativa doser. Patienterna ska därför behandlas med lägsta effektiva dos. Vid varje återbesök bör nyttan av fortsatt behandling vägas mot riskerna för att avgöra om fortsatt behandling med kabergolin är lämplig.


Innan långtidsbehandling påbörjas:

Alla patienter måste genomgå kardiovaskulär utredning, innefattande ekokardiografi, för att utreda om det finns möjlig asymtomatisk klaffsjukdom. Det är även lämpligt att utföra baseline‑utredningar av SR eller andra inflammatoriska markörer, lungfunktion/lungröntgen och njurfunktion innan behandlingen inleds.

Det är inte känt om behandling med kabergolin kan försämra den underliggande sjukdomen hos patienter med klaffläckage. Om fibrotisk klaffsjukdom upptäcks ska patienten inte behandlas med kabergolin (se avsnitt 4.3).


Under långtidsbehandling:

Fibrotiska förändringar kan ha en smygande debut och patienterna ska regelbundet följas upp gällande manifestationer på progressiv fibros.Under behandling ska därför följande tecken och symtom uppmärksammas:


Lämplig klinisk uppföljning av eventuell fibrotisk förändring är nödvändig. Efter inledande behandling måste ett nytt ekokardiogram tas inom 3‑6 månader. Därefter ska frekvensen av efterföljande undersökningarmed ekokardiografi anpassas individuellt genom lämplig klinisk utredning med särskild betoning på ovan nämnda tecken och symtom. Ekokardiografi ska dock genomföras åtminstone var sjätte till tolfte månad.Behandling med kabergolin ska avbrytas om ett ekokardiogram visar nytillkommet eller förvärrat klaffläckage, förtjockning eller stenos av hjärtklaff (se avsnitt 4.3).

Behovet av annan klinisk utvärdering (t.ex. kroppsundersökning, inklusive hjärtauskultation, röntgenundersökning, datortomografi) bestäms från fall till fall.

Ytterligare undersökningar, såsom mätning av SR och serumkreatinin, bör utföras om nödvändigt för att ge stöd vid diagnostik av fibrotiska förändringar.


Somnolens/plötslig sömnattack

Kabergolin har förknippats med somnolens och plötsliga sömnattacker hos patienter med Parkinsons sjukdom. Plötsligt insomnande under dagliga aktiviteter, i vissa fall utan varningssignaler, har rapporterats. Patienterna måste informeras om detta och uppmanas att iaktta försiktighet vid bilkörning eller hantering av maskiner under behandling med kabergolin.

Patienter som har uppvisat somnolens och/eller en plötslig sömnattack måste avstå från bilkörning och hantering av maskiner under pågående behandling med kabergolin (se avsnitt 4.7). Dosreduktion och/eller utsättande av behandlingen kan övervägas.


Psykiatrisk

Patienterna ska regelbundet kontrolleras avseendeutveckling av impulskontrollstörningar.Patienter och vårdare ska informeras omatt beteendemässiga symtom på impulskontrollstörningar,såsom spelmani, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt slöseri/köpbegär, hetsätning och tvångsätningkan uppträdahos patienter som behandlatsmed dopaminagonister, däriblandkabergolin. Dosminskning/gradvis utsättning skaövervägas om sådanasymtomutvecklas.


Njurinsufficiens

Inga skillnader beträffande farmakokinetiken hos kabergolin observerades vid måttlig till svår njursjukdom. Farmakokinetiken hos kabergolin har inte studerats hos patienter med terminal njursvikt, eller hos patienter som erhåller hemodialys. Dessa patienter bör behandlas med försiktighet.


Leverinsufficiens

Lägre doser ska övervägas till patienter med svår leverinsufficiens som långtidsbehandlas med kabergolin. Vid jämförelse med friska frivilliga och personer med lindrigare form av leverinsufficiens har en ökning av AUC observerats hos patienter med svår leverinsufficiens (Child-Pugh klass C) som fått en engångsdos om 1 mg.


Postural hypotension

Postural hypotension kan uppträda efter administrering av kabergolin, särskilt under de första dagarna med administrering av kabergolin. Försiktighet ska iakttas när kabergolin ges samtidigt med andra läkemedel med känd blodtryckssänkande effekt.


Övrigt

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Samtidig användning rekommenderas ej

Förhöjda plasmanivåer av bromokriptin har setts vid kombination med makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin). Effekter på kabergolins plasmanivåer vid samtidig administrering av makrolidantibiotika är inte studerat. Kombinationen bör undvikas, då den eventuellt kan resultera i förhöjda plasmanivåer av kabergolin.


Eftersom kabergolin verkar genom direkt stimulering av dopaminreceptorer, bör kombination ej ske med läkemedel som har dopaminantagonistisk verkan (t.ex. fentiaziner, butyrofenoner, tioxantener, metoklopramid),eftersom dessa kan minska den terapeutiskaeffekten av kabergolin.


