iMeds.se

Cabergoline Sandoz

Information för alternativet: Cabergoline Sandoz 0,5 Mg Tablett, visa andra alternativ
Document: Cabergoline Sandoz 0.5 mg tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-09-19

Bipacksedel: Information till patienten


Cabergoline Sandoz 0,5 mg tabletter

kabergolin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cabergoline Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cabergoline Sandoz

Hur du tar Cabergoline Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Cabergoline Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cabergoline Sandoz är och vad det används för


Cabergoline Sandoz tillhör en grupp läkemedel som kallas prolaktinhämmare. Cabergoline Sandoz förhindrar laktation (bildning av bröstmjölk) genom att minska nivåerna av ett hormon som kallas prolaktin.


Cabergoline Sandoz kanockså användas för att minska onormalt höga mängder av hormonet prolaktin i blodet.


Kabergolin som finns i Cabergoline Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Cabergoline Sandoz


Ta inte Cabergoline Sandoz:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Cabergoline Sandoz

Om du har något av följande hälsoproblem måste du tala om det för din läkare innandu börjar ta Cabergoline Sandoz, eftersom läkemedlet kanske inte är lämpligt för dig:Tala om för läkaren om du eller din familj/vårdare märker att du börjar känna behov eller önskningar att bete dig på ett sätt som du inte brukar och om du inte kan motstå dessa impulser, tvång eller frestelser att utföra vissa handlingar som kan skada dig själv eller andra. Tillståndet benämns impulskontrollstörningar och det kan till exempel handla om spelmani, överdrivet ätande eller slöseri, onormalt stark sexlust eller ofta förekommande sexuella tankar eller känslor. Läkaren kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.


Infertilitet kan hävas hos kvinnor som tar Cabergoline Sandoz och graviditet kan uppstå innan menstruationscykeln återgått till det normala. Därför rekommenderas graviditetstest åtminstone var 4:e vecka tills menstruationsblödningarna återkommer, och därefter varje gång en menstruationsblödning är mer är 3 dygn försenad. Lämpliga preventivmetoder ska därför användas under behandling med Cabergoline Sandoz och även efter avslutad behandling ända tills ägglossningen upphör (se avsnittet ”Graviditet”).


Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt av Cabergoline Sandoz hos barn och ungdomar under 16 år har inte fastställts.


Långvarig användning

Om du kommer att använda Cabergoline Sandoz under en längre tid kommer din läkare att kontrollera att ditt hjärta, dina lungor och dina njurar är i bra skick innan behandlingen påbörjas. Läkaren kommer också att ta ett ekokardiogram (ultraljudsundersökning av hjärtat) innan behandlingen påbörjas och därefter med regelbundna intervall medan behandlingen pågår. Om fibros uppkommer, måste behandlingen avbrytas.


Andra läkemedel och Cabergoline Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel eller kan tänkas taandra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka effekten av kabergolin om de tas samtidigt med Cabergoline Sandoz. Dessa är:


Den behandlande läkaren måste känna till alla läkemedel som du använder, eftersom vissa läkemedel måste undvikas.


Cabergoline Sandoz med mat, dryck och alkohol

Ta helst Cabergoline Sandoz i samband med mat för att minska risken för biverkningar.


Undvik alkohol då du tar Cabergoline Sandoz.


Graviditet och amning

Graviditet

Innan du börjar ta Cabergoline Sandoz måste man säkerställa att du inte är gravid. Dessutom ska du undvika att bli gravid under minst en månad efter avslutad behandling med Cabergoline Sandoz. Om du behandlas med Cabergoline Sandoz och blir gravid medan behandlingen pågår, ska du avbryta behandlingen och ta kontakt med din läkare så fort som möjligt.


Amning

Det är okänt om kabergolin utsöndras i bröstmjölk. Eftersom Cabergoline Sandoz gör att du inte längre producerar någon bröstmjölk till barnet ska du inte ta Cabergoline Sandoz om du planerar att amma. Om du måste ta Cabergoline Sandoz ska du använda någon annan metod för att ge ditt barn mat.

Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkproduktionen kan minska.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Eftersom Cabergoline Sandoz sänker blodtrycket, kan det försämra din förmåga att reagera snabbt.Du måste beakta detta i fall där en hög vaksamhetsnivå behövs, t.ex. vid bilkörning eller vid utförande av arbete som kräver precision.

Cabergoline Sandozkan orsaka mycket kraftig dåsighet och plötsliga sömnattacker. Om du påverkas på detta sätt, ska du inte köra bil eller använda maskiner. Om du påverkas, ta kontakt med din läkare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Cabergoline Sandoz innehåller laktos

Cabergoline Sandoz 0,5 mg tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Cabergoline Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Öppna burken genom att bryta förseglingen. Ta tabletterna i samband med mat för att minska vissa biverkningar, såsom illamående, kräkning och buksmärta.

Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig.

Cabergoline Sandoz 0,5 mg tabletter kan vid behov delas i två lika stora delar.


För att förhindra/hämma produktion av bröstmjölk:

Vanlig dos är 1 mg (som engångsdos) som ges inom 24 timmar efter förlossningen.

För att stoppa produktionen av bröstmjölk när du har börjat amma tar du 0,25 mg (en halv tablett Cabergoline Sandoz 0,5 mg) var 12:e timme under 2 dagar. Denna dos får inte överskridas.


För att minska prolaktinnivåerna vid andra tillstånd:

Vanligen påbörjas behandlingen med 0,5 mg i veckan givet antingen som en engångsdos på 0,5 mg eller uppdelat på två doseringstillfällen med 0,25 mg. Därefter kan högre doser bli nödvändiga. Din läkare talar om för dig hur länge du ska ta tabletterna.


