iMeds.se

Cabergonicht

Information för alternativet: Cabergonicht 2 Mg Tablett, visar 3 alternativ
Document: Cabergonicht 1 mg 2 mg tablet PL change

Läkemedelsverket 2015-11-06

Bipacksedel: Information till användaren

Cabergonicht 1 mg och 2 mg tabletter

kabergolin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar användadetta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om Duhar ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuellabiverkningar som inte nämns i denna information.Se avsnitt4.


I denna bipacksedel finns information om följande:


Vad Cabergonicht är och vad det används för?

Vad du behöver veta innan du använder Cabergonicht

Hur du använder Cabergonicht

Eventuella biverkningar

Hur Cabergonicht ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cabergonicht är och vad det används för


Cabergonicht tillhör en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister. Cabergonicht verkar på liknande sätt som en substans som finns i nervsystemet kallad dopamin. Patienter med Parkinsons sjukdom har inte tillräckligt av denna viktiga substans.


Cabergonicht1 mg och 2 mganvänds vid behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas antingen ensamt eller i kombination med levodopa, som andrahandsval efter behandling med läkemedel som inte är av typen ergotderivat.

Behandlingen ska ske under överinseende av en specialistläkare.


Kabergolin som finns i Cabergonicht kan också vara godkäntför att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårds­personalom du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använderCabergonicht


Använd inte Cabergonicht:

om du är allergisk mot kabergolin eller andra ergotalkaloider (t.ex. bromokriptin), eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)om du kommer att behandlas med Cabergonicht under lång tid och har eller har haft fibrotiska reaktioner (ärrvävnad) i hjärtat

om du någon gång fått diagnosen fibros som påverkat lungorna, ryggslutet, njurarna eller hjärtat.


Innan du får Cabergonicht kommer din läkare att ta någratester på dig för att undersöka hjärtats tillstånd.Din läkare kommer att fortsätta kontrolleraditt medicinska tillstånd under tidendu tar Cabergonicht.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Cabergonicht

Om du har något av följande hälsoproblem måste du tala om det för din läkare innandu börjar ta Cabergonicht, eftersom läkemedlet kan vara olämpligtför dig:Om du behandlas med Cabergonicht under lång tid kommer din läkare att kontrollera om hjärtat, lungorna och njurarna är i bra skick innan behandlingen påbörjas. Han/hon kommer också att ta ett ekokardiogram (en ultraljudsundersökning av hjärtat) innan behandling påbörjas och med jämna mellanrum under behandlingen. Om fibrotiska reaktioner uppstår, kommer behandlingen att avbrytas.


Tala om för läkaren om du eller din familj/vårdare märker att du börjar känna behov eller önskningar att bete dig på ett sätt som du inte brukar och om du inte kan motstå dessa impulser, tvång eller frestelser att utföra vissa handlingar som kan skada dig själv eller andra. Tillståndet benämns impulskontrollstörningar och det kan till exempel handla om spelmani, överdrivet ätande eller slöseri, onormalt stark sexlust eller ofta förekommande sexuella tankar eller känslor. Läkaren kan behöva ompröva din behandling.


Andra läkemedel och Cabergonicht

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka effekten av kabergolin om de tas samtidigt med Cabergonicht. Dessa är:


Cabergonicht med mat, dryck och alkohol

Ta helst Cabergonicht i samband med måltid.

Undvik alkohol när du använder Cabergonicht


Graviditet,amningoch fertilitet

Graviditet

Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av Cabergonicht under graviditet. Rådgör därför med din läkare om du är gravid eller planerar att bli det, innan behandlingen påbörjas. Om du behandlas med Cabergonicht och blir gravid under tiden bör du kontakta din läkare snarast; han/hon kommeratt diskutera alternativen med dig.


Användning av preventivmedel rekommenderas under behandling med kabergolin.Preventivmedel ska användas under en månadefter avslutad behandling medCabergonicht.

Fertilitet

Infertilitet kan hävas hos kvinnor som tar Cabergonicht och graviditet kan uppstå innan menstruationscykeln har återgått till det normala. Använd vid behov preventivmedel under behandlingen och fortsätt använda preventivmedel i minst 4 veckor efter avslutad användning av Cabergonicht.


Amning

Det är okänt om kabergolin går över i bröstmjölk. Eftersom Cabergonicht kan göraatt du inte längre producerar tillräckligt medbröstmjölk till barnet ska du inte amma medan du tarCabergonicht.


Körförmåga och användning av maskiner

Eftersom Cabergonicht sänker blodtrycket, kan det försämra din förmåga att reagera snabbt.Du måste beakta detta i fall där en hög vaksamhetsnivå behövs, t.ex. vid bilkörning eller vid utförande av arbete som kräver precision.

Cabergonichtkan orsaka somnolens (uttalad trötthet)och plötsliga sömnattacker. Om du påverkas på detta sätt, ska du inte köra bil eller använda maskiner. Om du påverkas, ta kontakt med din läkare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Cabergonicht1 mg och 2 mg tabletter innehållerlaktos.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använderCabergonicht


Användalltid detta läkemedel enligt läkarensanvisningar.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna bör tasi samband med måltidför att minska vissa biverkningar, såsom illamående, kräkning och magsmärta.


Vuxna och äldrepatienter

Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig. Vanlig startdos är 0,5‑1 mg kabergolin dagligen. Dosen ökas sedan gradvis enligt läkarens anvisningar till en lämplig underhållsdos.