Det finns ingen information beträffande eventuella interaktioner mellan kabergolin och andra ergotalkaloider. Därför rekommenderas inte långtidsbehandling med kabergolin i kombination med dessa läkemedel.


Försiktighet

Interaktion med andra blodtryckssänkande läkemedel bör beaktas.


Inga farmakokinetiska interaktioner med L-dopa eller selegilin har setts i studier på patienter med Parkinsons sjukdom. Farmakokinetiska interaktioner med andra läkemedel kan inte förutses baserat på tillgänglig kunskap om kabergolins metabolism.


4.6 Fertilitet, graviditetoch amning


Graviditet

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av användning av kabergolin i gravida kvinnor. Djurstudier har inte visat på teratogen effekt men embryotoxicitet och minskad fertilitet observerades i samband med farmakodynamisk aktivitet(se avsnitt 5.3).


I en tolv år långobservationsstudie av graviditetsutfallefter behandling med kabergolin finns information om 256 graviditeter. Sjuttonav dessa 256 graviditeter (6,6 %) resulterade i svåramedfödda missbildningar eller i missfall. Det finns information om 23/258 spädbarnsom hade totalt 27 neonatala abnormiteter, både svåra och lindriga. Muskuloskeletala missbildningar var den vanligaste neonatala abnormiteten(10), följt av abnormiteter hos hjärta ochlungor (5). Detfinns ingen information om perinatala tillståndeller långsiktig utvecklinghos spädbarnsom exponerats för kabergolin intrauterint. Baserat på nyligenpublicerad litteratur harprevalensen av svåramedfödda missbildningar i den allmänna populationen rapporterats vara 6,9 % eller mer. Frekvensenav medfödd abnormitetvarierar mellan olika populationer. Detär inte möjligt att exakt fastställa om det föreligger en ökad risk eftersom ingen kontrollgrupp ingick.


Innan kabergolin administreras ska graviditet uteslutas, och efter behandlingen ska graviditet förhindras i minst en månad.


Kabergolin passerar över placenta hos råttor. Det är inte känt om detta även sker hos människor.


På grund av den begränsade erfarenheten av kabergolin vid graviditet bör kabergolin sättas ut inför planerad graviditet. Om patienten skulle bli gravid under pågående behandling ska kabergolin omedelbart sättas ut. Under graviditeten ska dessa patienter noggrant följas med avseende på eventuell graviditetsinducerad hypofysförstoring.


Graviditet bör fortsätta att förhindras under minst 4 veckor efter utsättning av kabergolin.


Kabergolin återställer ovulation och fertilitet hos kvinnor med hyperprolaktinemi med hypogonadism: eftersom graviditet kan inträffa innan mensen återuppträder, rekommenderas graviditetstest i förekommande fall under den menstruationsfria perioden och, då mensen har återuppträtt, varje gång en menscykel försenas i mer än tre dagar. Kvinnor som inte önskar bli gravida bör rådas att använda effektivt icke-hormonellt antikonceptionsmedel under behandling med kabergolin samt efter utsättandet. Eftersom halveringstiden för kabergolin är 79‑115 timmar hos patienter med hyperprolaktinemi ska kabergolin sättas ut en månad före tilltänkt befruktning, hos kvinnor som önskar bli gravida, så snart normala ovulationscykler återinträtt. Detta förhindrar att fostret exponeras för läkemedlet och påverkar inte möjligheten att bli gravid eftersom ovalutionscyklerna i vissa fall kvarstår i sex månader efter utsättandet. Om kvinnan blir gravid under behandlingen, ska kabergolin sättas ut så snart graviditeten bekräftats för att begränsa fostrets exponering för läkemedlet (se avsnitt 4.4 – Behandling av hyperprolaktinemi). Som en försiktighetsåtgärd ska kvinnor som blir gravida övervakas för eventuella tecken på hypofysförstoring, eftersom expansion av existerande hypofystumörer kan uppstå under havandeskapet.


Kabergolin skaendast användas under graviditet om detta är tydligt indicerat och efter en korrekt bedömning av nytta i förhållande till risk. (Seavsnitt 4.4 Varningar och försiktighet Behandling av hyperprolaktinemi).


Amning

Kabergolin ska inte ges till kvinnor med hyperprolaktinemiska tillståndsom väljeratt amma sina barn eftersom det hämmar mjölkproduktionen.Uppgift saknas om huruvida kabergolin utsöndras i modersmjölk, men kabergolin och/eller dess metaboliter passerar över i mjölken hos råttor.


Mödrar ska rådas att inte amma under behandling med kabergolin.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


I börjanav behandlingen bör patienter iaktta försiktighet vid aktiviteter som kräver snabb och korrekt reaktion.På grund av den blodtryckssänkande effekten kan reaktionsförmågan hos vissa patienter nedsättas, vilket bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller vid användning av maskiner.