Patienter med lever- eller njursvikt

Detta läkemedel ska användas med försiktighet.


Äldre

Ingen dosjustering behövs.


Användning för barn och ungdomar

Cabergoline Sandoz rekommenderasinte för patienter som är yngre än 16 år.


Om du har tagit för stor mängd av Cabergoline Sandoz

Det är viktigt att inte ta för många tabletter. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta denna bipacksedel och alla kvarblivna tabletter med dig.

Symtomen på överdosering kan omfatta bl.a. illamående, kräkning, lågt blodtryck, blodtrycksfall när du reser dig upp från sittande eller liggande ställning, magsmärta, ändrat beteende, förvirring eller hallucinationer (synvillor).


Om du har glömt att ta Cabergoline Sandoz

Om du glömmer att ta en dos vid rätt tidpunkt, ska du ta den genast då du kommer ihåg det.

Om det snart är dags att ta nästa dos, hoppa över den dos som du glömt och ta nästa dos vid den rätta tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Cabergoline Sandoz

Om du slutar att ta Cabergoline Sandoz kan dina sjukdomssymtom bli värre och du ska således tala med din läkare innan du avslutar behandlingen. Det tar många dagar innan kabergolin har försvunnit ur kroppen och effekten kan minska under en 2-veckorsperiod och orsaka ökad mjölkproduktion.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


När Cabergoline Sandoz används för att förhindra produktion av bröstmjölkfår ungefär 14 av 100 patienter någon biverkning. De vanligaste biverkningarna är lågt blodtryck, yrsel och huvudvärk.

När Cabergoline Sandoz används för att minska prolaktinnivåernaär biverkningar vanligare, eftersom tabletterna då tas under en längre tid. Cirka 70 av 100 patienter kan uppleva biverkningar, men de blir vanliga lindrigare eller går över efter ca 2 veckor.


Kontakta genast läkare om du upplever något av följande symtom efter att du har tagit detta läkemedel. Följande symtom kan vara allvarliga:

  • Onormala eller ovanliga tankar.

  • Påverkan på hjärtklaffarna och relaterade störningar, t.ex. hjärtsäcksinflammation (perikardit) eller vätska i säcken som omger hjärtat (perikardiell utgjutning). Detta är en mycket vanlig biverkning (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare). De tidiga symtomen kan vara ett eller flera av följande: andningssvårigheter, andnöd, hjärtklappning, svimningskänsla, bröstsmärta, ryggsmärta, bäckensmärta och svullnad i benen. Dessa kan vara de första tecknen på en sjukdom som kallas lungfibros och som kan påverka lungorna, hjärtat/hjärtklaffarna eller ländryggen.

  • Utveckling av utbrett hudutslag med klåda, andningssvårigheter med eller utan väsande andning, svimningskänsla, oförklarlig svullnad av kroppen eller tungan eller andra symtom som kommer strax efter att du har tagit läkemedlet och gör att du känner dig dålig. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion.


Du kan få följande biverkningar:


Oförmåga att motstå en impuls, önskan eller frestelse att utföra en handling som kan skada dig själv och andra, t.ex.:


Tala om för läkaren om du börjar bete dig på något av de här sätten. Ni kan diskutera olika sätt att hantera eller minska symtomen.


Under behandlingen kan du också notera följande biverkningar:

  • Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): , illamående, huvudvärk, yrsel, svindel, magont, inflammation i magsäcken (dyspepsi/gastrit), trötthet, avsaknad av fysisk styrka, svaghet.

  • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): förstoppning, lågt blodtryck efter förlossning som kan vara utan symtom, blodtrycksfall när du reser dig upp från sittande eller liggande ställning, bröstsmärta, depression, överdriven dåsighet/trötthet dagtid, kräkningar, lågt blodtryck, värmevallningar, ansiktsrodnad, bröstsmärta.

  • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): håravfall, andfåddhet, svimning, näsblödning, benkramper, svullnad på grund av vätskeansamling i vävnaderna (ödem), utslag, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (hjärtklappning), stickningar och domningar, minskning av hemoglobin hos kvinnor vars menstruationer har upphört och sedan börjat om, tillfällig partiell synförlust, störningar i blodkärlen i fingrar och tår (digital vasospasm), ökad sexlust, vätskeansamling i utrymmet mellan hinnan som omger lungorna och hinnan som omger brösthålan, medvetandeförlust (synkope).

  • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): smärta i övre delen av magsäcken, kramp i fingrarna.

  • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): bildning av ärrvävnad (fibros)

  • Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): leverpåverkan och avvikande leverfunktionsvärden, andningsproblem med otillräckligt syreupptag, episoder av plötslig insomning, se eller höra saker som inte finns (hallucinationer), vanföreställningar, psykotiska störningar, ofrivilliga rörelser (tremor), bröstsmärta (angina pectoris), inflammation och smärta i hinnan som omger lungorna (pleura), onormal syn.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Cabergoline Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarheten efter det första öppnandet är 3 månader.


Tillslut burken väl. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är kabergolin. En tablett innehåller 0,5 mg kabergolin.


Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos (se slutet av avsnitt 2 för närmare information om laktos) och L‑leucin.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Vita, ovala, icke‑dragerade tabletter med brytskåra och märkta ”C 1/2” på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora delar med hjälp av brytskåran.


Brungul glasburk med PP-lock: 2, 4, 8, 30 och 90 tabletter.

Burken innehåller en silicakapsel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast:

2014-09-19

6