Vanlig underhållsdos är från 2 mg upp till maximalt 3 mg kabergolin dagligen.


Cabergonicht 1 mg och 2 mg tabletter har en brytskåra och kan delas i 2lika stora doser.


Patienter med lever- eller njursvikt

Detta läkemedel ska användas med försiktighet.


Barn och ungdomar

Cabergoline Hexal rekommenderasinte för patienter som är yngre än 16 år.


Om du har tagit för stor mängd av Cabergonicht

Det är viktigt att inte ta för många tabletter. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Symtom på överdosering kan vara illamående, kräkning, blodtryckssänkning, blodtrycksfall när du reser dig upp, magsmärtor, förändrat beteende, förvirring eller hallucinationer. Ta med denna bipacksedel och eventuellt kvarvarande tabletter och visa för din läkare.


Om du har glömt att ta Cabergonicht

Om du glömmer att ta en dos vid rätt tidpunkt, ska du ta den genast då du kommer ihåg det.

Om det snart är dags att ta nästa dos, hoppa över den dos som du glömt och ta nästa dos vid den rätta tidpunkten. Ta inte dubbel dos föratt kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Cabergonicht

Om du slutar att ta Cabergonicht kan dina sjukdomssymtom bli värreoch du ska således talamed din läkare innan du avslutar behandlingen.Det tar många dagar innan kabergolin har försvunnit ur kroppen och effektenkan minskaunder en 2-veckorsperiod och förvärra dinasymtom Parkinsons sjukdom.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tala omedelbart om för din läkareom du får något av följande symtom. De kan vara allvarliga:

hjärtklaffpåverkan och relaterade skador t ex inflammation (perikardit), flödesläckage ut i hjärtsäcken (perikardiell utgjutning). Tidiga symtom kan vara ett eller fler av följande: andningssvårigheter, andfåddhet, smärta i buk eller rygg och svullna ben. Om du får någon av dessa symtom måste du omedelbart berätta det för din läkare. Detta är en mycket vanlig biverkan (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare).


Utveckling av utbrett hudutslag med klåda, andningssvårigheter med eller utan väsande andning, svaghetskänsla, oförklarlig svullnad av kroppen eller tungan eller andra symtom som kommer strax efter att du har tagit läkemedlet och gör att du känner dig sjuk. Detta kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion. Detta är en mindre vanlig biverkan (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).


Du kan även få följande biverkningar:


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Illamående, svullnad av vävnad i nedre extremiteterna på grund av ansamling av vätska (ödem).


Vanliga:kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Kräkningar, matsmältningsbesvär, förstoppning, inflammation i magsäcksslemhinnan (gastrit), bröstsmärta (angina), hallucinationer, förvirring, sömnstörningar, somnolens (uttalad dåsighet), yrsel, huvudvärk, ökad sexlust, andnöd, svaghet/avsaknad av energi och motivation, ofrivilliga rörelser (dyskinesi), blodtrycksfall när du reser dig upp från sittande eller liggande ställning, lågt blodtryck efter långvarig behandling, minskning av vissa beståndsdelar i blodet (hemoglobin, hematokrit och/eller röda blodceller), onormala leverfunktionsvärden.


Mindre vanliga:kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Rodnad, svullnad och smärta i de yttre delarna av armar och ben (erytromelalgi), ofrivilliga rörelser (hyperkinesi), vätskeansamling i utrymmet mellan hinnan som omger lungorna och hinnan som omger brösthålan, ärrvävnad i lungorna (lungfibros), hudutslag, trötthet, vanföreställningar, psykotisk sjukdom, onormala levervärden, svullnad i vävnader på grund av vätskeansamling (ödem).


Mycket sällsynta:kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Ärrvävnad i lungorna (fibros).


Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

Aggression, plötslig insomning, svimning, håravfall, benkramper, störning i blodkärlen i fingrar och tår (digital vasospasm), problem med andningsvägarna, förhöjda halter i blodet av ett enzym som heter kreatininfosfokinas, tremor, synproblem, lungsäcksinflammation (pleurit), bröstsmärta.


Oförmåga att motstå en impuls, önskan eller frestelse att utföra en handling som kan skada dig själv eller andra, till exempel:

Tala om för läkarenom du börjar bete dig på något av de här sätten. Ni kan diskutera olika sätt att hantera eller minska symtomen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Cabergonichtska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter Utg. dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 C. Förvaras i originalförpackningen.Fuktkänsligt. Kapseln eller påsen med torkmedel får ej tas ur burken.


Läkemedletska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övrigaupplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansenär kabergolin.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cabergonicht 1mg tabletterärvita, ovala, bikonvexatabletter som innehåller 1 mg kabergolin. Varje tablett har enbrytskåra på båda sidorna och är märkta ”CBG” på ena sidanoch ”1” på andra sidan om brytskåran.


Cabergonicht 2mg tabletterärvita, kapselformade, bikonvexa tabletter med brytskåra på båda sidorna av tabletten. Ena sidan av tabletten är märkt ”CBG” och ”2” på varsin sida av brytskåran.


Cabergonicht 1 mg finns i förpackningsstorlekar med 2, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30, 32, 40, 48, 50, 60, 90, 96 och 100 tabletter.


Cabergonicht 2 mg finns i förpackningsstorlekar med 2, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30, 32, 40, 48, 50, 60, 90, 96 och 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

SandozA/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 KöpenhamnS

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-11-06

10