Patienter som behandlas med kabergolin och uppvisar somnolens och/eller plötsliga sömnattacker måste informeras om att avstå från bilkörning och andra aktiviteter, där sänkt uppmärksamhet kan utsätta dem själva eller andra för risk för allvarlig skada eller död (t.ex. hantering avmaskiner), tills dess att attackerna eller somnolensen har upphört (se avsnitt 4.4 – Somnolens/plötslig sömnattack).


4.8 Biverkningar


Biverkningarna är i regel dosberoende och kan minskas genom att dosen sänks successivt.


Hämning av laktation

Biverkningar uppträder hos cirka 14 % av patienterna. Vanligast är hypotoni (12 %), yrsel (6 %) och huvudvärk (5 %). Vid långtidsbehandling ökar biverknings­frekvensen till cirka 70 %.


Vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100,<1/10), mindre vanliga (≥1/1 000,<1/100), sällsynta (≥1/10 000,<1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000),ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).MedDRA

organsystemklass


Frekvens


BiverkningarHjärtat


Mycket vanliga

Hjärtklaffpåverkan (inklusive klaffläckage)

och relaterade förändringar (perikardit och perikardiell utgjutning)

Vanliga

Bröstsmärta


Mindre vanliga

Palpitationer


Ingen känd frekvens

Angina pectoris


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum


Mindre vanliga

Dyspné, pleurautgjutning, fibros (inklusive lungfibros), epistaxis

Mycket sällsynta

Pleurafibros


Ingen känd frekvens

Sjukdomar i andningsorganen, andningssvikt, pleurit, bröstsmärta


Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighetsreaktion

Nervsystemet


Mycket vanliga:

Huvudvärk*, yrsel/svindel*

Vanliga

Somnolens

Mindre vanliga

Övergående hemianopsi, synkope,

parestesi

Ingen känd frekvens

Sömnattack, tremor

Ögon

Ingen känd frekvens

SynnedsättningPsykiska störningar

Vanliga

Depression

Mindre vanliga

Ökad libido


Ingen känd frekvens

Aggression, vanföreställningar, hypersexualitet, spelmani,

psykotisk sjukdom, hallucinationer

Blodkärl

Vanliga

Kabergolin har i allmänhet en blodtryckssänkande effekt hos patienter som långtidsbehandlas; postural hypotension, värmevallningar**

Mindre vanliga

Digital vasospasm, svimning


Magtarmkanalen


Mycket vanliga

Illamående*, dyspepsi, gastrit, buksmärta*

Vanliga

Förstoppning, kräkningar**

Sällsynta

Epigastrisk smärta

Allmänna symtom och

symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Asteni***, trötthet


Mindre vanliga

Ödem, perifert ödem

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens

Onormal leverfunktion

Hud och subkutan

vävnad

Vanliga

Ansiktsrodnad.

Mindre vanliga

Utslag, alopeci,

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Mindre vanliga

Benkramper

Sällsynta

Kramp i fingrarna

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

Bröstsmärta

Undersökningar

Vanliga

Asymtomatisk blodtryckssänkning

(≥ 20 mmHg systoliskt och ≥ 10 mmHg diastoliskt)

Mindre vanliga

Sänkta hemoglobinvärden har observerats hos kvinnor med amenorré under de första månaderna efter menstruationsblödningarna


Ingen känd frekvens

Ökat blodkreatininfosfokinas, avvikande leverfunktionsvärden


* Mycket vanliga hos patienter som behandlas för hyperprolaktinemiska störningar. Vanliga hos patienter som behandlas för hämning/suppression av laktation

** Vanliga hos patienter som behandlas för hyperprolaktinemiska störningar. Mindre vanligahos patienter som behandlas för hämning/suppression av laktation

*** Mycket vanliga hos patienter som behandlas för hyperprolaktinemiska störningar. Mindre vanligahos patienter som behandlas för hämning/suppression av laktation


Övriga biverkningar:

Lågt blodtryck (≥ 20 mmHg systoliskt och ≥ 10 mmHg diastoliskt) har rapporterats de första 3‑4 dagarna efter en engångsdos på 1 mg kabergolin i postpartumstudier.

Biverkningarna visar sig vanligen inom de första två veckorna och avtar eller försvinner därefter.3 % av patienterna avbröt behandlingen på grund av biverkningar.


