iMeds.se

Calcichew-D3 Apelsin

Information för alternativet: Calcichew-D3 Apelsin 500 Mg/800 Ie Tuggtablett, visa andra alternativ
Document: Calcichew-D3 Apelsin, Calcichew-D3 Citron chewable tablet SmPC change

PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Calcichew-D3Citron 500 mg/800 IE tuggtabletter

Calcichew-D3 Apelsin 500 mg/800 IE tuggtabletter


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


1 tablett innehåller:

Kalciumkarbonat motsvarande 500 mg kalcium

Kolekalciferolkoncentrat (i pulverform) motsvarande 800 IE (20 mikrogram) kolekalciferol (vitamin D3)


Hjälpämnen med känd effekt:

Isomalt (E953)

Sackaros


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Tuggtablett.


Runda, vita, odragerade och konvexa tabletter, som kan ha små fläckar.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre.

Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist.


4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering


Vuxna och äldre

En tablett dagligen.


Mängden kalcium i Calcichew-D3 Citron/Apelsin är lägre än det rekommenderade dagliga intaget. Calcichew-D3 Citron/Apelsin ska därför främst tas av patienter med behov av D-vitamintillskott, men som har ett visst intag av kalcium via födan.


Särskilda patientpopulationer


Pediatrisk population

Calcichew-D3 Citron/Apelsin tuggtabletter är ej avsedda för användning hos barn och ungdomar.


Nedsatt njurfunktion

Calcichew-D3 Citron/Apelsin tuggtabletter bör ej ges till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3).


Nedsatt leverfunktion

Dosjustering behövs ej.


Administreringssätt

För oral användning. Tabletten ska tuggas eller får långsamt smälta i munnen.


4.3 Kontraindikationer4.4 Varningar och försiktighet


Vid långtidsbehandling bör kalciumnivåerna i serum följas och njurfunktion kontrolleras genom mätningar av serumkreatinin. Kontroller är särskilt viktigt hos äldre patienter vid samtidig behandling med hjärtglykosider eller diuretika (se avsnitt 4.5) och hos patienter med kraftig tendens till stenbildning. Vid hyperkalcemi eller tecken på nedsatt njurfunktion ska dosen minskas eller behandlingen utsättas.


Tabletter med kalciumkarbonat och kolekalciferol bör ges med försiktighet till patienter med hyperkalcemi eller som uppvisar tecken på nedsatt njurfunktion och effekterna på kalcium- och fosfatnivåerna bör kontrolleras. Risken för kalkinlagring i mjukdelar bör beaktas.


Vid samtidig användning av andra källor till vitamin D och/eller läkemedel eller näringsämnen (såsom mjölk) som innehåller kalcium finns det en risk för hyperkalcemi och mjölk-alkalisyndrom med efterföljande funktionsnedsättning av njurarna. För dessa patienter ska serumkalciumnivåerna följas och njurfunktionen kontrolleras.


Calcichew-D3 Citron/Apelsin bör förskrivas med försiktighet till patienter som lider av sarkoidos på grund av risk för ökad metabolism av vitamin D till dess aktiva form. Dessa patienter ska kontrolleras med avseende på kalciumhalten i serum och urin.


Calcichew-D3 Citron/Apelsin bör ges med försiktighet till immobiliserade patienter med osteoporos på grund av ökad risk för hyperkalcemi.


Calcichew-D3 Citron/Apelsin tuggtabletter innehåller isomalt (E953) och sackaros. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd ska inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Tiaziddiuretika minskar urinutsöndringen av kalcium. På grund av den ökade risken för hyperkalcemi ska serumkoncentrationerna av kalcium följas regelbundet vid samtidig behandling med tiaziddiuretika.


Kalciumkarbonat kan påverka absorptionen av tetracyklin när de tas samtidigt. Därför rekommenderas att tetracyklinpreparat tas minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter oralt intag av kalciumkarbonat.


Vid behandling med kalcium och vitamin D kan toxiciteten av hjärtglykosider öka på grund av hyperkalcemi. Patienter ska följas med elektrokardiogram (EKG) och med avseende på serumkalciumnivåer.


