iMeds.se

Calcichew-D3 Apelsin

Information för alternativet: Calcichew-D3 Apelsin 500 Mg/800 Ie Tuggtablett, visa andra alternativ
Document: Calcichew-D3 Apelsin, Calcichew-D3 Citron chewable tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Calcichew-D3 Citron 500 mg/800 IE tuggtabletter

Calcichew-D3 Apelsin 500 mg/800 IE tuggtabletter


kalcium / kolekalciferol (vitamin D3)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Calcichew-D3 Citron/Apelsin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Calcichew-D3Citron/Apelsin

Hur du tar Calcichew-D3 Citron/Apelsin

Eventuella biverkningar

Hur Calcichew-D3 Citron/Apelsin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Calcichew-D3 Citron/Apelsin är och vad det används för


Calcichew-D3 Citron/Apelsin är tuggtabletter som innehåller kalcium och vitamin D3, som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Calcichew-D3 Citron/Apelsin används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet.


2. Vad du behöver veta innan du tar Calcichew-D3Citron/Apelsin


Använd inte Calcichew-D3Citron/Apelsin:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Calcichew-D3Citron/Apelsin


Barn och ungdomar

Calcichew-D3Citron/Apelsin tuggtabletter är inte avsedda för använding hos barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Calcichew-D3Citron/Apelsin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Kalciumkarbonat kan försämra kroppens upptag av tetracyklinpreparat (ett slags antibiotika) om de tas samtidigt. Därför bör tetracyklinpreparat tas minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter intag av Calcichew-D3 Citron/Apelsin.


Läkemedel som innehåller bisfosfonater (för behandling av benskörhet) bör tas minst en timme före Calcichew-D3 Citron/Apelsin.


Kalcium kan minska effekten av levotyroxin. Därför bör levotyroxin tas minst fyra timmar före eller fyra timmar efter intag av Calcichew-D3 Citron/Apelsin.


Effekten av antibiotika av kinolon-typ kan bli sämre om de tas samtidigt som kalcium. Sådana antibiotika ska tas minst två timmar före eller sex timmar efter intag av Calcichew-D3 Citron/Apelsin.


Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Calcichew-D3 Citron/Apelsin.


Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Calcichew-D3 Citron/Apelsin är: tiaziddiuretika (urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem) och hjärtglykosider (för behandling av hjärtsjukdom).


Orlistat (används för behandling av fetma) kan påverka upptaget av fettlösliga vitaminer, t ex vitamin D3.


Om du tar något utav ovan nämnda läkmedel kommer din läkare att ge dig ytterligare instruktioner.


Calcichew-D3 Citron/Apelsinmed mat och dryck

Det spelar ingen roll om du tar Calcichew-D3 Citron/Apelsin i samband med mat och dryck.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om du är gravid kan du ta Calcichew-D3 Citron/Apelsin om du har brist på kalcium och vitamin D. Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 2500 mg kalcium och 4000 IE vitamin D, eftersom överdoseringar kan ha negativa effekter på det ofödda barnet.


Calcichew-D3 Citron/Apelsin kan användas under amning. Kalcium och vitamin D passerar dock över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.


Körförmåga och användning av maskiner

Calcichew-D3 Citron/Apelsin har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Calcichew-D3 Citron/Apelsin innehåller isomalt och sackaros

Calcichew-D3 Citron/Apelsin innehåller isomalt (E953) och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Calcichew-D3Citron/Apelsin


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering:

Rekommenderad dos är en tablett dagligen. Tabletterna kan tuggas eller får långsamt smälta i munnen.


Användning för barn och ungdomar

Calcichew-D3 Citron/Apelsin tuggtabletter är inte avsedda för användning hos barn och ungdomar.


Om du har tagit för stor mängd av Calcichew-D3 Citron/Apelsin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Calcichew-D3Citron/Apelsin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Överkänslighetsreaktioner har förekommit (hur vanligt det är kan dock inte beräknas från tillgänglig information). Om du upplever följande symtom ska du omedelbart kontakta läkare. Svulland av ansiktet, tugna, läppar (angioödem) eller svullanad i halsen (larynxödem).


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller i urinen (hyperkalciuri) kan förekomma vid höga doser.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Förstoppning, dyspepsi (matsmältningsbesvär), gasbildning, illamående, buksmärtor och diarré.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Klåda, utslag och nässelfeber.Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett’s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.


Om du har nedsatt njurfunktion kan det vara en risk att du får ökade nivåer av fosfat i blodet, att det bildas njursten och ökade nivåer av kalcium i njurarna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Calcichew-D3Citron/Apelsin ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Plastburk: Tabletterna ska förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


Blisterförpackning: Tabletterna ska förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i en tablett är:


Övriga innehållsämnen är:

xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), smakämne (Citron/Apelsin), magnesiumstearat, sukralos (E955), mono- och diglycerider av fettsyror, tokoferol, sackaros, modifierad majsstärkelse, medellångkedjiga triglycerider, natriumaskorbat, och vattenfri kolloidal kiseldioxid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Calcichew-D3 Citron/Apelsin är vita runda tuggtabletter.


Förpackningsstorlekar:

Plastburk: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 och 180 tabletter.

Blisterförpackningar: 7, 14, 28, 50x1 (endos), 56, 84, 112, 140 och 168 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Takeda AS

P.O. Box 205

NO-1372 Asker

Norge


Denna bipacksedel godkändes senast

2016-10-10

4