Störd impulskontroll

Patologisktspelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister såsom kabergolin (se avsnitt 4.4).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


4.9 Överdosering


Klinisk erfarenhet av överdosering saknas, men baserat på vadsom iakttagits hos försöksdjur, kan symtom beroende på överstimulering av dopaminreceptorerförväntas, t.ex. illamående, kräkningar, magbesvär, postural hypotension, blodtrycksfall, förvirring/psykos eller hallucinationer.Understödjandeåtgärder ska vid behov vidtas för att avlägsna läkemedel som inte absorberatsoch för att upprätthållablodtrycket. Dessutom kan administrering av dopaminantagonistervara tillrådligt.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Prolaktinhämmare

ATC-kod: G02CB03


Kabergolin är en syntetisk ergotalkaloid och ett ergolinderivat med långverkande dopaminagonistiska och prolaktinhämmande egenskaper. Central dopaminerg effekt via D2-receptorstimulering erhålls med doser som är högre än de doser som sänker nivåerna av serumprolaktin.


Den prolaktinsänkande effekten är dosberoende, insätter inom 3 timmar och kvarstår i 23 veckor. Genom den långvariga effekten är i regel en enda dos tillräcklig för att stoppa igångsättningen av mjölksekretionen. Vid behandling av hyperprolaktinemi normaliseras i regel serumprolaktinnivåerna inom två till fyra veckor efter det att optimal dosering uppnåtts. En betydande prolaktinsänkning kan kvarstå flera månader efter avslutad behandling.


När det gäller endokrina effekter hos kabergolin som inte är relaterade till den prolaktinhämmande effekten, bekräftar tillgängliga data från människor de experimentella resultaten från djurförsök som indikerar att testsubstansen har en mycket selektiv verkan utan effekt på basalutsöndring av andra hypofyshormoner eller kortisol.


De farmakodynamiska effekterna av kabergolin som inte korreleras till behandlingseffekten gäller endast blodtryckssänkning. Maximal blodtryckssänkande effekt av kabergolin som en enstaka dos, uppstår vanligen under de första 6 timmarna efter intag och är dosberoende såväl när det gäller maximal sänkning somfrekvens.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Absorption

Efter oral administrering absorberas kabergolin snabbt från magtarmkanalen och maximal plasmakoncentration uppnås inom 0,5 till 4 timmar.


Samtidigt födointagverkar ej påverka absorptionen eller dispositionen av kabergolin.


Distribution

Proteinbindningsgraden in vitro är 4142 % vid koncentrationer på 0,1 till 10 ng/ml.


Metabolism

I urinen är den huvudsakliga metabolit som identifierats 6allyl8ß-karboxiergolin, som utgör 46 % av dosen. Tre ytterligare metaboliter identifieras i urinen, vilka totalt utgör mindre 3% av dosen. Metaboliterna har visats vara mycket mindre effektiva än kabergolin när det gäller hämning av prolaktinsekretionenin vitro.


Eliminering

Halveringstiden för kabergolin är lång: (6368 timmar hos friska frivilliga och 79115 timmar hos patienter med hyperprolaktinemi).


Med utgångspunkt från halveringstiden för eliminering torde steadystate uppnås efter 4 veckor, vilket bekräftas av genomsnittliga maximala plasmanivåer av kabergolin efter en enstaka dos (37 ± 8 pg/ml) samt efter en 4 veckors regim med flera doser (101 ± 43 pg/ml) för 0,5 mg kabergolindos.


Inom 10 dagar efter administrering återfinns ungefär 18 % och 72 % i urinen respektive feces. Mängden oförändratkabergolin i urinen utgör ca.23 % av dosen.


Linjäritet/ickelinjäritet

Den farmakokinetiska profilen är linjär upp till 7 mg per dag.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Nästan alla fynd som noterades under serien med prekliniska säkerhetsstudier utgör en följd av de centrala dopaminerga effekterna eller den långvariga hämningen av prolaktin hos arter (gnagare) med en specifik hormonell fysiologi som skiljer sig från människor.

Prekliniska säkerhetsstudier av kabergolin indikerar en stor säkerhetsmarginal för detta ämne hos gnagare och apor, samt avsaknad av teratogen, mutagen eller karcinogen potential.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Vattenfri laktos

L-Leucin

Magnesiumstearat (E572)


6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant.


6.3 Hållbarhet


2 år.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras vid högst 30 C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Torkkapseln eller påsen med kiselgel får inte avlägsnas ur burken.


6.5 Förpackningstyp och innehåll


Bruna glasburkar (typ III) som innehåller en torkkapsel eller påse med kiselgel. Den bruna glasburken är försedd med en induktionsförseglad petsäker aluminiumhinna och ett barnsäkert lock av HDPE eller PP. Ytterkartong.


Förpackningsstorlekar: 2, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30, 32, 40, 48, 50, 60, 90, 96, 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion


Inga särskilda anvisningar.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Hexal A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


23633


9. datum för första godkännande/förnyat godkännande


Datum för första godkännande: 2006-06-16

Datum för senaste förnyelse: 2009-05-07


10. datum för översyn av produktresumén


2015-11-06

21