Vid samtidig behandling med en bisfosfonat ska detta preparat tas minst en timme före intag av Calcichew-D3 Citron/Apelsin, eftersom den gastrointestinala absorptionen kan minska.


Effekten av levotyroxin kan minska vid samtidig behandling med kalcium, p.g.a. minskad levotyroxinabsorption. Intag av levotyroxin och kalcium ska därför ske med minst fyra timmars mellanrum.


Absorptionen av kinolonantibiotika kan försämras vid samtidigt intag av kalcium. Kinolonantibiotika ska tas två timmar före eller sex timmar efter intag av kalcium.


Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Calcichew-D3 Citron/Apelsin.


Vid behandling med orlistat kan absorptionen av fettlösliga vitaminer påverkas (t ex vitamin D3).


4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Graviditet:

Calcichew-D3 Citron/Apelsin kan tas under graviditet, om brist på vitamin D och kalcium föreligger. Under graviditet ska det dagliga intaget inte överstiga 2500 mg kalcium och 4000 IE vitamin D. . I djurstudier har höga doser av vitamin D visat på reproduktionstoxiska effekter (se avsnitt 5.3). Gravida kvinnor ska undvika överdosering av kalcium och vitamin D, eftersom permanent hyperkalcemi har satts i samband med negativa effekter på fostrets utveckling. Det finns inget som tyder på att terapeutiska doser av vitamin D har teratogena effekter på människa.


Amning:

Calcichew-D3 Citron/Apelsin kan tas under amning. Kalcium och vitamin D3 passerar över i modersmjölk. Detta ska beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Calcichew-D3 Citron har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


4.8 Biverkningar


Biverkningar är listade nedan per organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Immunsystemet

Ingen känd frekvens: Överkänslighetsreaktioner så som angioödem eller larynxödem


Metabolism och nutrition

Mindre vanliga: Hyperkalcemi och hyperkalcuri.

Mycket sällsynta: Mjölk-alkalisyndrom (frekventa urinträngningar, ihållande huvudvärk, kontinuerlig aptitförlust, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet, hyperkalcemi, alkalos och nedsatt njurfunktion). Ses vanligen enbart vid överdosering (se avsnitt 4.9).


Magtarmkanalen

Sällsynta: Förstoppning, dyspepsi, flatulens, illamående, buksmärtor och diarré.


Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta: Klåda, utslag och urtikaria.


Andra särskilda populationer

Patienter med nedsatt njurfunktion: det finns en risk för hyperfosfatemi, nefrolitiasis och nefrokalcinos. Se avsnitt 4.4.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


4.9 Överdosering


Symtom

Överdosering kan leda till hyperkalcemi och hypervitaminos D. Symptom på hyperkalcemi kan vara anorexi, törst, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, muskelsvaghet, trötthet, mental påverkan, polydipsi, polyuri, skelettsmärta, nefrokalcinos, njursten och, i allvarliga fall, hjärtarytmier. Extrem hyperkalcemi kan resultera i koma och död. Långvariga höga kalciumnivåer kan leda till irreversibel njurskada och kalkinlagring i mjukdelar.

Mjölk-alkalisyndrom kan förekomma hos patienter som intar stora mängder kalcium och absorberbara alkaliska ämnen.


Behandling av hyperkalcemi

Behandling är främst symtomatisk och stödjande. Behandling med kalcium och vitamin D måste avbrytas. Behandling med tiaziddiuretika och hjärtglykosider måste också upphöra (se avsnitt 4.5). Ventrikeltömning av patienter med sänkt medvetandegrad. Rehydrering och, beroende på svårighetsgrad, enskild eller kombinerad behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalcitonin och kortikosteroider. Serumelektrolyter, njurfunktion och diures måste övervakas. I svåra fall ska EKG och CVP följas.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Mineralämnen. Kalcium, kombinationer med vitamin D och/eller övriga läkemedel.


ATC-kod: A12AX


Vitamin D3 ökar den intestinala absorptionen av kalcium.


Administrering av kalcium och vitamin D3 motverkar den ökning av parathormon (PTH) som beror på kalciumbrist och som orsakar ökad benresorption.


En klinisk studie på inneliggande patienter med D-vitaminbrist tydde på att dagligt intag av 1000 mg kalcium och 800 IE vitamin D under sex månader normaliserade värdet av den 25-hydroxylerade metaboliten av vitamin D3, reducerade sekundär hyperparatyreoidism samt sänkte alkaliska fosfater.


En 18 månader lång dubbelblind, placebokontrollerad studie som omfattade 3270 institutionaliserade 84-åriga (± 6 år) kvinnor som fick tillägg av vitamin D (800 IE/dag) och kalciumfosfat (motsvarande 1200 mg kalcium/dag) visade en signifikant minskning av PTH-utsöndring. Efter 18 månader utfördes en ”intent-to-treat”-analys som visade 80 höftfrakturer i kalcium/vitamin D-gruppen och 110 höftfrakturer i placebogruppen (p=0,004). En uppföljningsstudie efter 36 månader visade 137 kvinnor med minst en höftfraktur i kalcium/vitamin D-gruppen (n=1176) och 178 i placebogruppen (n=1127) (p≤0,02).


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Kalcium:

Absorption: I allmänhet absorberas ca 30 % av oral dos via mag-tarmkanalen.

Distribution och metabolism: 99 % av mängden kalcium i kroppen är bundet i skelett och tänder. Återstående 1 % återfinns i den intra- och extracellulära vätskan. Ungefär 50 % av det totala kalciuminnehållet i blodet föreligger i form av den fysiologiskt aktiva joniserade formen med ca 10 % komplexbundet till citrat, fosfat eller andra anjoner och återstående 40 % bundet till proteiner, huvudsakligen albumin.

Eliminering: Kalcium elimineras via faeces, urin och svett. Den renala utsöndringen är beroende av glomerulär filtrering och tubulär återabsorption av kalcium.


Kolekalciferol:

Absorption: Vitamin D3 absorberas lätt i tunntarmen.

Distribution och metabolism: Kolekalciferol och dess metaboliter cirkulerar i blodet bundet till ett specifikt globulin. Kolekalciferol metaboliseras via hydroxylering i levern till 25-hydroxikolekalciferol som sedan metaboliseras vidare i njurarna till den aktiva formen 1,25-dihydroxikolekalciferol. 1,25-dihydroxikolekalciferol är den metabolit som ger en ökad kalciumabsorption. Ometaboliserat vitamin D3 lagras i fett- och muskelvävnad.

Eliminering: Vitamin D3 utsöndras via faeces och urin.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Teratogena effekter har iakttagits i djurstudier vid doser avsevärt högre än det terapeutiska dosintervallet till människa. Det finns ingen ytterligare information av betydelse för säkerhetsvärderingen utöver vad som redan beaktats i övriga delar av produktresumén.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Xylitol (E967)

Povidon

Isomalt (E953)

Smakämne (citron eller apelsin)

Magnesiumstearat

Sukralos (E955)

Mono- och diglycerider av fettsyror

All-rac-alfa tokoferol

Sackaros

Modifierad majsstärkelse

Medellångkedjiga triglycerider

Natriumaskorbat

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri


6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant.


6.3 Hållbarhet


HDPE-burk: 30 månader

Blisterförpackning: 2 år


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


HDPE-tablettburkar: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


Blisterförpackning: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvara blisterkartorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


6.5 Förpackningstyp och innehåll


Tuggtabletterna är förpackade i:


HDPE-burkar: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 och 180 tabletter.


PVC/PE/PVdC/Aluminiumblister: 7, 14, 28, 50x1 (endos), 56, 84, 112, 140 och 168 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion


Inga särskilda anvisningar för destruktion.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Takeda AS

P.O. Box 205

NO-1372 Asker

Norge


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Calcichew-D3Citron: 42959

Calcichew-D3Apelsin: 42960


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2010-07-02/2013-06-04


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2016-10-10

6